BERICHT. DIENSTBODE, Stuiverszeep 2 Mei 190°- boenen, witten en teren Publieke Verhuring. BILJARTWEDSTRIJD, Geld verkrijgbaar dSlL 1 best Werkpaard. Marktberichten. schilder en glazenmaker enz., f deMahmr-V/oilen 1 M Ondergoederen Wed Texel Moojen Pleging's grond- en glaijsverven Predikbeurten. ADYERTENTIËN. J. HIJK Jr. Ruime keuze in: J. J. KUIJPER, Te koop: Stuiverszeep Stuiverszeeppoeder Sultanepoeder Te koop: door haar vastgehouden kaars vlam. De brui degom rukte onmiddellijk den sluier af en doofde de vlammen voordat de bruid ver wondingen bekwam Na afloop der ceremonie was de prins van Wales de eerste onder de aanwezige gasten, die het bruidspaar geluk- wenschte; lord Rosebery, de hertogin van Devonshire en andere aanwezige hooge per sonages gaven eveneens van hun gevoelens door gelukwenschen blijk. Scliagen, 3 Mei. Aangevoerd: 5 paarden f 50 a f 150, Stieren f af; 550 Gelde- koeien f100 a f 180; 100 Kalfkoeien f 120 a f 205; Vaarzen 1 af 70 Nuchtere Kalveren f 6 a f 19.50; 700 Schapen f 17 a f 28 Lammeren f af; Bokken en Geiten f af 22 Varkens f 10.a f 16. 34 Vette Varkens f 36 a 40 cent per kilo 36 Vette Koeien f 160 a f 24060 Biggen f 6. a f 9.Kipeieren, 225 a 275 centEenden a ct. Boter per half k.g. f 0.42 a f 0.47. Leiden, 4 Mei. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 118 a f 255; 12 Stieren f 50 a f 182Veulens stuks f af 734 kalfkoeien f 110 a f 296 Melkkoeien f 110 a f 296; 462 Varekoeien f 90 a f 210; 366 Vette koeien f 118 a f 255; 69 Vette kalveren f 31 a f 80; 161 Magere kalveren f 3 a 20; 120 Graskalveren f 20 a f 59; 1023 Vette schapen f 17 a f 38.519 schapen (weide) f 12 a f 22.Paarden f a f 230 Magere Varkens f5 a f 10 Vette Varkens a ct. 489 Biggen f 5.25 a f 13.— Londen, 3 Mei. Ter markt zijn aangevoerd: Runderen, 3000 Schapen en lammeren, 80 Kalveren, 35 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.a f 0.Schapen en lammeren f 0.52 a f 0.97 Kalveren f 0.55 a f 0.85Varkens f 0.35 a f 0.67. R IJ K S P O S T S P .4 A B A N K. Aan het postkantoor Texel en de, daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand April 1900 Ingelegd f 3199,62 Va Terugbetaald - 6135,63. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 2110. Aan het postkantoor Vlieland en de daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand April Ingelegd f 423 Terugbetaald - 52. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 95. Zondag- 6 Mei. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 28 April tot 4 Mei 1900. ONDERTROUWD: Jan Burger en Antje Hillenius (Oudeschild). Pieter List (Kooger- veld) en Neeltje Selser (de Waal). Jan Mantje en Antje Brans (Oosterend). GETROUWDLubertus Eelman en Antje Krijnen (den Hoorn). Jan Brouwer en Aafje Dros (Oosterend). Cornells de Wijn en Bouwke Knol (den Burg). GEBOREN Jacobzoon van Tjipke de Vries en Trijntje Eelman (Eierland). Dirkje dochter van Sij brand Pieter Keijser en Johanna Keiser (den Burg). Neeltje, dochter van Sij brand Cornelis Eelman en Guurtje Keijser (den Burg). OVERLEDEN Geertruida Jannette Schoen maker, 10 maanden, dochter van Gerrit Schoenmaker en Jannetje Gieles (Ongeren). Ondertrouwd ARN. LANGEVELD Az. en C. J. FLIERMAN. Eenige kennisgeving. Gem receptie. V Bevallen van een Meisje, G. EELMAN—Keijser. V* Bevallen van een Meisje, JOH. KEIJSER—Keijser. BurgTexel, 3 Mei 1900. Nog treurende over het verlies van onze geliefde schoondochter Jacoba Cor nelia Duinker, op den 9 April, trof ons weder een gevoelige slag door 't plotseling overlijden van onze geliefde dochter, JANNETJE, in den ouderdom van bijna 30 jaren. P. VOS. T. VOS—Visser. Oudeschild, Texelt 3 Met 1900. De ondergeteekenden betuigen hunnen har- tel ij ken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. C. DE WIJN. B. DE WIJN-Knol. Burg, Texel, 4 Mei 1900. Voor de vele blijken van belangstelling, bij ons 40-jarig huwelijksfeest ondervonden, betui gen wij onzen hal telijken dank. J. SMIT Jz. A. SMITSelser. Burg, Texel, 5 Mei 1900. De ondergeteekende bericht zijn geachten begunstigers dat hij van af heden zijn zaak heeft overgedaan aan den heer C. A. KRAMER, iemand, die na kennismaking getoond heeft het vak goed te verstaan, waarom hij hem gerust kan aanbevelen. Onder dankzegging voor het zoovele jaren genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger bij allen aan. J. REIJ. Texel, 7 Mei 1900. zich beleefd Onder referte van bovenstaande annonce beveelt de ondergeteekende beleefd aan als belovende door net werk en billijken prijs te zullen trachten zich ieders vertrouwen waardig te maken. UEd. Dw. Dr., O. -A. KRAMER M&ËSsï** ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor 't van huizen, zoowel binnen als buiten. J. WEGMAN, Koogerstraat. Fabrieks- Het Waterschapsbestuur der 30 Gemeensch. Polders, zal op Maandag 14 Mei 1900, 's middags 12 ure, in het Café „den Burg" publiek verhuren: 38 H. Weiland 3e blok Noorden. 46 83 A. Annex. 45 46 In het 4e blok. 66 11 60 bij Oost 22 53 80 kavel van W. Koning. 57 43 70 W. Brans. 148 r zijnde het 7e blok in 2 perceelen. De JACHT op 460 H. land en water als voreD. „Het Vlotbrugspel" in het hótel „DE ZWAAN" Burg, Texel, om zes fraaie prijzen, lste prijs: Een ZILVER INKTSTEL. 2de Een BEELD OP ZUIL. 3de Een MILLIEU. 4de Een GANGLANTAARN. 5de Een COGNACSTEL. 6de Een ASCHBAK op metalen voet. Aanvang Zaterdag 5 Mei 's avonds 8 uur. LNLEGGELD 10 cent. J, N, I. PERRLV De ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers dat hij is verhuisd van de Wever straat naar de HOOGERSTRAAT, en dat vanaf heden, zonder eenige prijsverhooging, alle soorten GROENTEN, VRUCHTEN en AARDAPPELEN, ook zijn verkrijgbaar bij Mej. de Wed. M. BAKKER in de Weverstraat. Aanbevelend, op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. Agentschap van het J. E. WINKLER. Mejufv. W. M. KEIJSER Sd. vraagt een flinke genegen begin Augustus mede te gaan naar Alkmaar. 9") 12-, 16- en 20-els Karpetten, Tapijt- en Zeilloopers, Vloerzeil, Deurmatjes en Kleedjes, fijne en grove Matten, Cocos- en Ruige Voor- deur- en Rijtuigmatten, Biezenmatten voor onder vaste kleeden, Gordijn-raamknoppen, Mahonie Gordijngarnituurs, enz. Tnpijtloopers worden met 10% korting op geruimd. Met aanbeveling, in olie en verfwaren, Black Warues. 50 stuks beste 0VERH0UDERS en 25 een-jarige SCHETTERS. DE COCKSDORP. P. DROS Azn. BIJ DE SCHOONMAAK ZAL HET UW WERK VERLICHTEN. is en blijft onovertroffen. (Een stukje weegt 125 Gr. en kost 5 ct. 25 Gr. voor 1 ct. Bij gebruik van zal uw werk bijna klaar zijn als gij begonnen zijt. Zendt Uw strookjes voor 31 Mei a s VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN ROTTERDAM. Te bevragen bij P. EELMAN Sz., Waal- derstraat, Burg. Be ondergeteekende belast zieh UpOg? gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederen, waarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. zijn in alle kleuren en hoeveelheden bij onder geteekende voorhanden, la bruine Vloerlak in 3 uren hard droog en Vermillioen in busjes van af 30 ets., ten zeerste tot een proef aanbe volen. Voorts Kwasten, Lakken, Vernissen, Black Varnish, Camphor, Naphtallne, Carbol, Creolin en dergelijke. Aanbevelend, P, KUIPER, Bmnenburg. «wniJ van NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3