N°. 1324. Zondag 13 Mei. A°.^1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binn enland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge- keel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verkooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadkuize een nikkelen fluit gevonden in de Parkstraat en een elastieken bal gevonden op de Steenenplaats. LAM MEREN MARKTEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden dat gedurende de alhier te houden lammeren- markten op 21 en 28 Mei, 5, 11, 18 en 25 Juni a.s. alléén de Parkstraat is opengesteld voor den toegang met wagens tot het marktplein en dat het verlaten van dat plein zal moeten geschieden langs de andere daarop uitloopende straten, dat met het wegvoeren der lammeren niet dan na elf uur een aanvang mag worden gemaakt, tenzij met toestemming van den marktmeester, terwijl het niet geoorloofd is stroo of ruigte in de lammerenhokken te brengen, daar zulks van Gemeentewege zal worden verstrekt, dat zij, die op bovengenoemde dagen lammeren ter markt wenschen te brengen, verplicht zijn, vóóraf, hetzij mondeling of schriftelijk de noodige nokken te besprekenwaartoe gelegen heid bestaat op alle werkdagen ter gemeente secretarie in de gewone bureau-uren (92 uur) en bij den marktmeester, die bovendien, daags vóór de markt in een der aan het markt plein gelegen hotels tot dat doel zitting zal houden van 's morgens 9 tot 2 uur's namiddags. Aangiften, hetzij mondeling of schriftelijk door den marktmeester na dat tijdstip ont vangen worden niet meer ten uitvoer gebracht. Texel, den 12 Mei 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. BEKENDMAKING. WERK ZOEKEN IN DÜITSCHLAND. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel Gelezen een schrijven van den Heer Com missaris der Koningin in deze Provincie, waarbij wordt medegedeeld, dat nog steeds zeer vele Nederlandsche arbeiders in Duitschland werk wenschen te gaan zoeken, zonder voorzien te zijn van een Nationaliteitsbewijs; Wijst de arbeiders, die naar DUITSCHLAND gaan, er op, dat zij niet zonder Nationaliteits bewijs daarheen behooren te vertrekken, ver mits zij anders gevaar loopen geen werk te vinden en later als armlastigen over de grenzen te worden gezet. Deze Nationaliteitsbewijzen kunnen ter Ge meentesecretarie worden aangevraagd. Texel, den 12 Mei 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 12 Mei 1900. Woendagmiddag hield de afd. „Texelvan den Bond van Nederlandsche Onderwijzers hare eerste vergadering in het Café „Den Burg". Alle leden op één na waren opge komen. Met algemeene stemmen werd 't voorstel van het Hoofdbestuur aangenomen, om de ondersteuning uit de Weerstandskas aan een ziek onderwijzer met f 50 te ver- hoogen. Door de afdeeling „Texel" zal aan het Herstellingsoord, 't welk in 't begin van Juli zal worden geopend, een jaarlijksche bijdrage van minstens f 6 worden geschonken. Daarna werd ingeleid door den heer J. A. Frederiks „Bibliotheek". Naar aanleiding zijner lezing werd besloten, deze zaak op de agenda van de volgende vergadering te plaat sen, opdat zij dan nader zal kunnen worden besproken. og werd besloten, een brochure- leeskring op te richten voor leden der afdeeling. Brochures op verschillend gebied zullen daar voor worden aangeschaft. Als bijdrage werd door den heer Van Douwen gegeyen„Leer- piicht-kleedplicht", een schetsje indertijd geplaatst in het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag. De volgende vergadering zal gehouden worden op Woensdag 15 Augustus a.s. in het hdtel „De Lindeboom Donderdag j.l. slaagde P. J. de Braai, Leerling aan de Kweekschool voor Onder wijzers te Haarlem, te Amsterdam bij het afleggen van het examen als Onderwijzer. Van 9 tot en met 10 Mei zijn van hier uitgevoerd: 81 koeien, 16 kalveren, 1 paard en 20 varkens. Oudeschild, 11 Mei. Opnieuw zijn van hier een paar gezinnen vertrokken als een gevolg der werkstaking der Amsterdamsche boot werkers. De meeste gezinnen van hier, die onlangs vei huisden, vestigen zich te Fchellingwoude, van welke plaats de hoofden der gezinnen gemakkelijk van en naar hun werk op de booten aan de Handelskade te Amsterdam kunnen komen. 12 Mei. Nog v<5or de bestrating van den dijkweg voltooid is, werd ook het gedeeltelijk vernieuwen der dorpsstraat, welke voor reke ning der gemeente geschiedt, naar men weet, ter hand genomen. Een en ander zal zoowel tot verbetering als tot verfraaiing kunnen strekken. De dorpsstraat begon in den laatsten tijd allorlei teekenen van verval te geven. Men schrijft uit LisseVan werk staking is hier niets bekend. Het loon der bloemkweekersknechts is niet f 7.20, maar f 8 vast, dat is, als feest- of heiligdagen op werkdagen zijn, of zooals in den winter meermalen gebeurt, dat er niet gewerkt kan worden, worden toch de f 8 voluit betaald. Bovendien komt hun nog tamelijk wat ten goede. Te Vlijmen is een beambte der Staats spoorwegen bij het rangeeren zoodanig tus- schen de buffers beklemd geraakt, dat hij in hopeloozen toestand naar het ziekenhuis te 's Hertogenbosch is overgebracht. Op 15-jarigen leeftijd is te Oud-Vosmeer overleden een meisje, dat, bij een buitenge woon zwaar gewicht, een lengte had van meer dan twee meter. Het mei-je was bekend als „Zeeuwsche reuzin". Werkstakingen. De directie van de Elsevier's drukkerij heeft de gezellen die bij haar het werk staakten voor goed ontslagen. Ook de Amsterdamsche steenzetters (opper lieden hebben thans wegens te lage loonen het werk gestaakt. De eischen der stakende steenhouwers te Arnhem zijn ingewilligd. De voornaamste bepaling uit onze drank wet is deze, dat het aantal vergunningen in elke gemeente niet meer mag bedragen dan één op elke 250—500 inwoners. Bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer in 1881 bleek, dat vele Kamerleden de door de regeering voorgestelde opruiming wat te kras vonden. De Minister stemde er in toe, dat zij juist in haar krachtigste bepaling gedurende twintig jaar werkeloos moest blijven. Van de 20 jaar zijn er nu 19 om. Op 1 Mei 1901 komen alle vergunningen, die sedert 1 Mei 1881 in andere handen zijn dan van de toenmalige houders, van rechtswege te vervallen. Het zullen er slechts enkelen zijn, met welke dit niet het geval is. Daar in verscheidene gemeenten het aantal bestaande vergunningen nog ver boven het wettelijke maximum gaat, is het zeker, dat een aantal vergunninghouders naar een andere betrekking zullen moeten uitzien. Als maatstaf volgens welke het uitreiken der vergunningen op 1 Mei 1901 zal geschieden, is drieërlei weg voorgeslagen: Ten eerste die van publieke verpachting. Ten tweede het ancienniteitsstelsel, waarbij de beschikbare vergunningen worden verleend aan hen, die gedurende den langsten tijd onafgebroken in diezelfde gemeente een ver gunning hebben bezeten, En ten derde het z. g. Gothenburger stelsel, waarbij alle vrij vallende vergunningen worden gegeven aan een maatschappij, die beoogt den drank verkoop onder zoo weinig schadelijke omstandigheden te doen plaats hebben als mogelijk is. Naar „Sluit Schiedam" uit vertrouwbare bron verneemt, zal door de regeering het eerstgenoemde stelsel, dat van openbare ver pachting, worden voorgesteld, terwijl ze de opbrengst van deze verpachting wensch te bezigen tot schadeloosstelling der tappers, wier vergunning niet verlengd wordt. Uit de haven van Maastricht zijn opge- vischt de lijkjes van twee 6-jarige school knapen, die sedert Vrijdag van de afgeloopen week spoorloos verdwenen waren. Hoe men in Nederland 't reizen voor 't publiek veraangenaamt 1 Iemand koopt te Amsterdam een retour Haarlem. „Voor .één dag vraagt men hem aan 't loket, waarop hij bevestigend antwoordt, maar met dit gevolg, dat hij te Haarlem niet van het perron mag, alvorens 70 centen boete te hebben betaaldwant eendaagsche retouren zijn niet geldig voor sneltreinen, dat weet immers i9dereen. Een ander maakt een uitstapje met vrouw en kind naar Zandvoort. Te Amsterdam geeft men hem een kinderbiljet voor hal ven prijsmaar te Zandvoort wordt dat inge trokken; want eendaagsche kinderbiljetten zijn er niet, dat weet immers ieder. De man wil op de terugreis Bloemendaal aandoen. Zandvoort weigerthij mag zelfs te Bloemendaal niet instappen met zijn een daagsche retours naar Zandvoort, moet retourtjes naar Bloemendaal nemen en deug delijk naar Zantvoort terugkeeren, om van ddar zijn terugreis naar Amsterdam te aan vaarden, ook dat is zoo duidelijk mogelijk. (H. Ct) Onder het puntstuk van wissel No. 11 op het emplacement van het spoorwegstation te Leeuwarden heeft een bouwmetstertje (het bekende spitsbekkige zangvogelte) zijn nest aangebracht. Er bevinden zich reeds drie eieren in. Deze wissel wordt dagelijks viermaal bereden. De 23-jarige kellner P. V., te Gouda woonachtig, is verliefd op eene dienstbode in de Van Oldenbarneveldstraat te Rotterdam. De liefde is evenwel niet wederkeerig, zoodat toen de kellner Dinsdagmorgen omstreeks 9 uur aan de woning waar het meisje dienstbaar is belde, hem niet eens open gedaan werd. Waarschijnlijk om het hart van het meisje te vermurwen, haalde hij toen een revolver te voorschijn en lostte kort achter elkander vjjf schoten op zijn linkerarm. Een der schoten blakerde de deur van het huis, waar het meisje woont, een weinig. Op het knallen der schoten snelden eenige menschen toe, die, meenende dat de wanhopige minnaar doodelijk gewond was, hem in het ziekenhuis brachten, waar hij ter verpleging werd opge nomen. De politie nam de revolver in beslag, waarop nog een patroon zat. Dit bleek een losse te zijn, zoodat zeer waarschijnlijk ook de vijf geloste schoten met los kruit geschied warenalthans kogels zijn er niet gevonden en de linkerarm van den jongeling is alleen maar eenigszins geschroeid en licht gewond. („N. Rott. Ct."), TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1