N°. 1338. Donderdag 5 Juli. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBuna op Texel KENNISGEVING. BRANDGEVAAR door het broeien van hooi. TEXEL, 4 Juli 1900. Ook Zaterdagavond was de opkomst in het lokaal „de Vergulde Kikkert", waar het tooneelgezelschap van 't Paleis voor Volksvlijt, dir. Barendse, Verhagen en Potharst, haar derde ot laatste voorstelling gaf, wederom zeer groot. Wonder is zulks zeker niet, over de beide voorafgaande voorstellingen was men algemeen zeer tevreden en men hield zich er van verzekerd, dat ook de slot-uitvoering van dien aard zou zjjn, dat een uitstekenden indruk van het gezelschap zou achterblijven. Of men zich in deze vergistte? Zeker allen die aanwezig waren zullen het met ons in stemmen, dat dit niet het geval was, doch dat daarentegen deze laatste voorstelling een zeer waardig slot van het 3-tal was. Het stuk dat werd ten tooneele gevoerd, „de dochters van Haseman", is volgens het programma een blijspel, doch bevat ondanks dat tal van treffende scènes, waarbij het idee van blijspel geheel op den achtergrond wordt geplaatst en het spel meer naar het drama tische overhelt. Zoowel de komische als de dramatische scènes werden door de too- neelisten op meesterlijke wijze vertolkt. Ze wisten de toeschouwers mede te slepen en menige traan werd weggepinkt bij de aan schouwing der aandoenlijke scènes, terwijl daarentegen bij de vroolijke een blijde lach op ieders gelaat te lezen was. De „dochters van Haseman" is een blijspel waarin ernst en luim gepaard gaan, dat niet zooals menig ander enkel geschikt is om iemand eens hartelijk te doen lachen, doch waaruit voor menigeen iets valt te leeren en op eene wijze vertolkt als Zaterdagavond, niet andeis dan een gunstigen invloed kan uitoefen en. Het is zeker niet te veel van ons gewaagd, wanneer wij het gezelschap namens alle tooneelminnaars van harte een tot weerzien toeroepen, kan het niet zijn in den loop van den volgenden winter, dan toch bij gelegenheid der kermis in 1901. Naar wij vernemen werd door Z. M. den Koning van België tot vice consul van dat rijk voor Texel, Vlieland en Terschelling benoemd, onze plaatsgenoot de heer J. H. Moojen. Koog, 30 Juni. Heden had het jaarlijksch onderzoek plaats van de alhier gestationeerde reddingsmiddelen der Noord- en Zuidholland- sche Reddings-maatschappij. Eerst werd een proeftocht gemaakt met de reddingsboot, die uitstekend gelukte, waar door men de overtuiging kreeg, dat de boot aan goede handen was toevertrouwd. Daarna werd de boot een eind in zee voor anker gelegd en werden twee vuurpijlen in die richting afgeschoten. Van een der vuurpijlen brak de lijn, zoodat het beoogde doel werd gemist, doch met de andere slaagde men geheel naar wensch. Van reddingsboot en bemanning werd een photografie gemaakt door den Heer Bakker van Oosterend. Tengevolge van het ongunstige weer was de opkomst der belangstellenden zeer gering. Oudesohild, 2 Juli. Door J. Schellinger alhier, werden dezer dagen drie eieren van den witten lepelaar gevonden. Het nest was tusschen het hooge netgebouwd, 'tBehoort wel tot de zeldzaamheden, dat de eieren van den lepelaar op ons eiland worden gevonden. Op 2 Juli zijn van hier uitgevoerd 279 lammeren, 22 schapen, 8 koeieD, 6 kal veren en 6 varkens. 3 Juli. Nog altijd worden er goederen ingezonden voor de tentoonstelling van oud heden, enz. Zondag 1.1. kwam o. a. nog eene collectie in van den Helder. Er is thans een rijke verzameling van allerlei zaken bijeengebracht. Wie de tentoonstelling heeft gezien, zoowel ingezetene als vreemdeling, gaat dan ook hoogst voldaan heen na alles te hebben be zichtigd. De Cocksdorp, 3 Juli. Naar aanleiding van het bericht in dit blad over het toekennen van premiën voor het dooden van zeehonden kan thans medegedeeld worden, dat de Re geering bedoelde premiën nog niet wenscht toe te kennen. Personen in Oostelijk Groningen althans, die den Commissaris der Koningin in die provincie verzochten om eene „zeehonden- acte" kregen nog geen antwoord, en de burgemeesters konden geene inlichtingen ver strekken. Oosterend, 2 Juli. De Onderlinge Zee assurantie Maatschappij, gevestigd te Texel, hield Zaterdag jl. hare gewone jaarvergadering in „het Wapen van Texel", alhier. Nadat de presentielijst door slechts 26 aan wezige stemmen was geteekend, werd de vergadering geopend door den Directeur, den heer J. P. Noordijk, die allen een welkom toeriep, zijn spijt uitsprekende, dat de opkomst zoo klein was, doch meenende dat dringende redenen hiervan ongetwijfeld oorzaak zouden zijn. De aanteekeningen der vorige vergadering werden zonder aanmerkingen goedgekeurd. Hierna volgde de rekening over het boekjaar 1899, waaruit bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen f 1393,10' en de uitgaven f 892,36, zoodat een batig saldo aanwezig was van f 500,74'. Als rekening commissie fungeerden de heeren C. Slik, S. Plaatsman en A. Daalder, die tot goedkeuring adviseerden. Aan deze commissie werd een woord van dank gebracht voor de gedane werkzaamheden. Alsnu hadden plaats verkiezingen voor Commissarissen. Aan de beurt van aftreding waren de heeren D. F. Krijnen, J. P. Burger en J. P. Plaatsman, die allen met overgroote meerderheid voor den tijd van drie jaren werden herkozen. Wegens vertrek van den heer A. Nannings moest nog een verkiezing plaats hebben voor een Commissaris voor den tyd van twee jaren. Hiertoe werd benoemd de heer C. Slik. De vier genoemde personen namen allen hunne benoemingen aan en werden door den Directeur gelukgewenscht. Thans werd mededeeling gedaan van de herschatting der verzekerde vaartuigen. Hier uit bleek, dat de totaio verzekeringssom was gedaald van f 102000 op f 83000, welke verlaging ook een gevolg was van een paar uittredingen. Hiermede waren de gewone werkzaamheden afgeloopen. Op de rondvraag werd, op voorstel van den heer C. P. Duinker, besloten, dat voor elke vergadering convocatie-biljetten aan de deelhebbers zullen worden gezonden. Aangezien niemand meer het woord ver langde, sloot de Directeur de vergadering met dank aan de aanwezigen voor de betoonde belangstelling en voor de eendracht, waarmede de zaken heden waren behandeld. Door de afdeeling „Oosterend op Texel' van den Nederlandschen Protestantenbond zal in deze maand eene bijeenkomst worden gehouden, waarin als voorganger zal optreden Ds. Wempe, Ev. Luth predikant te Haarlem. Te Haringkarspel is reeds f 700 uitge keerd aan premie voor het verdelgen der ratten. In 1899 was (op hetzelfde tijdstip) ver boven de f 1000 betaald. De verdelgings- krijg is dus niet zonder vrucht geyoerd. Gutenberg's nakomelingen. Als een bijzonderheid wordt gemeld, dat nakomelingen van Johannes Gensfleisch Zum Gutenberg, wiens geboorte 24 Juni jl. juist 500 jaren achter ons ligt, en die door onze Oostelijke naburen als de uitvinder der boekdrukkunst wordt geëerd, nog altijd te 's-Hertogenbosch wonen. Een dochter van Gutenberg huwde indertijd met Peter Schaeffer, wiens kleinzoon Jan Schaeffer zich te 's-Hertogenbosch in de Kerkstraat vestigde, alwaar hij in 1541 drukker was in „Het Vergulde Missaal". Diens nakomelingen, later den naam van Scheffer aangenomen hebbende, zijn te's-Her togenbosch nog vertegenwoordigd. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland &5 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel vestigen bij deze de aandacht van de landbouwers in deze Gemeente op de maatregelen van voorzorgdie naar het oordeel van deskundigen, op ervaring gegrond, kunnen genomen worden tegen het brandgevaar door het broeien van hooi. In hoofdzaak komt dit oordcel op het vol gende neêr: Allereerst, gelijk trouwens algemeen bekend is, is het noodig, dat het gras werkelijk hooi zij, alvorens het wordt binnengehaald. Maar dat is ten opzichte van krachtig hooi niet genoeg, en bij regenachtig weêr ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat een behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi ge strooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden aangebracht. Zout verhoogd ook den smaak van het hooi en is tegenwoordig bij de depóts van accijns-vrij zout bijna voor niet en zonder veel formaliteiten te bekomen. Het oude hooi, en vooral het stroo, nemen bij dusdanige aanwending zeer in voedingswaarde toe. Beide (het zout en de lagen oud hooi of stroo) temperen den broei. In de derde plaats behoort elke hooitas van ten minste één luchtkanaal te zijn voorzien, dat gemakkelijk te vervaardigen is van stevige mandenmakerstwijgen of van eenig eenvoudig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke broei zal voordoen, waar alle drie bovenom schreven maatregelen zijn genomen. Yoorts wordt aan belanghebbenden medege deeld, dat omtrent de aanschaffing van accijns vrij zout uit de daarvoor bestemde depóts inlich tingen verkrijgbaar zijn ter Secretarie der Ge meente. Texel, den 29 Juni 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. A. Wesstra. H. W. de Joncheere. RAADSVERGADERING. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel: Gelet op art. 41 der Gemeentewet; Brengt, naar aanleiding daarvan, ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd op Zaterdag, den 7 Juli 1900, 's morgens 10 uur, in de daar voor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Texel, 3 Juli 1900. De Burgemeester van Texel, H. W. DE JONCHEERE. Te behandelen onderwerpen: I. Mededeelingen. Ingekomen stukken. II. Goedkeuring rekeningen Bank van Leening 1899 en 1900. III. Aanbieding Gemeente-rekening 1899. IY. Idem rekening Algem. Armbestuur 1899. V. Praeadvies B. W. inzake verstrating van Ver- lorenkost te Oosterend. VI. Vaststelling kobier Schoolgeld 3e kwartaal 1900.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1