N°. 1348. Donderdag 9 Augustus. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBueg op Texel JACHT. TEXEL, 8 Aug. 1900. De aanvoer ter markt bestond Maandag alhier uit 312 schapen, 181 lammeren, 4 koeieD, 2 paarden, 2 nuchtere kalveren, 8 biggen en 3 korven kippen. Omtrent den handel werd ons verzekerd, dat die voor schapen weder stug moest worden genoemd, lammeren daarentegen waren meer gewild. Gemiddeld kon worden besomd voor schapen f 14 f 16.50, lammeren f 8 a f 10, koeien f 110 f 145, nucht. kalveren f 10 A f 13.50 en biggen f 8 a f 9. Uitgevoerd van 4 tot en met 6 Augs. 197 schapen, 193 lammeren, 6 koeien, 2 kalveren en 10 varkens. De naamlooze vennootschap „Vereenigde Zeepfabrieken" te Rotterdam heeft doen ver schijnen den uitslag der 6e premieverdeeling onder de verbruikers harer Stuiverszeep, Sul- tanezeep, Stuiverszeeppoeder en Sultanepoeder Het boekje ligt aan ons bureau ter inzage. Den Hooen, 4 Aug. De gevreesde vlek ziekte openbaarde zich gisteren alhier bij een varken van den veehouder D. Het beest moest vernietigd worden, terwijl een ander varken, dat zich met het zieke dier in een hok bevond, direct door genoemden veehouder is geslacht. 5 Aug. Tijdens den storm van gisteren is hier heel wat hout op -'t strand aangespoeld, in hoofdzaak mijnstutten, maar toch ook een paar zware Noorsche balken, 't Een en ander wordt door den onderstrandvonder opgereden en na afloop daarvan naar den Hoorn gebracht. Koog, 7 Aug. Zaterdagavond strandde nabij paal 16 de blazerschuit H. D. 60. Naar men beweert hadden zich op deze schuit bevonden vier personen, n.I. de schipper F. Plaatsman, wonende te Helder, vroeger te Oosterend op Texel, met knecht, derdeman en iemand, die deze reis voor zijn pleizier meemaakte. Daar er van de redding dezer personen nog niets is vernomen, vermoedt men, dat ze hun graf in de golven vonden. Van de schuit werden Zondagmorgen dooi den strandvonder verschillende voorwerpen geborgen, waaronder ook zeil-, touw- en netwerk. Volgens een nader bericht waren de personen, die behalve F. Plaatsman zich aan boord van de schuit hadden bevonden, diens 14-jarige eenige zoon Pieter, de knecht Jn. de Boer van Urk, gehuwd en vader van 5 kinderen, en de 21-jarige S. Gooijer van Schagerbrug, (ongehuwd), die de reis als passagier mee maakte. Drie gezinnen zijn dus weder in diepen rouw gedompeld. Vooral voor de vrouw van schipper Plaatsman, die in één slag echtgenoot en eenig kind verloor, dus alles wat zij bezat, is de ramp verschrikkelijk. 8 Aug. Bij den „Kleinen Slufter" spoelde gisteren het lijk aan van een mans persoon, gekleed met Urker bovenkleeding van Engelsch leer, zwarten halsdas, rood baaien hemd, blauw baaien onderbroek, dito wijde broek en zwart wollen kousen. Het rood baaien hemd was gemerkt J. W. d. B. Het lijk werd herkend als dat van J. W. de Boer, voorheen knecht op de Zaterdag bij strandpaal 16 gestrande blazerschuit H. D. 60. Oosteeend, 7 Aug. Door het stormachtige weder van Zaterdag bleven de meeste schuiten van hier, die op Pampus aan de revue hebben deelgenomen, in Enkhuizen en andere Zuider zeeplaatsen achter, om gisteren terug te keeren. De tocht is niet begunstigd door schoon weder, doch men roemt algemeen den schoonen aanblik, dien de revue heeft opge leverd, terwijl men vol lof is over de lieftallig heid en vriendelijkheid van H. M., onze geëerbiedigde Koningin. Ongelukken hebben niet plaats gehad. Wel geraakte een meisje overboord, doch men wist het dadelijk te redden, zoodat het met den schrik vrij kwam. Verder hadden vele vrouwen en kinderen met zeeziekte te kampen. Financieele schade heeft de revue voor de visschers niet gegeven, aangezien het toch gedurende de gansche week te ruw geweest zou zijn, om zee te kiezen. Zaterdag geraakte door den storm de schuit T. X. 24 los van hare ankertouwen, en dreef zee in. Met kloeken moed begaven twee personen zich in eene kleine boot, om het vaartuig na te boomen. Op den kant van Texelstroom wist men het te bereiken, zoodat men het op eene veilige plaats kon brengen. Had het even langer geduurd, dan had men den grond niet kunnen bereiken, en was de schuit waarschijnlijk verloren geraakt. Ook zou dit gevaar hebben voor de redders. Meerdere schuiten sleepten door den sterken wind de ankers mede, zoodat meerdere ver tuiing noodzakelijk bleek. Wij lezen in het Dagblad van Helder: Met ingenomenheid vernamen wij dat hier pogingen worden aangewend tot oprichting eener maatschappij, welke zich ten doel zal stellen het visschen van schelpen door middel eener tot stoomschelpenzuiger ingerichte stoomboot en het stichten eener kalkbranderij met 5 kalkovens in deze gemeente, een en ander geheel ingericht naar de nieuwste vinding op dit gebied. Om tot een naamlooze vennootschap met dit doel te geraken, is de inschrijving open gesteld op de eerste serie van het maat schappelijk kapitaal. Er zijn reeds 30 aandeelen f 500 geplaatst, terwijl nu nog 70 aandeelen worden aangeboden. Blijkens het prospectus worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren H. W. Duinker en G. H. Stuart en tot com missarissen de heeren J. van der Ban, te Rotterdam, A. J. Paehlig, te Helder, P. A. Wernink, te Oudshoorn en Dr. A. Wagemaker, te Texel. In 't belang onzer gemeente is het zeer te wenschen dat de pogingen van genoemde heeren met succès zullen worden bekroond en de oprichting der Vennootschap „Flevo" binnenkort een feit zal zijn. Door de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereen, en het Alg. Ned. Verbond zullen weldra in grooten getale circulaires verspreid worden, waarin eraan herinnerd wordt, dat de belang stelling in den Boerenkrijg niet mag ver minderen, al schijnt de kans opdengewenschten uitslag van den krijg, de eindelijke overwinning der dappere Afrikaners, minder groot dan voorheen. Het geschrift wil het Nederlandsche volk aansporen, om juist thans de zaak dei- Boeren meer dan ooit te steunen. Te Oud-Gastel is een oppassend jonk man, die de steun was zijner ouders, door den bliksem doodeljjk getroffen. De geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen te 's-Hagewerd sedert de opening, den 16 Juli 11., bezocht door 4 a 5 duizend personen. Ten bewijze van de groote waarde van vele dor inzendingen zij medegedeeld, dat o. a. een schilderij van Van der Helst, voor stellende de buste van den luitenant-admiraal Kortenaer een inzending van het Rijks museum verzekerd is voor f 30.000. Ook onderscheidene andere schilderijen en voor werpen zijn verzekerd, tot een totaal bedrag van circa zeven ton gouds. Nog steeds komen nieuwe inzendingen de fraaie collectie voorwerpen verrijken: zoo werd onder meer uit Amsterdam ter bezich tiging gestoldeen admiraalsstaf van admiraal van Meppel; een lepel, vork en mes met ver guld zilveren heften in étui, toebehoord heb bende aan de Ruyter, en 6 Loosdrechtsche porceleinen borden met beeltenissen van ver schillende zeehelden. Naar de „Amst. Ct." verneemt, zal ook de Zeeuwsche visschersvloot het volgende jaar zich tot een revue vereenigen. Het oorspronkelijk plan, dat ook de Zeeuwsche visschers aan de op 3 dezer gehouden revue zouden deelnemen, ging niet door, daar de organisatie van de revue niet bjj het bestuur der Nederlandsche Visscherijvereenigen, maar bij een particuliere commissie berustte, waar door de vastgestelde datum de deelname der Zeeuwsche visschersvloot, die zich in een anderen tjjd van 't jaar voor een deel naar de Zuiderzee begeeft tot het inzamelen van mosselen, onmogelijk maakte. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter algemeene kennis, dat bij hem is ontvangen, de navolgende kennisgeving: De Commissaris der Koningin in de Provin cie Noordholland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie dd. 25 Juli 1900 no. 33; Gelet op artikel 11 der „Jagtwet"; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in Noordholland a. de jacht op klem wild, met uitzondering van die op hazen en fazantenzal worden ge opend op Zaterdag, 1 September 1900, met zonsopgang b. de jacht op hazen en fazanten zal worden •geopend op Zaterdag, 29 September 1900, met zonsopgang; c. de korte jacht dagelijks, met uitzondering van den Zondag, en de lange jacht alleen op "Woensdag en Zaterdag zal mogen worden uit geoefend. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord- holland worden aangeplakt. Haarlem, 1 Augustus 1900. De Commissaris der Koningin voornoemd, Bij afwezen, Het Lid van Gedeputeerde Staten, G. S. BOREEL. Texel, den 6 Augustus 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. PERSOXEELE BELASTING. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt bekend, dat door hem zijn afgekondigd en aan den heer Rijks-Ontvanger ter invordering zijn uitgereikt, de voljaarsch kohieren No. 1 en 2 voor de belasting op het personeel voor het dienstjaar 1900 en dat ieder daarop voorko mende belastingschuldige verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, den 7 Augustus 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. BEDRIJFSBELASTING. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt bekend, dat door hem is afgekondigd en aan den Heer Rijks-Ontvanger ter invordering is uitgereikt; het voljaarsch kohier No. 2 voorde bedrijfsbelasting dienst 1900 1901 en dat ieder daarop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, den 7 Augustus 1900. De Burgemeester voornoemd, H. NV. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1