Buitenland. Vlieland, 6 Augs. Be heer T. Visser, ambtenaar bij 's Rijks belastingen alhier, is 'als zoodanig overgeplaatst naar Schagen, terwijl de heer J. Eelsingk te Schagen naar hier wordt overgeplaatst. Hedennacht is de alhier gestationneerde sleepboot „de Hoop", kapitein A. van der Wal, gestrand op „de Pollen" bij Harlingen. De averij is zwaar, zoodat de boot zeer waar schijnlijk geheel verloren zal gaan. De op varenden zijn gered door de postboot tusschen Terschelling en Harlingen. Voor de nagelaten betrekkingen der omgekomenen met de blazerschuit H. D. 60 worden, in afwachting van de vorming eener Commissie voor dat doel, reeds nu bijdragen in ontvangst genomen door den heer J Korver, lid van den Gemeenteraad te Helder, die bereids in een paar Heldersche bladen eene bede om hulp plaatste, uit welke maar al te wel blijkt, hoe dringend noodig ook daar geldelijke steun is. In het noorden van Groningen begint het er met do tuinvruchten niet best uit te zien. Door den aanhoudenden regen zijn de stam- en slaboonen veel te weelderig in 't gewas en beginnen dientengevolge, zoowel de peul als de stam, te rotten. De aardappelen worden mede, door diezelfde oorzaak, op on rustbarende wijze door ziekte aangetast, zoo dat, wanneer er niet spoedig een drogende periode invalt, het vooruitzicht niet roos kleurig kan genoemd worden. Te Haarlem is de juwelier Hahn in de Groote Houtstraat, opgelicht voor een bedrag van f 300 aan ringen, die aan zeker adres bezorgd moesten worden, doch waar bleek dat men van niets afwist. Onderweg ont moette echter het loopmeisje het jongmensch, dat de bestelling gedaan had, en wist deze de ringen nog „op zicht" mee te krijgen. Het jongmensch is tamelijk gezet, heeft zwarte snor en draagt een grijs pak met bruinen fantasiehoed. Aan vier der vijf visschers, wier botters de Koningin Vrijdagmorgen op Pampus bezocht, C. Peereboom, K. Kos, T. Wouda en J. Met selaar, is, naar men meldt, de zilveren medaille van de Oranje-Nassau-orde toegekend. De vijfde, H. Tuyp, die deze medaille reeds bij een vroegere gelegenheid ontving, heeft van H. M. de Koningin een gouden horloge ten geschenke gekregen. Uit Amsterdam meldt men Reeds eenige avonden na elkander had de politie het oog op vier ongunstig uitziende mannen, die in de buurt van de Gasthuis- molensteeg ronddoolden. Zaterdagavond is een van die vier gearres teerd eene verzameling inbrekerswerktuigen en loopers werd bij hem gevonden. Zondag avond scheen de waakzaamheid der recherche verslaptzonder dat iemand er iets van bemerkte, hadden de dieven hun slag geslagen in den koffie- en theewinkel van den heer Alex. Meijer, op den hoek van Singel en Gasthuismolensteeg. De Gasthnismolensteeg wordt tot 's avonds laat druk beloopen en op den anderen hoek is een tapperij, die laat openblijft. Toch is het den brutalen dieven gelukt onbemerkt met een looper of valschen sleutel binnen te komen. De gordijnen waren op alle verdiepingen van het huis gesloten, daar de familie uit de stad was. Van den kelder tot den zolder hebben de inbrekers het gansche huis overhoop gehaaldkasten en lessenaars zijn opengebroken en er is heel wat beschadigd en gebroken. Benevens eenig zilverwerk hebben zij eene som van ruim f 400 buitgemaakt Omtrent de vlootrevue, die Vrijdag werd gehouden lezen wij Te 11.50 kwamen de Koninginnen met gevolg te Weesp aan; vandaar begaven H.H. M.M. z}ch naar Muiden, om aldaar aan boord van de „Buyskes" over te gaan. Men schat het aantal deelnemende vaartuigen op 1400 a 1500; alle lagen aan rijen van boeien. Ingevolge den wensch der hooge gasten waren de booten slechts met een enkele vlag getooid, doch door het groote aantal botters en de in de masten afhangende vischnetten leverde de vloot een indrukwekkend schouwspel op. Aan het station Weesp en te Muiden waren eenige bloemversieringen aangebracht; overi gens waren, ook al ingevolge den uitdruk- kelijken wensch van Koningin Wilhelmina, zoo min mogelijk kosten gemaakt. Honderden vaartuigen, voor Muiden ge ankerd, droegen duizenden toeschouwers; onder die booten vele botters met school kinderen. Aan den achtersteven van ne „Buyskes" waren twee kleine trappen, waarlangs de Koninklijke stoet aan boord kwam en onder een fonkelnieuw, geheel afgesloten zeil op de campagne door de burgemeesters van Edam en Wieringèn ontvangen werd. Te 12.45 was de koninklijke, rijk vergulde sloep, door 18 kranige Jantjes geroeid, de „Buyskes" genaderd. De koningin, achterin gezeten, was door een groot wit zeil tegen den wind beschermd. Tot dit oogenblik bleef het weder goed en brak de zon zoo nu en dan door. Achter de koninklijke sloep een tweede met leden der hofhouding, en daarachter de „Ever" met de ministers van koloniën en Marine. Het was ruim twee uur toen Hare Majes teiten de bezoeken hadden afgelegd. Overal hadden zij met beleefde belangstelling van alles kennis genomen, deden allerlei vragen over de verdiensten der visschers, de be scherming en de moeielijkheden van hun bedrijf en het leven aan boord. De Koningin moest precies alles weten wat in den kombof werd uitgevoerd en sprak meermalen haar bevreemding uit over de geringe ruimte der slaapplaatsen van de groote mannen. De visschers waren opgetogen over de minzaamheid der Vorstinnen, die allen door een paar eenvoudige opmerkingen op haar gemak wist te brengen. Nadat de Koning innen op de „Buyskes" waren teruggekeerd, begon de rondvaart langs de onafzienbare reeksen van bevlagde schepen. Om halfvier viel het schot ten teeken dat de vloot onderzeil kon gaan. In een oogwenk was de Zuiderzee als bezaaid met zeilende botters. Het was een indrukwekkend gezicht. De Koningin vertrok te 4 uur 45 min. van de „Buyskes" in een koningssloep en kwam te 5 uur te Muiden aan wal. Iemand te Doesburg ontdekte op zolder komend, dat ledige graanzakken in brand waren geraakt door de buitengewoon heete zon, die door een glazen dakpan scheen. Blijkbaar had 't een of ander bol plekje in 't glas als brandglas dienst gedaan. Als voor behoedmiddel tegen dit gevaar wordt aange geven, de glazen pannen aan de binnenzijde met witkalk te bestrijken. Een zeldzame redding. Een zoontje van den kapitein der „Harlinger—Sneeker stoomboot viel zeer onverwacht bij Oosterlittens over boord. Terstond sprong de vader, die echter niet kon zwemmen, hem achterna, maar kon hem helaas niet redden, zöodat beide drenkelingen in doodsangst verkeerden. Zonder beraad begaf zich toen F. Postma, uit het Friesche dorp Baard, die zich op de stoomboot bevond, te water en het gelukte hem eerst het knaapje, dat reeds zinkende was, en daarna den vader van een gewissen dood te redden. Twee boerendienstboden, te Hazers- woude, wier ouders voor eenigen tijd in zeer behoeftige omstandigheden zich in deze gemeente gevestigd hebben, kregen dezer dagen bericht, dat pen erfenis van eenige duizenden guldens en 60 woonhuizen haar ten deel was gevallen, gelegateerd door een oom, overleden in de gemeente Apeldoorn. De schipper van het Nederlandsche vaartuig „Regina", dat onlangs door een Engelsche kotter werd opgebracht, omdat het in de territoriale wateren van Engeland werd aangetroffen de schipper der „Regina" ontkende echter, dat hij binnen de territoriale wateren van Engeland was met een groote hoeveelheid tabak, sigaren en sterken drank, is te Grimsby veroordeeld tot 25 pd. st. boete en elk der schepelingen tot 1 pd. st. Met moet roeien met de riemen die men heeft, zegt men in ons waterland; in Brabant zou men daarvan kunnen maken: men moet ploegen met de krachten die men heeft. In de nabijheid van Mil werd dit dezer dagen in toepassing gebracht door landbouwers doordat zij hun land bewerkten met: de vrouw achter den ploeg en daarvoor gespannen de man, de ezel, de hond en een geit. Tegenwoordig deserteeren tal van per sonen uit Duitschland naar "Winschoten, om maar van den krijgsdienst vrij te zijn. In het holst van den nacht en dikwijls langs haast onbegaanbare wegen ontvluchten ze de Heimath. t Gelukt natuurlijk niet allen, om ongemerkt over de grenzen te komen. Zoo werd nog deze week te Ihrhove een deserteur aangehouden en geboeid terugge voerd. Pas was de gendame met hem op weg, of hij begon vreeselijk te klagen over de handboeien. De gendarme, een goed man, maakte ze los. En nauwelijks had de ge arresteerde de handen vrij, of hij bracht den gendarme met een scherp mes eene doodelijke wonde toe, tengevolge waarvan deze kort daarop overleed. De deserteur vluchtte, doch werd aangehouden en geboeid naar Aurich gebracht. In de kaasfabriek te Hoogcarspel wordt sedert eenige weken tweemaal daags gekaasd, ten einde te trachten de kwaliteit der kaas te verbeteren. Wanneer blijkt 3at de koopers de geheel uit volle melk gemaakte kaas duurder betalen, zullen meerdere, zoowel fa brikanten als particulieren, deze wijze van bereiden wederom invoeren. Naar aanleiding van een verzoek van den Staatssecretaris der Zuid-Afrikaansche Republiek zal voor de daartoe aangewezen ambulance in overleg met dr. Lingbeek het verlof verlengd worden tot 1 Januari 1901. Mr. A. A. Del Court tot Krimpen te Calantsoog, van oordeel zijnde, dat men met het openen van de hazenjacht in een ander uiterste is gevallen, en dat het wenschelijk zou zijn om die jacht op 15 September te openen, verzoekt in de N. S. om briefkaarten van adhaesie, om bij voldoenden steun die briefkaarten te voegen bij een adres, dat hij dan voornemens is in te zenden bij Gedepu teerde Staten zoowel van Noordholland als van Gelderland. Men schrijft uit Waalwijk van 4 Aug. Tengevolge van den hevigen westenwind brak hedenmorgen op verschillende plaatsen de havenkade door en werd de geheele buiten polder van Waalwijk overstroomd. Daar hon derden koeien aldaar liepen te grazen, was een ware paniek ontstaan onder de eigenaars, die op het eerste bericht ter redding van hun vee kwamen opdagen. Men schijnt hierin goed geslaagd te zijn, daar van ongelukken door verdrinking tot nu toe niets werd ver nomen. Het vee van vreemde eigenaren werd door gedienstige handen op een veilige plaats bezorgd. Men vermoedt, dat de schade aan de haven kade zeer beduidend zal zijn. Te Lorengo-Marquez had Vrijdag een ontploffing plaats bij een zending „ontsmet- tingsstoffen" voor Transvaal. Bij onderzoek bleek, volgens Engelsche correspondenten, dat de „ontsmettingsstoffen" niet anders waren dan materialen voor het vervaardigen van ontplofbare stoffen. Gelijk uit Bloemfontein werd geseind is een trein, die den Amerikaanschen consul- generaal vervoerde en de Amerikaansche vlag voerde, door een vliegende colonne van Boeren bij Honigspruit ten zuiden van Kroon stad ontspoord en verbrand. Bij het ontsporen van den trein werden vier gedood, drie gewond en veertig gevangen, waaronder kolonel lord Algernon Lennox. Op verzoek van den Amerikaanschen consul werden de gevangenen in vrijheid gesteld. De „New-York Herald' weet mede te deelen, dat in de laatste maanden ongeveer 27 anarchisten zijn vertrokken uit Amerika. Zij moeten alvorens te vertrekken, bekend hebben de gekroonde hoofden in Europa naar het leven te zullen staan. Het meerendeel der vertrokken personen bestond uit Italianen. Een agent der Engelsche regeering is in het bezit van een namenlijstje der uit Amerika vertrokken personen. Particuliere telegrammen berichten, dat de voorhoede van het Boerenleger onder Botha, Middelburg van zeer nabij is genaderd en daar generaal French, die op bovenge noemde plaats verschanst ligt, in groot gevaar brengt. Men vermoedt dat Botha het voor nemen heeft Middelburg om te trekken, ten einde de verbindingslijn van French met Preto ria te verbreken. Mocht zulks gelukken, dan zou French in een zeer netelige positie gebracht worden. Naar gemeld wordt, hebben de Chineezen den dijk van het kanaal doorgestoken en daardoor het land tusschen Tienstin en Peking onder water gezet. Er staan 30.000 Boksers acht mijlen ten noorden van Tienstin. Een slag is op handen. Te Shanghai heeft men zekerheid, dat de Chineesche douane, die door Europeanen geadministreerd wordt, 90.000 geweren, be stemd voor de Boxers, heeft doorgelaten. Een telegram uit Hongkong meldt, dat het smokkelen van wapens dagelijks toeneemt. Te Canton werd een jonk aangehouden waarin 70 geweren en 10.000 patronen ver borgen waren. Een tandartist in Berlijn is voor een paar dagen bij een van zijn toeren zwaar verwond. De man, die blijkbaar zonder veel moeite 67> centenaar met de tanden oplichtte en hierom langen tijd de koning van de ,tand- artisten" heette, voerde met een dame een trapeze-nummer uit. Met de voeten in een ring hangend hield hij een trapeze in den mond, waaraan de dame verschillende gym-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2