G. J. 0. D. Dikkers, Deurwaarder C. de Wijn, Geld verkrijgbaar waschmiddel voor schapen MEUBELS. dcNatuur-V/ollen Ondergoederen !i jkmml Wed Mooien 6-persoons JACHTWAGEN op solied werk, groote keuze en lage prijzen, Veilingen Hooigewas en Nagras. NoorÉoUanM Landbouwcrediet te Alkmaar. De Makelaar S. KEIJSER Pz. Schapenhou ders ROMEIN «i OUDENHOVEN. C. Keijser Pz* JAC. BOOK, Binnenburg. Likeuren zonder alcohol Texel De Kederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Te koop JOH. KIKKERT. De Makelaar 8. KEIJSER Pz., Verkooping. De ondergeteekende slacht a.s. Dinsdag een extra fijne vette KOE (vaars) en een fijn vet VARKEN. Tevens verkrijgbaar: Fijne gerookte Hammen 40 tot 50 ct. Servelaatworst 80 Prima Rookworsi50 Prima Boterhamspek40 Doorregen Spek35 Vet Spek32l/s et. Met aanbeveling, S. DROS, Slager. De ondergeteekenden zijn vanaf heden ruim gesorteerd in alle soor- J ten MEUBELS, benevens SPIE GELS, SCHILDERIJEN, enz. De winkel is gevestigd Weverstraat No. 311. Aanbevelend, Gebr. J. JAC. RAB en A C. RAB. "WIJNEN, LIKEUREN, Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd. BRANDEWIJN. JENEVER. OUDE JENEVER. COGNAC. ADVOCAAT. BOERENJONGENS. DIV. LIKEUREN. rcö cö cö Bordeaux Bourgogne Witte Wijn Madera Sherry Vermouth Malaga Port vanaf f 0.60 0.80 0.75 0.80 1.00 1.10 p. liter, 1.00 1.00 enz. enz. in diverse soorten. If Fabrieks-fiKl® Merk II <11 U) h van neemt in behandeling hvpotheekaanvragen tot alle bedragen; Rente-vergoeding 41/, 4'Wo< Geeft pandbrieven uit: 40/0 a 99'/3°/o 3\7„&94V/.. De agent voor Texel, J. P. N00RDIJK. C. A. KRAMER, (voorheen J. REIJ) Huis- en Rijtuigschilder, Behanger en Glazen maker, beveelt zich beleefd in ieders gunst aan. Net werk. Billijken prijs. Spoedige aflevering. voor billijken prijs een soliede met zijportieren en lantaarns. Ook genegen te ruilen voor 4-persoons. Te bevragen onder letter R bureau dezer courant. WIE PRIJS STELT doe zijn inkoopen bij ondergeteekende. Men zie met de kermis de uitstalling. Ook voorradig solide en goedkoope NAAIMACHINES met prachtige kasten. Verkoop met 3 jaar guarantiee ook op afbetaling. Aanbevelend, "Verkoop Hooigewas. zal, op Dinsdag 86 Juni 1900, 's avonds 7 uur, in het lokaal het Loodsmanswelvaren a/d Hoorn publiek verkoopen: HOOIGEWAS en NAGRAS. A. Voor H. H. Kerkv. der Herv. Gem. a/d Hoorn. 1.26.„Kostersland." 1.25.„Heeren Jans Akker." 1.52.30 „de Groote Haling." 1.52.30 „de Outerskoog." 2.06.50 „het Boterstuk van Slijboom", in2pero. B. Voor H.H. Diac. der Herv. Gem. a/d Hoorn. 2.10.20 „het Boterstuk", in 2 pere. 0.82.„het Kuiltje." 2.67.80 „de Buitendijk", in 2 perc. 0.82.60 „Metselaarslandje." G. Voor den Heer C. Jbz. Boon. 1.17.90 „Laankoog." J. H. ÜSIOO JE1SJT, Makelaar zal ten overstaan van notaris G. J. O. D. Dikkers, PUBLIEK VERKOOPEN en VERHUREN de volgende Hooigewassen en Nagrassen I. Op Dinsdag 26 Juni 1900, 's avonds 71/, ure in 't Loodsmanswelvaren a d. Hoorn, a. Voor Mevrouw de Wed. G. H. Brakke. 2,15,00 „Hoekstuk" in 't Hoornder Nieuwland. 1). Voor Mejuffrouw de Wed. P. Remmers. 2,22,30 „de Strook" als voren, c. Voor den Heer Jb. D. Kooiman. 1,36,20 „de Buitendijk" in den Buitendijk. II. Op Donderdag 28 Juni 1900, 's morgens 10 ure precies, in de er- Kikkert a d. Burg. Voor den Heer J. M. Stiggelbout. a. 2,80,70 „Burgernieuwland" in Burger Nieuw land (in 2 perceelen) zooals afge bakend. b. 0,83,20 „Harmen Kikkertsland" j bij den c. 1,27,00 „Arie Kikkertsland" Burg. III. Op denzelfden dag, 's morgens 11 ure in 't hotel Texel a/d. Burg. Voor den Heer A. Koning Jz. a. 1,75,00 „Lange Waterbak" j in b. 2,50,00 „VierkanteWaterbak" j Waalenburg. HOOIGEWAS. zal publiek VERKOOPEN en VERHUREN Dingsdag 86 Juni 1900, 's avonds 71/, ure, in het Loodsmanswelvaren aan den Hoorn, Hooigewas en Nagras. Voor den Heer S. VISSER. 2.58.50 „Zandige Stuk" in 2 perceelen. Mevrouw de Wed. GOLLARDS. 1.14.40 „Zamenstuk" in de Kuil. Zaterdag 30 Juni 1900, 's morgens 11 ure, in het Café den Burg. Voor den Hoog Gel. Heer S. G. EVERTS. 1.57.44 3 akkers „Grootestuk" annex het Haanstuk. 1.57.44 Idem. 3.59.70 „Kaarsemaker" in 2 perceelen. 6.77.„Waardstuk" in 2 perceelen. Mevrouw de Wed. DIJKSEN. 2.08.90 4 akkers „Groote stuk" annex de Akkers. 1.57.44 3 ld. 3.50.90 „Waardstuk." Mevrouw de Wed. S. P. KUIJPER. 6.86.60 „Jan Reisland." Den Heer P. A. DIJKSEN. 3.49.40 „Waardstuk." Voor HEMZELVEN. 6.11 90 „Lammerweid" in 2 perceelen 3.52.79 „Molenstuk" idem. Alles in Waal en Burg. De ARMENKAMER8 Molenstraat. 1.22.30 „Lammertjesland" Zuid-Haffel. Den WelEerw. Heer STUTVOET. 1.88.10 „Groote Langwaal." Den Heer AUG. C. KEIJSER. 1.75.10 Langwaal „Besakker." 0.89.80 „Advocaatje." 1.32.10 „Jacob Bakker." 1.88.50 „Groote." C. DE WIJN, Deurwaarder. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. Agentschap van het J. E. WINKLER. Notaris te Texel, zalpubliek verkoopen Hooigewas en Nagras: A. Op Maandag 35 Juni 1900, 's morgens 12 uur, in het Café den Burg alhier. Voor Mevrouw de Wed. S. P. KUIJPER. 2,64,00 benedenstrook in 't H. Nieuwland. Voor Mevrouw de Wed. Dl. DUINKER. 1,51,50 Kleine Schetterkoog in 't H. Nieuwland. B. Op Dinsdag 36 Juni 1900, 's avonds 7 uur, in het Loodsmanswelvaren aan den Hoorn Voor den Heer F. BOON. 1,89,50 de Grietekoog b/d Hoorn. Voor den Heer J. F. VAN DUNNÉ. 0,87,20 Kuiltje van Rab. in de Kuil. 1,85,H Joppeland in 't H. Nieuwland. C. Op Woensdag 37 Juni 1900, 's avonds 7 uur» in het Wapen van Amsterdam te Oosterend. Voor Mevrouw de Wed. GOLLARDSDijksen. 3,38,50 Geertes polder Oosterend. 0,79,Lageveld A. Keizer. 1,93,50 Dukoog. 3,75,50 Alderskoog. 0,95,30 Onder de fan. 0,85,20 Ootjes Lageveld. 1,68,70 Dijkstal Hoogfan. Voor Mevrouw de Wed. S. P. KUIJPER. 3,93,80 Langeriet bij Oosterend, (in 2 perc.) D. Op Donderdag 38 Jnni 1900, 's morgens 11 uur, in het hotel Texel alhier. Voor den Heer J. Jb. ROEPER. Het Groote stuk in Waal en Burg bij' den Driesprong, in 4 perceelen, als: 1,62,70 Voorste. 1,14,50 Middelste. 1,44,Achterste. 1,24,Hoekstuk. 3,59,Groote Langwaal aan de weg. Voor den Heer A. J. WATERSCHOT. 9,14,60 in het Burger Nieuwland in 7 per ceelen, als vorige jaren. Beneven 2,56,10 in het Burger Nieuwland afkomstig van M. Maas (in 3 perc). E. Op Zaterdag 30 Juni 1900, 's morgens 10 uur, in het hotel de Zwaan alhier. Voor de Verzekeringsbank „Kosmos." 5,17,30 Mxeland bij de Schans. 2,42,20 Mieland achter Hoogenberg. F. Op Maandag 3 Juli 1900, 's avonds 7 uur, in het Café „den Burg" alhier. Voor Mejuffr. W. KEIJSER. 1,56,50 Voorste rit op Dijkmanshuizen. 2,29,70 Achterste rit idem. Voor den Heer W. DE JONG te Helder. 1.56,90 Langwaal bij de Waal. zal op Dingsdag 3 Juli 1900, 's avonds 8 ure, in het Logement „de Lindeboom" publiek verkoopen: Een SCHUUR met ERF, staande aan den Burg in de Gasthuisstraat tegenover den Heer D. D. Keijser, groot 1 A. 80 C. zijnde op den dag der verkooping te bezichtigen. Alsmede Voor den WelEd. Heer M. LANGEVELD. Het Hooigewas en Nagras van 1.60.50 de Hemmer, in de Bemmer, afkomstig van den Notaris Dikkers. De Noordelijkste helft in 3.72 in het Burger Nieuwland, gemeen met Mejufv. Paul. Kikkert. C. DE WIJN, Deurwaarder. Sedert 19 jaren wordt door ons een in den handel gebracht, dat, niettegenstaande de vele concurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes eu debiet heeft mogen erlangen, aat onB het recht geeft het als het beste der bestaande Wasch-zuiverings-middelen aan te bevelen. 't Heeft, om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen, boven dat van alle andere dit vóór, dat het na de Wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen oorzaak is, dat de yliegen een veel langoren tijd van het schaap verwijderd blijven. Verkrijgbaar in potten voor 10 schapen A 70 cent en voor 20 sohapen A f 1.40 per pot, bij den heer Burg op Texel, O 00 r— üMEU/»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4