Kunstmesthandel. Opruiming!! H.H. Landbouwers! Goedkocpe Zeetochten Eiken ZONDAG gedurende de zomermaanden. Kunstmest, van Morra. Echt Duitsch Slakkenmeel waschmiddel voor schapen ROMEIN OUDENHOVEN. Katoentjes en Fantaisiebonteq, Geld verkrijgbaar Noordliollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar. Feuilleton. ^YEliKTOCH^T.™ De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Stermerk. Bestellingen bij' C. KUIP. nM, C. Keijser Pz. J. K WINKLER. wasschen en strijken neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding 5 Geeft pandbrieven uit: 4% k 99W/o 5 3l/a% a 947,%. De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. Onder „Openbare Controle" der Rijksproefsta tions Echt Duitsch THOMASPHOSPHAAT, merk „de Ster", 16% phosphorzuur en 80% fijnheid k f 2.40 per 100 Ko. Idem 17%7° phosphorz. f 2.52'/a, zonder verliooffing' bij hooger gehalte. KAINIET 12.4kali f 2.40. Verder alles con cur reerend. Landbouwkalk le soort f 0.577, per H.L., ongebluschte- en metselkalk enz. alles franco Texel. Bestellingen liefst spoedig. Aanbevelend, SIJBR. C. EELMAIV, Buig. ovan Texel naar Nieuwediep v.v. ■gjEr per R/S ssas' „Kampioen" en „Ada van Holland." RETOURBILJETTEN uitsluitend geldig op den dag van afgifte, le KAJUIT 50 ct. 2e KAJUIT 30 ct. DIENSTREGELING Van TEXEL, 's morg. 4.15, 6.50 's nam. 2.30, 5.15. Van NIEUWEDIEP, 's morg. 5.30, 9.30 's nam. 4.6.30. (Plaatstijd). Tarief voor Kinderwagens, Fietsen en Honden: 15 ct. enk. reis 25 retour vracüt- DE DIRECTIE. 167„ phosphorzuur, 757, fijnheid. Dagelijks verkrijgbaar pakhuis Oudeschild. Onder controle Rijksproefstation; prijs f 3.371,,. P. BAKKER, haven, levert af. Wie hooger gehalte verlangt, wordt op aanvrage geleverd. -^^m£Z£mf££m Sedert 19 jaren wordt door ons een in den handel gebracht, dat, niettegenstaande de vele concurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes en debiet heeft mogen erlangen, dat ons het recht geeft het als het beste der bestaande Wasch-zuiverings-middelen aan te bevelen. 't Heeft, om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen, boven dat van alle andere dit vóór, dat het na de Wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen oorzaak is, dat de vliegen een veel langeren tijd van het schaap verwijderd blijven. Verkrijgbaar in potten voor 10 schapen a 70 cent en voor 20 schapen h f 1.40 per pot, bij den heer Burg op Texel. van nu af tot nadere aankondiging groote OPRUIMING van tegen veel verminderde prijzen. ZIE DE UITSTALLING. Ph. VLIESSILLG-. ffiSffifpgp* De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het vanboorden, manchetten, Engelschehemden en wat verder tot den fijnen wasch behoort. Hopende door vlugge en nette bediening zich een ieders gunst waardig te maken. Minzaam aanbevelend, G. KRAMERde Ruijter, Weverstraat. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg'. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. Agentschap van het J. E. WINKLER. 4. Op den drempel van de kamer bleef Keizer eenige seconden lang staan. Maar dan, alsof hij zich bezon, deed hij driftig de deur open en giDg naar binnen. De onbekende had den sluier, die haar gelaat bedekt had, teruggeslagen. Willem Keizer herkende haar op het eerste gezicht. Juft'rouw Koster bracht hij met moeite uit. Het was, of iemand zijn keel dichtkneep. Waaraan heb ik de eer van uw bezoek te danken f Haar gelaat veranderde niet, doch de toon, waarop zij sprak, deed bemerken, dat zij niet ongevoelig bleef voor zijn toespraak. Mijn komst kan voor u van het hoogste belang zijn, antwoordde zij. Ik meen het goed met u. Gisteren was ik getuige van uw gesprek met mijn broeder Hij had de leuning van den stoel gevat, alsof hij plaats wilde nemen. Maar haar woorden maakten zulk een .indruk op hem, dat hij als versteend staan bleef. De portières waren gesloten, ging zij verder, maar de vleugeldeuren daar achter stonden open en daar ik me in de aangrenzende kamer bevond, heb ik alles kunnen hooren. Meer dan eeDS heb ik mezelven moeten weer houden om niet tusschenbeiden te komen en den koop, die gesloten werd, willen verhinderen. Maar ik besefte dat gij noch mijn broeder naar mijn raad zoudt willen luisteren Daarom heb ik de acte laten teeken, en ben nu hierheen gekomen. Mijnheer Keizer, wat ik u bidden mag', ga niet verder op die verbintenis met mijn broeder in! Met een uitdrukking van vertwijfeling staarde hij haar aan. Ik kan niet anderskwam met moeite over zijne lippenik ben geruïneerd, wanneer ik op deze wijze niet geholpen word En als om zijne woorden te bevestigen, ver toonde zich liet bleeke gelaat yan Berta in de deuropening. Papa, hier is een wissel van ruim twee duizend guldenzeide ze beangst. Ik zal hem morgenvroeg betalen, was het korte antwoord. De deur ging weer dicht. Ik zie dat ge dringend hulp noodig hebt, ging de bezoekster voort, terwijl zij in haar stoel leunde. Maar ik vraag u met allen ernst laat in een ander contract niet mijn broeder de bepaling opnemen, dat de acte vervalt, wanneer gij de tweeduizend gulden hebt terugbetaald Willem Keizer kon van verwondering geen woord uiten. Maar dan zal hij mij het geld niet geven zeide hij somber. En wanneer hij het niet geeft, dan ben ik verloren. Hij zal het u wel geven, zeide Cecilia, wanneer gij maar vasthoudt. En als hij het u niet geeft dan geef ik het u I Een oogenblik verhelderde zijn gelaat. Het was hem hetzelfde, van welken kant de hulp kwam. Als hij de tweeduizend gulden maar kreeg, die hem redden moesten. Wilt gij het doen? hield zij dringen aan. Hij keek haar nog wat ongeloovig in het gelaat. Juffrouw Koster, zeide hij, gij hebt gezien, boe ik mij aan den rand van den afgrond bevind. Wordt de wissel, die mijn dochter zooeven ont ving, niet op tijd betaald, dan wordt hij gepro testeerd en ik ben verloren. Ik kan dus tegen uw broeder niets anders doen dan mij schikken naar de voorwaarden, welke hij mij stelt. Maar houdt gij uw belofte, dan ben ik gered. Dan kan ik van hem verlangen, wat gij daar zegt. Werkelijk, gij redt mij uit een groote ver legenheid. Zij keek hem strak in de oogen. Ik zal mijn belofte nakomen antwoordde zij. Houd vol tegenover mijn broeder en neem bet geld niet, dan tenzij hij de bepaling ineen contract opneemt. Wilt ge dat doen O, zeer gaarne! haastte de koopman zich te antwoorden op een geheel anderen toon. Dan zal ik u niet langer ophouden. Cecilia stond van haar stoel op. Voor zoover ik gehoord heb, zoudt ge vanmorgen om tien uur weer bij mijn broeder zijn. Gij hebt dus niet veel tijd meer. Ik hoop, dat ge aan mijn bezoek geen ver keerde uitlegging zult geven. Hij stak zijn hand uit en zij liet het toe, dat hij de hare greep en die hartelijk drukte. Integendeel, ik dank u van ganscher harte antwoordde hij. Gij hebt me een zwaar pak van het hart genomen. Dank u, dank u nogmaals Zij lieten elkanders handen los. Cecilia ging naar de deur, doch daar gekomen, bleef zij nog even staan. Gij moet er natuurlijk niets van aan mijn broeder zeggen, dat ik bij u geweest ben zeide zij, terwijl zij hem scherp aanzag. Hij schudde krachtig met 't hoofd en zij vertrok. Weinige minuten later verliet ook Willem Keizer het huis. Voor het venster van de bovenverdieping keek een bleek gelaat hem na. Het was zijn vrouw, voor wie in den laatsten tijd haar man dikwijls genoeg een raadsel was geweest. Maar zij kon niet vermoeden, wat er in hem omging. Vanmorgen echter was haar de blinddoek van de oogen gevallen. Nu wist zij, dat hom de zorgen kwelden, de zorgen om het vloek waardige geld. En zij bezat nietsZij kon den man, dien zij lief had met geheel haar ziel, met niets bijstaan. Zij was niet in staat den last te helpen dragen, die drukkend zwaar op zijn schouders lag. Ja, wel drukkend zwaar. Terwijl hij daar door de straten liep, drong geen enkele lichtstraal der hoop in zijn ziel door. Met ijskoude hand vatte hij den deurknop van het huis, waarin Koster woonde. Hij kon de deur aan den buitenkant opendoen. Zoodra hij in het portaal stond zag hij boven aan de trap het groöte bord dat met den naam „Tobias Koster" prijkte. Een oogenblik bleef hij staan, met de hand op de leuning van de trap. Maar dan, alsof hij plotseling een besluit nam, stapte hij met onvasten tred de trap op. De deur van het kantoor was gesloten. Hij hoorde iemand sloffend door de kamer loopen en eenige oogenblikken later werd de deur geopend en bevond hij zich tegenover zijn vriend. Kom binnenzeide deze vriendelijk. Alles is in orde! Eigenlijk heb ik er spijt van, dat ik de afspraak met u heb gemaakt, doch ik heb het eenmaal beloofd. Neem plaats. Ik zal u het geld uitbetalen. Willem Keizer zonk op den stoel neer, dien de ander hem aanweeshij kon de kracht niet vinden om te zeggen, wat hem op het hart lag. Een oogenblik nogstamelde hij. Tobias ik heb een verzoek aan u. Nog al een vroeg deze verwonderd. Ik zou graag willen, ging Willem Keizer hall angstig verder, dat ge in een ander contract zettetde acte zal haar kracht verliezen, als de tweeduizend gulden zijn terugbetaald. Gij kunt de intrest, die u goeddunkt, dan in de rekening brengen. Het roofvogelgezicht van den woekeraar drukte de grootste verbazing uit. Wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEYELD DE ROOIJ, Texel van iyr> verkrygbaar by

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4