MARGARINE. INM AAKBUSSEN Opruiming!! Hengst „Peter." Zeegras Export. A. DUOS Alten. Aanbesteding „Eens Werkstaking" TENTOONSTELLING van OUDHEDEN, enz., Katoentjes en Fantaisiebonteij, Feuilleton. Heden noteer ik voor het bekende merk |\lo. 3 Inmaakkrulden. Tanglefoot Yliegenpapier. Diverse Waschmiddelen voor schapen, AESENICUM. aanvrage om teruggave dienstboden paarden, EERESCHULDEN. per kistje van 20 pond f 7.10, per tubje 10 pond f 3.60 5 - i.8o, 1 - 0.37 Merk BLIND per kistje van 20 pond f 4.40 per 10 pond f 2.25, per 5 pond f 1.15, per 1 pond f 0.24. Merk PRIMA per 1 pond f 0.50, per 5 pond f 0.48. Donderdag" 9 Augustus 1900, 's morgens 10 ure, te beginnen bij Mn. KOORN op de Mient. Het graven van de tochtsloot in den polder Gerritsland. Zaterdag 11 Augustus 1900, 's morgens 10 ure, to beginnen bij Klein Zeeland in het Noorden Het graven van. de Dijksloot nevens liet derde blok, en daarna bij het Molentje van Sd. Dijksen Het graven van slooten langs den Dwars- en Hoofdweg. Steeds verkrijgbaar bij P. KUIPER, Binnenburg. Voor de inmaak voorhanden: merk Oliphant losse Veereu, Deksels en Gummi Ringen. E. J. ZOETELIEF, Parkstraat. Bij LANGEVELD DE ROOIJ is de intee- kening opengesteld op een boekwerkje getiteld een schets uit het volksleven door C. van Koetsveld Ez. Voorafgegaan door eene beschrijving van de RAMP te HELDER. 3? rij s 35 Gents. Bedoeld werkje wordt uitgegeven geheel ten voordeele der ongelukkigen bij de ramp te Helder op 13 Juli jl. in de Koningin Wilhelmina-Bewaarschool te OUDESCHILD. Deze tentoonstelling, geopend van 24 Juni tot nadere aankondiging, bevat meer dan duizend voorwerpen, waaronder tal van oude, kostbare of merkwaardige zaken en is een bezoek dus overwaard. Yoor gegadigden ziju er vele voorwerpen te koop. Dagelijks geopend van 10 tot 12 uur 'smorg. en van 2 tot 7 uur namiddags. De toegangsprijs bedraagt voor eén bezoek 10 ct. per persoon, terwijl kaarten, geldig gedu rende den ganschen duur der tentoonstelling, te bekomen zijn k 25 et. per persoon. Voor kinderen beneden 12 jaar tegen dm halven prijs. Schoolgaande en jongere kinderen, mits onder goed geleide, betalen den halven toegangsprijs. van nu af tot nadere aankondiging groote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. Ph. "VLESSHSTGr. Formulieren voor van te veel betaalde belastingen voor a 5 cent per stuk verkrijgbaar bij Langeveld de Rooij. Merriën, welke recht hebben toegelaten te worden bij den hengst „Peter''', worden wegens vertrek van dezen hengst, zonder verkooging van kosten toegelaten bij „MARTIN" aan den Burg. Het bestuur v/d afd. Texel H. M. v. Landb. Vertegenwoordigers van Prima Engelsche huizen wenschen in verbinding te komen met Zeegrashandelaren. Brieven met prijsopgaven etc. onder letters II. W. K. Alg. Advertentie-Bureau NIJGH VAN D1TMAR, Rotterdam. 4. Bolingbroke ging haar voor naar zijne kamers. Mary volgde met kloppend hart, totdat hij een deur opende en haar verzocht binnen te gaan. Zie zoo, mis Wakerset, hernam hij en bood haar een stoel aan, nu ben ik geheel tot uw dienst Zij wierp zich voor hem op de knieën. Heb deernis, my lord. Mijn vader is arm geworden hij heeft alles, alles verloren Gij alleen kunt hem van een zekeren ondergang redden door de gelden terug te geven, die hij eenmaal voor u betaalde. Zij opende een tasch, waaruit zij verscheiden papieren te voorschijn haalde, met het doel ze Bolingbroke aan te biedendeze echter maakte eene afwerende beweging. Ik weet alles, zeide hij, maar ik ontken stellig de oorzaak te zijn van de ramp, die u getroffen heeft. Uw vader is een stijf hoofd, een bewoner van Wales in den rechten zin van 't woord. Wie gelastte hem op eigen handde overzeesche politiek vol te houden, die de eerste bres in zijn fortuin maakte Gij zijt jong en dus niet op de hoogte van kwesties, waarover menig helder verstand zich te vergeefs het hoofd breektgij kunt onmogelijk indringen in dit warnet van toestanden. Ik zal evenwel trachten er eenig denkbeeld van te gevenuw vader hield er een politiek op na op zijn eigen hand. Terwijl Engeland, een machtige staat, in zijn eigen belang een bezitting prijs gaf, die hem meer schade dan winst aanbracht, wilde uw vader niet van zijn aanspraken er op afzien. De eigenaar van Wakerset-house had meer zelfvertrouwen dan de koningin, die drie kronen op haar hoofd vereenigt. Ik weet, dat de elemen ten tegen hem samenspanden immers het schip, dat zijn laatste overzeesche rijkdommen naar Oud-Engeland brengen zou, werd een prooi der onmeedoogende zeemaar hij heeft door zijn stijfhoofdigheid ook het noodlot getart. Zóó sprekende had Bolingbroke het meisje doen opstaan en naar den stoel geleid. Met haar gelaat in de handen verborgen, luisterde zij verder naar den minister, die zijn betoog vervolgde: Wat nu de schuld betreft, waaraan ik het genoegen dank van u hier te zien, sta mij toe, ook op dat punt mijn eigen meening te hebben. Toen uw vader mij dit geld leende was hij een rijk man en kon niet veronderstellen er ooit iets van terug te zullen krijgen daarvoor kende hij mijn aard te goed, van afdoen kon dus nooit sprake zijn. Maar dan zijn wij verlorensnikte Mary en moet ik zonder hoop tot hem terugkeeren Ik heb uw vader herhaalde malen voor gesteld zijn voorspraak te zijn aan het hof. Is het mijn schuld dat hij hardnekkigbleefweigeren De koningin zoude hem gaarne eene hooge betrekking hebben gegeven, als hij maar niet steeds eene staatkunde wilde volgen, die lijnrecht tegen de mijne indruischt. Laat mij daarom de vrieudsohap, die ik uw vader zoo gaarne had bewezen, op u overdragen. De koningin zal u gaarne een plaats gunnen onder de hofdames of wat nog beter isik zoek voor u een echtgenoot. Een booge blos bedekte Mary's gelaat. Aha. riep Bolingbroke, gij hebt reeds een keuze gedaan Mag men ook weten wie de gelukkige is wien gij uw hart hebt geschonken Openhartig beantwoordde zij die vraag. Zoo, zooEen flink luitenant bij de lijfwacht harer majesteit. Maar dat is waar ook, Edward Graham is afkomstig uit Wales, ik kon dus nagaan dat hij u kent. Uw aan staande is een respectabel man, aan wiens zijde gij eenmaal het geluk zult vinden, dat gij verdient. Nu deelde Mary hem in korte, vaak door snikken afgebroken woorden mede, hoe, met het verlies van haar vaders vermogen, teven8 haar hoop was verwoest, om eenmaal den geliefde toe te belmoren: Welnu, hernam Bolingbroke vriendelijk, dan zie ik bij de koningin te bewerken, dat Edward Graham, bij uitzondering, worde vrij gelaten van de vaste bepalingen, die anders bij het sluiten van een huwelijk streng worden nageleefd. Ik kom zoo zelden met een verzoek, dat hare majesteit mij dit haast niet kan weigeren. Dank, mylord, dankGij vergeet echter, dat mijn vader hiermede niet geholpen is. Zal door die gunst verhinderd worden, dat Wakerset- house met zijn bosschen, waarin ik mijn jeugd heb doorgebracht, onder den hamer komt Ook zal mijn vader nooit afhankelijk willen worden van de goedheden van zijn schoonzoon gij kunt dit het beste beoordeelen. Bolingbroke maakte een afkeurende beweging. Miss Wakerset, gij zijt een waar kind van Wales! Een volhouden, dat aan eigenzinnig heid grenstZóo vader, zóo dochterIk zie dus dat ge op uw stuk blijft staanik moet mijn schuld afbetalen. Maar ik kan niet, ik heb geen geldHarer Majesteits eerste minis ter is op het oogenblik even arm als de geruï neerde grondbezitter van Wakerset-house zelf! Daar werd de deur geopend en de grijze dienaar, aan wien Mary dit onderhoud te danken had, kwam onaangediend binnen hij droeg een geopende cassette, geheel gevuld met rolletjes nieuwe goudstukken, die het oog door hun glans verblindden. Mary staarde onafgebroken op bet geld. Zij kon nauwelijks wachten, tot de oude, die haar heimelijk wenkte, het vertrek had verlaten. Daarop deed zij snel eene schrede voorwaarts en sprak op een toon, die haar innerlijke ont roering verried Daar is geld, MylordEn zoo juist be- weerdet ge nog niets te bezitten Deze pijnlijke toestand maakte op Bolingbroke een alleronaangenaamsten indruk, waartegen hij zich met geweld moest verzetten. Het behoort mij volstrekt niet toe, miss, sprak hij aarzelend. Ik ontvang het om het dadelijk weer af te staan. Een eereschuld moet er mede worden voldaan Hoe, gij betaalt anderen uw schulden wel, en gij zoudt het kalm aanzien, dat mijn vader ten gronde ging Zij sprak deze woorden luid, op verontwaar digden toon. Het nog pas zoo schuchtere, bedeesde meisje, scheen in haar gevoel van recht alle verlegenheid te hebben overwonnen. Ik herhaal u, dat er met dit geld eere schulden moeten betaald worden, sprak Boling broke eindelijk. Schulden blijven schulden, mylord. Ik ken ten minste geen onderscheidmaar ik ben zeker te dom om u op dat punt te begrijpen och, wees zoo goed en leg het mij uit. Niets is gemakkelijker, hernam deminister, die zijne kalmte geheel had herwonnen. Een eereschuld is zulk eene, waarvan geen afschrift, noch schuldbekentenis of wisselbrief bestaat. Men belooft op zijn eerewoord de som op een bepaalden tijd .terug te geven. Mary scheen een oogenblik met zichzelve te overleggen. Daarna haalde zij plotseling de documenten uit haar tasch, onder anderen de schuldbekentenis, waarin de minister verklaart de van haar vader geleende geldsommen te hebben ontvangen en scheurde die met zenuwach tige gejaagdheid in kleine stukken. Wat doet gij vroeg Bolingbroke verbaasd. Ik, Mylord P ik verander uwe schuld in eene eereschuld Diepe stilte volgde op de laatste woorden. (Wordt vervolgd). Gedrukt by LANGENELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4