N°. 1350. Donderdag 16 Augustus. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBukg op Texel TEXEL 15 Aug. 1900. Viel er Maandag over de aanvoer ter markt niet te klagen en kon met recht daarvan worden beweerd dat die flink was, de handel was jammer genoeg minder goed en droeg maar al te duidelijk de kenmerken van stug heid. Veel moest dientengevolge weer onver kocht worden weggevoerd. De aanvoer bestond uit: 46 paarden, 28 veulens, 4 koeien, 766 schapen, 536 lamme ren, 6 rammen, 7 geiten en 2 korven kippen. Omtrent de prijzen die gemiddeld werden besteed, vernamen wij dat die waren voor paarden f 200 a f 375, veulens f75 a f 102.50, koeien f 140 a f 210, schapen f 16 a f 19, lammeren f 8 a f 12.75 en kippen 60 a 70 ct. Een belangrijk besluit voor de veehouders en in 't bijzonder voor de bezitters van paarden in onze gemeente, werd gisteren genomen door de leden der Holl. Maatsch. v. Landbouw, vergaderd in het hotel „de Zwaan". Zooals onzen lezers bekend zal zijn, was alhier schurft geconstateerd bij 2 paarden van den heer P. Eelman. Een dier dieren, waardoor die ziekte op ons eiland was gebracht, was ei- zoodanig mee bezet, dat het zeer langen tijd zou duren, voor het weer geheel genezen zou zijn. Gedurende al dien tijd kou het dier gevaar opleveren voor besmetting van andere paarden, die er bij ongeluk mede in aanraking kwamen. Door genoemde leden werd nu besloten, den eigenaar een zeker bedrag aan te bieden, op voorwaarde dat deze zou zorgen, dat het dier werd gedood en bestopt, alles volgens de daarvoor bestaande wettelijke voorschriften. Deze vergoeding maakt echter een vrij groote bres in de kas der afdeeling, welke zich feitelijk zulk eene uitgave niet kan ge troosten, zonder gevaar van de rekening te moeten sluiten met een vrij groot nadeelig saldo. Men rekent echter, dat ieder belang hebbende, dus ieder paarden houder, wel iets zal willen afstaan, ten einde dat tekort eenigszins te dekken. Staande de vergadering werd door eenige leden reeds toezegging gedaan voor een bepaald bedrag en zeker velen zullen aan den roepstem van het bestuur der afdeeling „Texel" voldoen en ook een kleiner of grooter bedrag daarvoor afstaan. Men zegge niot, het gevaar is nu toch afgewend, maar geve zijn aandeel, als blijk van waar deering van het flink optreden in deze der afdeeling, die, rekenende op dien steun, heeft gemeend dadelijk het gevaar, zooals men vertrouwt, op afdoende wijze te bestrijden en daar niet mede te wachten, tot men eerst bij de veehouders het benoodigde geld had verzameld, op gevaar af, dat in dien tijd de besmetting verder was verbreid. Volgens een bij den heer Westenberg telegrafisch ontvangen bericht, was de inge nieur die alhier heden zou komen, voor een onderzoek in loco voor een eventueel aan te leggen stroomtramlijn, verhinderd te komen en zou dit bezoek nu plaats hebben in 't begin van den volgenden maand. Van 8 tot en met 13 Aug. zijn van hier uitgevoerd 535 lammeren, 373 schapen, 26 koeien, 2 kalveren, 1 paard, 1 veulen, 8 varkens en 7 geiten. De ZeerEerw. Heer Pastoor Wouterlood, vroeger te Oudeschild, thans te Bleiswijk en op ons eiland zeker algemeen een goede oude bekende, viert heden, 15 Aug., het zilveren jubilé zijner Priesterwijding. Niet alleen de geloofsgenooten, maar ook de vele vrienden en bekenden van den jubilaris, tot andere religiën behoorende, zullen stellig op dezen dag blijken van belangstelling geyen. ^^WüSlMnen ons mededeelt, zal men dezen zomer te Helder een voor velen ongekend schouwspel kunnen genietenhet plan bestaat namelijk in den tuin van „Tivoli" een groot luchtvaartfeest te organiseeren met medewerking van den beroemden aeronaut Leon Mary. Bedoeld feest zal plaats hebben op Zondag 2 September of bij ongunstig weder op 9 Sept. d. a. v. De vergunning tot het houden er van werd aangevraagd en zal zeker wel spoedig volgen. Te verwachten is het, dat ook velen uit deze gemeente dit buitengewoon schouwspel zullen willen gadeslaan en daarom was het zeker niet verkeerd gezien van de ondernemers, om onderhandelingen te gaan aanknoopen met de stoombootreederij „Ada", ten einde extra boottochten te doen organiseeren tegen verminderd tarief met vrijen toegang tot bedoelden tuin. Ter bevordering van een geregeld vervoer zou het zeker niet van belang ontbloot zijn, indien aan de directie der boot per brief of briefkaart vooraf werd opgegeven of men van de gelegenheid wenscht gebruik te maken. Mocht dan ook het fanfarecorps de boottocht kunnen en willen opluisteren, dan zou zulks zeker niet weinig bijdragen tot verhooging van het genot, terwijl enkele nummers muziek, gegeven in den tuin van „Tivoli", zeker niet onwelkom zoudon zijn. Later hopen we op bovenstaande terug te komen. De Cocksdorp, 13 Aug. Door Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel is aan den Heer P. Deuzeman, Hoofd der O. L. School alhier, een verlof verleend voor den tijd van 3 maanden, tot herstel zijner ge zondheid. „Het Herstellingsoord" te Lunteren, het welk door de onvermoeide pogingen van den „Bond van Ned. Onderwijzers" is gesticht, zal de plaats zijn, waar genoemde Heer ver pleegd zal worden. Tot plaatsvervangend Hoofd der School is nu benoemd de Heer P. Zeylemaker, onder wijzer aan genoemde school, en tot tijdelijk onderwijzer de Heer C. A. Keijser, thans volontair te De Waal. Oosterend, 14 Augustus De heer P. K. Bremer, alhier, heeft uit Oost-Indië het treurig bericht ontvangen, dat zijn zoon H. T., die aldaar vertoefde als 3e stuurman bij de militaire Marine, aan koortsen is bezweken. De overledene stond bekend als een kranig en oppassend jongeling, waarvan hooge ver wachtingen werden gekoesterdzoodat het de familie Bremer zwaar treft deze noodlottige tijding te ontvangen. Zijn in den laatsten tijd verscheidene jongelieden van hier naar elders vertrokken, omdat het visschersbedrijf geene voldoende verdiensten meer oplevertin de vorige week is weder van hier vertrokken een visschers- gezin, bestaande uit 10 personen, om te Enschedé in eene fabriek werkzaam te zijn Oudeschild, 14 Aug. Nog slechts enkele dagen zal de tentoonstelling van oudheden, enz., alhier geopend zijn. De sluiting toAi is bepaald op Zondag a.s., 's avonds te 6 uur. In de laatste dagen zijn tal van ingezonden voorwerpen verkocht, meestal aan koopers van elders. Evenwel geschiedt de aflevering eerst na de sluiting. Ter opluistering is een verzoek gericht tot het zoo gunstig bekend Texelsch Fanfarecorps, om 's middags op het achterterrein bij gunstig weer eene uitvoering te geven. Verleden week hebben zich te Haarlem op het kermisterrein en daarbuiten eenige Amsterdamsche zoogenaamde kwartjesvinders vertoond, die met kaartspel zoogenaamd „schoppen boer" weder eenige slachtoffers hebben gemaakt, o. a. verloor een Zandvoorter aan hen f 7.54. De politie heeft hen opge spoord en eenigen tijd aan het bureau gehouden. Uit gebrek aan bewijs kunnen zij niet vervolgd worden. Het gemeentebestuur van Oudendijk (N.-H.) heeft bij de directie over de wegen en vaarten tusschen de Noord-Hollandsche steden er krachtig op aangedrongen, dat zij zou overgaan tot opheffing der tollen, nu ook de rijkstollen zijn afgeschaft. Vanwege het provinciaal bestuur in Noord- Holland worden in dezelfde richting stappen gedaan. De raad van Edam heeft reeds vroeger pogingen in het werk gesteld. Het totaal der bij de Ned. Zuid-Afrik. Vereeniging ingeschreven of ingekomen giften bedroeg op Zaterdag 11 Aug. f 1.208.608.49. De voorzitter van de afdeeling Bode graven der Holl. Maatsch. van Landbouw ontving Zaterdag bericht uit Parijs, dat de kaasinzending dier afdeeling bij den in Juli gehouden wedstrijd te Vincennes is bekroond met de gouden medaille. Er worden dit jaar op vele plaatsen in de Wester-Schelde proeven genomen met het planten van oesters. De ervaring tot heden leert, dat ze wel goed vet worden, doch dat de groei in omvang en dikte, minder is dan in de Ooster-Schelde. In Philippine is de groei bevredigend. Zaterdagochend, om kwart voor negen, viel een jongen, spelende op den brug over den Overtoom voor de Anna Vondelstraat te Amsterdam te water en zonk spoedig in de diepte weg. Aan den wal verdrongen zich als gewoonlijk velen onder groot geschreeuw, maar niemand kwam den in gevaar verkeerenden knaap te hulp. Gelukkig dat een cordaat man naderde. De conducteur Scheene van tramwagen 15, komende van Schinkelhaven, zag wat er gebeurde en deed zijn wagen stoppen. Zijn jas uittrekken, zijn contröleboekje in veiligheid stellen in handen van een der passagiers was het werk van een oogenblik en pardoes sprong de flinke man den jongen, die reeds was weggezonken, na. Een oogen blik verkeerde de man zelf in levensgevaar. Scheene heeft voor eenigen tijd aan zijn rechterarm een verwonding bekomen en kan alleen bij 't zwemmen zijn linkerarm voldoende gebruiken. De in gevaar yerkeerendo dren keling hreep in zijn doodsangst den man bij dien arm en toen verdwenen beiden weer in de diepte. Gelukkig kon Scheene weer zjjn beide handen vrjj krijgen en toen den jongen aan wal brengeD, waar hij door anderen werd overgenomen. Scheene ging op zjjn wagen alsof er niets gebeurd was en informeerde zelfs niet eens naar den naam van den door hem met moeite geredden knaap. Hij werd later afgelost, om zich van droge kleeren te voorzien. De omstanders en de passagiers in tram 15 waren vol lof over de houding yan den flinken trambeambte. Men schrijft uit HarlingenToen in het laatst van het vorige jaar de schuit van den visscherman Kramer in de Noordzee verloren ging, werden hem door onze inge zetenen voor een groot gedeelte de middelen verschaft om een ander geschikt vaartuig te koopen. Zulk een schip deed zich dan ook voor, doch het was f150 te duur. Maar daar wordt Kramer bij den burgemeester ontboden, die hem mededeelt, dat het ontbrekende door de welwillendheid van een onbekende is aangevuld. Deze onbekende (dit kwam later uit) was H. M. de Koningin. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco peer post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1