N°. 1336. Zondag 24 Juni. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een blauw pluche portemonnaiegevonden in de Nieuwstraat en een dop, met schroef en ring van een rijtuig, gevonden op den Waalderweg. LAMMEREN MARKT. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter algemeene kennis, dat de 6e of laatste lam- merenmarkt, ten gevolge de kermis, zal gehou den worden in de Nieuwstraat te den Burg en dat het aanvoeren van lammeren en aDder vee langs den gewonen weg, door de "Weverstraat, zal moeten plaats hebben. Texel, den 19 Juni 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 23 Juni 1900. Van 18 tot en met 21 Juni zijn van Texel verzonden 655 lammeren, 189 schapen, 35 koeien, 6 kalveren en 22 varkens. Moest men vorige jaren dikwerf de kermis doen aanvangen, zonder dat de draai molen, zonder welke het volgens sommigen of misschien wel velen, eigenlijk geen kermis is, nog was gearriveerd, dit jaar was het blijkbaar het doel van den eigenaar dier inrichting eens de eerste te zijn, die iets van zijn inrichting aanvoerde op het kermis terrein. Donderdagmorgen toch (voor dien dag mag niets worden aangevoerd) toen nog velen in diepen slaap waren gedompeld, kwam reeds een deel der molen, terwijl eerst later op dien dag verschillende oude bekenden als Dekker, Bakker, enz. enz. met hun kramen, enz. aankwamen. Tot heden is er nog zeer weinig nieuws, het eenige waarmede men alhier vermoedelijk nog geen kennismaakte, is de lange tent voor 't café „den Burg", welke inrichting we den naam hoorden geven van bombardementspel de naam is hier dus vreemd of het echter ook geen oude bekende is, gestoken in een nieuw kleed, zal de tijd moeten leeren. Van het zoogenaamde „groote spel", dat nog verwacht wordt, evenmin als van de kinematographtent, vernamen we tot heden niets. Ter wille van de kermisgangers hopen we echter, dat ook deze zich niet al te lang zullen laten wachten. De Cocksdorp, 19 Juni. De vrachtrijder J. Witte Jz. is dezer dagen aan een groot gevaar ontsnapt. Toen hij ni. bezig was met het verven van den molen alhier, voor welk doel hij twee groote ladders aan elkander had gebonden, brak de bovenste ladder, waarop hij stond. Gelukkig bleef deze ladder met het gebroken einde in het dak van den molen steken en kon hij haar in evenwicht houden, tot hij door den molenaar uit zijn benarden toestand weid verlost. Vijf visscherlieden vertrokken van hier naar Oudeschild om zich daar aan te melden als tijdelijk bootwerker voor Amsterdam. Het weekloon zou daar f 25 bedragen, zeker geen te versmaden sommetje. Oudeschild, 21 Juni. Afgehaald door de heeren uit Amsterdam, die hier personeel kwamen aanwerven voor het lossen der erts- booten aldaar, vertrokken heden 48 personen, woonachtig op verschillende dorpen van Texel. Dat sommige schippers en eigenaars van visschersvaartuigen, zoomede enkele werkge vers, min of meer in ongelegenheid komen door het zoo haastig vertrek van hun personeel, ligt voor de hand. Naar beweerd wordt, zouden ook voor Zaandam ettelijke scheeps lossers benoodigd zijn. 22 Juni. Eenige visschers, die gedurende enkele weken op de Zuiderzee doorbrachten ter uitoefening van de visscherij naar ansjovis, zijn naar hier teruggekeerd, omdat de moeite schaars meer beloond wordt. Over het geheel was de vangst nogal matig geweest, hoewel geen hooge besomming werd verkregen. De rogvisschers, die langs de kust werk zaam waren, brengen ook hunne netten aan wal. De rogvisscherij was over het geheel niet onbevredigend, terwijl de prijzen meestal varieerden van 60 tot 90 ct. per stuk. Waal, 22 Juni. Dat het leeren fietsrijden niet zoo gemakkelijk is en gepaard kan gaan met gevaren, ondervond dezer dagen onze plaatsgenoot, de heer B. Hij viel van zijn fiets af en bezeerde zich zoodanig aan schouder en hoofd, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Dr. Van der Vegt ver leende die hulp. Oosterend, 22 Juni. De ansjovisvisschers van hier keeren van de Zuiderzee terug} om deze visscherij te staken. De vangst loont niet meer de moeite. Is er al wat meer mee verdiend dan in het vorig jaar, van een uitstekend ansjovisjaar, zooals die vroeger wel voorkwamen, is ook thans geen sprake. Toch zijn enkelen over het resultaat tamelijk goed tevreden. Ook de rogbeugers hebben met dit werk weinig of niet kunnen verdienen, zoodat dit werk ook gestaakt is. Thaps trekken dus bijna alle visschers van hier weder naai de Noordzee, om tong en schol te vangen. De postduif, in de vorige week opge vangen door P. Witvliet in den polder het Noorden, is gebleken eigendom te zijn van de Zeeuwsche postduivenvereeniging „Hoop op Welvaart" te Zierikzee. Het beestje is ingevolge het gedane verzoek opgezonden aan den Secretaris dier vereeniging den heer W. N. Jobre, te Oost-Souburg. Door den commissaris van politie te Hoorn wordt de aandacht gevestigd op het zich weder voordoen van uitgeven van valsch geld, voornamelijk op marktdagen, laatstelijk in den vorm van een rijksdaalder, dragende de beeltenis van koning Willem III, het rijks wapen en jaartal 1874, en missende het rand schrift „God zy met ons". Te Amsterdam is een bewoner der Govert-Flink-straat voor f 5C0 opgelicht door N. C. J. Dunselman, bereids voor een dergelijk feit voor den officier van justitie geleid. Dun selman plaatst advertenties, waarin hij, tegen borgstelling van f 300 of f 500, betrekkingen als zetwinkelier in sigarenwinkels aanbiedt, welke betrekkingen hij, na het storten, niet kan bezorgen, terwijl hij evenmin het geld kan teruggeven. De bestuurders van het Twentsch Kolensyndicaat hebben een adres gericht aan den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarin zij er op aandringen de steenkolenbeddingen in Limburg meer te ontwikkelen. Zij doen dit met het oog op de sterk sterk stijgende prijzen der steenkolen en het gevaar dat onze industrie dreigt ook door 't feit dat de steenkolenhandelsvereeniging te Utrecht het monopolie van den handel in Duitsche steenkolen bezit (in zooverre deze niet per water kunnen worden aangevoerd), en, gelijk ze trouwens niet nalaat te doen, haar uitsluitend recht kan gebruiken tot het stellen van willekeurige voorwaarden bij de levering. Men weet dat de Zwolsche Kamer van Koophandel de aandacht van minister Pierson gevestigd heeft op de schaarschte aan muntjes van tien, en daarbij den wonsch heeft geuit, dat er muntbiljetten van vijf zouden worden uitgegeven. Dit laatste komt den minister, blijkens zijn antwoord aan de Kamer van Koophandel, niet wenschelijk voor. De betrekkelijke schaarschte aan muDtjes wijt de minister aan de toene mende behoefte aan dit ruilmiddel: eerlang zal de minister dan ook stappen doen tot vermeerdering van het aantal muntbiljetten van f 10.—. Zaak—Hogerhuis. In „Recht door Zee" is een brief opgenomen van Marten Hogerhuis aan zijn zuster, waarin hij mededeeling doet van een zonderling bezoek, dat een „hooge mijnheer" wiens naam hij echter niet noemt - hem in de gevangenis heeft gebracht: Die persoon kwam 6 Mei bij hem en wees er op, dat aan zijn zaak na de beslissing van den Hoogen Raad niets meer te doen was, maar zeide, dat hij, daar Marten Hogerhuis goed bekend stond, iets voor hem wilde doen maar wat hij zou doen, kon hij niet mede- deelen. Ik schryft Marten de hooge positie en de achtenswaardigheid van dezen mijnheer in aanmerking nemende en waarvoor hij bekend staat, voedde natuurlijk hoop, dewelke mij stof tot nadenken gaf; doch hoe bitter werd ik teleurgesteld. Den 23sten Mei kwam hij weer. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Hij wilde, dat Marten Hogerhuis eene verklaring zou afleggen aan de overheid, dat hij de misdaad gepleegd had, waarvoor hij was veroordeeldin dat geval zou de bezoeker zien, wat hij voor Marten kon doen. Hij zag geen anderen uitweg voor Marten. Maar deze wil zoo n menschonteerend voorstel niet aannemen. Ik zal althans zegt hij eerder een eind aan mijn leven maken, voordat ik zoo'n kinderlijk armoedig middel aangrijp tot ver lichting van mijn leed. Het hoofdbestuur der Nederl. Vereeni ging tot afschaffing van alcoholische dranken te Amsterdam, heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gericht, waarbij 't, in al- gemeenen zin, zijn instemming betuigt met de strekking van de wetsvoordracht tot wijzi ging van de Drankwet. Het hoofdbestuur wenscht echter scherper controle op den clandestienen verkoop, intrek king van de buitengewone vergunningen, geen verhooging van het wettelijk maximum der drankgelegenheden, geen combinatie van het kappers- of barbiersbedrijf met dat van tapper geen drankverkoop in wachtkamers van stati ons enz. Voorts wil het 'tflnancieele gemeente belang losgemaakt zien van het vergunnings recht, uitbreiding van de sluitingsurenbij herhaalde overtreding van de wet verplichte opheffing van de yergunning. Waar die op heffing geschiedt in 't algemeen belang, be- hooren de kosten der schadevergoeding ook door de algemeene kas te worden gedragen het beginsel van local-option moet in de wet worden opgenomen; tegengaan van wetsontduiking door sociëteitengeen vrouwe lijke bediening in tapperijen. Fraude in den boterhandel. Men schrijft uit Friesland Aan de Londensche markt wordt tegen woordig veel Friesche boter aangeboden vermengd met margarine. Het schijnt dat deze vervalsching in 't zuiden des lands geschiedt, de natuurboter gekocht wordt te 's-Hertogenbosch, werwaarts tegenwoordig veel Friesche boter verzonden wordt, omdat de prijs er hoog is. Friesche boterhandelaars lijden hierdoor groote schadeook hun boter wordt niet meer aan de Engelsche markten vertrouwd. Zooals men weet, bemoeide de Londensche Kamer van Koophandel zich met deze zaak, doch zonder succes, want de aan voer van vervalschte boter wordt elke week grooter. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1