Opruiming!! Kunstmesthandel. Koop Alkmaarsche Stoomvaart-Maatschappij De ELECTRISCHE KINEMATOGRAAF en BIOGRAAF. Afvaart 1 uur van Texel. h. haakman. lste Hang 25 cent 2de Hang 15 cent. Kinderen lste Hang 15 cent 2de Hang 10 cent. Katoentjes en Fantaisiebonteq NIEUW! »r NIEUW! Feuilleton. J. E. WINKLER. aanvrage om teruggave dienstboden paarden, Aanstaande MAAKDAG en verder iederen Maandag zal de veeboot gereed liggen tot vervoer van vee naar PüRMERESD en tusschengelegen plaatsen. Gedurende de kermis is alhier gearriveerd N. H. SCHINKEL. De Zaakwaarnemer. Tan nu af tot en met de kermisweek groote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. Ph. VLESBING. Pain Expeller. Haarlemmerolie, met handteekening in rood bij P. KUIPER, Binnenburg. Formulieren voor van te veel betaalde belastingen voor a 5 cent per stuk verkrijgbaar bij Langeveld de Rooij. De Commissarissen x mi C. KUIJPER. Enorm Succes. verbeterd systeem, waardoor bet trillen voorkomen wordt. De machine geeft de beelden levensgroot en zeer duidelijk weer, zelfs zoo, dat men meent de Tooneelen in werkelijkheid te aanschouwen. De Salon is geheel naar de eiscken des tijds ingericht en electrisch verlicht. De nieuwste en prachtigste Tableaux zullen worden vertoond, als: liet optrekken der Transvaalstke Boeren naar liet Oorlogsterrein. Het transporteeren van Engelsclie krijgsgevangenen door de Boereu naar Pretoria. De aftocht der Lngelsehe Lanciers na den slag bij Modderrivier. Aankomst van den spoortrein te Pietona. Een stierengevecht te Madrid. (Zeer interessant!) Gesnapte dieven. Kazerneleven te Bergen op Zoom. "zeebad Scheveningen. De gefopte scharenslijper. Een boottocht met bindernissen. (Groot lachsucces.) De betooverde slaapkamer en de verhuizing met de noorderzon, enz. enz. Meer dan 1000 verschillende Tableaux. Elk uur een voorstelling met afwisselend programma. PRIJZEN DER PLAATSEN: De Directie, 13. Neen, zeide ik kortaf. -Neen! Is dat een dame antwoorden? Wees wat beleefder als u belieft. Gij moogt waarlijk in het geheel wel wat beleefdere manieren aannemen, eer gij weder buiten 's lands gaat. En nu begon zij een liedje te zingen uit een blijspel, dat destijds veel opgang maakte: In Berlijn, zegt bij, Moet gij slim, zegt hij, En beleefd, zegt hij, Altijd zijn, zegt bij. Laat de duivel Berlijn balen, Hansje zeide ik. Dat is mijn oprechte wensch, geloof mij. Een zeer christelijke wensoh en zeer sierlijk uitgedrukt, dat moet ik bekennen, zeide zij. Denk eens, Johannahij is nimmer in Berlijn geweest. Hij is in bet geheel niet verloofd. Het was maai' een uitvlucht van hem, om mij vaders toestemming te doen verwerven, zeide Henriëtte, schier weenende. Wat Is hij niet verloofd Is hij niet eens te Berlijn geweest? Nu, dan is hij toch ook de grootste aartsleugenaar, dien ik ooit heb aangetroffen. Hij stond waaraohtig het zoo natuurlijk te vertellen, dat men gezworen zou hebben, dat het zoo was. Nu, dat is te erg. Liegen is de ergste aller ondeugden, de wortel alles kwaads. Neen; dat is de luiheid, Hansje! Zoo? Neen, die heeft het nog niet verder gebracht dan tot des duivels oorkussen te zijn. De mensch kent niet eens zijne cate chismus. Wacht, morgen zult gij een goede les hebben, ik zal u overhoorenen als ge niet vast er in zijt, zult ge weder van voren al aan beginnen. En morgen wil hij weg, Johanna! dat heeft hij gezegd, hernam Henriëtte. Dan sluiten wij hem op, zeide Johanna, des nachts hangen we een slot aan zijn kamer deur en overdag kan Thomas op hem passen, dat is een jongen als een klis, die laat hem zoo gemakkelijk niet los. Dan klim ik uit het venster, dat kunt gij niet sluiten. Jawel, om den hals te breken. Dat heeft geen nood. Men kan nog wel hooger klimmen dan mijn venster, zonder den hals te breken, zeide ik. Henriëtte en Gustaaf werden rood. Daarover spreken we morgen. Heden is het Jetjes verloviugsdag en nu moet gij toch bij ons blijven. Kom, geef inij uwen arm en laat ons wat wandelen, het is hier zoo heerlijk in den tuin en in het tuinhuis is het om te stikken. Wij wandelden paar aan paar voort. Eerst was het gesprek algemeen, maar weldra onder hielden Henriëtte en Gustaaf zich alleen met elkander. Is het wezenlijk waar, dat gij weg wilt vroeg Johanna. Het is helaasmaar al te waar, ik moet weg. Waarom, als ik vragen mag Maar lieg mij niets voor. Omdat ik hier reeds te lang geweest ben( omdat een langer verblijf bij u, Johanna, mijn rust geheel zon verstoren. Ik verzocht u uitdrukkelijk, neef, mij niets voor te liegen. Is het u dan volstrekt onmogelijk twee minuten de waarheid te spreken? Is het u dan onmogelijk twee minuten ernstig te zijn. Wat ik u gezegd heb is de zuivere waarheid. Gekheid maar zeg mij, is het waar of niet, dat gij te Berlijn verloofd zijt Wie hebt gij om den tuin geleid, Henriëtte en mij of mijne ouders Lieg nu deze enkele maal niet. Als ik iemand misleid heb, dan was het uw vader, Johanna. Maar ik wist op dat oogenblik geen anderen uitweg, anders had ik dien niet gekozen. Ja, dat wil ik gelooven. Zijn eigen vleeschelijken oom te bedriegenDat is een groote zonde die gij op uw geweten hebt, Karei, dat is bijkans zoo erg als zijne nichten te bedriegen. Van die zonde zult gij mij, hoop ik, vrij spreken. Ach, Hansje, het meest heeft het mij gekweld, dat ik mij in uwe oogen in een dubbel zinnig licht zou stellen. Yan den beginne af kwelde het mij, dat ik u niet meer kon zeggen, dat het een voorwendsel was. Maar ik zie niet in wat mij dat bijzonder aangaat, of gij in Belijn verloofd zijt of niet. Mijnentwege moogt gij u in China verloven, als gij er lust toe hebt. Gij beziet alles van de helderste zijde, Hansje, en toch hebt gij mij het leven vaneen ernstige zijde leeren kennen. Gij hebt mij geheel veranderd, Johanna! Zoo gij wist hoeveel invloed uw eerste blik op den avond mijner komst op mijn lot gehad heeft Hoe dan Zie ik er dan zoo verschrikkelijk uit vroeg zij lachende. Lieve Johauna, zonder het te vermoeden hebt gij het ware woord gebruikt als gij ver schrikkelijk zegt. Ja, uw beeld zal mij als een strenge rechter vervolgen en mij mijne licht zinnigheid verwijtendroomend en wakend zal ik om vergiffenis bidden. Zie mij nog eens aan met den onschuldigen blik, waarmede gij mij dien avond verbijsterde en zeg dat gij mij niet haten, niet verfoeien wilt. Op mijne knieën smeek ik u Laat mijne hand los, gij drukt die zoo stijf, dat gij mij pijn doet. En sta op, neef, gij zult groene plekken op uwe knieën krijgen, en ik houd niet van die ouderwetsche standen. Het knielen voor dames is uit de mode. Ik weet niets smakeloozer. Beschaamd stond ik op. Gij schijnt een goed tooneelspeler, ver volgde Johanna, als gij met de kerstdagen komt, zullen we komedie spelen. Verleden j aar ging dat niet, want we hadden geen minnaar. Holm wilde niet, ofschoon ik voor minnares wilde spelen. Laat ons ernstig zijn, Johannaik zal werkelijk vertrekken, ja, ik zal misschien weg zijn, eer gij het vermoedt, want ik houd niet van afscheid nemen. Maar ik kan er niet zonder aandoening aan denken, want God weet, wanneer wij elkander wederzien. Lach zoo ge wilt, maar uw beeld zal mij toch overal vergezellen. Dan hebt gij goed gezelschap, viel zij mij in de rede. Laat mij den troost medenemen, vervolgde ik, dat ik in uwe herinnering blijf. Denk niet aan onze verwantschap, Johanna, laat de neef loopen en zet den vriend in de plaatsde be trekking van neef geef ik op als ik u verlaat, maar die van een vriend zal mij de geheele wereld door bijblijven. En niet veel last veroorzaken, zeide zij. Ik hecht niet veel daaraan. Waarvoor deugt gij als vriend Tot vertrouweling Dat is geen mode bij ons. Ik ben mijne eigene ver trouwde en zal in dit opzicht een voorbeeld aan mijne zuster nemen, die mij niet eens iets van hare liefde tot Gustaaf liet vermoeden. Tot raadgever Ja, zulk een leugenaar is een fraaie raadgever. Neen, ik geloof, dat gij als onbruikbaar wordt afgewezen, als gij niet met uw neefschap tevreden zijt. Laat mij dan uw neef blijven, maar niet bij toeval. Kies mij tot neef, op de waardigheid van gekozen neef zal ik trotsch zijn. Belooft gij mij dan met Kersttijd komedie hier te komen spelen Ik beloof u nog in den herfst eene komedie, zeide ik. God weet, of ik in den winter nog het dramatische talent heb, dat ik thans bezit. Johanna's Yroolijkheid begon zich aan mij mede te deelen en mijne zwaarmoedigheid geraakte op den achtergrond. (Wordt vervolgd). Gedrukt by LANGEYULD DE ROOIJ, Texel Levende Fotographiën.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4