7G& N°. 1843. Zondag 22 Juli. A®. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden Voor des Burg 30 Cis. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uht op den dag der uitgave. Prijs der Advertmtièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden' aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel 0 GEVONDEN V O O R W E R P EIV. 1C Gedeponeerd ten Raadkuize een dop met lens n, van een wagen en een bruin portemonneetje. BESMETTELIJKE VEEZIEKTE. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel, iu aanmerking nemende, dat in de door „schurft" besmette stallen van Cornelis Eelrnan Pz. te Der Burg alkier, paarden van ondersckeidene veehouders ziek hebben opgehouden en de mogelijkheid bestaat dat die dieren besmet zijn geworden, vestigt met nadruk de aandacht van belanghebbenden op kunne verplichtingen tot het doen van aangifte en het afzonderen der paardenwaarvan men vermoedt dat zich daarbij verschijnselen van „Schurft" voordoen. Overtreding dezer bepaling heeft gerechtelijke vervolging, gepaard gaande met inbeslagneming der paarden, ten opzichte waarvan de overtreding plaats vond, tengevolge. Met het oog op het ernstige der ziekte, wanneer daartegen niet onmiddellijk maatregelen worden getroffen, wordt den veehouders dringend aangeraden, van een verdacht geval zoo spoedig mogelijk aangifte te doen. Texel, den 20 Juli 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. "e' TEXEL, 21 Juli 1900. :tf Gisteren werden door B. W. de biljetten geopend voor de aanbestedingen van de straat- c! verlichting en het onderhoud der schoolkachels, d' pijpen, enz., welke biljetten vóór Woensdag hi jl., 's middags 12 uur, moesten zijn ingele- ki verd. e. De uitslag van de aanbesteding straatver lichting was, dat totaal was ingeschreven door j 12 verschillende personen en wel als volgt per lantaarn. ^Den Burg. Johs. Rpk f 9.87. Jacob Vonk 9.95*. ia De Cocksdorp (dorp). A. Boon Mz. - 7.75. G. Bakker - 7.50. iei A. Saüerborn- 6.24*. De Cocksdorp (dijk). A. Boon Mz. - 30.25. G. Bakker - 27.50. ig A. Saüerborn - 26.70*. itDen Hoorn. W. Jonker - 7.50 rh J. Kiljan - 6.50*. n(De Koog. H. Luitze - 7.30*. „i Oosterend. J. G. Plaatsman - 7 37. 1 L. Vonk - 7.22*. Oudeschild (dorp). J. Burger- 6.90*. (Slaman) J. Burger- 12.50*. (haven). J. Burger. - 6. a;De Waal. W. Duinker Jr. - 8.23*. jj. Van de aanbesteding schoolkachels, enz. was de uitslag volgt Den Burg. Jacob Breman f 265.50*. I&. M. Dalmeijer - 272. De Cocksdorp. Van der Kloot en Co. - 60. Midden- en Zuid-Eierland. - Van der Kloot Co. - 60.—*. =*Den Hoorn. Jacob Breman - 37.40. eI Jan Kiljan - 24.-*. a-De Koog en de Waal. B. F. v. d. Berg - 66.75*. Oost en Oosterend. Gerrit Breman 85.—*. "Oudeschild. A. v. Ketel - 102.50. Aan deze inschrijvers werd het werk gegund. „De vervoerder is aansprakelijk voor le schade aan de vervoerde goederen aange richt." Deze uitdrukking wordt dikwerf Debezigd, wanneer sommige goederen min of neer beschadigd aankomen. Van de laatste vervoerder kan dan schadevergoeding worden geëischt. Het kan worden geëisc-ht. Gedaan wordt dit echter niet altijd, op verre na niet, gewoonlijk ziet de ontvanger der goederen tegen de moeite op, die uit zulk een eisch kan voortvloeien, of is, omdat hij om de goederen verlegen is, gedwongen de goederen, ofschoon min of meer beschadigd, aan te nemen. Op die wijze worden menigmaal beschadigde goederen toch aangenomen. Of dit ook het geval zal zijn geweest met de postpakketten, die gistermorgen alhier aan kwamen en waarvan er eenige in meerdere of mindere mate waren beschadigd door zoutzuur, wagen we in twijfel te trekken. Of in deze de vervoerder, dat is hier de posterij, verplicht is tot betaling der schade vergoeding, dan wel of de afzender van het pakket, waardoor de schade werd aangericht, nl de afzender van de kruik zoutzuur, die bleek gebroken te zijn, de schade zal moeten vergoeden, zal wel worden uitgemaakt. Finan- cieele schade zullen de geadresseerden der post-pakketten er zeker wel niet door hebben, wel echter weder eenigen last, terwijl het zeker zeer teleurstellend is, wanneer men iets meent te ontvangen, bericht te krijgen dat het wel is aangekomen, doch geheel of grootendeels bedorven Uitgevoerd zijn van 17 tot en met 19 Juli: 174 schapen, 7 Loeien, 1 lam en 8 varkens. Gewoonlijk wordt bij aanbestedingen van rijks- of gemeentewege aan de laagste inschrijvers het werk gegund, tenzij er over wegende redenen bestaan, die nopen op andere wijze te beslissen. Ook bij de aanbestedingen van sfetverlichting en schoolkachels, enz. alhier, 'werd in deze, zooals uit bovenst, opgave van den uitslag blijkt, vrijwel dien regel gevolgd, alleen werd voor den Burg eene uitzondering gemaakt bij de aanbesteding straatverlichting, waar het werk weder werd gegund aan den persoon, die verleden jaar met dat werk werd belasr en wiens "werk zoo in ruime mate de algemeene goedkeuring kon wegdragen, terwijl het verschil met den laagsten inschrijver zoo uiterst gering was Moge deze beslissing voor dien aannemer recht aangenaam zijn, zeker niet het minst omdat er uit blijkt, dat men zijn werk op prijs stelt, voor den anderen inschrijver is zij zeker niet minder teleurstellend. Waal, 19 Juli. Onze vroegere plaatsgenoot, de Heer G. Kempers, thans Hoofd der School te St. Pancras, komt voor op de voordracht (drietal) voor Hoofd eener School te Sliedrecht. 59 Hoofden van Scholen hadden zich voor die vacature als sollicitant aangemeld. Oudeschild, 20 Juli. Ofschoon er sinds eenige dagen heel wat zeegras langs de kust drijft, ziet men er aan de dijken al weinig van ophalen. De prijs toch van het drijfwier is zoo laag, dat de meeste wierdrogers er de voorkeur aan geven te gaan hooien of ander werk bij de hand te nemen, omdat daarmede veel meer valt te verdienen. Uit de wierwaarden worden groote hoeveel heden gemaaid zeegras aangevoerd, dat van uitmuntende kwaliteit schijnt to zijn. Men denkt dat vóór Augustus de geheele hoeveel heid, die door de Texelsche visschers mag gemaaid worden, 1200 pakken, aan den wal zal zijn. Oosterend, 20 Juli. Woensdag is alhier overleden de heer P. Vermeulen in den ouder dom van 91 jaren en 7 maanden. Hij was bezitter van de citadelmedaille en van het metalen kruis. In den laatsten tijd was de oude man lij dende, doch vóór zijne ziekte sprak hjj bij herhaling over de krijgsverrichtingen, die hij had bijgewoond en over zijn krijgsgevangen schap in Frankrijk. Bij het bezoek van den Commissaris der Koningin aan ons dorp in het vorig jaar, had genoemde oud-strijder zich getooid met zijne krijgsteekenen en werd toen hartelijk toege sproken door Zijne Excellentie, wat hem van harte goed doed en blijkbaar diepen indruk op hem maakte. Met het heengaan van den heer Vermeulen, zijn de gelederen der oud-strijders van 1830 en 31 weder gedund en wanneer men zijn hoogen leeftijd in aanmerking neemt, dan is ongetwijfeld de tijd niet verre meer, waarop de laatste zal zijn heengegaan. Ook de gedachtenis aan Vermeulen, bij klein en groot bekend, zal zeker nog lang bij velen voortleven. Een dienstbode te Oldeboorn, die zich ter ruste zou begeven, is in brand geraakt, waarschijnlijk door het springen van een petroleumlamp. Brandend is zij de straat opgesneld en in de nabijzijnde rivier de Boorn gesprongen. Door ter hulp toeschietende personen is het meisje, deerlijk gebrand, uit het water gehaald. Het is twijfelachtig of het zal gelukken haar in 't leven te behouden. Het ia thans zeker dat H. M. de Koningin (bij gelegenheid der Revue) op 3 Augustus e. k. op 5 botters zal overgaan, omdat H. M. nader met de visschers en hun bedrijf wil kennismaken. De eer zal te beurt vallen aan later te vermelden schippers, en wel de vaartuigen die uitoefenen de botvisscherij de haring- visscherijde ansjovis visscherijde aal- en garnalenvisscherij, en de mosselen- en ali kruiken visscherij De bakkerspatroons te Rotterdam zijn zoozeer overtuigd dat de staking der bakkers gezellen ten einde is, dat op enkele uitge zonderd, geen hunner het meer noodig acht om assistentie van mariniers te vragen. De groote meerderheid der gezellen heeft het werk hervat, op nader met hun patroons overeengekomen voorwaarden. Enkelen zijn van deze staking de dupe geworden en hebben hun plaats verloren De Hooge Regeering begint op de klein tjes te passen I Veel kleintjes maken te zamen ééne groote, denktdeminister Borgesius. Want in een schrijven aan de h. h. Commis sarissen der Koningin in de verschillende provinciën zegt Z. Excdat het zijne aan dacht heeft getrokken, dat door sommige gemeenten voor verschillende ter uitvoering van de wet op de veeartsenijkunde noodige politie werkzaamheden, als hulp en toezicht bij het verbranden of begraven van vee, of van overblijfselen van vee, houden van toezicht op de ontsmetting enz hooge sommen worden gedéclareerd. De minister noodigt mitsdien de gemeente besturen uit bij het opdragen dezer werk zaamheden de meest mogelijke zuinigheid te betrachten, en wijst hen er ten slotte op, dat hooge kosten, die niet in alle deelen zijn te rechtvaardigen, Diet door het rijk zullen worden gerestitueerd. Volgens de „Dagelijksche Beurscourant" is Woensdag 11. op de Amsterdamsche Beurs de lynchwet toegepast op een zekeren Rholing, die de Beurs is afgedrongen. Dit afdringen is een eigenaardig middel tot rechtspleging, door anciënniteit aan de Beurs als privilege aangenomen. Het wordt slechts zeer zelden toegepast, maar wanneer het geschiedt dan heeft ook de patiënt meer dan genoeg op zijn kerfstok, want het beurspubliek gaat er niet spoedig toe over, om een uitspraak van afkeer op dergelijke wijze te doen. TEXELSGHE COURANT. 31'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1