2 flinke JONGENS OLIE-NOTEERING Opruiming!! STROOP APIER! AANBESTEDING. varkens- en kippenvoeder, Gevonden een OS-SCHET. Marktberichten. Katoentjes en Fantaisiebonteq, Pre dikbëur ten. ADVERTENTIE^ De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Te koop: Te koop gevraagd Verkrijgbaar alle soorten A. DROS Albzn. ontstoken toen een artillerist het gevaar be merkte en toeschoot. Bij het verijdelen van den aanslag werd hij gedood. Doch het gevaar was afgewend. Er schoten meerdere soldaten toe en de Boer werd half gelyncht, zoodat hij dadelijk naar het hospitaal moest worden overgebracht. Ware zijn opzet gelukt, zoo zouden de 18e, 62e en 75e batterij veldartil lerie, het Hamsphireregiment en ook de dader zelf in de lucht zijn gevlogen. In Finland volgt de eene schandelijke maatregel op de andere. Thans is de „Mija Pressen", een te Helsingfors verschijnend blad, geschorst wegens het opnemen van een tweetal artikelen, getiteld „Ongeloovige geruchten" en „Met welk doel?' Waarschijn lijk slaan deze artikelen op het invoeren der Russische taal in Finland. Drie andere bladen ontvingen waarschuwingen. Groote drukte was er Zaterdag te Friedrichshaven. Het luchtschip van Graaf Zeppelin zou opgaan. Er waren zooveel menschen, dat een halve compagnie jagers voor de orde moest komen zorgen. En telkens brachten treinen meer menschen. De koning was door een adjudant vertegenwoordigd. Een lange namiddag wachtte men, vol be langstelling en spanning, tot om half acht een vlag werd ingetrokken, wat zeggen wou vandaag nog niet. Een journalist te Sofia is gearresteerd omdat hij in een artikel beweerd had, dat men voorzichtig moet zijn met menschen die een langen n9us hebben. En vorst Ferdinand heeft een reukorgaan, dat aan dat signalement beantwoordt. Winston Churchil deelt in de „Morning Post" een onderhoud mede, dat hij had met generaal Baden Powel over den laatsten, wanhopigen aanval der Boeren op Mafeking. Baden Powel werd zoodanig door de Boeren in het nauw gebracht verhaalt hij dat hij zich genoodzaakt zag, alle Europeesche gevangenen, met inbegrip van een moorde naar, die levenslang had, uit de gevangenis te ontslaan en hun te verzoeken, deel te nemen aan de verdediging van de stad. Ge wapend met geweren, vuurden deze mannen van het dak van hun gevangenis op de Boeren. Toen de gevangenbewaarder door een kogel gedood was, nam de genoemde moordenaar het bevel over de gevangenen op zich en hun aandeel in den strijd was zeer groot. De tijdingen van de Goudkust worden steeds ernstiger. Ieder oogenblik vreest men bericht te zullen ontvangen, dat de Gouverneur en het garnizoen van Koemassie, dat tot 20 Juni van leeftocht voorzien was, zich aan de Ashantijnen hebben moeten overgeven. De opstandelingen moeten 40.000 man sterk zijn. De „Official Gazette", die het Engelsche militaire bestuur te Pretoria uitgeeft, bevat een kennisgeving, behelzende dat geen man nelijke personen boven de 16 jaren in Pretoria of de voorsteden verblijf mogen houden, tenzij zij een politiepas hebben. Zulk een pas wordt alleen verstrekt aan hen die hun wapens ingeleverd en den eed van onzijdigheid hebben afgelegd. Dat men bij het bezoeken van een dierentuin ook met den schijnbaar zoo goed- moedigen olifant voorzichtig moet zijn, heeft onlangs eene dame te Leipzig tot haar schade ondervonden. Die dame gaf den olifant klontjes suiker en toen zij hem te lang naar zijn zin op .een nieuw klontje het wachten, spoot het dier haar met zijn snuit vuiligheid over het lichaam, waardoor zij een zoo ernstige ontsteking kreeg aan oogen, aangezicht en handen, dat zij er zeven dagen ziek van was- Bij geneeskundig onderzoek bleek, dat het hier een huidziekte betrof, welke van dieren vooral ook van vogels, op menschen worden overgebracht. Allan Johnson, een jonge Schot, die te Aberdeen in de medicijnen studeerde, sloot zich als vrijwilligor aan bij het Cape Medical Service corps, en kwam naar Zuid-Afrika, Tan zijne reis, van de Kaapstad naar het oorlogsterrein verhaalt hij o. a. het volgende: „Op gisterenavond passeerden wij een spoor trein bestaande uit sierlijke salonrijtuigen, waarin Cecil Rhodes en zijne rijke viienden rondom een rijk beladen tafel, hunne verlos sing uit Kimberley vierdeneen groot contrast met de andere Kimberleysche treinen, die vol zieken, zwakken en halfverhongerden waren, en welke allen den geheelen nacht door in open trucks in den regen lagen." Deze jonge man is niet lang na zijn aan komst, in het hospitaal te Bloemfontein, aan eene ziekte, die hjj door blootstelling aan weer en wind opgedaan had, gestorven. (O. L.) Amsterdam, 2 Juli. Aangevoerd 376 Run deren, le kwal. 60 64 ct., 2de kwal. 55 et., 3de kwal. 50 ct. per KG. 145 Melk- en Kalf- koeien f 120 f 240Graskalveren f k f 57 nucht. Kalveren f 9 f 11 Schapen f af 144 Lammeren f 10 h f 14 560 vette Yarkens 38 k 40 ct. per KG. Purmerend, 2 Juli. Aangevoerd 432 vette Kalveren 60 a 70 ct. per KG.198 nucht. Kalveren f 9 a f 19375 vette Yarkens 37 k 42 ct. per KG.; 37 magere Varkens f 13 f 18; 318 Biggen f 6 a f 9.1733 Schapen en Lammeren619 Runderen en 31 Stieren Kip-Eieren f 2.90 a f 3.35 per 100. Magere Koeien, prijshoudend, handel matig, f 70 a f 150 per stuk. Melkkoeien prijshoudend, handel matig, f 110 f 180 per stuk. Yette Koeien, prijshoudend, handel stug, f 0.52 k f 0.65 per KG. Yette Kalveren, prijshoudend, handel stug, f 0.50 k f 0.70 per KG. Nuchtere Kalveren, lager in prijs, handel stug. Vette Yarkens, lager in prijs, nandel stug. Magere Varkens en Biggen prijshoudend, handel stug. Vette Schapen prijshoudend, handel matig, f 21 f 30 per stuk. Overhouders prijshoudend handel matig, f 16 f 22 per stuk. Lammeren, prijshoudend, handel matig, f 7 a f 15 per stuk. Londen, 2 Juli. Ter markt zijn aangevoerd 1000 Runderen, 9000 Schapen en lammeren, 15 Kalveren, 18 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.50 a f 0.71Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.95Kalveren f 0.a f 0.Varkens f 0.— a f 0.— RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor Texel en de, daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand Juni Ingelegd f 17437,787,; Terugbetaald - 2206,89. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje, draagt het nummer 2135. Aan het postkantoor Vlieland en de, daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand Juni Ingelegd f 53 50 Terugbetaald - .600 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 100. Zondag 8 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Koog. Nam. 2 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudi schild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oo erend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cccksdorp. Voorm. half 10 uur de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Uosterend. Voorm. hall 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Maandag 9 Juli a. s. hopen onze geliefde ouders W. WUIS en W. C. KEIJ SER hunne vjjf en twintig-jarige Ecbtver- eeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Bubg, Texel, Juli 1900. Receptie van 24 uur. Y Geboren CORNELIS SIMON, zoon van Sd. KUIPER en A. J. KUIPER—Kuijper. Amsterdam30 Juni 1900. Ondertrouwd: S. BOON en L. LANSER. Vlieland, 30 Juni 1900. HARTELIJK DANK aan alle burgers van Texel, voor hun bezoek ons aangedaan. D. KAKEL <fe Co. PaUngkraam van KAMPEN, Burgemeester en Wethouders van TEXEL, zullen op Woensdag, 18 Juli 1900, 's middags 12 uur, ten RAADHUIZE dezer Gemeente AANBESTEDEN: a, het OPSTEKEN en ONDERHOUDEN der straatlantaarns in de verschillende dorpen alhier gedurende het jaar 1900/1901 en op de haven te Oudeschild tot 1 Januari 1901; b. het driejarig onderhoud der verschillende schoolkachels met daarbij behoorende pijpen, kolenbakken enz. De voorwaarden liggen ter Secretarie ter lezing. Texel, den 4 Juli 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. neemt in behandeling hvpotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4'U 47,%. Geeft pandbrieven uit: 4o0 k 99V»%3V,% k 947,%. De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. het HOOIGEWAS en NAGRAS van 1,09,00 H.A. land. genaamd Olderskoog. Te bevragen bij W. D. BAKKER, te OOSTEREND. kunnen ter opleiding in het vak, geplaatst worden ter drukkerij van LANGEVELD DE ROOIJ. een kleine 33LA.ZER of een kleine KOTTER, „J7 groot 14 k 15 ton. Br. fr. onder A? letter N. n" 40, Alg. Advertentie bureau Erven B. VAN DER KAMP, Groningen. in elke hoeveelheid. CONCURREERENDE PRIJZEN. P. BAKKER Pzn. Verloren Kost, Oosterend. Terug te bekomen tegen betaling der kosten by J. A. KEIJSER, Waal. van Steenenplaats. bij 5 Liter. 1 L. 7i flesch 7, fl. RAAPOLIE per L. f 0.36 0.38 0.30 0.16 PATENTOLIE 0.36 0.38 0.30 0.16 BOTEROLIE 0.48 0.50 0.42 0.22 ZOETE OLIE 0.48 0.50 0.42 0.22 GEK. LIJNOLIE 0.40 0.41 0.28 0.15 ONGEK. 0.38 0.39 0.27 0.14 PETROLEUM 0.09 0.10 0.08 0.04 Uitsluitend 1ste qualiteit. van nu af tot nadere aankondiging groote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. Rh. VLE8SING. Per riem slechts f 1.102 boek 67, cent. Uitsluitend k contant verkrijgbaar bij LANGEVELD k DE ROOIJ. 1 Goedkoop adres voor Postpapier, En veloppe», nuts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3