voorradige Wijnen. 30 CENT. BON! ^DIENSTBODE, Het slimme Transvaalsche Boertje, Den Burg. A. DROS Albzn. De TRANSVAAL-BON Feuilleton. Pleging's grond- en glaijsverven TWEE VROUWEN. Prijs-Courant De Boeren met Engeland. Spekslagerij „De Beurs". PRIMA PRIMA Bordeaux Wijnen. voor de lezers van dit blad. 30 cent slec^8 ^et fraaie uitgevoerde -^= prentenboek; voor het mooiste boek over den Oorlog van LANGEVELD DE ROOIJ. P. KUIPER, Binnenburg. jVXejvifv. _A.. ÜVE. KEIJSER Sd. Gerookte Ham, Rookworst en Boterhamworst, Leverworst. C. VISSER, Slager. van Bordeaux Artisans de Médoc St. Estèphe Medoc Pauillac Médoc St. Romain Oude, St. Julien Médoc St. Emilion Madame Borgade La rose St. Julien p. flesch. f 0.67 V, - 0,75 - 0,827j - 0,827» - 0,85 - 0,90 - 0,90 - 1.— - 1,10 1,20 Fijne Roode Bordeaux Wijnen. Rousseau La caussade - 1,40 Chateau Doyac - 1,50 Witte Bordeaux Wijn. Graves Lauternes Algiersclie Wijnen. Roode Cótes d'Algérie - 0,677» Witte 0,70 Zoete Witte Wijnen. Vin Blancs de Tours - 0,85 Bergerac- 1.15 Muscaat Frontignan - 1,70 Hongaarsclie Wijn. Ofener- L Carlo witzer- 1,20 Rijnwijnen. Deidesheimer- 0,80 Niersteiner- 0,95 Hochheimer- 1,15 Rüdesheimer- 1,35 Bourgognewijnen. Magonnais Thurin - 0,95 Petit Bourgogne - 1,15 Moezelwijnen. Zeltinger- 0,95 Braunenberger- 1,20 Diversen. Chateau Neuf du Pape - 1.20 Gold Sherry- 1,35 Sherry- 1,10 Vin hodo Porto - 1,60 Port a Port (roode). .- - 1,50 Port k Port „....- 1.10 Port k Port (witte) - 1,50 Spaansche Wijn - 1,50 Malaga- 1,50 Madeira- 1,10 Madera wijn- 1.10 - 0,90 Tokayer- 1,50 Champagne Sillery - 2. Roode Bessenwijn, prima - 0,40 Witte 0,45 Frambozenwijn 0,40 Ledige flesschen worden tegen 5 ets. per stuk berekend en tot den zelfden prijs teruggenomen. Bovenstaande prijzen zijn berekend per flesch bij afname van 25 flesschen (gesorteerd) vrage men afzonderlijke prijscourant bij groot, folio plaatwerk voor ouden en prenten boek voor de kleinen, geestige illustraties en leuke, aardige bijschriften. Hierin ook de grap pige MUILEZEL-HISTORIE. Hoezee voor 't Boertje van Transvaal! Dat England nu zijn list betaal! Als Britsche trotscli van woede barst En Rhodes op zijn tanden knarst. En, zoo het onrecht toch verwint, Ja, vrijheid wreed aan banden bindt, Dan moog' een volgend Boerenzoon! De Wreker worden van dien hoon. Eens zal het recht door Englands val, Weêr zegevieren overal. Die dag, o breek hij spoedig aan! En kroon' der Boeren leeuwenvaan! Geheel Europa viert dan feest, Als Englands macht er is geweest! Een nieuw pas verschenen gloednieuw boek inplaats 60 ct. tlians voor de lezers van ons blad slechts 30 cent. zijn in alle kleuren en hoeveelheden bij onder- geteekende voorhanden, la bruine Vloerlall in 3 uren hard droog en Vermillioen in busjes van af 30 ets., ten zeerste tot een proef aanbe volen. Voorts Kwasten, Lakken, Vernissen, Black Varnish, Camphor, Naphtaline, Carbol, Creolin en dergelijke. Aanbevelend, vraagt een flinke genegen begin Augustus mede te gaan naar Alkmaar. Aanbevelend, 6. Om tijd te winnen, was Peter tot Genève gespoord en had verder tot Chamouny van den postwagen gebruik gemaakt. Dientengevolge kwam hij bijna tegelijk met Katchen aan. Hij sprak tamelijk goed Fransch en kon haar al dadelijk van dienst zijn door haar in een eenvoudig hem bekend logement onder dak te brengen. Den volgenden dag vroegen zij verlof den gevangene te mogen bezoeken, maar dat werd hen geweigerd. In de herberg, waar Katchen logeerde, bleef het geen geheim wie ze was sommigen behandelden haar met minachting anderen hadden medelijden, maar Katchen merkte noch het een, noch het ander. Ze zat uren lang voor zich uit te staren en slechts dan, wanneer er van het ongeluk op de Mel de Glacé werd gesproken, hief zij luisterend het hoofd op. Zoo vernam zij dat de vrouw van den verongelukte te Chamouny vertoefde en gezegd had niet te zullen rusten, voordat de moordenaar van haar man gestraft was. Tegen haar gewoonte verliet Katchen den vol genden morgen het logement en wachtte op het kerkhof op de weduwe. Zoodra zij de jonge vrouw zag naderen, snelde zij naar haar toe en wierp zich voor haar op de knieën. Heb medelijden, smeekte zehelp mij en God zal u beloonen. Deze woorden klonken zoo roerend, dat de jonge vrouw, die reeds een beweging maakte om haastig voorbij te loopen, stil stond en op medelijdenden toon de vraag tot Katchen richtte "Wat verlangt ge van mij? Waarmee kan ik u helpen Mijn man is onschuldig, snikte Katchen. Onwillekeurig deinsde vorstin Paula terug. Wat zijt gij de vrouw van den man, die mijn man heeft vermoord Neen, dat heeft hij niet gedaan Ik zweer u, dat hij onschuldig is Mijn Jozef is tot zoo iets niet in staatHeb medelijden De glet- schers zijn verraderlijk. Het ongeluk had even goed mijn man kunnen treffen Was het Katchen's eigenaardige schoonheid, die vorstin Paula zoo deed ontroeren Wat kan ik doen P vroeg zij. Indien uw man werkelijk onschuldig is, zal het aan den dag komen. Ik verlang niet veel, mevrouw, hernam Katchen en droogde, opstaande, haar tranen. Laat hem slechts weten, dat ik in zijn nabij heid ben Yorstin Paula bedacht zicheenige oogenblikken en antwoordde toen Goed, ik zal trachten uw wensch te vervullen. Reeds den volgenden dag beval de rechter een confrontatie van den vermoedelijken moor denaar met de weduwe van het slachtoffer. Hij hoopte op deze wijze den gids een bekentenis te ontlokken. Paula trad op het- vastgestelde uur, in diepen rouw gehuld, de zaal binnen. Spoedig daarna werd de beschuldigde binnengebraoht. Door middel van den tolk maakte dereohter de dame bekend aan Jozef als de weduwe van zijn slachtoffer. Zonder eenige aandoening te verraden, hief de beschuldigde het gebogen hoofd op. Paula zag hem doordringend aan, terwijl zij zeide Jozef Albini, waarom heb je mijn armen man vermoord? Wat had hij je misdaan? Maar Jozef sloeg de oogen niet neer. Indien uw man naar mijn raad geluisterd had, dan leefde hij nog, antwoordde hij kalm. Wat bedoelt ge daarmee Het had er veel van, alsof hij den dood zocht. Plet slechte weer, de mist, zijn onvoldoende uitrusting voor zoo'n tocht, niets kon hem van zijn plan terugbrengen. Hij klauterde al hooger en hooger, zoodat ik hem nauwelijks kon bij houden. Toen hij gevallen was, wilde ik hem op mijn rug nemen, maar hij antwoorddeLaat mij hier sterven. De jonge vrouw verbleekte en moest zich aan de tafel vasthouden. Wat waren zijn laatste woorden vroeg ze met heesche stem. Toen hij mij het geld overhandigde, zeide hij: Jozef, breng, als je er levend afkomt, dit geld aan mijn vrouw en mijn portefeuille ook. Dat waren zijn laatste woorden. Hoe zag de portefeuille er uit vroeg Paula. Ik geloof bruin. Was er een slotje aan Een stalen slotje, ja. Ja, ja. Dat is waar. Maar waar is die portefeuille Waarom heb je mij die niet gegeven Ik heb ze verlorenze moet op den glet- scher liggen. De rechter schudde ongeloovig het hoofd. Opeens trad Paula vlak voor den gevangene, vatte hem bij den schouder en zeide met heesche stem Man! Beken, dat je hem vermoord hebt Het kan onmogelijk waar zijn, dat hij voor mij in den dood gevlucht is! Verlos mij van die vreeselijke gedachte en ik zal je rechters op mijn knieën smeek en je vrij te laten Jozef bleef kalm onder deze heftige woorden en antwoordde Neen, mevrouw, ik kan niet bekennen, wat ik niet gedaan heb. Nu bracht Paula haar lippen dicht bij het oor van den gevangene en fluisterde snel Ik zal er achter komen of je de waarheid spreekt. Je vrouw is hier, en zij zal de porte feuille gaan zoeken. Mijn vrouw Is die hier Paula knikte bevestigend en keerde naar haar plaats terug. Een glans van hoop verhelderde Jozefs gelaat en hij zeide met duidelijke stem, langzaam sprekende Daar men mij niet wil toestaan de porte feuille zelf te gaan zoeken, wil ik ten minste zeggen, waar zij door een ander zou kunnen gevonden worden. De professor is op ongeveer driehonderd passen afstands van de driehoekige rots, die ze het Gartli noemen, gevallen. Dat is op den Talafergletscher. Ik legde hem tegen een rots. Daar is hij gestorven en daar moet de portefeuille liggen, indien ze niet door het ijswater is weggespoeld. De rechter zeide nu tot Paula Het spijt mij, mevrouw, dat de zaak niet sneller vordert. Ik had gehoopt, dat de be schuldigde in uw tegenwoordigheid tot een bekentenis zou zijn te brengen, maar ik vrees, dat we tevergeefs daarop wachten. In haar hotel teruggekeerd, liet Paula Katchen bij zich komen en verhaalde haar het voorge vallene, beschreef haar de plek, waar de porte feuille moest liggen, en vroeg Ziet ge kans daar te komen O, ja, zeker I riep Katchen verheugd. Ik zal hem redden Ik zal die portefeuille vinden, al was ze in een gletscher verzonken. Nauwelijks was den volgenden morgen de zon op, of Katchen en Peter Almen, wien zij alles had verteld, waren op weg naar de Mer de Glacé. Zij liepen naast elkander voort, totdat Katchen zeide Je schijnt hier goed den weg te weten, Peter Ja, tot aan het Gartli hen ik al dikwijls geweest. Maar we moeten voorzichtig zijn. Pas op, waar je de voeten zet, anders kon je wel eens in een kloof verzinken. (Wordt vervolgd) Gedrukt bij LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4