N«. 1323. Donderdag 10 Mei. AP. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. BRANDGEVAAR. TEXEL, 9 Mei 1900. Van 4 tot en met 8 Mei zijn van hier uitgevoerd 89 koeien, 59 kalveren, 15 schapen en 22 varkens. Volgens achterst, annonce zullen in het hötel „de Zwaan" zaterdagavond de laatste 80 partijen gespeeld worden van de aldaar gehouden wordende biljartwedstrijd en zal aan deze partijen niet mogen worden deel genomen dan door hen, die reeds vroeger er aan meespeelden. Naar men ons mededeelde bedroeg het aantal nog te spelen partijen op heden nog totaal 108, zoodat de gelegenheid om er aan deel te nemen nog voor ieder open is. Men dient zich echter alsdan te haasten, daar ongetwijfeld ook de nog beschikbare 28 partijen spoedig zullen zijn afgespeeld en dan de deelname voor nieuwelingen is gesloten. Koog, 6 Mei. Hedenmiddag ontstond er brand in de duinen tegenover strandpaal 24, ge naamd „de Slufter bollen." In betrekkelijk korten tijd waren p. m. 10 H. A. afgebrand, doch door het handelend optreden van de HH. L. Daalder, C. Maas en H. de Ridder was men den brand spoedig meester. De oorzaak is onbekend. Oudeschild, 8 Mei. Met de verdere bestrating van den dijkweg voor het dorp, wordt spoedig weer voortgegaan. Het grootste deel van het materieel is reeds aangevoerd. Ook de afheining langs de zeezijde wordt weer met ruim 200 meters verlengd. Daartoe wordt voortaan ijzeren materieel gebezigd. De Cooesdorp, 8 Mei. Dat het niet over bodig is het publiek te herinneren aan de onlangs gepubliceerde art. 89 en 93 van de algemeene politie-verordening dezer gemeente, bleek in de vorige week. Twee schoorsteen branden hadden nl. op ons dorp plaats. Daar het op den dag gebeurde, konden ze gelukkig nog bijtijds worden gebluscht, zoodat er weinig of geen schade werd veroorzaakt. De ansjovisvangst te Helder, door de vletten uitgeoefend, levert nog goede uit komsten op. Gisteren kwamen er booten binnen met een vangst van 10.000 tot 65.000 stuks. Het gebrek aan drinkwater begon in Zeeland nijpend te worden. Op veel plaatsen was de voorraad geheel verbruikt, en 't weinige dat er nog was, werd, bijv. te Goes, tegen 4 a 5 cent den gang (2 emmers) verkocht. Zaterdagochtend is bij de A-brug te Groningen een ongeluk gebeurd, waarbij een 18-jarig melkmeisje van Hoogkerk op treurige wijze het leven verloor. Er kwam een yoer- man met een zwaar beladen vrachtwagen der Lemmerboot van den kant, waar de brug vrij sterk oploopt. Die helling maakt het bij het oprijden noodzakelijk, de paarden flink aan te zetten. Op de brug stond het meisje achter een melkwagen te praten met een ander meisje. Het schijnt, dat zij daarbij de waarschuwing van den bestuurder van den vrachtwagen, om uit te wijken, niet tijdig gehoord heeft, en toen zij op het laatste oogenbiik uitweek, deed zij het naar den verkeerden kant, met dit gevolg, dat de melkwagen in botsing kwam met den vracht wagen en zij door den zwaai, dien haar voertuig maakte, onder het achterwiel van den zwaar be'aden vrachtwagen geraakte, dat over haar heen ging. Bijna onmiddellijk volgde de dood. Het lijk is naar het acade misch ziekenhuis overgebracht, waar een dokter den dood constateerde. (N. Gron. Ct.) Naar men aan het „Hbld." schrijft, worden te Appeltern opnieuw samenkomsten gehouden van personen, wier daden zulk een treurige beruchtheid verkregen. Zelfs heeft zich een zeer befaamd figuur bij de sekte aangesloten. Het gemeenteraadslid en reeder, de heer A. Hoogenraad te Scheveningen stelt in de Nederlandsche afdeeling ter wereldtentoon stelling te Parijs ter bezichtiging het model van een bom, welke den naam voert van ministsr Lely. De bom op verkleinde schaal vervaardigd, maar van genoegzamen omvang om alle hoofd- en onderdeelen goed te kunnen doen uitkomen is een meesterlijk werkstuk. De bom is geheel opgetuigd en met volle zeilen gereed gemaakt. De vervaardiging eischte langer tijd dan voor een werkelijke bomschuit. Ook de kosten waren voor den heer Hoogenraad geen bezwaar en die waren niet gering. Vernamen wij juist, dan komt genoemden reeder dit vaartuigje op f 500 te staan. De visscher Willemse, uit Velp, haalde uit de Maas bij Grave, uit een diepte yan circa 18 M. op, een tand van een voor wereldlijken olifant (mammouth), nog in gaven toestand verkeerend. De tand heeft een gewicht van 18 ons. Een hoofdonderwijzer in Overijsel ontving dezer dagen het navolgende briefje: „Meester, daar wij A. van de school afnemen voor dat de nieuwe wet er door is, verzoeken wij u haar uit te doen, omdat ik haar van 't zomer niet kan missen." Dergelijke gevallen komen meer voor. Vele ouders schijnen te denken, dat de wet op den leerplicht binnen enkele dagen in werking treedt, en niet op hen van toepassing zal zijn, wanneer zij hunne kinderen maar vóór dien tijd van de school hebben genomen. (Arnh. Ct.) Bij den voorzitter-penningmeester van het Ned. Roode Kruis is tot Zaterdag aan giften ontvangen een totaal bedrag van f 205,869,80. Dat gebeurt te Utrecht nog al eens! Op de veemarkt te Utrecht werd Zaterdag door een landbouwer aan een veehandelaar voor f 130 een koe verkocht, onder bepaling dat de betaling terstond in een nabijgelegen koffiehuis zon geschieden. Daar de veehande laar echter nog een tweede rund moest koopen en daarover reeds met den eigenaar in onder handeling was getreden, zou de landbouwer maar vooruitgaan en al vast iets gebruiken. Geen kwaad vermoedende werd door dezen hieraan voldaan, doch toen de veehandelaar maar steeds op zich liet wachten en na verloop van een half uur nog niet was verschenen, begon bij toch ongerust te worden en liep de markt weder op, waar hij tot zijn geruststel ling zijn beestje nog aan de lijn zag staan. Toch wachtte den man een allesbehalve aan gename verrassing, want toen hij de koe van de lijn wilde losmaken, moest hij tot zijn schrik vernemen, dat de veehandelaar haar reeds weder aan een ander had van de hand gedaan voor f 110 en daarna spoorloos was verdwenen. Een onderzoek aanstonds door de recherche ingesteld, leidde niet tot het gewenscht resul taat, zoodat de man ongetroost huiswaarts kon gaan. Een goudsmid in den Haag zond, op aanvraag, 12 ringen ter gezamenlijke waarde van ca. f 500, op zicht aan een huis Laan Cipes v. Cattenburch. Eenige oogenblikken later werden zij van daar teruggehaald; zij waren aan een verkeerd adres bezorgd. Het was de gewone truc van den gauwdief die den goudsmid er in had laten loopen. In de loonbeweging der metselaars te Amsterdam, die een minimum-loon van 30 cents per uur hebben geëischt, is eenige verandering gekomen. De patroons hebben aan de betrokken vakvereenigingen toegezegd, dat zoo de met selaars genoegen nemen met 28 cents in plaats van 30 cents per uur, het loon der timmerlieden gebracht zou worden van 23 op 25 cents en dat der opperlieden van 18 op 20 cents. De metselaars zijn op dezen voorslag inge gaan, onder voorbehoud echter, dat het loon van 28 cents niet, gelijk de patroons willen, een standaard-loon maar een minimum zal zijn en ook willen de metselaars niet ingaan op eene regeling bij contract. Op deze twee punten van geschil hebben de patroons nu binnen 14 dagen tijds een besluit te nemen. Terwijl twee knechts aan de koper- gieterjj van Keyerling Co., te Joure, bezig waren met oud koper in de smeltkroes te doen, ontdekten zjj, dat aan een der staafjes goud te zien was, hetwelk zorgvuldig door hen van het staafje werd verwijderd. Dit stukje goud was 20 cM. lang, 1 cM. breed, had de dikte van 2 rijksdaalders en bleek bij waardeering een waarde te hebben van f 125, waarvan een gedeelte aan de knechts werd geschonken. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burs 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel Overwegende, dat hun gebleken is, dat de inrichting der schoorsteenen in sommige gevallen veel te wenschen overlaat en niet altijd de hand wordt gehouden aan het behoorlijk schoon houden daarvandat het, met het oog op de algemeene veiligheid, ter voorkoming van brandgevaar wenschelijk wordt geacht, daarnaar een onderzoek in te stellen; Brengen ter algemeene kennis, dat in den loop dezes jaars zal worden onderzocht of aan de navolgende bepalingen, vervat in de alge meene politie-verordening dezer Gemeente, aan de naleving waarvan met nadruk wordt herinnerd, is voldaan „Art. 89. Het is verboden in de schoorsteenen „binten, balken of ander houtwerk te hebben, „tenzij dit behoorlijk bemetseld of met ijzer of „zink bekleed is. „Art 90. De deuren en kozijnen in de „bestaande schoorsteenen moeten van ijzer of „anders van binnen voldoende met ijzer of zink „bekleed zijn. „De deuren en kozijnen in de nieuw te bouwen „schoorsteenen moeten geheel van ijzer zijn. „Art. 91. Het is verboden zonder vergunning „van Burgemeester en Wethouders kachelpijpen „of rookbuizen door rieten daken, vensters, „muren of heiningen te steken. „Art. 93. De schoorsteenen, die gedurende „het geheele jaar gebruikt worden, moeten ten „minste tweemaal, nl. in de maanden Mei en „November en die, welke alleen des winters „gebruikt worden, ten minste éénmaal in het „jaar, in de maand Mei of Juni, worden geveegd. „Bakkers, smeden en allen, die vuur gebruiken, „anders dan voor huishoudelijk gebruik, moeten „de schoorsteenen, die voor hun bedriji dienen, „minstens elke drie maanden doen vegen. „Jaarlijks of zoo dikwijls Burgemeester en „Wethouders dit noodig achten, zullen Brand meesters een onderzoek doen instellen of aan „bovengenoemde bepaling is voldaan." Overtreding van elk dezer artikelen wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden. Texel, den 27 April 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Jorcheere, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1