Ruhr-Kachelkolen. STROOPAPIER! rechte eiken Falen, Marktberichten. Advertentiën van de levering der benoodigde brandstoffen GROOTE HOÜTVEILING. C. de Wijn, Deurwaarder voor het vervoer van 20 a 25 M3 MEST, Burg. R. P. Keijser Cz, Plaatsing van advertentiën Zichzelf prijzen, kan een ieder. Geprezen worden bewijst voortreffelijkheid. Pre dikbeur ten. ADVERTENTIËN. AANBESTEDING Prijsopgaaf gevraagd De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, H.H. Varkenshouders!!! prima Ruhr-Kolen, A. DROS Albzn. Streng verboden VERKRIJGBAAR prima gemalen Eierlandsche TARWE, Advertentie-Bureau nastisJie toeren verrichtte. Dit kunststuk had hij reeds honderden malen vertoond. Op de een of andere wijze begon de trapeze te draaien, waardoor het den artist onmogelijk werd, de in den mond gehouden kaoetschoek- band, waarmee het gymnastiektoestel aan een haak verbonden is, in de goede positie te houden. In enkele oogenblikken waren hem zeven tanden afgebroken, de onderkaak ge broken en de mondhoeken opgescheurd. In weerwil dat hij vreeselijke pijnen leed, hield hij het zoolang uit, dat de dame, die door 't afdruppelende bloed het gevaar van haren toestand zag, in veiligheid was gebracht. Het gelukte hem ook zichzelf aan den ring neer te latendaarop echter zakte hij ineen. Een arts en een tandarts verleenden spoedig hun hulp aan den ongelukkige, die nu natuur lijk moet afzien van zijn verdere artistieke loopbaan. Dertig kinderen door den bliksem ge troffen. In de nabijheid van Dremmen, aan het Christianafjord, sloeg, naar deNoorweeg- sche correspondent der „Allg. Wiss. Ber." mededeelt, voor eenige dagen de bliksem in een schoolklasse, waar de onderwijzer en ongeveer 80 schoolkinderen aan >vezig waren. De bijzonderheden van deze gebeurtenis zijn zoo eigenaardig, dat zij het hoofdstuk van de luimen van den bliksem weer met een nieuw vermeerderen. Terwijl buiten het onweer losbrak, hadden de kinderen juist hun vrij kwartiertje en waren in de verschillende klassen verstrooid, bezig met spelen en het nuttigen hunner boterhammen. Plotseling werd een hevige knal gehoord en tegelijkertijd vulde de kamer zich met roet, asch en een sterk blauwachtigen rook met een eigenaardigen scherpen geur. Door den rook kon de onderwijzer duidelijk zien, hoe alle kinderen als bij een hypnose verstijfden en de vingers uitspreiden. Daarna vielen ze allen met een slag tegen den grond, gedeeltelijk als dood schijnende, gedeeltelijk ook in stuiptrekkingen. De onderwijzer, die door den enormen luchtdruk half verdoofd was, zag het voorgevallene in de klasse als op een grooten afstand. Daarop volgde een oogenblik van doodelijke stilte als van een kerkhof. Deze seconden brachten hem tot het bewustzijn van zijn toestand en tot het gevoel zijner verantwoor delijkheid. Met moeite sleepte hij zich naai de deur en deed die open. In dit zelfde oogenblik stieten eenige der kinderen een vreeselijken gil uit. Toen hulp opdaagde, bevonden alle kinderen zich in een merk- waardigen toestand. Aan allen waren duidelijk sporen achtergebleven van de werking van den bliksem De meesten konden niet hooreu, anderen Waren den verstikkingsdood nabij, daar zij in het moment der catastrophe juist een mondvol brood genomen hadden. Kleede ren en schoenen waren vaneengescheurd, velen hunner hadden donkere vlekken en strepen op armen en beenen, het gelaat, vooral in de omgeving van den mond, was blauw. Niettegenstaande dus na al deze kenteekonen als vaststaand aangenomen moest worden, dat alle kinderen door den bliksem waren getroffen, en velen eerst na urenlange bemoeiingen weder tot hun volle bewustzijn konden worden teruggebracht, herstelden merkwaardigerwijze allen naar verhouding in betrekkelijk korten tijd en zonder eenig blijvend nadeelig gevolg yoor de gezondheid. Amsterdam, 6 Aug. Aangevoerd 271 Run deren, le kwal. 62 k 66 et., 2de kwal. 56 ct. 3de kwal. 50 ct. per KG. 185 Melk- en Kalf- koeien f 120 k f 240Graskalveren f f 48 nucht. Kalveren f 7 k 1 1019 Schapen f i f Lammeren f k f 534 vette Yarkens 39 k 42 ct. per KG. Purmerend, 7 Aug. Aangevoerd 289 vette Kalveren 65 k 75 ct. per KG.184 nucht. Kalveren f 8 k f 18209 vette Yarkens 36 k 44 ct. per KG.93 magere Varkens f 12 f 20; 267 Biggen f 5 A f 8.2018 Schapen en 540 Lammeren672 Runderen en 49 Stieren Kip-Eieren f 3.15 k f 3.60 per 100. Magere Koeien, prijshoudend, handel matig, 1 80 k f 150 per stuk. Melkkoeien prijshoudend, handel matig, f120 f 190 per stuk. Yette Koeien, prijshoudend, handel matig, 0.55 k f 0.66 per KG. Yette Kalveren, hoogerin prijs handel vlug, f 0.65 k f 0.75 per KG. Nuchtere Kalveren prijshoudend handel stug. Yette Yarkens, prijshoudend, handel vlug. Magere Yarkens en Biggen prijshoudend, handel matig. Yette Schapen lager in prijs, handel stug, f 20 k f 28 per stuk. Overhouders prijshoudend handel stug, f 14 k f 18 per stuk. Lammeren, prijshoudend, handel matig, f 6 a f 15 per stuk. Zondag 12 Aug. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. half 10 uur Ds. Schroder. Koog. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Yoorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudischild. Yoorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oo°J erend. Voorm. half 10 de Hr. Yan Zweden. Cocksdorp. Yoorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Yoorm. hall 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. voor VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsche Cou rant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- maal in rekening gebracht. Getrouwd: A. W. VAN ZUYDAM en A. 91. KEIJSER Sd. die ook namens de wederzijdsche families hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling hij hun huwelijk ondervonden. Texel8 Aug. 1900. DANKBETUIGING. De ondergeteekende brengt hiermede zijnen harteiyken dank aan allen, die hem zoo lief derijk in staat hebben gesteld om spoedig weder de beurt op Alkmaar te hervatten, en in het bij zonder aan den Edel Achtb. Heer Burgemees ter en den WelEd. Zeergel. Heer Wagemaker. Schipper H. VISSER. voor de O. L. Scholen en het Raadhuis, op Vrijdag 17 Augustus 1900, 's middags 12 uur ten Raad huize. Inlichtingen ter Secretarie. te Texel, zal, op Vrijdag 17 Augustus 1900, 's morgens 10 uur, op het HAVENTERREIN, te Oude- schild op Texel publiek verkoopen: Een groote partij SLOOPHOUT, bestaande in: Eiken palen lang 5 tot 10 vt.; Eiken leggers lang 10 tot 12 vt.; Eiken vlak- planken 3 bij 15, lang tot 40 vt.; Eiken planken breed 5 tot 12 dm., van verschillende lengten. Een groote partij droog eiken BRANDHOUT, SCIIOTWERK en een partij LUIKEN, lang 10 tot 12 vt. Voorts: Een scheepsroef, 2 ijzeren pompen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. van den Burg naar het Blomslandachter Hoogenberg. Adres: J. DE RUIJTER en JOH. KIKKERT. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4lU d 4%%. Geeft pandbrieven uit 4o/0 k 99 72%37,% k 947,%. De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. Verkrijgbaar PAKHUIS BURG: Pelmeel (Zwaardemaker). Pelmeel (Gebr. Laan). Rijstmeel (prima blank). Tarwgries (Inlandsch). Tarw-voerbloem No. 3, Inlandsch. Tegen scherpst concurreerenden prijs. Begin volgende week in lossing een partij lengte 4, 5, 6 en 8 voet. Van 6 en 8 voet in verschillende zwaarten als draad- en hekpalen verkrijgbaar. Te bevragen bij J, RAB Jnz. Denkelijk volgende week in lossing prijs a contant f 1.25 per H.L. van boord haven Oudeschild. Spoedige bestelling zeer gewenscht. te JAGEN op de landerijen in eigendom en gebruik bij A Eelman Pz. D. Mantje Hz. K. Roeper Jz. L. Roeper Jz. D. Bakker Cz. P. Roeper Wz. H. Mantje Cz. J. Bremer Pz. Jb. Witte Jz. Wed. A. Dros. Joh. Keijser Dz. D. Kooiman Pz. D. Bruin. C. Keijser Az. S. Keijser Cz. J. Keijser Az. P. Roeper Jz. C. Roeper Jz. J. Plaatsman. P. Dros Gz. J. Kooiman Az. M. Roeper Pz. J. Koorn. Joh. Keijser Pz. J. Bakker Jz. S. Dijksen. P. Maas, Bunders. aan pakhuizen Burg en molens A. P. Langeveld per 80 K.G. bruto f 8.—. R. P. KEIJSER Cz. Ruitersplaats, Burg. van LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg-Texel. in het Nieuws van den Dag, Nieuwe Rott. Courant, Handelsblad, Heldersche Couranten, en alle andere Binnen- en Buitenlandsche Dag- en Weekbladen, geschiedt zonder eenige verhooging van prijs. -sB 02 g-S'Sig iësl-s: CLEVELANDS? EGG'SMEALof EIERMEEL. jg cb CËt S 2 -ëöfiH g Is het eenigste krachtvoeder waardoor ruim 230 eieren, per kip iu 't jaar verkregen zijn, of van 18 vastzittende kippen van 1 Jan. tot 31 Dec. '994041 eieren k37, ets. f141.431/, Voedingskosten 1 cent per dag en per kip- 64.70 Winst in een jaar op 18 kippen f 75.737, Zie belangrijke mededeeling in Algemeen Handelsblad 21 Jan. Nieuws v. d. Dag 22 Jan. Nieuwe Rott. 25 Jan. Telegraaf 27 Jan.j.l. en in de Voedermethode. Vervangt alle dure kuikenvoeders." Vraagt gratis Voedermethode en Attesten. Waar geen Depóthouder is, is levering recht streeks door: Hoofdagentschap van Cleveland's Egg'smeal, Bameveld. Voor TEXEL wordt een solied Depóthouder gevraagd. Per riem slechts fl.10.' boek 67, cent. Uitsluitend contant verkrijgbaar bij LANGEVELD DE ROOIJ. Goedkoop adres voor Postpapier, En- veloppes, enzi aniwiinaBMPm'iiiiwi» g a> tr Cf GEDEPONEERD HAMOCLSMEftK- 0 igT 9 CJ oj O >0 Sr3 SS 4) X w S fl o 8.2 fitq-" CZ c3 1 S5 gq o <u <01> .2 -aj 22 g 3 o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3