wm* wol. -w Algemeene vergadering FOTOGRAFIE. Buitenland. Marktberichten. TENTOONSTELLING van OUDHEDEN, enz., 1 net afgewerkte Albumportretten 70 cent. 2 groote Kabinetportretten a f l.~ Pr edik beur t e n. ADYERTENTIËN. ZEEVAARTSCHOOL een geschoren Schaap Verkoop Hooigewas Men schrijft uit Groningen Nu de" werkstaking der sigaren makers is geëindigd, komen de naween der langdurige strike voor den dag. Van de 200 stakers zullen pl.m. 80 personen geen werk kunnen bekomen. Voorzeker een zware slag voor vele gezinnen. Bovendien komen zij, die weder werk bekomen, in eene slechter conditie dan vroeger. Het maken van sigaren, waaraan het meeste loon werd verdiend, wordt thans door anderen verricht. Maar er is meer. Van de ruim 40 mille, die voor uitkeeringen aan de stakers verbruikt is, is ruim f 11000 als renteloos voorschot van onderscheidene corporatiën. Vele jaren zullen zeker moeten verloopen, eer deze groote som weder door de sigarenmakers aangezuiverd zal zijn. Tengevolge van de werkstaking van dokwerkers te Londen hebben o. a. eenige transportschepen, die troepen en oorlogsbe hoeften naar Zuid-Afrika moesten vervoeren, belangrijke vertraging ondervonden. Van de zijde der Engelsche reeders zijn hier te lande pogingen gedaan omNedeilandsch werkvolk in Engeland te krijgen ter vervan ging van de stakende dokwerkers. Men heeft in Engeland reeds gezegd, dat er Nederland- sche dokwerkers overgekomen waren, maar de „Times" heeft dat tegengesproken. Nu hulp, door Nederlandsche dokwerkers aan Engelsche reeders verleend, tengevolge zou kunnen hebben, dat Engeland middelijk in den oorlog tegen de Zuid-Afrikaansche Republieken gesteund zou worden, is het zeer wenschelijk, dat geen Nederlandsche werk lieden zich tot deze hulp zullen leenen. In den nacht van Dinsdag op Woensdag jl. besloot een student wat in zee te Scheve- ningen te gaan zwemmen. In het duin ont deed hij zich van zijn kleederen en ging te water. Toen hij genoeg V9rfrischt was, kon hij zijn kleeren niet meer vinden. Hij is daarop de duinen weder ingeloopen en kwam eindelijk terecht op „Meiendaal te Wassenaar. Door den bewoner is hij van kleederen voorzien en is met dezen gegaan naar het politieposthuis nabij het Kurhaus. Van daar werd hem een agent medegegeven, die na eenig zoeken de kleederen terugvond in het duin even voorbij villa „Golfzicht", de laatste villa voorbij het Oranje-Hotel. Nadat de student zich m het genoemde posthuis van zijn eigen plunje had voorzien, is hij ver trokken! Voor iemand, die een reputatie heeft op te houden als de Engelsche opperbevel hebber in Zuid Afrika, begint het lastig te worden. Ondanks geforceerde marschen, om trekkende bewegingen, proclamaties en wat dies meer zij, zijn de Boeren niet te vangen. Zij zijn overal en nergens, verschijnen en ver dwijnen, worden uiteengejaagd en als de rust dan eindelijk hersteld is, beginnen zij zich plotseling weder te roeren. Deze wijze van oorlogvoeren heeft succes, wat niet beter gekenmerkt wordt dan door de jongste proclamatie van lord Roberts, waar bij 'hij alle Vrijstaters, die nog in het veld blijven, eenvoudig tot rebellen verklaart. Engeland heeft in dezen oorlog reeds zoo vele malen het recht der volkeren met voeten getreden, dat een proclamatie van zulk een inhoud niemand meer verbazen mag. Lezen we het jongste oorlogsnisuws, zooals de „Daily Express" het uit Machado-dorp ont vangt, dan is de proclamatie zeer goed te verklaren, want de Vrijstaters worden steeds stoutmoediger. Na de bijna gelukte overrom peling van lord Kitchener de generaal slaagde er in, nog juist bij tijds te ontsnappen en Rhenoster-rivier te bereiken, waar kolonel Spens met 1300 man en zes kanonnen lag verwoestten de 300 Boeren, die met drie kanonnen den aanval ondernamen, een nieuw gebouwde viaduct, deden een trein ontsporen maakten twee convooien en eenige spoor wagens vol materiaal voor bruggenbouw buit en namen 350 Engelschen, waaronder 300 werklieden, gevangen. Verder bericht Piet Viljoen, dat hij den spoorweg ten zuiden van de Vaal over een lengte van 80 K.M. verwoest heeft. Een niet gering succes dus in den Vrijstaat. In den omtrek van Langsnek, is wat Generaal Bulier beweren moge de tegenstand der Boeren nog lang niet gebroken. Bij Volksrust namen ze Maandag 31 Engelschen gevangen en Dins dag 9 huzaren. De brug bij Hectorspruit zal binnen 2 dagen hersteld zijn, deze brug gelegen enkele mijlen van den Portugeeschen grens aan den spoor lijn van Lorenzo Marquez—Pretoria, werd voor enkele dagen vernield. Het heet, dat een trein, waarin generaal Kitchener lag te slapen, 14 dezer bijna door de Boeren bij Kopje station (Vrijstaat) ver- meesterd is. Een Natalsche farmer, die van de grens te Durban is aangekomen, deelt mede, dat men zich vergist, als men meent, dat de Boeren Natal geheel hebben ontruimd. Er zijn sterke afdeelingen Boeren achtergebleven in de bergen nabij de Tugela. De Britsche lichte cavalerie, die naar Zoeloeland was ge zonden, is teruggeroepen. Van de Goudkust is bericht ontvangen dat weder een hevig gevecht heeft plaats gehad tusschen de Britsche troepen en de Asjanti's. Aan Engelsche zijde werden een kapitein en zeven soldaten gedood en 27 man gewond. De Engelschen hebben het dorp Kwissa moeten ontruhnen. Toen verleden week een belangrijken ren gewonnen werd te Ween en door het paard van een grooten bierbrouwer gaf deze order om al de bezoekers der rennen, ruim 40,000 in getal, vrij bier te laten drinken. De kosten van deze aardigheid op een snik heeten dag, beliepen ruim 15000 gulden. Schagen, 21 Juni. Aangevoerd: 6 paarden f 85 a f 200, 3 Stieren 170 a f160; 33Gelde- koeien f100 a 1 150; 22 Iiallkoeien f 150 a f 185Vaarzen 1 af 18 Nuchtere Kalveren f 13 a f 20.450 Schapen f 20 a f 27.50; Lammeren f a f Bokken en Geiten f -af 28 Varkens f 10.a 1 14. 19 Vette Varkens f 40 a 41 cent per kilo 20 Vette Koeien f 160 a f 260; 38 Biggen f 5. a f 10.Kipeieren, f 2.50 a f 3.Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.45 a f 0.50. Leiden, 22 Juni. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 114 a f 251; 33 Stieren f52 a f 310; Veulens stuks 1 af 200 kalfkoeien f 110 a f 242; Melkkoeien f 110 a 1242 76 Varekoeien f 87 a f 206; 188 Vette koeien f 119 a f260; 114 Vette kalveren f 30 a f 75; 93 Magere kalveren f 4 a 18.00; Graskalveren f a f 676 Vette schapen f 15 a f 31.339 schapen (weide) f 12! a f 20.5 Paarden f 56 a f 148157 Magere Varkens f 14 a f 30; Vette Varkens a ct. 368 Biggen f 4.50 a 1 13.— ;r 2320 Lammeren f 6;50 a 13. Londen, 21 Juni. Ter markt zijn aangevoerd: Runderen, 4000 Schapen en lammeren, 120 Kalveren, 50 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.a i 0.—Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.95 Kalveren: f 0.50 a f 0.80Varkens 1 0.37 a 1 0.62. -AV: Zondag 24 Juni. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 üur Ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 üur de Hr. Barends. Dm Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Nam. 6 uur de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Heep. Dm Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 16 Juni tot 22 Juni 1900. ONDERTROUWD: Jacob Dijker en Neeltje Daalder (Oost). Willem Bruin en Neeltje Bruin (den Hoorn). GETROUWD: Pieter Schagen en Kaatje Bruin (Oudeschild). Melle van Sikkeleras en Frouwtje Duinker (Oudeschild). GEBORENAnna Mariadochter van Hendrik Witte en Haartje Huisman (den Hoorn). Jannetje Neeltjedochter van Cornelis Koop man en Treijntje Cornelia de Waard (Oude schild). Adriana Paulina, dochter van Gerrit Kuijper en Jannetje Bakker (Oosterend). OVERLEDEN: Geene. Ondertrouwd W. BRUIN Dz. en X. BRUIN. Den HoornTexel, 21 Juni 1900. Ondertrouwd: C. SMIT en N. PEREBOOM. DiTexe°rh 22 Juni 190°- Ondertrouwd: JACOB DIJKER en NEELTJE DAALDER. ZeVeOostZenI Texel> 23 Juni 190°- Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Ondergeteekende bericht zijn ge- achten begunstigers en medeburgers dat hij vauaf Zondag e.k. eiken ZONDAG zijn winkel GESLOTEN houdt. Onder beleefde aanbeveling, C. VISSER, Slager. van deelhebbers in de Onderlinge Zee-assurantie te Texelop Zaterdag 30 Juni aanstaande des middags ten 3 uur in het lokaal van DUINKER te OOSTEREND. Het Bestuur. in de Koningin Wilhelmina-Bewaarschool te OUDESCHILD. Deze tentoonstelling, geopend van 24 Juni tot nadere aankondiging, bevat meer dan duizend voorwerpen, waaronder tal van oude, kostbare of merkwaardige zaken en is een bezoek dus overwaard. Voor gegadigden zijn er vele voorwerpen te koop. Dagelijks geopend van 10 tot 12 uur 's morg. en van 2 tot 8 uur namiddags. De toegangsprijs bedraagt voor eén bezoek 10 ct. per persoon, terwijl kaarten, geldig gedu rende den ganschen duur der tentoonstelling, te bekomen zijn A 25 ct. per persoon. Voor kinderen beneden 12 jaar tegefi den halven prijs. Schoolgaande en jongere kinderen, mits onder goed geleide, betalen den halven toegangsprijs. te HELDER. De inschrijving van leerlingen voor den tweej. Cursus aan bovengen. School is geopend tot 20 Juli a. s. Aangifte en inlichtingen bij den Directeur. Belanghebbenden wordt bericht, dat onder geteekende van af heden, VETTE WOL koopt, en direct in ontvangst neemt, op zijne gewone conditiën, tegen 60 CENT EER KILO. Aanbevelend, C. KEIJSER Pz. De ondergeteekende belast zich gaarne met het publiek verkoopen van roermde en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. Mej. S. A. SWAAR bericht het geachte publiek van Texel, dat zij gedurende de kermis haar atelier heeft geplaatst om te fotografeeren, in den TUIN van den heer KIKKERT Schoenwinkel, Groeneplaats. Prijzen als volgt: Beveelt zich beleefd aan tot het totografeeren van Familie- en Gezelschapgroepen, Gebouwen, Interieurs en Grafmonumenten. Laat zich ook aan huis ontbieden. Het geachte publiek wordt opmerkzaam ge maakt dat onze goedkoope portretten glansrijk met duurdere kunnen wedijveren. fj^""Let vooral op naam en staanplaats. VERMIST met roode stip op het kruis, waarbij twee ongemerkte Lammeren. Inlichtingen worden gevraagd door C. KEIJ SER Sz. te Harkebuurt. op Woensdag 27 Juni 1900, 's avonds 7 uur, in het Logement Het Wapen van Amsterdam te Oosterend op Texel Voor den heer W. Eelman Az. 1,09,00 Heet. „Hooge Nieuwland" op Oost. 1,49,00 Heet. „Lage Nieuwland" op Oost. G. DIKKERS, Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2