gezonde maïs. dienstbodegevraagd. Alkmaarsche Yeebooten. een Kinderwagen. Y erliuisd. een fatsoenlijk Dagmeisje. Bericht van DROS Co. Voor de schoonmaak! Het vee is verzekerd. Publieke Verhuring. BILJARTWEDSTRIJD. Fh. vLuEssnaa. liet vervoer van 33 M3 Schuimaarde, Gekookte HAM en Gekookte METWORST, Onze likeuren zonder alcohol, Koloniale- en Grutterswaren, Tabak en Sigaren, MP* Stel niet uit! Zeer soliede bliksemafleiders Zichzelf prijzen, kan een ieder. Geprezen worden bewijst voortreffelijkheid. §i landbouw, Ijandel q ijverheid. GROOTE UITLOTING. Langeveld de Rooij. ADYERTENTIEN. ^w^w^wm Wordt gevraagd Hotel „DE ZWAAN." De Yeeboot zal aanstaande Zaterdag gereed lig gen tot vervoer van vee naar PURMEREHD, afvaart s morgens half acht uur, en vertrekt voortaan iederen Maandag namiddags 1 uur uit de haven van Texel naar Purmerend en tusschengelegen plaatsen. Aanbesteding. Te koop Firma H. DE WIEDT, Voorhanden R. J. WITTE. Natuurlijke Reclames Trekking beslist 17 Mei. Zondag, 13 Mei 1900 hopen onze geliefde Ouders P. DEKKER Az. en M. YAK DEK BERG hunne 25-jarige Echtvcreeniging herdenken. Uitnaam hunner dankbare hindert en Behuwdzoon. Oosterend, Texel, Mei 1900. Algemeene Kennisgeving. §G -> I Den 11 Mei hopen onze geliefde broeder en Zuster WILLEM BURGER en DIRKJE DE JAGER hun 35-jarig huwelijksfeest te her denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hun broeder en zuster, P. C. BURGER. A. BURGER—de Jong. Amsterdam, Mariniersplein. (SI kil Donderdag 10 JMei, hopen onze geliefde Ouders, C. DOGGER Kz. en C. HEMELRIJK hunne veertig-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen en behiwdkinderen. P. H. Sluis, 8, 5, 1900. Yoor de vele blijken van belangstelling ondervonden zoowel van binnen als buiten deze gemeente bij ons 20-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onzen liartelijken dank, JAK BOOK Sz. en Echtgenoote. Oosterend, den 9 Mei 1900. Adres te bevragen bureau dezer courant. Waarschijnlijk morgen of over morgen in lossing ZATERDAGAYOKD 12 MEI a. s. zullen de laatste 80 partijen worden gespeeld. Kieuwe mededingers worden daarvoor niet meer aan genomen. J. V I. PERRLX. Bij Dr. KEIJSER, Midden-Beemster wordt zoo spoedig mogelijk eene Zich aan te melden bij den Heer AUG. KEIJSER, Burg. is ondergeteekende ruim voorzien van Karpet ten, Vaste Kleedeugoed. Loopers, wollen en zeil, Matten, Kleedjes, Yitrages, Banden, Koorden, Gordijnkatoen en Gordijnfranje en Kant. Tevens ruim voorzien van de nieuwste Zomer mantels. Contant 5% korting. Aanbevelende, UEd. Dw. D., Commissarissen KULIPER. commissarissen H( HAAKMAN_ Het Bestuur van den polder Waal en Burg zal op Zaterdag' 12 Mei 1900, 's morgens 10 ure, nevens de Lemoorsweg bij Oost, aanbesteden: Het graven van een gedeelte van den Waterboezem in den polder het Noorden. Het R. O. KERKBESTUUR a/d BURG wenscht aan te besteden: van af de haven naar Benedenste Hollewal. Inschrijvingsbiljetten in te leveren voor Vrijdag 11 Mei 's avonds 7 uur bij den Koster. Het Waterschapsbestuur der 30 Gemeensch. Polders, zal op Maandag 14 Mei 1900,'s middags 12 ure, in het Café „den Burg" publiek verhuren 38 H. V' eiland 3e blok Koorden. 46 83 A. Annex. 45 46 In het 4e blok. 66 11 60 bij Oost 22 53 80 kavel van W. Koning. 57 43 70 W. Brans. 148 zijnde het 7e blok in 2 perceelen. De JACHT op 460 H. land en water als voren. Adres te bevragen bureau dezer courant. verkrijgbaar bij C. VISSER, Slager. die uitmunten door fijnheid van smaak zijn te verkrijgen bij de Heeren: P. BOOK )B W. DUIKKER )Waat C. WITTE) i!UEa J. PLAATSMAK) Waal' M. DE WAARD, Oudeschild. Mej. Wed. J. BROUWER, Oosterend. HARLINGEN. Likeurstokerij Bitterfabriek „de Kijverheid." een ruime keuze Broches, Kruisjes, Oorknop pen, Belletjes, Handringen, Armbanden, Rozen kransen, Suiker-, Koffie-, Thee- en Taféllepels enz. Voorts: Horloges, Regulateurs, Fantasie- en Gewone Wekkers en verder alles wat tot het vak behoort. Met beleefde aanbeveling, UEd. Dv. D. G. D. KIKKERT. PEKDULES worden op bestelling geleverd waarvan photografiën voorhanden zijn. Alle uurwerken worden gerepaseerd en met garantie geleverd. De ondergeteekende bericht dat hij zijne zaak, handel in heeft overgeplaatst van Warmoes straat No. 405 naar de overzijde dier straat No. 461. Zich minzaam aanbevelende, UEd. dv. dr., voor de bliksemafleiders. Wij lezen: Gisteren is te Zutphen de bliksem in de bliksemafleider van de R. K. Kerk aan de Kieuwstad, geslagen; de afleider stond gloeiend, er werd geen schade aangericht. worden zoo billijk mogelijk door mijne tusschen- komst op boerenplaatsen pf andere gebouwen geplaatst; gaarne wordt na opmeting prijsop gaaf verstrekt. Met aanbeveling, J. J. KUIJPER, Texel. A S 0 "d A A F o<o>- g.2 sas CLEVELAND S f IeGG'SMEAU?) EIERMEEL. s p 3 f A 3.8*1® r, Is het eenig-ste krachtvoeder waardoor ruim 230 eieren, per kip in 't jaar verkregen zijn, of van 18 vastzittende kippen van 1 Jan. tot 31 Dee. '994041 eieren A 3Vjcts.fl41.43y, Voedingskosten 1 cent per dag en per kip- 64.70 Winst in een jaar op 18 kippen f 75.73'/, Zie belangrijke mededeeling in Algemeen Handelsblad 21 Jan. Nieuws v. d. Dag 22 Jan. Nieuwe Rott. 25 Jan. Telegraaf 27 Jan.j.l. en in de Voedermethode. Vervangt alle dure kuikenvoeders Vraagt gratis Voedermethode en Attesten. Waar geen Depothouder is, is levering recht streeks door: Hoofdagentschap van Cleveland's Egg'smeal, Barncveld. Voor TEXEL wordt een solied Depóthouder gevraagd. YENNOOTSCHAP voor Gevestigd te Amsterdam, Gebouw „Mercurius", Prins Hendrikkade 20-21. HOOFDPRIJS Ko. 1. Elegante Berliner Landauer, hespannen met 2 paarden, geheel opgetuigd. Ko. 2. Elegante Coupé, bespannen met een paard, geheel opgetuigd. Ko. 3. Automobiel, model Victoria (van de fabriek „de Hinde" te Amsterdam.) Ko. 4. Tilbury met 1 paard, geheel opgetuigd. Ko. 5. Boerenwagen met 1 paard. Voorts: Paarden,Landbouwwerktuigen,Pia nino's, Seraphineorgels, Dames Heerenrijwielen („de Hinde"), Dames- en Heerenhorloges, Schrijf- bureaux, Tuigen, Goud- en Zilverwerken, Lin nenkasten: en verder: voorwerpen op 't gebied van Landbouw, Handel en Kijverheid. Bewijzen van Aandeel f l.~ naar buiten tegen toezending van postwissel (k f 1.05) verkrijgbaar bij ''"wc r f r h s fl d h 3 o cj a) S o wU g o 3 o b d o S o SA 44 C3 4T 1 co GEDEPONEESO HANDELSMERK US A» o £L® g FCu y» et- fi-1 p p5 po O Ü'P MP H. GO-,» 5 tl Cj CD S. tb co BIts gL co i-j ET 3.<H: Si ts S° pr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3