N°. 1338. Zondag 1 Juli. Af. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. BRANDGEVAAR door het broeien van hooi. TEXEL, 30 Juni 1900. Was de kermisdrukte gedurende de beide eerste dagen uiterst gering, ook op Woensdag en Donderdag was de drukte nog zeer miniem en zoo langzamerhand wordt het duidelijk dat ook de kermis, wanneer er niet op eene andere wijze nieuw leven in kan worden gebracht, langzamerhand wegkwijnt. Een der redenen van de buitengewone groote stilte ligt ongetwijfeld wel in het gebrek aan een zoogenaamd groot spel, waar men een geheelen avond gezellig kan doorbrengen gelukkig echter t^rden we niet teleurgesteld wat betreft de tooneelvoorstellingen in het lokaal „de Vergulde Kikkert". Donderdag werd aldaar als openingsvoorstelling gegeven „Het Zangersfeest", een blijspel alhier vroeger reeds opgevoerd door de rederijkerskamer „Onderling Genoegen". Dit blijspel is vol waarlijk schoone scènes, welke door de uit stekende wijze waarop ze werden vertolkt door het tooneelgezelschap van het Paleis voor Volksvlijt, directie Barendse, volkomen tot hun recht kwamen. Het in vrij grooten getale opgekomen publiek was ongetwijfeld een in zijn bewondering voor het schoone spel en gaf na afloop van elk bedrijf en somwijlen na een oi andere pakkende scène door luid handgeklap L.ijk van zijne groote tevredenheid. De Electrische Kinematograaf werd reeds Woensdagavond geopend en mocht zich in een ruim bezoek verheugen. Voor ieder, doch vooral voor hen, die nog nimmer derge lijke voorstellingen bijwoonden, is het zeker zeer interessant eens een kijkje er te gaan nemen. Zooals wij vermoedden, behoort het zoogen. „bombardementspel' tot de rubriek loterij spelletjes, evenals het aan den middenweg geplaatste vischtentje. Eerstgenoemde is evenwel iets nieuws alhier, omdat hierbij niet wordt gevischt of geworpen metdobbel- steenen, etc., doch zoogen. geschoten met een kanon. Door het trekken aan een touwtje komt nl. uit het kanon een genummerde bal, aanwijzende den gewonnen prijs. Aangezien evenwel elk nummer prijs moet zijn, valt die gewoonlijk niet mede en ziet men vaak teleurgestelde gezichten. Naar 't schijnt komt men in deze liever met een niet uit, dan met een prjjsje van zoo weinig waarde. Was de opkomst op Donderdagavond zeer groot, gisteravond bleek het lokaal te klein om allen te bevatten, die van de gelegenheid wilden profiteeren en de opvoering van „de Kleine Lord" bijwonen, zoodat er menigeen onverrichterzake moest terugkeeren. Ook met dit stuk behaalde het gezelschap buiten gewoon veel succes, zeker niet het minst de hoofdpersoon in dit stuk de kleine lord zelf, die zich, ondanks den zoo jeugdigen leeftijd, op zoo uitstekende wijze van de zware taak kweet, ook de andere rollen werden echter op uitstekende wijze vertolkt, waardoor een goed geheel werd gevormd. Hedenmiddag wordt hetzelfde stuk weder opgevoerd tegen verminderd tarief, terwijl hedenavond zal worden gegeven „de Dochters van Haseman", bij velen alhier geen onbekende, doch zeker zal daardoor niemand zich laten weerhouden hedenavond ook het te zien opvoeren door het gezelschap dir. Barendse. De beide voorafgaande voorstellingen hebben bewezen, dat dit gezelschap haar taak ernstig opvat en er prijs op stelt de eenmaal alhier verkregen goeden naam te behouden, zoodat ook zeker de uitvoering op hedenavond niemand zal behoeven teleur te stellen. Oudeschild, 28 Juni. Het krachtig optreden van den Schippers- en Yisschersbond, in zake verbetering der toestanden voor de wier- maaiers is niet zonder gevolg gebleven. Verleden jaar mochten door de Texelsche maaiers 500 pakken worden aangebracht en thans 1200 Ook het loon is beter geregeld, zoodat aan de visschers of maaiers thans f 2 per pak terstond wordt uitgekeerd en de rest van 't' loon later. De Edelachtbare Heer H. W. de Joncheere, onze burgemeester, heeft in deze zaak veel gedaan om zulk een verbeterden toestand te bewerken. Heden vertrekt uit Vlissingen de door den heer Muller te Leiden uitgevonden red dingsboot, met bestemming naar Parijs. Het vaartuig is op de waterlijn 7 M. lang; het is voorzien van 5 hangmatten en proviand voor een maand. Het draagt den naam „Wilhelmina." De bemanning bestaat uit 5 personen, nl. de heer Muller uit Leiden, de heer Goelst, hoofdinspecteur van politie te Dordrecht, benevens een loods 9n twee matrozen. Bij gunstigen wind denkt men de reis in 6, anders in 12 of 14 dagen te doen. Zooals men weet, was tijdens de inhul digingsfeesten op het Damrak eene kleine vloot van visschersvaartuigen opgesteld, die zeer de aandacht trok, niet het minst van H. M. de Koningin. De drukte dier dagen maakte 't onmogelijk, dat H. M. in alle bij zonderheden kennis maakte met de stoere mannen en vrouwen, die zich daar in hun versierde vaartuigen bevonden. Geen wonder dat H. M. den wensch te kennen gaf eens een vloot van zulke vaartuigen te zien. Dit denkbeeld zalbinnenkortverwezenlijkt worden. Donderdag bevonden zich op Soestdijk de heeren Calkoen en Korff, onderscheidenlijk burgemeesters van Edam en Wieringen, aan wie namens H. M. is opgedragen zulk een vlootrevue te organiseeren. Deze zal plaats hebben 3 Augustus a. s. op Pampus, waar de schepen den 2en Augustus worden opge steld. Men hoopt 800 a 900 vaartuigen daaraan te doen deelnemen. De marine zal voor de handhaving der orde zorg dragen. Het is een gelukkig denkbeeld en onze visschers zullen naar w\j vertrouwen als één man opkomen om H. M. op hun eigenaardig terrein te ontmoeten. Wenscheljjk vooral is, dat de vrouwen van de visschers zich aan boord bevinden en al het vischtuig dan voorhanden zij. (N v. d. D.) De ontvangst, die dezen keer ds. L. W. v. d. Valk te Lerwick ten deel viel, was tengevolge van den Zuid-Afrikaanschen oorlog van Engelsche zjjde minder hartelijk dan gewoonlijk. Men wilde hem zelfs noodzaken om de Hollandsche vlag, die op het lokaal dat hij aldaar in gebruik heeft, wapperde, neer te halen, maai daaraan werd niet voldaan. Door zijn bemiddeling werd ook voorkomen dat er daden van geweld tusschen Hollandsche visschers en Engelschen voorvielen. (Vad.) Uit Groningen schrijft men aan het „Haagsche Dagb.", dat een der grootste bouwondernemers aldaar, de heer M., de betaling heeft gestaakt. Het passief bedraagt ruim f 500.000. Dit faillissement zal langer dan 6 jaar duren, omdat het groote aantal woningen bij gedeelten wordt geveild. Een reuzen-rozenboom. In den theetuin van café „Groenzicbt", aan den Vossegatschen dijk, te Utrecht, prijkt thans weer met duizen den en duizenden knoppen de bekende rozenboom van reusachtigen omvang. De takken hebben door een zorgvuldige behande ling een geheel kunstmatig priëel gevormd, waaronder meer dan tachtig personen kunnen plaats nemen om te genieten van de heerlijke geuren. Zelfs door vreemdelingen wordt deze plaats opgezocht om den wonderboom in oogenschouw te nemen. (U. D.) TEXELSCHE Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstrau Bübö op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een rozenkrans gevonden in de Koogerstraat, een schroef van een rijtuig of kar en een wit kussensloop ge vonden op de Steenenplaats. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel vestigen bij deze de aandacht van de landbouwers in deze Gemeente op de maatregelen van voorzorgdie naar het oordeel van deskundigen, op ervaring gegrond, kunnen genomen worden tegen het brandgevaar door het broeien van hooi. In hoofdzaak komt dit oordcel op het vol gende neêr: Allereerst, gelijk trouwens algemeen bekend is, is het noodig, dat het gras werkelijk hooi zij, alvorens het wordt binnengehaald. Maar dat is ten opzichte van krachtig hooi niet genoeg, en bij regenaohtig weêr ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat een behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi ge strooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden aangebracht. Zout verhoogd ook den smaak van het hooi en is tegenwoordig bij de depots van accijns-vrij zout bijna voor niet en zonder veel formaliteiten te bekomen. Het oude hooi, en vooral het stroo, nemen bij dusdanige aanwending zeer in voedingswaarde toe. Beide (het zout en de lagen oud hooi of stroo) temperen den broei. In de derde plaats behoort elke hooitas van ten minste één luchtkanaal te zijn voorzien, dat gemakkelijk te vervaardigen is van stevige mandenmakerstwijgen of van eenig eenvoudig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke broei zal voordoen, waar alle drie bovenom schreven maatregelen zijn genomen. Voorts wordt aan belanghebbenden medege deeld, dat omtrent de aanschaffing van accijns vrij zout uit de daarvoor bestemde depóts inlich tingen verkrijgbaar zijn ter Secretarie der Ge meente. Texel, den 29 Juni 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. A. Wesstka. H. W. de Joncheere. JACHT. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter algemeene kennis, dat bij hem is ontvangen de navolgende kennisgeving. De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, Gelezen het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 20 Juni jl., no. 8 Gelet op artikel 11 der Jagtwet" Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de jacht op waterwild in dit gewest zal worden geopend als volgt: in den kring, begrepen binnen den West- frieschen omringdijk. in de gemeente Petten, in de gemeente Callantsoog, alsmede in het gedeelte van den polder het Koegras, gelegen onder de gemeeete Helder, op Zaterdag 14 Juli 1900, met zonsopgang; op het eiland Texel, met uitzondering van den polder Eijerland, op Zaterdag 11 Augustus 1900, met zonsopgang, en in de overige deelen der provincie, dus ook in den polder Eijerland op Texel, op Zaterdag 28 Juli 1900, met zonsopgang. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord holland worden aangeplakt. Haarlem, 23 Juni 1900. De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN TIEN HOVEN. Texel, den 29 Juni 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1