Geld beschikbaar Prins Hendrik polder. FOTOGRAFIE. DIENSTBODE of aankomend meisje gevraagd. Bericht van DROS C°. prima Duitsch Slakkenmeel, Groote Houtverkooping. Deurwaarder C. de Wijn, SULTANE ZEEP Marktberichten. Predikbeurten. ADVERTENTIËN. Verkrijgbaar Noord-Hollandsch GRONDCREDIET Texelsche Bloemkool en andere soorten van 't graven van slooten Aanbesteding. eenig slootwerk, OHTVAHGEH: Hanglampen, Ganglantaarns SLOOPHOUT, De bevelvoerende Engelsche officier waar schuwde de directeuren van de kolenmijnen dat zij slechts een strikt noodigen voorraad dynamiet mogen hebben. De „oorlog" met China, zegt de „Daily Mail" heeft Rusland reeds schatten gekost. Voor de eerste mobilisatie op 14 Juni werd een bedrag van 22,5 millioen pond sterling uit de schatkist genomen. Sedert heeft elke dag tot 25 Juli 90,000 pond en elke dag van 25 Juli tot 25 Augustus 1350U0 pond gekost. De totale kosten moeten reeds honderd millioen pond sterling hebben bedragen. Het heet nu dat President Kruger zich te Pelgrims Rust, ten noorden van Lydenburg, bevindt. Het Engelsche legerbestuur gelooft, volgens de „Daily Express", dat de oorlog met de Boeren tegen den len November zal uit zijn. De „Herald" verneemt thans uit Was hington dat de meening veld wint, dat de toestand te Peking ernstiger wordt en de mogelijkheid van een aanval op de verbonden troepen door de Chineezen niet is uitgesloten. Het heet, dat een der treinen, die indertijd door generaal De Wet in den Vrij staat zijn buitgemaakt, een wagen medevoerde, die 640C0 pond sterling, 30.000 khaki-unifor- men en een groote hoeveelheid ammunitie bevatte. Bet geld namen de Boeren mee; de wagens en de uniformen staken zij in brand. Het proces tegen Bresci begon Woens dagochtend om negen uur. Het Hof verwierp den eisch van den verdediger om het proces te verdagen. Daarna werd de jury geconsti tueerd. Bresci nam een onverschillige houding in acht. De akte van beschuldiging was zeer lang. Daarin stond o. a dat Bresci zich in 't schieten had geoefend om zijn slachtoffer niet te missen. Er werden zestien getuigen vóór en tegen hem gehoord. Bij het verhoor verklaarde Bresci dat hij geen medeplichtigen had en dat hij drie schoten op den Koning had gelost. De procureur-generaal begon zijn requisitor met een verhaal der feiten en toonde aan, dat de beschuldigde zijn misdrijf bewust heeft gepleegd. Bij is van oordeel dat voorbe dachten rade heeft bestaan en veroordeelt daarop de anarchistische leerstellingen, om te besluiten met de schuldigverklaring zonder verzachtende omstandigheden. De jury be vestigde dien eisch en Bresci werd daarop veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Een achttal leden van de Chineesche ambassade te Berlijn, hebben over Genua den terugreis naar hun land aanvaard. Ter voorkoming van moeielijkheden onderweg, bleven de heeren in Europeesche kleederen gehuld en hielden zij bij voortduring hun staart verborgen onder een pruik. De gezant had hun, in opdracht van zijn regeering, de noodige reisgelden (alleen de zeereis kost per hoofd zeshonderd gulden) verstrekt. Te Nieuw-York is het sinds Vrijdag weer drukkend heet geweest. Maandag steeg de thermometer tot bijna 106 graden Fahren heit in de schaduw. Maandag en Dinsdag zijn 21 menschen ten gevolge van de hitte dood gebleven, dertig andere zijn lijdende aan een zonnesteek. Men berekent, dat in den afgeloopen zomer in de grootste steden van de Vereenigde Staten tien duizend paarden zijn omgekomen. Het weder werd Dinsdag wat koeler, maar men leed. te Nieuw-York nog onder de hitte, toen berichten inkwamen van vorst in Wy- oming en Montana. Niettegenstaande den tegenstand van enkele heethoofden blijft, door den wil van Keizer Wilhelm U, het besluit om den Sedan dag niet te vieren, nu Franschen en Duit- schers naast elkander in China strijden, toch gehandhaafd. In tegenstelling van hetgeen elk jaar sedert 1871 geschiedde, onthoudt de Staat zich thans van elke betooging en kun nen alleen particulieren, die daarop gesteld zijn, den verjaardag vieren van Napoleon's nederlaag. Van zijn kant doet Frankrijk ook een staphet zendt dit jaar, voor 't eerst na den grooten oorlog, een specialen afge vaardigde, om aan de oefeningen van het Duitsche leger deel te nemen. Scliagen, 30 Aug. Aangevoerd: 15 paarden f 80 a t 175, 15 Stieren f 80 a f190; 30 Gelde- koeien f 110 a i 170; 40 Kalikoeien f 120 a f 240; Vaarzen 1 af 11 Nuchtere Kalveren f 10 a f 23.400 Schapen f 14 a f 28. Lammeren f a f Bokken en Geiten f j— a f 26 Varkens f 12 af 14. 29 Vette Varkens 41 a 44 cent per kilo 50 Vette Koeien f 160 a f 260; 60 Biggen f 6. a f 8.50Kipeieren, f 3.a f 3.50Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.60 a f 0.70. Leiden, 81 Aug. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f' 114 a f 244; 114 Stieren f56 a f 223; Veulens stuks f af' 153 kalfkoeien f 105 a f 250 Melkkoeien f 105 a f250 177 Varekoeien f 84 a f 198; 182 Vette koeien f' 114 a f244; 64 Vette kalveren f 33 a f 100.29 Magere kalveren f 8,a 27.00 Graskalveren f a f 985 Vette schapen f 15 a f 30.552 schapen (weide) f 10 a f 21.Paarden a f 204 Magere Varkens f 14 a f 32. Vette Varkens a ct. 278 Biggen f4. a f 12.— 912 Lammeren f 9 a 13.50. Zondag 2 Sept. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Lammers. Pred. te Goedereede. Waal. Geen dienst. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 25 Aug. tot 31 Aug. 1900. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Jacob Boon (Burg) en Gerrit- dina Fronika Willemina Kievit (EierJand). Nicolaas Dros (Eierland) en Trijntje Eelman (Oosterend). Simon Eelman en Maartje Vlas (Oudeschild). GEBOREN: Geene. OVERLEDENHendrik Bakker, 86 jaren, gehuwd met Pietertje Koning (De Cocksdorp). Geboren Maria Nelly Johanna Josephina, dochter van J. DAALDER en A. C. H. DAALDERTrillers. Bucphen (N. Br.) Strekkende deze tot kennisgeving. Getrouwd: IV. DROS Pz. en T. EELMAN, die mede namens wederzijdsche familiën hunnen oprechten dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Cocksdorp 30 Aug. 1900. -^e ondergeteekende belast zieh gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. Den debiteuren van den Heer J. M. STIGGELBOUT alhier, wordt aanbevolen om binnen acht dagen na heden ten kantore en tegen kwitantie van onder geteekende het door hun verschuldigde te vol doen of daarover schikking te treffen. Na dien termijn zal een aanvang met gerech telijke vervolging van de achterstalligen worden gemaakt. J. II. MOOJEN. 1 September 1990. Mej. S. A. SWAAB bericht het geachte publiek van Texel, dat zij aanstaande ZONDAG en MAANDAG zal Fotografeeren. Adres: E. VLESSING, Waalderstraat, en beveelt zich beleefd aan tot het fotografeeren van familie- en gezelschapgroepen, interieurs en grafmonumenten. Laat zich ook aan huis ontbieden. 4% PANDBRIEVEN k 100van het te ALKMAAR. J. E. WINKLER. op handteekening met of zonder borgtocht en op onderpand van vaste goederen. Rente en onkosten billijk. J. ra. MOOJEN. voorhanden bij M. A. LANGEVELD. AANBESTEDING op Maandag- 3 September namiddags half 4 uur. Verzamelplaats Amalia's hoeve. L_E. WINKLER. Het Bestuur van den polder Eijerland zal op Zaterdag- 8 September e. k., des middags ten 2uren op het werk AANBESTEDEN, te beginnen bij den dwarsweg tusschen de Hof steden „de Nieuwe Wamberg" en Melleaan den grintweg. Informatiën verstrekt de opzichter. HET BESTUUR. 4 Een ruime keuze van de nieuwste soorten en verwante artikelen. Beleefd aanbevelend, Wed. S. C. P0NGER. Adres: Hótel „DE LINDEBOOM." Binnen eenige dagen aanvoer van een partij gehalte 16% phosphorzuur en 75° 0 fijnheid, ver krijgbaar haven Oudeschild A f 2.40 per 100 K.G. Blijkt de meststof volgens een, na onderzoek, bij ons ter inzage liggend rapport van 's Rijks landbouwproefstation, meer of minder phosphor te bevatten, dan wordt de prijs in die verhouding verhoogd of verlaagd. Deze offerte is op directe bestelling. zal, op VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1900, 's morgens 10 uur, op het HAVENTERREIN te Oudeschild op Texel publiek verkoopen: Een groote partij bestaande in: zware eiken Dekbalken, lang 22 vt.; eiken en grenen Huidplanken, 2 bij 11, lang tot 30 vt.; eiken Vlakplanken, lang tot 40 vt.; eiken Palen en Leggers van verschil lende lengteneen groote partij droog Brandhont. Voorts: Een partij AMERIKAANSCH-GRE- NEN HOUTWAREN, bestaande in: Planken, Delen, Schalen en Schrooten alles van verschil lende lengten en breedten en van uitmuntende kwaliteit. aan schilfers gesneden en dit met warm water in een overdekten pot tot eon pap opgelost, is niet alleen beter, doch ook veel goedkoopcr dan elke andere zachte zeep. Zachte zeep, zoo gemaakt kost slechts 4 a 5 ct. per pond. Sluiting der 7de premieverdeeling Januari a. s. Bewaart uw strookjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3