N°. 1340. Donderdag 12 Juli. A0. 1900 Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Ad ver ten tien vóór 10 uur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel SCHA PEHAR KTEN. TEXEL, 11 Juli 1900. De Maandag alhier gehouden markt ken merkte zich eens niet alleen door flinken aanvoer, doch gelukkig voor de vele veehouders en verdere belanghebbenden ook door vluggen handel. Ook de lammeren, die gedurende den laatsten tijd moeielijk waren te verkoopen, vonden nu weer gretig koopers. De aanvoer bestond uit 770 lammeren, 476 schapen, 4 rammen, 7 koeien, 2 paarden, 2 veulens, 12 biggen en 2 geiten. Omtrent de prijzen, die gemiddeld konden worden besomd, vernamen wij, dat die waren voor lammeren f 8.60 a f 11.60, schapen f 16 k f 23, rammen f 18 h f 20, koeien f 126 h f 160 en biggen f 8 f 10. Van 6 tot en met 9 Juli werden uit gevoerd 407 lammeren, 217 schapen, 7 koeien, 1 kalf en 8 varkens. Het bestuur der afdeeling Texel der vereeniging Volksweerbaarheid vergaderde eergisteravond in het café Den Burg. Van den Heer D. Mentz werd bericht ontvangen, dat hij wegens verschillende om standigheden ontslag nam als lid van het Bestuur. Besloten werd zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het oprichten eener gymnastiek- vereeniging met voorbereidende klasse, als mede eener schietvereeniging met Flobert buksen. Onder applaus werd vernomen, dat de Heer De Joncheere, Eere-voorzitter, een Flobertbuks aan de op te richten vereeniging ten geschenke gaf. Aan de zuster-afdeeling te Den Helder zou worden bericht, dat van het aanbod om hier propaganda-lezingen en voordrachten te houden, dankbaar zou worden gebruik gemaakt, doch liefst in de maand October of later. Voorts werd nog besloten, dat met de inning der contributie zou worden begonnen, als de gymnastiek- en schietvereeniging zouden zijn in het leven geroepen. Hierna sloot de Voorzitter, de Heer Wage- maker, de vergadering. Een ongeluk, dat vrij ernstige gevolgen had kunnen hebben, doch betrekkelijk nog vrij goed afkwam, had gistermorgen alhier plaats bij den hoek der Warmoesstraat en Weverstraat. Naar men ons mededeelt, viel daar namelijk, vermoedelijk doordat het voer tuigje in aanraking kwam met een passeerenden vrachtwagen, een kinderwagen om, waarin zich een kind van ruim 1 jaar oud bevond. Het kind viel onder den wagen en een dei- wielen moet, naar men beweert, over het handje zijn gegaan. Door den geneesheer, wiens hulp onmiddellijk werd ingeroepen, werd de ontstane verwonding genaaid en moet 't vermoeden zijn uitgesproken, dat het handje behouden zal worden. Met het stoomschip „Zuiderzee" zijn Maandag naar Texel gestoomd, de hoofd- ingenier en de ingenieur van 's Rijks Water staat in Noord-Holland, om daar het bedreigde strand nabij de Cocksdorp op te nemen. De afschuring blijft voortduren, zoodat van de buitenduinen reeds geheele rijen zijn verdwe nen en in zee gestort. Vermoedelijk zal het euvel alleen zijn te keeren door het aanbrengen van zware zinkstukken, dat met belangrijke uitgaven zal gepaard gaan. („P. Ct. Koog, 6 Juli. Heden zijn op het strand alhier bij paal 15 en paal 12 aangespoeld de lijken van een paard en een os. Onder toezicht van strandvonder en politie zijn ze onder de duinen begraven. Ook op 't strand achter ons dorp werd een der flesschen gevonden bevattende een kaart met de vragen omtrent de plaats waai en den datum waarop de flesch werd gevonden. De vinder der flesch is C. de Ridder Az. en de kaart, dragende het nummer 500, werd, na te zijn ingevuld, verzonden naar Prof. G. Gilson te Leuven. Oosterend, 9 Juli De alhier bestaande afdeeling van de Nederlandsche Visscherij- vereeniging hield Zaterdag jl. eene vrij goed bezette vergadering in „het Wapen van Texel." De Voorzitter, de heer P. Plaatsman, opende de vergadering met de mededeeling, dat dit de eerste vergadering der afdeeling was, waarin de leiding geheel voor zijne rekening kwamdat hij met schroom deze taak ter hand nam en zulks deed met den wensch, dat de vergadering hare eischen niet te hoog gespannen zou hebben en zich met Voor zitters eenvoudige woorden tevreden mocht stellen. Verder werd een beroep gedaan op eendrachtige samenwerking tot bevordering van den bloei der Nederlandsche visscherij. Medegedeeld werd, dat op Maandag, den 11 den Juli eene algemeene vergadering van de Vereeniging zou gehouden worden in het Damhötel te Amsterdam. Voorgelezen werd een desbetreffend schrijven van het Hoofd bestuur. Ook werd voorgelezen een ingezon den stuk uit „De Telegraaf' van de hand van den heer J. Zwier Visser, waarin betoogd werd, dat het van meer nut zou zijn eene vlootrevue van Noord en Zuid te houden, zooals door de Nederlandsche Visscherjj- vereeniging was voorgesteld, dan eene revue alleen van Zuiderzeevisschersvaartuigen, zoo als op initiatief van de heeren Burgemeesters Calcoen en Kolff aan H. M. de Koningin zal aangeboden worden. Ook werd hierin betoogd, dat de eerste idéé omtrent eene revue was uitgegaan van de Ned. Visscherij-vereeniging. In behandeling werd genomen het programma voor de algemeene vergadering. Omtrent het punt „Vlootrevue Zuiderzee" werd de vraag gesteld „Wat wil de afdeeling Oosterend aangaande de vlootrevue terwijl na eenige besprekingen de volgende motie met algemeene stemmen werd aangenomen: „De afdeeling „Oosterend", vasthoudende aan de door den Bond aangeboden vlootrevue, zou het betreuren, indien deze niet kon doorgaan uit oorzaken, buiten hem gelegen wenscht echter geen deel te nemen aan een andere vlootrevue, dan die door den Bond aangeboden." Verder werd het niet wenschelijk geacht, dat er van de Vereeniging eene afzonderlijke Zeeuwsche vlootrevue zal gehouden worden, doch in de toekomst te moeten verwachten eene revue van alle Nederlandsche visschers- schepenin welken geest de Afgevaardigde ter Algem. Vergadering zich zou hebben te verklaren. Voor de behandeling der statuten werden enkele redactiewijzigingen en kleine van minder belang zijnde veranderingen voorge steld, waarin de vergadering kou meegaan. De eigendunkelijke handelwijze van eenige leden te Oosterland op Wieringen, die ver klaard hadden aan de Zuiderzee-vlootrevue te zullen deelnemen, werd hoogelijk afgekeurd, en gedachtig aan het gezegde „door tucht tot recht" weid geoordeeld, dat óp hen eene beboeting zou moeten worden toegepast. Tot afgevaardigde naar de Algemeene vergadering werd met groote meerderheid van stemmen benoemd de heer P. Plaatsman, Vooizitter der afdeeling en tevens lid in het Hoofdbestuur. Besloten werd, om een gedaan verzoek voor eene bijdrage voor het „Hospitaal-kerk schip", in de volgende vergadering in behan deling te nemen. Hierna ging de vergadering uiteen. - Door den Heer J. K. Brouwer werd in de vorige week eene blauwe postduif opge vangen, die om den linkerpoot een ringetje draagt met: N U 92 H 8391. Opdevyfde groote slagpen van den rechtervleugel staat het cijfer 4 gestempeld. Het dier werd opgelaten met een briefje onder den vleugel, doch even later weder opgevangen door den Heer J. Krijnen, die het nu bewaart, totdat de eigenaar zich aanmeldt Door den visscher S. Daalder is op Texel- stroom een flesch gevonden met eene der bekende kaarten tot onderzoek der zeestroo- mingen. Het begeleidend briefje vermeldt in 6 talen, dat jaarlijks eene premie van 50 francs zal verloot worden tusschen de nummers der ingezonden kaarten en dat de uitslag dier loting in de zeevaartdagbladen bekend gemaakt zal worden. Vermelde kaart, dragende het nummer 467, behoefde niet gefranceerd te worden en is opgezonden aan Prof. G. Gilson, Institut Zoölogique, te Louvain, Belgique. Oudeschild, 10 Juli. Door den Heer Schipper, Mr. kleermaker alhier, is Maandag 11. een postduif gevangen, met een koperen ring om den rechterpoot, gemerkt N. U. 69 en K. 6423. Om den linkerpoot was een guta percha ring, rood gekleurd, bevestigd. Op den linker vleugel stond 635, terwijl ook nog een ondui delijk blauw stempel, in z. g. spiegelschrift was waar te nemen. TEXELSCHE COURMT. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiin Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Qroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL brengen ter kennis van belangheb benden, dat er gelegenheid bestaat tot het bespreken van hokken voor het aanvoeren van schapen op de in de maanden Juli, Augustus en September te houden markten, tegen be taling van 5 cents per vijftiental schapen of gedeelte daarvan. De aangiften kunnen worden gedaan ter Ge meente-Secretarie in de gewone bureau-uren (voormiddags 9 tot 's namiddags 2 uur) of intijds bij den Marktmeester. In het belang eener goede regeling der markt, wordt den ingezetenen dringend verzocht, zooveel mogelijk vooraf de noodige hokken te bestellen, Texel, den 6 Juli 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. KADASTER. De BURGEMEESTER van Texel doet te weten, dat de landmeter van het kadaster eerstdaags deze Gemeente zal bezoeken tot het doen van opmetingen van kadastrale verande ringen. Zij die opmeting van perceelen verlangen, worden verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk, met opgave van sectienummer, kennis te geven Ier Secretarie. Texel, den 11 Juli 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. AANVOER VAN VEE TER MARKT. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt in herinnering, dat tijdens de te houden markten, de aanvoer van vee ter Markt moet geschieden, uitsluitend door de straat, loopmde langs het logement „De Zwaan." Texel, den 11 Juli 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1