INMAAKBÏÏSSEN STROOP APIER! Opruiming!! C. de Wijn, Deurwaarder REDERIJKERSKAMER „Dr. J. P. HEIJE" De rijzweep of 20 jaar later, van de levering der benoodigde brandstoffen aanvrage om teruggave TENTOONSTELLING van OUDHEDEN, enz, Katoentjes en Fantaisiebonteij, GROOTE HOUTVEILING. Feuilleton. V BAL WA. AANBESTEDING De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, dienstboden paarden, VERKRIJGBAAR prima gemalen Eierlandsche TARWE, Inmaakkruiden. Tanglefoot Yliegenpapier. Diverse Waschmiddelen voor schapen, ARSENICUM. Wederge vonden en Yerloren. 1. te OUDE-SCHILD. Op vereerend verzoek zal nogmaals opgevoerd worden: Tooneelspel in 4 bedrijven of 9 Tafereelen op ZONDAG 19 AUGUSTUS 1900, in 't Café VOS. Entréekaarten a 25 ets. per stuk zijn ver krijgbaar bü den Heer M. C. VLAS. voor de O. L. Scholen en het Raadhuis, op Vrydag 17 Augustus 1900, 's middags 12 uur ten Raadhuize. Inlichtingen ter Secretarie. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 4lU a 43WU. Geeft pandbrieven uit: 4o/o k 997,7.37,7. a 947,7». De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. Formulieren voor van te veel betaalde belastingen voor a 5 cent per stuk verkrijgbaar bij Langeveld de Rooij. in de Kóningin Wilhelmina-Bewaarschool te OUDESCHILD. Deze tentoonstelling, geopend van 24 Juni tot nadere aankondiging, bevat meer dan duizend voorwerpen, waaronder tal van oude, kostbare of merkwaardige zaken en is een bezoek dus overwaard. Voor gegadigden zijn er vele voorwerpen te koop. Dagelijks geopend van 10 tot 12 uur 's morg. en van 2 tot 7 uur namiddags. De toegangsprijs bedraagt voor eén bezoek 10 et. per persoon, terwijl kaarten, geldig gedu rende den ganschen duur der tentoonstelling, te bekomen zijn k 25 et. per persoon. Voor kinderen beneden 12 jaar tegen den halven prijs. Schoolgaande en jongere kinderen, mits onder goed geleide, betalen den halven toegangsprijs. aan pakhuizen Burg en molens A. P. Langeveld per 80 K.G. bruto f 8.—. R. P. KEIJSER Cz. Ruitersplaats, Burg. Voor de inmaak voorhanden: (merk Oliphant), losse Veeren, Deksels en Gummi Ringen. J. ZOETELIEF, Parkstraat. Per riem slechts f 1.101 boek B 67, cent. Uitsluitend k oontant verkrijgbaar bij LANGEVELD DE ROOIJ. Goedkoop adres voor Postpapier, En- veloppesenz. van nu af tot nadere aankondiging groote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. I>h. VTJESSESTG. te Texel, zal, op Vrijdag 17 Augustus 1900, 's morgens 10 uur, op het HAVENTERREIN, te Oude- schild op Texel publiek verkoopen: Een groote partij SLOOPHOUT, bestaande in: Eiken palen lang 5 tot 10 vt.; Eiken leggers lang 10 tot 12 vt.; Eiken vlak- planken 3 bij 15, lang tot 40 vt.; Eiken plankeu breed 5 tot 12 dm., van verschillende lengten. Een groote partij droog eiken BRANDHOUT, SCHOTWERK en een partij LUIKEN, lang 10 tot 12 vt. Voorts: Een sclieepsroef, lang 21 voet, breed 21 voet en hoog 8 voet, 2 ijzeren pompen en betgeen verder gepresenteerd zal worden. Steeds verkrijgbaar bij P. KUIPER, Binnenburg. Het beroemde circus Trevi bad op zijn door reis naar de residentie voor eenige dagen in onze stad zich opgehouden. Groote bontkleurige aanplakbiljetten maakten den inwoners bekend, dat er twee gala-voorstellingen zouden worden gegeven. De toegangsprijzen waren zoo boog gesteld, dat slechts werkelijk gegoeden zich de weelde konden veroorloven, van deze gelegenheid te profiteeren. Toch waren de tribunes geheel bezet en eene opgedrongen menigte zag met spanning de voorstelling tegemoetinzonderheid „de eerste kunstrijdster der wereld" zooals in het programma vermeld stond. Een tot dusver nog niet aanschouwde toer, op het vurig schoolpaard Byron, zou worden vertoond, en wel bet bestijgen van een, in den circus gebouwd, bijna negen meter hoog gevaarte, waarbij een brug van nauw een balven meter breedte omboog en aan de tegenovergestelde zijde weer naar beneden voerde. Het levendig verschil van meening, dat tusschen de aanwezige sportsmen was ontstaan over de gevaren aan zulk een rit verbonden, werd gestuit door 't openen van de deur, waardoor, op bet zadel van een prachtig bruin paard gezeten, een in vuurrood atlas gekleede vrouw, minzaam naar alle zijden groetende, verscheen. Vorstelijk was haar voorkomen, fier hare houding, betooverend schoon het bleek, voornaam gelaat. „Heerlijk! Prachtigfluis terde men; daarop volgde eene doodelijke stilte. De kunstrijdster begon baar moeielijken rit. Ademlooze spanning lag over aller gelaat strekken. Toch schenen amazone en paard zoo zeker, dat weldra de angstige spanning veranderde in een gevoel van blijde verwachting. De hoogste verhevenheid was bereikteven groetend boog de rijdster, en het hoofd een oogenblik op den bals van 't paard leggende, streek zij zacht zijne manen. Het verstandige dier hief na die liefkozing zijn sierlijk hoofd hoog op en aanvaardde rustig en fier het tweede gedeelte van den moeielijken weg. Reeds was deze halverwege afgelegd, daar fladderde een programma van de bovenste tribune neer bet dier verwijdde de neusgaten en schrikte even een kleine misstap een kreet van ontzetting klonk uit aller mond. Bloedend lag de kunstrijdster in het zand van den circus, naast het zwaar yerwonde edele dier. De directeur snelde ontsteld toe en stond handenwringend voor het ontzettend tooneel. Eenige heeren ijlden van de eerste plaatsen de verongelukte te hulp. Een oud man, met grijzen baard, die als professor werd aangesproken, liet de schijnbaar levenlooze uit de manege dragen, en ging over tot een voorloopig onderzoek. Het resultaatzware inwendige kneuzing en breuk van den linker arm. Daar bet ziekenhuis der stad ver van daar lag, stelde hij voor om de gewonde over te brengen naar zijn eigen woning, die in de nabijheid van den circus gelegen en waaraan een particuliere kliniek verbonden was. Weldra lag zij te bed in een comfortabel ingerichte kamer, en professor Wilmann was met zijn assistent overgegaan tot de behandeling van de zieketoch was de uitslag van hun onderzoek zeer treurig. De jonge vrouw scheen reddeloos verloren. Zij zelve wist niets van baar toestand, maar lag nog altijd bewusteloosslechts nu en dan kwam een koest-aanval, waarop telkens een bloedstroom volgde. Slap en hulpeloos lag bet zoo even nog fier opgerichte lichaam op de lijdenssponde. De assistent verwijderde zich, om den circus directeur den uitslag van het onderzoek mede te deelen en onderzoek te doen naar de om standigheden der stervende. De professor stond alleen voor het bed der kunstrijdster, wier gelaat hij met een natte spons afwischte. Vriendelijk zag hij neer op de edele trekken der rustende; daarbij scheen een hevige innerlijke ontroering hem aan te doen. Merkwaardig, sprak hij zacht, hoe gelijkt zij op haar. De gekwetste bewoog zich. Voorzichtig legde hij de hand op haar voorhoofd. Willy, riep zij, Willy waar ben je Ik zie je niet 't is alles zoo donker om mij heen geef me toch de hand, mijn Willy. O, wat doet het een pijn, daar binnen! Met duizend messen word ik gesneden Willy, mijn kind, kom zeg toch wattegen je moeder! Bij den klank harer stem verschrikte de professor nog meer. Strak en bleek aanschouwde hij de reeds in doodstrijd verkeerende ongeluk kige. Was het een zinsbegoocheling Tooverde een booze geest hem een bedriegelijk vizioen voor? Weer steunde zij, bewoog de handen in de lucht en riep naar haar lieven Willy. Weldra keerde de assistent-arts terughij voerde aan de hand een ongeveer zevenjarigen, lieven jongen mee, die dadelijk naar haar toesnelde. O, mama, lieve, goede mama! klonk het bevend van zijne lippen en met hartstochtelijke teederheid wierp hij zich op de bleeke vrouw, wier oogen en lippen hij met kussen bedekte. Mama, goede mama, doe toch de oogen weer open Zie uw Willy aan, even maar, lief moedertje Ik heb u immers zoo lief en zal u [geen verdriet meer aandoen liefste, beste mamazoo smeekte de ontroerde knaap. Diep getroffen blikten de beide mannen op de treurige groep. Wat hebt ge van de patiënt vernomen vroeg de professor zacht aan den jongen arts. Eigenlijk niet veelde directeur berichtte slechts kort, dat hij die vrouw voor eenigen tijd te Londen geëngageerd had nooit had hij haar een woord over hare familie hooren spreken. Al haar geluk was haar kind geweest, dat zij zelve onderricht en eene zeer goede opvoeding gegeven had. Over haren levenswandel had hij zich zeer gunstig uitgelaten. Alleen dit, voegde de assistent er bij, terwijl hij den professor een klein, met een blauw lint omwonden en ver zegeld kistje overhandigde, vonden wij onder haar goed; misschien bevat het iets, dat licht verspreid over hare omstandigheden. De professor nam het kistje en trad weer naar het bed der lijderes den snikkenden knaap opnemende, liet hij hem dit zien en vroeg, of hij ook wist wat er in dat kistje was. Maar nauw had de knaap het gezien, toen hij haastig sprak Geef hier, dat is voor mijn grootpapa, dit mag niemand openen mama wil 't niet hebben. Waar is dan je grootpapa? Je zoudthet hem kunnen brengen, antwoordde de professor. Neen, dat mag ik niet, sprak de knaap: eerst als ik groot ben, dan ga ik naar hem toe, of als mijn mama er niet meer is, liet hij er snikkend op volgen. Arm kind De professor streek de bruine lokken van den knaap. Hoe heet je grootvader Dat weet ik niet. Dat is jammer. Bezin je eens goed. Misschien heb je zijn naam wel gehoord. De knaap schudde zijn hoofd. Dan weet je misschien ook wel wat je grootvader is! Een groote meneer, luidde het lakonieke antwoord. Hm, dat is nu juist niet veelliever had ik, wanneer je me zeide, wat hij doet Hij doet in 't geheel nietshij maakt de zieke menschen gezond. Zoo, noem je dat niets doen, kleine man (Slot vervolgd). Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4