1871. Negen en twintig jaar in gebruik. L1MKES TUYIT'S 1900. verbeterd waschmiddel voor wolvee. een flinke Werkmeid. Koop Alkmaarsche Stoomvaart-Maatschappij. Kunstmesthandel. Veehouders Opruiming!! Het Zangersfeest, ff. J. 0. D. DIKKERS, Afvaart 1 uur van Texel. h. haakman. 2-jarige gepremeerde Stier Goedkoope Zeetochten Kermis te Burg op Texel. De Dochters van Haseman, Te TEXEL bij K. KALIS Pz. aan DEN BURG. De Alkmaarsche Stooni-Steeiihouwerij Eiken ZONDAG gedurende de zomermaanden. Katoentjes en Fantaisiebonteq pii. vLEssrtra. Ruime keuze Holl. Tooneelgezelscïiap v. li. Paleis v. Volksvlijt publiek verkoopen: G. J. O. D. DIKKERS, KEHHISGEVIHG. Goedkoop Verkoophuis van J. J. DE ROOS Wegens afschaffing te koop een makke zesjarige ket met broodwagen en tuig. Gevraagd te Helder J. E. WIHKLER. Aanstaande MAAHDAG en verder iederen Maandag zal de veeboot gereed liggen tot vervoer van vee naar PURMEREND en tusschèngelegen plaatsen. Ter overname aangeboden boek-, papier- en aanverwantenhandel. Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. Verkrijgbaar Noord-Hollandsch GRONDCREDIET aanvrage om teruggave dienstboden paarden, „De Vergulde Kikkert" ww De Kleine Lord, Verkrijgbaar door geheel Nederland bij de bekende Agenten en Depothouders. Om misleiding door nabootsing der verpakking afdoend te voorkomen is het fabrieksmerk waarvan elke pot is voorzien, voorstellende een gestyleerden omranden Schapenkop, waarboven de namen en het teeken Lemkes en Tuyn, en er onder het jaartal 1871, onder No. 12325, aan het Bureau voor den Industriëelen Eigendom wettig gedeponeerd. 1.88.14 Heet. 0.88.60 1.42.85 0.99.28 Notaris te Texel, zal, ten verzoeke van de erven van Hej. P. Boogaard, wed. van den Heer P. Zijm Sz., op Maandag 25 Juni 1900, 's avonds 7 uur, in het Hotel „de Zwaan aan den Burg" Twee huizen en erven met eenige perceelen wei-, hooi- en bouwland te Texel, te weten: groot 1. "Weiland, Boet en Boetstuk 2. W eiland, Koeienweid 3. Weiland, huis, erf, huiskoog kleine stukjeomloopboschje en boschje voor huis 4. Weiland boschjesweid en drie hoekbosch je Combinatie perc. 1, 2, 3 en 4. 5. Hooiland groote hooiland 1.60.90 6. Weiland voorste Schagensland 0.86.40 7. Weiland achterste id. 1.01.20 8. Weiland Amelenberg 0.96.00 9. Bouwland Driehuizen 0.36.00 10. Huis en Erf, Gasthuisstr. Burg 0.01.00 11. Hooiland Burg er-Nieuivland 4.16.50 Aanvaarding perc. 9 op 1 Jan. 1901, perc. 10 op 1 Hei 1901, perc. 11 op 1 Nov. 1900 en de overige perc. op 20 Maart 1901. Betaling 20 Juni 1901. Notaris te Texel, zal, ten verzoeke van Mej. Neeltje Zijm aldaar, op Maandag' 25 Juni 1900, 's avonds 7 uur, in het Hotel „de Zwaan", aan Den Burg publiek verkoopen: Een perceel WEILAND, genaamd Uaffertje gelegen te Operen op Texel, kadaster Sectie K n», 608, groot 75.90 Aren. Voor het ontvangen van Hooig'ewas en Nagras, Landhuur enz. van het ALGEMEEN WEES HUIS OP TEXEL wordt zitting gehouden in het Weeshuis, op Maandag 25 Juni aanstaande, van 's morgens 11 tot 's namiddags 1 uur. Het Bestuur van 't Weeshuis, A. C. KEIJSER, Voorzitter. C. RAB, Boekhouder. Hof B 32, ALKMAAR. Groot- en Kleinhandel in Glas-, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk. Engelsche Waterfilters, Eau de Cologne en Zeepen. Goudvisschen. Verhuren van goederm voor partijen en bruiloften. Adres: Sluisdijkstraat No. 49, HELDER. Loon f 1.75 per week. Adres bureau van dit blad. Pain Expeller. Haarlemmerolie, I met- lmndteekening in rood bij P. KUIPER, Binuenburg. De Commissarissen, worden er op gewezen, dat de van den heer Gronejian te Wieringerwaard gestationneerd en BESCHIKBAAR is op „de Veen" bij den heer C. ROEPER Jz. (Burg). DEKGELD f 1.25. De Stier zal Maandag a. s. op de markt te bezichtigen zijn. Gevraagd iemand, die genegen is een dergelijken 2-jarigen stier te stationneeren, waarover inlichtingen zijn te bekomen bij het Bestuur v/(l. afd. Texel der Holl. Mij. v. Landbouw. een zaak bestaande in Adres boekhandel NOORDIJK. levert alle soorten 6 W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. van Texel naar Nieuwediep v.v. per R/S „Kampioen" én „Ada ran Holland." RETOURBILJETTEN uitsluitend geldig op den dag van afgifte. Ie KAJUIT 50 ct. 2e KAJUIT 30 ct. DIENSTREGELING Van TEXEL, 's morg. 4.15, 6.50 's nam. 2.30, 5.15. Van NIEUWEDIEP, 's morg. 5.30, 9.30 's nam. 4.6.30. (Plaatstijd). Tarief voor Kinderwagens, Fietsen en Honden 15 ct. enk. reis R 25 retour DÈ DIRECTIE. 4% PANDBRIEVEN k 100/» van het te ALKMAAR. J. E. IVINKLER. Formulieren voor van te veel betaalde belastingen voor a 5 cent per stuk verkrijgbaar bij Langeveld <5* de Rooij. van nu af tot en met de kermisweek groote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. ZEISBOOMEN, lange en korte, ZEISEN ZEISSTEENEN, HOUTEN STRIJKERS, BATAVIA STRIJKERS, HAARSPITTEN, HAARHAMERS, WOLSCHAREN vanaf 50 ct., SLIJPSTEENEN, HOOIVORKEN, SIKKELS, DRINKKRUIKEN voor maaiers en hooiers, ENZ. ENZ. Aanbevelend I?. J. ZOETELIEF. LOKAAL van den Heer MOOJEN. te AMSTERDAM. Best. Barendse, Adm. Verdagen, Reg. Potharst. DONDERDAG 28 JUNI 1900, Overal zeer gunstige beoordeeling der pers. Groot Blijspel in 3 bedrijven van G. VonHoser. Gevolgd door: LEER OM LEER, Blijspel in een bedrijf uit het Fransch bewerkt door W. Potharst. VRIJDAG 29 JUNI 1900, GROOT SUCCES. Beroemd Tooneelspel in 3 bedrijven naar het Engelsch (The real little Lord Fauntleroy) door Mrs. Hodgson Burnett. ZATERDAG 30 JÜNI 1900, Beroemd Blijspel in 4 bedrijven van l'Arronge, (Schrijver van Dokter Klaus enz.) Met groot succes door geheel Nederland opgevoerd. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang f 1.25, 2e Rang f O.T5. Abonnementskaarten 10 stuks f 10, Bespreekbureau dagelijks geopend van 122 uur Aanvang 8 uur. Na afloop der voorstellingen BAL. Gedrukt bij LANGEVELP DE ROOTJ. Tesel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 5