'maaimachineT Opruiming!! STROOP APIER! Notaris Cl. H. DE BOER, varkens- en kippenvoeder, P. J. MENS, kapper aan den Burg te Texel. firma Wed. J. C. MASSEE ZOON, TENTOONSTELLING m OUDHEDEN,enz., JACHT ei] KONIJNENVANGST Katoentjes en Fantaisiebonteq, Feuilleton. De Zaakwaarnemer. De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, aanvrage om teruggave dienstboden paarden, Verpachting Verkrijgbaar alle soorten C. A. KRAMER, brengt ter kennis dat hij voorloopig zijn KAN TOOR heeft gevestigd ten huize van den heer Onder bewaring van genoemden notaris be rusten de akten van wijlen den notaris Coxinck Westenberg. De MASSEY-HARRIS GRASMAAIER is tot nog toe de eenvoudigste en tegelijk dege- lijkste in constructie en vordert van alle be staande machines de minste trekkracht. Bekroond met den eersten prijs. In werking te zien bij Mej. Wed. A. DROS, die tevens gaarne inlichtingen geeft. Prijscourant gratis op aanvraag. Is geteekend, te GOES. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Bente-vergoeding 4lU a é3WU. Geeft pandbrieven uit: 4o/0 A 99Vj%37,% a 947,%. De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. in de Koningin Wilhelmina-Bewaarschool te OUDESCHILD. Deze tentoonstelling, geopend van 24 Juni tot nadere aankondiging-, bevat meer dan duizend voorwerpen, waaronder tal van oude, kostbare of merkwaardige zaken en is een bezoek dus overwaard. Yooi' gegadigden zijn er vele voorwerpen te koop. Dagelijks geopend van 10 tot 12 uur 's morg. en van 2 tot 7 uur namiddags. De toegangsprijs bedraagt voor eén bezoek 10 ct. per persoon, terwijl kaarten, geldig gedu rende den ganschen duur der tentoonstelling, te bekomen zijn 25 ct. per persoon. Voor kinderen beneden 12 jaar tegen den halven prijs. Schoolgaande en jongere kinderen, mits onder goed geleide, betalen den halven toegangsprijs. Formulieren voor van te veel betaalde belastingen voor a 5 cent per stuk verkrijgbaar bij Langeveld de Rooij. VAN op VLIELAND. De ONTVANGER der registratie en domei nen te Texel zal op ZATERDAG, 14 JULI 1900, des middags ten 2 ure te zijnen kantore aan DEN BURG, publiek bij inschrijving', zonder beding van onraadspenningenverpachten De JACHT en KONIJNENVANGST op het eiland VLIELAND, in vier perceelen, op het terrein uitgebakend; voor één jaar, ingaande 1 Juli 1900. Boekjes bevattende de voorwaarden en per ceelsbeschrijving, zijn tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar bij de ontvangers der registratie en domeinen te TexelDarling en en Helder. Bij hen en ter secretarie der gemeenten Vlieland en Terschelling liggen de voorwaarden en per ceelsbeschrijving ter lezing. van nu af tot nadere aankondiging g-roote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. Eh. VLESSESTG. in elke hoeveelheid. CONCURREERENDE PRIJZEN. P. BAKKER Pzn. Verloren Kost, Oosterend. Pain Expeller. iVOfVn Haarlemmerolie, 1 I niet handteekening in rood bij P. KUIPER, Biiuienburg'. Per riem slechts f 1.10. boek 61/, cent. Uitsluitend A contant verkrijgbaar bij LANGEVELD DE ROOIJ. Goedkoop adres voor Postpapier, En- veloppesenz. (voorbeen J. REIJ) Huis- en Rijtuigschilder, Behanger en Glazen maker, beveelt zich beleefd in ieders gunst aan. Net werk. Billijken prijs. Spoedige aflevering. 16. Hij was zeker een bedrieger. Maar het blijft toch eene raadselachtige zaak. Waarom kwam hij, kan iemand mij dat zeggen Wel, om te stelen, daar is geen twijfel aan. Heeft hij niets medegenomen Vermist men niets Geen zilverwerk, geene lepels of vorken Volstrekt niets en hij is er twee dagen geweest en heeft het geheele huis rondgezworven. Dat is verbazend. Maar hij heeft de ge legenheid willen opnemen. Als het donkere maan wordt, zal hij wel terugkomen. Het is onbegrijpelijk, zeide ik, met eene stem, die mij dadelijk aan een opmerkzaam waarnemer zou verraden hebben. En heeft men geen vermoeden op iemand Volstrekt niet, Adolf! Allen zeggen, dat hij een hupseh, levendig mensch was, die goed met de menschen wist om te gaan. En hij wist zich zoo goed bij hen in gunst te brengen, dat niemand dacht, dat er iets kwaads achter stak. Geloof mij, vaderdat is de beruchte Morten Friederichsen geweest, die in Roeskilde gevangen heeft gezeten en uitgebroken is, zeide mijne tante. Dat moet zulk een doortrapte kerel zijn. Ik heb gehoord, dat hij zich in Kopenhagen voor een Russisch officier heeft uitgegeven en met de voorname lieden in het Russisch gesproken heeft, alsof het zijn moeder taal was. Dat is een doortrapt en gevaarlijk mensch. God beware ons voor alle spitsboeven Ik zal toch eens gaan zien of de deur wel is gegrendeld, en 's nachts moet Turk losloopen. Men kan niet te voorzichtig zijn, als zoo iemand in den omtrek zwerft. De goede oude vrouw ging naar buiten, om de sluitingen na te zien. Weinig dacht zij, dat de zoo gevreesde gauwdief onder haar eigen dak huisvestte. Den volgenden dag werd er over niets anders gesproken en het viel mij gemakkelijk van mijnen oom alles te hooren, wat hij wist. Ik vernam nu ook, dat de echte neef in het geheel niet bevallen was en dat men in den grond blijde was van hem ontslagen te zijn; mijn onbegrijpelijk verdwijnen had tot allerlei gissingen aanleiding gegeven, maar zij wan hoopten het raadsel ooit opgelost te zien. De justitiraad had een vriend in Frederiksstad geschreven, om den wenk, dien ik in mijn briefje gegeven had en Thomas zwierf nog alle dagen in den omtrek rond, om mij op te zoeken, maar dagelijks verminderde zijne hoop mij gevankelijk thuis te brengen. Ik kan niet zeggen, hoeveel vreugde mij deze tijdingen veroorzaakten, ik maakte duizend plannen, die ik straks weder verwierp eindelijk schreef ik naar Kopenhagen om mijne andere kleederen en gaf een brief mede om van daar naar den justitieraad te verzenden, waarin ik alles openhartig bekende, waartoe mijne uitge latens lichtzinnigheid en een samenloop van omstandigheden mij verleid had. Ik beriep mij op freule Henriëtte's voorspraak, ik schilderde mijn levendig berouw en smeekte ernstig om vergiffenis. Het eenigste wat ik verzweeg was mijn naam en mijne liefde voor Johanna. Eindelijk kwam mijn blauwe jas uit Kopen hagen met de tijding, dat de brief bezorgd was. Nu steeg mijn ongeduld ten top. Lichtelijk viel het mij mijn oom op het denkbeeld te brengen weder eens naar den justitieraad te rijden om iets naders te hooren van de zaak, die mijne tante des nachts van den slaap beroofde. Ik was voornemens mede te rijden, maar toen wij zouden vertrekken, durfde ik het toch niet wagen, wendde hoofdpijn voor en liet hem alleen yertrekken. Gij zijt niet opgeruimd, mijn zoon! dat kan ik u duidelijk aanzien, zeide hij, toen ik hem naar den wagen geleidde, wij moeten den dokter laten halen, gij zult nog geheel en al zwart worden, gij zijt in de laatste veertien dagen zoo bruin geworden als een heiden en dat is geene gezonde kleur. Ik geloof dat gij misschien wormen hebt. De goede man wist niet, dat ik van dag tot dag mijn gezicht steeds bruiner kleurde en mij de grootste moeite gaf mij geheel tot een heiden te maken. Hij moet mijn aftreksel van alsem innemen, zeide mijne tante, het is beter dan alle andere middelen, dan zal hij er wel weder beter gaan uitzien. En nu nam zij mij mede en dwong mij een bitteren drank door te slikken, die den verhardsten zondaar tot de bekentenis had kunnen brengen. "Wel, vaderis Morten Friederichsen ge vat vroeg mijne tante haren man, toen hij terugkwam. Heeft hij ginder al eene inbraak gedaan Ni een, neen, kindlief! zulk een gauwdief is het niet. Het is, bij mijne ziel, een vreemd stuk. Nu heeft hij aan den justitieraad ge schreven uit Kopenhagen. Geschreven Om geld Een brandbrief zeker Lieve hemel, en dat uit Kopenhagen vlak bij den directeur van de politie. Maar Goddank, dat hij niet meer in den omtrek zwerft. N een, laat mij u vertellen, kindhet is geheel anders. En nu verhaalde hij den inhoud van mijnen brief, die bij den justitieraad allen nog nieuwsgieriger had gemaakt. Tante kon van verwondering niet tot zichzelve komen. Maar wat zegt de justitieraad? vroeg ik. Ja, wat zal hij zeggen? Hij is blijde,dat het een ordentelijk mensch is geweest, want de brief moet zeer goed gesteld zijn, schoon het hem ergerde, dat hij zich zoo heeft laten beet nemen. Maar Henriëtte heeft hem zoolang gebeden, tot hij haar beloofd heeft zich niet meer over 't gebeurde te ergeren. Toen dacht ik aan u, mijn zoonl en nam de gelegenheid waar een paar woorden te spreken van ver- zoenlijkheid en vergiffenis en voerde eenige schoone spreuken nit de H. Schrift aan. Er werd nog veel over den onbekenden mensch gesproken en de justitieraad zeide eindelijk, dat hij hem wel eens de ooren zou wasschen, als hij zich vertoonde, maar dat hij hem toch graag nog eens spreken zouen de meisjes wilden eene uitnoodiging in bedekte woorden in de courant laten zetten, maar mijnheer Holm ried het af. Daar had mijnheer Holm gelijk aan. De menschen zijn al te lichtgeloovig, zeide mijne tante. Hij zal wel een gauwdief zijn, want wijs mij een leugenaar, wijst ge mij een dief. Dat gaat toch niet altijd door, tante zeide ik. Maar ik had het haast vergeten, zeide mijn oom, wij zijn er morgen ten eten gevraagd en ik heb het aangenomen, Adolf! voor uook, ik zeide hun, dat mijn neef bij ons was. Ik maar gij weet, oommijn vader en de justitieraad Dat zullen we meteen in orde brengen. Zulke menschen mogen geen vijanden zijn. Ik heb uw naam nog niet genoemd, gij kunt dus den justitieraad vrijmoedig onder de oogen treden, zonder iets te duchtenhij is een braaf man. Dat zij zoo, dacht ik, maar of ik hem moedig onder de oogen kan treden, zonder iets te vreezen te hebben, is eene andere zaak. Zou het niet best zijn, dat wij de flesch met alsemdruppels mede in den wagen namen, vroeg mijne tante den volgenden dag. Adolf ziet vandaag er zoo geel uit, nog slimmer dan gisteren. (Wordt vervolgd). Gedrukt bj) LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4