N°. 1355. Zondag 2 September. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor bek Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Neberlanb 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel as GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadkuize een rammelaar en bij den gemeenteveldwachter te de Waal een ledig botervaatje, een paar kousen en een drinkwaterkruik. LOSLOOPEN VAN RAMMEN. De BURGEMEESTER van TEXEL vestigt de aandacht van belanghebbenden op het be paalde bij art. 23 lit a der Verordening van Politie voor deze Gemeente, luidende: „Het is verbodenrammenanders dan voorzien van twee spannen in de iveide te „laten loopen, van 1 September tot 1 October,'''' Overtreding wordt gestraft met eene geld boete van ten hoogste f 25. Texel, den 31 Augustus 1900. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz. L. B. B E D R IJ FSBELA S TIN G. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt bekend, dat door hem is afgekondigd en aan den Heer Rijksontvanger ter invordering is uitgereikt, het voljaarskohier No. 3 der bedrijfs belasting voor het dienstjaar 1900/1901 en dat ieder daarop voorkomende verplicht is, zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, Texel, den 31 Augustus 1900. De Burgemeester voornoemd, C. KEIJSER Pz. L. B. TEXEL 1 Sept. 1900. Ter eere van den 20sten verjaardag van H. M. onze geëerbiedigde Koningin was gister alhier van de openbare gebouwen en eenige particuliere woningen de Hollandsche drie kleur, met of zonder oranjewimpel, uitge stoken, terwijl vele kinderen waren getooid met oranje. Kleine groepjes werden gevormd, die zich, voorzien van vlagjes, langs de straten bewogen, feestliedjes zingende. Schoolfeest, of kinderfeest, waartoe 31 Augustus zoo gereede aanleiding geeft, was er echter niet. Eerst gisteravond kwam er eene eenigszins meerdere feestelijke stemming. Aanleiding daartoe gaf het optreden in het kerkgebouw der Hervormden door den Weleerw. Zeergel. Heer ds. Schroder, die eene scboone rede hield over 't Oranjehuis in 't algemeen en over H. M. Koningin Wilhelmina in't bijzonder. Een toepasselijk lied, op de wijze van 't AVien Neerlandsch bloed en vervaardigd door den heer H. J. Smit, was ruim onder de talrijke aanwezigen verspreid, terwijl het fanfarecorps welwillend zijn diensten verleende ter bege leiding van den feestzang en daardoor niet weinig bijbracht tot verbooging der feestelijke stemming. Uitgevoerd werden van 28 tot en met 30 Aug.666 schapen, 271 lammeren, 3 koeien, 2 paarden, 4 veulens en 8 varkens. Oudeschild, 31 Aug. Zeer schoon weder begunstigde heden bet feestje, dat ter gelegen heid van Koninginne-verjaardag aan de school jeugd was bereid. De beeren Muller en Kroon, die zich eenige dagen geleden bezig hielden met bet inzamelen der noodige gelden, ver richtten een verdienstelijk werk. Het jonge volkje toch genoot met volle teugen. Er werd, onder leiding van bet onderwijzend personeel een optocht gemaakt naar de haven en langs het dorp, waarbij nu en dan vader- landsche liedjes werden aangeheven, afge wisseld door coupletten aan de Z. A Boeren gewijd. In de school werd de jengd voorts op verschillende versnaperingen onthaald en werd het etend deel van het programma afgewerkt. Dankbaar en voldaan, werd het verdere deel van den dag in prettige stem ming doorgebracht. Een optocht met lampions en geïmprovi seerde muziek was een aangenaam slot der feestviering. Onder blij gezang schaarde zich de jonkheid in den stoet en genoot blijkbaar van dit, niet vooraf vermeld deel van het programma, nog het meest. Te half tien was de pret afgeloopen en kon de jeugd gaan droomen over het schoone feestje, dat zij had meegemaakt. Den Hoorn, 31 Aug. De verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin is hier lang niet onopgemerkt voorbijgegaan. AVel was er geen feest, maar ware er feest geweest, het had op ons dorpje bijna niet drukker kunnen zijn. Bijna van iedere woning wapperde de drie kleur en 's avonds vooral was de jeugd met recht vroolijk. Met vlaggen getooid liep ze langs het dorp, terwijl harmonica- en ketel muziek voorop ging. De ouderen deelden blijkbaar in de vreugde van 't jonge volkje. De Cocksdorp, 31 Aug. De vlekziekte onder de varkens, die reeds zooveel offers eischte, heeft ook dezen zomer weder hare intrede in Eierland gedaan. Er zijn reeds verscheidene afgemaaktdoch het spek der meeste werd door den rijks-veearts goed gekeurd. Koog, 31 Aug. De verjaring van onze geliefde Koningin AVilhelmina ging niet geheel zonder feestvieren voorbij, zooals we eerst dachten. Op verzoek van Mej. Dalmeijer moesten de kinderen na den morgenschooltijd in 't Café „De Hoop" verschijnen om een kleine versnapering te ontvangen. Ieder verlangde dus, dat de klok zou slaan. Nauwelijks was dat uur aangebroken, of de onderwijzers trokken met de schare derwaarts. Onder het zingen van feestliederen ter eere van H. M. onze geliefde Koningin werden de kinderen door Mej. Dalmeijer getracteerd op chocolade met koek. Uit naam der schoolkinderen werden de Heer en Mej. Dalmeijer door het Hoofd der School daarvoor hartelijk dank gezegd. Oosterend, 31 Aug. Dat ons klein dorp niet arm is aan vereenigingen kan zeker blijken uit het volgende lijstje 1. Vereeniging tot stichting en instand houding eener haven bij de Oostkaap. 2. De afdeeling der Nederlandsche Visscherij vereeniging. 3. De kiesvereeniging „Nederland en Oranje". 4. De liberale kiesvereeniging. 5. Vereeniging tot stichting en instandhou ding van scholen met den bijbel. 6. De vereeniging „Nut en Genoegen." 7. De afdeeling „Oosterend op Texel. van den Nederlandschen Protestantenbond. 8. Do zangvereeniging „De Lofstem". 9. De zangvereeniging „Eendracht maakt macht." 10. De Christelijke Jongelingsvereeniging „Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede." 11. De Christelijke meisjesvereeniging „Heb den vrede en de waarheid lief." 12. De Hervormde Jongelingsvereeniging r „Filadelphia". 13. De Hervormde meisjesvereeniging „Maria Martha." 14. De Vereeniging „Het Ziekenfonds". 15. De Vereeniging „Het Begrafenisfonds". Verder heeft men nog de verschillende kerkelijke college's, alsmede een tweetal Zondagsscholen en vereenigingen voor kleine meisjes en ook voor knapen. De Koninginnedag heett hier geen fees telijkheden opgeleverd. Van den toren en andere gebouwen waren vlaggen uitgestoken. Vlieland, 28 Aug. De heer S. Boon alhier heeft in de afgeloopen week met gunstig gevolg examen afgelegd in de Fransche taal. Te Bennebroek is in de Ned.-Herv. Kerk een jonge Transvaler gedoopt, die was geboren even vóór het verdrijven der spoor wegambtenaren uit Transvaal door de Engel- schen. Ds. J. A. Gerth van Wijk richtte een hartelijke toespraak tot de beproefde ouders. De gemeenteraad van Bergen-op-Zoom schijnt niet te gelooven aan het blijvende der hooge steenkoolprijzen. Hij verwierp nl. een voorstel der commissie voor de gasfabriek, om den prijs van het gas met 15 cent te verhoogen. De prijs van het lichtgas blijft dus 7 en die van kookgas 6 centen. Donderdagmorgen werd de slager S. het op de veemarkt te Delft vrij spoedig eens met een jongen bouwman over den prijs van twee koeienalleen kwam het hem wat vreemd voor dat de man tegen de gewoonte op de markt onmiddellijk betaling verlangde. Hij begon nu den koopman te wantrouwen en waarschuwde de politie. Deze kwam nu reeds spoedig tot de ontdekking dat de koeien uit een weide onder Soeterwoude waren ont vreemd en rekende daarop den veedief en de beide koeien in. Haar laatste kwartje 1 Een huismoeder in de Van Ostadestraat te Amsterdam, wier man sinds maanden niets verdient, had door den nood gedwongen, haar meubeltjes voor eenige guldens langzamerhand naar den pandjeshuishouder doen verhuizen. Haar laatste kwartje had zij nu toevertrouwd aan een haar onbekenden jongen, wien zij gevraagd had, wat aardappelen voor haar te halen, het eenige voedsel voor dien dag. Zij zelve kon niet weg van haar zuigeling. De jongen kwam echter niet terug, het kwartje evenmin. Zij had geen eten, haar man kwam thuis en gaf haar een geduchte uitbrander. Arme vrouw! Dit is een stukje geschiedenis uit het duister bestaan van een huiszittend arm gezin. 29 Aug jl. werd per s.s. „Admiral" verzonden het Huldeblad, waarin meer dan 150 Nederlandsche Letterkundigen naar aan leiding van eene uitnoodiging van de uitgevers Nijgh van Ditmar te Rotterdam, President Kruger Hulde brengen hij gelegenheid van zijn 75sten Geboortedag. De handteekeningen der Letterkundigen werden onder de bijdragen gereproduceerd. Binnenkort zal het Huldeblad voor het publiek verkrijgbaar worden gesteld, terwijl ook enkele luxe-exemplaren, geheel overeenstemmend met het exemplaar dat aan den President werd verzonden, in den handel zullen komen. Een dezer avonden verloor een heer, logeerende in het Kurhaus te Scheveningen, die zich op een der trams der Hollandsche Spoor bevond, zijn gouden horloge met ketting. Hij gaf aan het personeel te kennen, dat het terugvinden van zijn zakuurwerk hem wel f 100 waard zou zijn. De baanwachter P. Rottier had het geluk het verlorene te vinden en de belooning te ontvangen. Laat geen afgevallen vruchten onder de hoornen liggen. AVanneer men geregeld dagelijks de afge vallen vruchten verzamelt, voorkomt men de schadelijke gevolgen en groote verliezen die de insecten veroorzaken. Laat men dit na, dan kruipen de larven spoedig uit de afgevallen vruchten in den grond om daar te overwinteren; men kan ze dan nooit on schadelijk maken en in 't volgende jaar komen ze weer te voorschijn, om hun ver nielingswerk opnieuw te beginnen. De afge vallen vruchten, vooral de appels, kunnen in stukken gesneden en in de lucht gedroogd worden om ze tot gelei te verwerken. TEXELSGHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1