2 beste gelde vaarzen m DIENSTBODE, Kunstmesthandel. CACAO in BUSSEN Vanaf 16 Mei uitstalling van gemaakte Magazijn „Holland" van J. H. JACOBSE, Alkmaar. ^yjg^Aanstaande Maandag J. BIJLOOS' Hoofd Eau de Cologne een fatsoenlijk Dagmeisje. Voor de schoonmaak! Land- en Draaineerbuizen. Publieke Verhuring. landbouw, Ijandel nijverheid. GR00TE UITLOTDTG. Langeveld de Rooij. A. SPANJAARD, Alkmaar, Stemmen, verhuren, ruilen, repareeren. Muziekvan alleuitgaven. Sclporsteei]- ei] Rioolbuizei). Pleging's grond- en glaqsverven Het vee is geassureerd. De commissarissen haakman. Verkrijgbaar voor Texel bjj P. J. UNS, kapper en barbier, Parkstraat den Burg. De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Te koop: Verkrijgbaar Noord-Hollandsch GRONDCREDIET Trekking beslist 17 Mei. Piano's, Huis- en Kerkorgels. H. JANSEIM, Helder, Wordt gevraagd YOORHANDEH Ph. YLESS1HG. J. E. WIHKLER. Spekslagerij „De Beurs". PRIMA PRIMA YOORRADIG: A. Dros Albzn. Hotel „DE ZWAAN" van J. N. I. PERRIN, voorheen BROEKKAMP. afkomstig uit het en vervolgens iederen MAAHDAG zal de veeboot gereed liggen tot vervoer van vee naar PURMEREÏÏD en tusschengelegen plaatsen. Afvaart 's namiddags één uur. J. BIJLOOS, Alkmaar. Ondertrouwd A. EELMAN en C. M. VAN DEN BERG. Waal op Texel11 Mei 1900. Aan allen onzen hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming en belangstelling, ons betoond bij het overlijden en de teraardebe stelling van onze geliefde dochter JANNETJE, alsook aan hen, die kosteloos hunne diensten hebben bewezen, onzen hartelijken dank. P. VOS. T. VOS—Visser. Mede uit naam liarer broeders en zusters. verstrekt gelden onder hypothecair verband en geeft pandbrieven uit. Eenten en onkosten billijk. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. bij JAN WITTE op „Prinsenhage" in den polder Eierland. 4°/o PANDBRIEVEN a 100van het te ALKMAAR. J. E. WINKLER. VENNOOTSCHAP to or Gevestigd te Amsterdam, Gebouw „Mercurius", Prins Hendrikkade 20-21. HOOFDPRIJS No. 1. Elegante Berliner Landauer, bespannen met 2 paarden, geheel opgetuigd. No. 2. Elegante Coupé, bespannen met een paard, geheel opgetuigd. No. 3. Automobiel, model Victoria (van de fabriek „de Hinde" te Amsterdam.) No. 4. Tilbury met 1 paard, geheel opgetuigd. No. 5. Boerenwagen met 1 paard. "Voorts: Paarden,Landbouwwerktuigen,Pia nino's, Seraphineorgels, Dames Heerenrij wielen („de Hinde"), Dames- en Heerenhorloges, Schrijf bureaus, Tuigen, Goud- en Zilverwerken, Lin nenkasten; en verder: voorwerpen op 't gebied van Landbouw, Handel en Nijverheid. Bewijzen van Aandeel f l.~ naar buiten tegen toezending van postwissel (k f 1.05) verkrijgbaar bij Levering van en reparatie aan ieder instrument van elk fabrikaat. zal MAANDAG aanstaande Texel bezoeken tot het slijpen van Scharen, Messen, Scheer messen, Koffiemolens, Bascules en Balansen. Adres te bevragen bureau dezer courant. Buiten- en Binnendeursloten, Koperen, Gebronsd ijzeren, Palm- en Pokbouten Deurkrukken, Grendels, Schuiven, Bochtknieren, Opleggers, Duim- en Kruishengels, Vertinde en Koperen Nagels, Spijkers, Draadnagels, Deur- enPoort- klinkstellen, Houtschroeven, Schroefoogen, Ko peren en Houten Schroefknoppen, Luik- en Deurrollen, Ankerrozetten, Gesmede Muurankers, Luchtroosters en Luchtrozetten, Dak- en Muur- ramen, Kapstokhaakjes, enz. Met aanbeveling, J. J. KTTIJFER, in Olie- en Verfwaren, BLACK VARNISH. is ondergeteekende ruim voorzien van Karpet- teil, Vaste Kleedeng'oed, Loopers, wollen en zeil, Matten, Kleedjes, Vitrages, Banden, Koorden, Gordijnkatoen en Gordijnfranje en Kant. Tevens ruim voorzien van de nieuwste Zomer mantels. Contant 5«/0 korting. Aanbevelende, UEd. Dw. D., NCejuifv. -A.. ]VL KEIJSER Sd. gj# vraagt een flinke genegen begin Augustus mede te gaan naar Alkmaar. vy.f.stoel&zoon; Het Waterschapsbestuur der 30 Gemeensch. Polders, zal op Maandag' 14 Mei 1900, 's middags 12 ure, in het Café „den Burg" publiek verhuren: 38 H. Weiland 3e blok Noorden. 46 83 A. Annex. 45 46 In het 4e blok. 66 11 60 bij Oost 22 53 80 kavel van W. Koning. 57 43 70 W. Brans. 148 zijnde het 7e blok in 2 perceelen. De JACHT op 460 H. land en water als voren. De KADE vanaf den Genteweg- tot achter Oost. Gerookte Ham, Boterkamworst, Rookworst en Leverworst. Aanbevelend, 0. VISSER, Slager. van de firma's DRIESSEN, VAN HOUTEN, BLOOKER, BENSDORP, GROOTES, KORFF, BOON KREAPELIEN HOLM. Zoete Chocolade in vele soorten. Verder losse Poeder, 13, 15, 20 25 ct. per ons enz. enz., bij Zondagnamiddag EEN uur gesloten. zijn in alle kleuren en hoeveelheden bij onder geteekende voorhanden, la bniine Vloerink in 3 uren hard droog en Vermillioen in busjes van af 30 ets., ten zeerste tot een proef aanbe volen. Voorts Kwasten, Lakken, Vernissen, Black Varnish, Camphor, Naphtaline, Carbol, Creolin en dergelijke. Aanbevelend, P. KUIPER, Binnenburg. Voor KLEEDING NAAR MAAT dat zorgvuldig en net passend geleverd wordt, stalen der nieuwste stoffen beschikbaar. is door geheel Nederland bekend en beroemd; en met recht, daar dit Fabrikaat sedert ruim 21 jaar heeft bewezen een zeer werkzame en geheel onschadelijke hoofdwassching te zijn, die alle onreinheden van het hoofd doet verdwijnen en de groeikracht van het haar in hooge mate bevordert Onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Laat U niet misleiden door namaakmaar eischt op de flacon den naam Prijs per flacon 25, 35 en 50 cent OuDESCHILD OP ÏEXEL. Heeren- Kinderkleeding,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3