de GIST Naaimachines LEDIKANT MARGARINE. ïïooigewas en Nagras Marktberichten. Nederlandse^ e Protestai} tenbond AANBESTEDING. Nog een gebruikte Trapmachine Onze likeuren zonder alcohol, Zichzelf prijzen, kan een ieder. Geprezen worden bewijst voortreffelijkheid. ass^l-s Predikbeurten. ADYERTENTIËN. Prima Grove ENG. KACHELKOLEN. A. DROS AIbzn, Neemt proef!!! JOH. BOOGAARD, soliede Sportkarren. Firma H. DE WIHDT, "I A. Dros AIbzn. De in Berlijn verblijf houdende Chineezen waaronder een aantal, die aan het gezant schap verbonden zijn, voelen zich bij het ontvangen der moordberichten uit hun vader land allesbehalve op hun gemak en maken zich werkelijk ongerust dat het „oog omoog tand om tand" op hen zal worden toegepast. Of het die vrees is, is niet bekend, doch de gezant zelf moet ongesteld zijn en steekt sedert de laatste dagen zijn neus niet meer buiten de deur. De andere Chineezen hebben de Europeesche kleederdracht aangenomen en trachten vooral hun hoofd met hoed en pruik zoo on-Chineesch mogelijk te maken. In deze treurige ge schiedenis blijft dit het komische gedeelte, want de Berlijnsche zonen van het Hemelsche rijk, die zich zoo goed vermomd meenen, vallen nu, trots hun Europeesche „complets" misschien nog eerder in het oog dan in hun nationaaldrachten. Met het aanwerven der vrijwilligers voor het korps der „City Imperial Volunteers" gaat het niet vlot meer. De werf-sergeanten op de groote pleinen in Londen verdubbelen hun moeiteze houden alles, wat ze maar eenigszins vangen kunnen, aan, maar „de man in de straat" bijt niet meer toeop de tien, die ter aanvulling noodig zijn, nemen er ge middeld twee dienst. Dat de oorlog bij gebrek aan soldaten zou eindigen, is toch al te belachelijk voor Engeland. Het gezag van dat land over zijn nieuwe kolonie strekt zich tot nog toe niet veel verder uit dan zijn geweren dragen. Zoo is de toestand te Pretoria, dat nu een maand door lord Roberts bezet is. Eerst nu worden bijzonderheden bekend gemaakt van een zeer ernstige muiterij, die onlangs in het legerkamp in de Salisbury- vlakte onder de Iersche militie is uitgebroken. Het schijnt een vaste gewoonte te zijn, dat elk jaar vechtpartijen tusschen de soldaten der Engelsche, Schotsche en Iersche lichtingen onderling plaats hebben. Doch zoo erg als dit jaar was het nooit te voren. Maandag 2 Juli ontaardden de plagerijen en vechtpar tijen van de Iersche met de Engelsche lote- lingen in geregelde gevechten van regiment tegen regiment, waarbij de officieren machte loos stonden. Onder de oogen hunner meer deren lieten de soldaten het niet bij schelden, doch wierpen elkaar met steenen, flesschen en vuil. De woede steeg op het laatst zoo hoog, dat een bataljon soldaten uit Wales met geladen geweren tusschenbeide moest komen. Des avonds begon echter het lieve leven opnieuw. De Ieren stormden hun kazerne uit en deden in dichte drommen een aanval op het kamp der Gloucesters onder den kreet: „Voor Ierland, kameraden, voor Ierland." Tenten, wapens, kleeren, alles werd verwoest en met allerhande wapens werd lustig ge vochten, terwijl de officieren lijdelijk het tooneel moesten aanzien. Een met scherp gewapende afdeeling kon de vechtende massa slechts met moeite scheiden. Er vielen acht zwaar gewonden en een groot aantal licht gewonden. De discipline in het kamp is ge heel verdwenen. Aan boord van een stoomschip, midden op den Atlantischen Oceaan, heeft een moeder op zeer treurige wijze een kind verloren. Een dame was daar met haar kinderen alleen in de kajuit en dreigde schertsend het jongste kindje, dat maar niet ophield met schreeuwen„als je zoo stout zijt, zullen wij je door het kajuitsraampje in zee zetten." Eenige oogenblikken later moest zij even de kajuit verlaten, en toen zij terug kwam was het jongste kind weg. „Waar is het kleintje?" vroeg zij ongerust, maai- zonder eenig vermoeden van de vreese- lijke waarheid. „O maatje", was het antwoord, „zij was weer zoo stout en toen hebben wij haar door het kajuitraampie in zee gezet." Het schip stopte onmiddellijk en voer terug om naar het kind te zoeken, maar natuurlijk bleef dat zoeken vruchteloos. De czaar van Rusland heeft het op zijn bevel door den minister van justitie ontworpen wetsontwerp tot opheffing van de verbanning naar Siberië, na onderzoek door den Rijks raad, onderteekend. De correspondent van de „Chicago Record" te Machadodorp seint een intervieuw met president Kruger over. De Staatspresi dent had gezegd, dat de Engelschen nooit de Boeren, die zich in het gebergte teruggetrok ken hebben, zouden overwinnen. Veel Vrij- staters vatten weder de wapens op tegen de Engelschen, die nauwelijks een derde gedeelte van Transvaal bezet hebben. Vijftienhonderd Engelsche gevangenen zijn te Nooitgedacht, elfhonderd worden daar nog verwacht. Amsterdam, 9 Juli. Aangevoerd 188 Run, deren, le kwal. 65 k 70 ct., 2de kwal. 60 et. 3de kwal. 55 ct. per KG. 160 Melk- en Kalf- koeien f 120 k f 240; Graskalveren f f 58 nucht. Kalveren f9 Af 11 Schapen f Af 48 Lammeren f9 a f 11 522 vette Varkens 37 41 ct. per KG. Purmerend, 10 Juli. Aangevoerd 369 vette Kalveren 60 a 75 ct. per KG.203 nucht. Kalveren f 8 k f 17309 vette Varkens 36 k 44 ct. per KG.; 43 magere Varkens f 11 A f 27; 313 Biggen f 6 k f 9.1485 Schapen en Lammeren576 Runderen en 40 Stieren Kip-Eieren f 3.a f 3.50 per 100. Magere Koeien, prijshoudend, handel matig, f 90 A f 150 per stuk. Melkkoeien prijshoudend, handel matig, f 110 k f 180 per stuk. Vette Koeien, hooger in prijs, handel vlug, f 0.55 k f 0.68 per KG. Vette Kalveren, prijshoudend, handel vlug, f 0.55 k f 0.75 per KG. Nuchtere Kalveren prijshoudend, handel matig. Vette Varkens, prijshoudend, handel matig. Magere Varkens en Biggen prijshoudend, handel stug. Vette Schapen prijshoudend, handel vlug, f 20 A f 30 per stuk. Overhouders prijshoudend handel matig, f 14 f 20 per stuk. Lammeren, prijshoudend, handel stug, f 6 a f 14 per stuk. Londen, 9 Juli. Ter markt zijn aangevoerd 1100 Runderen, 7000 Schapen en lammeren, 10 Kalveren, Varkens. Men noteert Runde ren f 0.50 a f 0.75Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.95 Kalveren f 0.a f 0.Varkens f 0.— a f 0.—. Zondag 15 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. half 10 uur Ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oud schild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oo'ermd. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cr; ksdorp. Voorm. half 10 uur de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Afdeeling: OOSTEREND OP TEXEL. GODSDIENSTPREDIKING op Zondag15 Juli a. s. des morgens te 10 uur, door den Weleerw. Heer Ds. A. D. WEMPE, Ey. Luth. predikant te Haarlem. Het Bestuur: S. P. KONING, Voorzitter. J. DAALDER DzSecretaris. Burgemeester en Wethouders van TEXEL zullen op Woensdag', 18 Juli 1900, 's middags 12 uur, ten RAADHUIZE dezer Gemeente AANBESTEDEN: a. liet OPSTEKEN en ONDERHOUDEN der straatlantaarns in de verschillende dorpen alhier gedurende het jaar 1900/1901 en op de haven te Oudeschild tot 1 Januari 1901; b. liet driejarig onderhoud der verschillende schoolkachels niet daarbij behoorende pijpen, kolenbakken enz. De voorwaarden liggen ter Secretarie ter lezing. Texel, den 4 Juli 1900. .Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W, de Joncheere, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TE KOOP (ook afzonderlijk) van het Joppe- landin het Hoornder Nieuwland. Te bevragen bij den Administrateur H. FLENS, te Texel. Begin volgende week in lossing haven Oude schild, prijs contant f 1,20 per H.L. Het is nog lang niet genoeg bekend, dat van W. C. WINDHORST de beste en het voordeeligt is in 't gebruik. Alleenverkooper voor Texel, Warmoesstraat, BURG. van af f 1525 en hooger. voor zeer billijken prijs. PAS ONTVANGEN: Aanbevelend, P. J. ZOETELIEF, Parkstraat. TE KOOR GEVRAAGD, Adres te bevragen Bureau van dit blad. die uitmunten door fijnheid van smaak zijn te verkrijgen bij de Heeren: Jac. BOON) W. DUINKER )WlAr C. WITTE) ±iüRGK J. PLAATSMAN) Waal' M; DE WAARD, Oudeschild. Mej. Wed. J. BROUWER, Oosterend. HARLINGEN. Likeurstokerij Bitterfabriek „de Nijverheid." S 0 a 8 ij-ï1 N fiS a e* a ■oüfiW 8 ICLEVELANDSj [EGGSMEALof! lEIERMEEL. «'qS.S13 S-gg® ,c—A. <3 S® er Is het eenigste krachtvoeder waardoor ruim 230 eieren, per kip in 't jaar verkregen zijn, of van 18 vastzittende kippen van 1 Jan. tot 31 Dec. '994041 eieren k 31/, ets. f 141.43'/, Voedingskosten 1 cent per dag en per kip- 64.70 Winst in een jaar op 18 kippen f 75.73'/, Zie belangrijke mededeeling in Algemeen Handelsblad 21 Jan. Nieuws v. d. Dag 22 Jan. Nieuwe Rott. 25 Jan. Telegraaf 27 Jan.j.l. en in de Voedermethode. tl t ergt alle dure kuikenvoeders." Vraagt gratis Voedermethode en Attesten. Waar geen Depothouder is, is levering recht streeks door: Hoofdagentschap van Cleveland's Egg'smeal, Barneveld. Voor TEXEL wordt een soiled Depöthonder gevraagd. 11 JULI 1900. PRIJSCOURANT Prijzen per kilo. Half om Half Extra Pure Pure Prima Blind 53 cent. 50 cent. 48 ct. 44 ct. 22 ct. 12 3 4 40 cent. 38 cent. 35'/, cent. 34 cent. 5 6 7 8 32 cent. 30 cent. 29 cent. 27 cent. Alles bij afname in kistjes van 20 pond, bij minder hoeveelheid iets hooger. In voorraad wordt gehouden merk No. 3 Blind, probeer deze merken eens, de quali- teit is in verhouding van prijs uitstekend. De prijs is als volgt: Merk No. 3 per kistje van 20 pond i 7.10, per tubje 10 pond f 3.60, per 5 pond f 1.82'/,. Merk Blind per kistje van 20 pond f 4.40, per 10 pond f 2.25, per 5 pond i 1.15. De overige soorten worden bij eventueele bestelling ten spoedigste direct van de fabriek geleverd. fl fl a" S es n tS 2 Wpj 00 O fl O I 6C0EP0NE1R0 I) HAMDELSMERKJ g ""g- ega S 3 p g 0 tO 13 p- e. co ££"0 CD CD 3 St

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3