N°. 1356. Donderdag 6 SeptemberA0. 1900, Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel TEXEL 5 Sept. 1900. Heden werd alhier het officieel bericht ontvangen, dat bij Kon. besluit benoemd werd tot hofleverancier de heer A. Dros Albz. alhier. Texel kan dus nu wijzen op een hofleverancier. De heer Dros is zeker de eerste in onze gemeente, die deze eer te beurt valt. „Wat zijn er weer veel schapen en lam meren ter markt." Deze opmerking hoorden we Maandag door iemand maken, die het marktplein overzag en daar weer die zoo groote aanvoer van wolvee opmerkte. En groot was dan ook nu weer de aanvoel en ook over de prijzen, die werden besteed, kan men alleszins tevreden zijn. Misschien is dit ook wel de hoofdoorzaak waarom in tegenstelling met vroegere jaren thans de aanvoeren ter markt zoo groot zijn en waarom menig veehouder in plaats van met een groote wolveestapel den winter te gemoet te gaan, veel minder schapen en lammeren dien tijd houdt, dan vorige jaren. Of zulks goed is, zal den tijd leeren, misschien echter loopt men nu wel gevaar tot het andere uiterste te vervallen en in plaats van te veel, te weinig wolvee over te houden. Aangevoerd werden 688 schapen, 570 lam meren, 35 rammen, 3 koeien en 1 veulen. Bij vluggen handel kon worden besomd voor schapen f 14 22, lammeren f 10 a f 13.50, rammen f 20 a f 35 en koeien f 140 f 190. Uitgevoerd werden van 1 tot en met 3 Sept.581 lammeren, 236 schapen, 6 koeien, 7 veulens en 16 varkens. Waal, 4 Sept. Onze plaatsgenoot, de Heer D. Brouwer behaalde Zondag 2 dezer, bij den zeilwedstrijd op het Marsdiep, den eersten prijs (f 50). Oüdeschild, 4 Sept. L. 1. Zaterdag had eene huishoudelijke vergadering plaats in de „Zeven Provinciën", van de leden van 't plaatselijk nut „Neptunus". Uit de rekening van den Penningmeester den heer S.KuijperGz., bleek een grooter batig saldo in kas te zijn, dan ooit sinds de oprichting van deze ver- eeniging, ruim 39 jaren geleden, was verkregen. Dit resultaat vergemakkelijkte zeer de oplos sing van de vraag, door den Heer Muller, voorzitter van „Neptunus" gesteldzal ons dorpsnut op 21 Nov. a. s. zijn 40-jarig bestaan feestelijk herdenken Met algemeene stemmen werd in bevesti genden zin besloten. Aan het Bestuur werd opgedragen een programma te ontwerpen en dit later in eene algemeene vergadering met de leden te behandelen. De aftredende bestuursleden, de Heeren Chr. Niessink jen M. Kroon Jbz., werden bij acclamatie herbenoemd. Zaterdag a.s., den 8n. September, heeft de algemeene jaarlijksche vergadering der leden van het onderling begrafenisfonds „Steunt Elkaar" plaats in de „Zeven Pro vinciën." De Cocksdorp, 4 Sept. „Onverwacht lukt het best," zegt een oud spreekwoord en zoo was het ook hier met het kinderfeestje op 31 Aug. jl. Ofschoon des namiddags eerst begonnen met het inzamelen van gelden, waren de onderwijzers in staat gesteld de kinderen na den middagschooltijd te onthalen op limonade en koek, nadat er eerst een optocht met hen was gehouden. Aan vlaggen ontbrak het natuurlijk niet. De heer J. Buijs en Mej. de Wed. K. Thomassen komt een woord van lof toe voor de wijze, waarop ze de kinderen ontvingen. Oosterend, 4 Sept. De Jongelings-vereeni- ging „Filadelfia" heeft Zondag haar vijf-jarig bestaan feestelijk herdacht. Reeds Zaterdag werd eene voorvergadering gehouden, die bij meer gunstig weder op het land zou hebben plaats gehad, doch nu ge houden werd in het kerkgebouw der Her vormde Gemeente. In deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door den heer D. Nauta van Amsterdam, terwijl de zang begeleid werd door het muziekgezelschap: „Soli Deo Gloria" van Alkmaar, vooraf ingehaald door Jongelings- en Meisjesvereeniging, voorzien van hare banieren. Onder fanfaregeschal trok men kerkwaarts. Des Zondags werd het feest bijgewoond door tal van genoodigden en belangstellenden. Als naar gewoonte werden vele toespraken gehouden en stukjes voorgedragen, alles afge wisseld door gezang en muziek en het ge bruiken van vele versnaperingen. Het midder- nachtlijk uur was reeds lang voorbijgegaan, eer men scheidde. Bij den zeilwedstrijd, Zondag te Helder gehouden, werd de eerste prijs, groot f 50, behaald met het vaartuig T X 1 van den heer J. Brouwer Kz. te Oost, schipper D Brouwer te Waal. De T. X 1 heeft alzoo getoond haar nummer waardig te zijn. In en buitenshuis treft men tegenwoordig vele exemplaren aan van de langbeenige mug of zoogenaamde spekmaaier. Ook over de Noordzee trokken in de vorige week groote zwermen van deze insecten, zooals door vis- schers is gerapporteerd. Deze dieren zijn zeer schadelijk, omdat ze de eieren leggen, waaruit de vraatzuchtige „amels" worden geboren. Sinds Januari is de Noord-Oostkust van Texel door den sterken stroom meer dan veertig meters afgenomen. Niet ver van 't strand wordt een diepte van 10 meters ge peild en nog voortdurend gaat de stroom voort met zijn verwoestingswerk te voltooien. Bij stormvloeden wordt door dit alles de toestand van den [polder „De Volharding" min of meer hachelijk. De bewoners zijn dan ook niet zeer op hun gemak. („P. Ct.") Bij gelegenheid van zijn 25-jarig pries terfeest heeft de heer Wouterlood, thans pastoor te Bleiswijk, vroeger te Oüdeschild op Texel, een flinke som geschonken om te verdeelen onder de Protestantsche armen. Uit het Westland wordt geschreven Dat de tonneboerpruimen „bar" en „mirakel" goedkoop zijn, behoeven wij onzen lezers zeker niet te vertellen. Wat nu eigenlijk dat goedkoop zijn beteekent, bleek een tuinder, die zich de moeite gaf zich eens op de hoogte te stellen van het aantal pruimen in een kinnetje en daarvoor tot de slotsom kwam, dat er ongeveer 100 moesten geplukt worden voor 1 cent. Te Sneek is de volgende brief ont vangen van H. Vierdag, thans te Machado- dorp: We zijn hier met Oom Paul vol goeden moed. Verleden week moesten we 300 ge vangenen naar t Lijdenburgsche brengen. Gij had eens moeten zien hoe blij die geraamten waren, toen zij zich in onze handen bevonden. Die tocht met driehonderd luitjes was compleet een vreugdetochtdat jubelde en juichte, alsof er een groote overwinning was behaald. Op de vraag, waarom ze zoo uitgelaten blij waren, werd geantwoord: „We weten thans, dat we 't goed krijgen en anders waren we misschien van honger gestorven." Ik schrijf u maar op een briefkaart, in de hoop, dat deze onge lezen blijft, brieven, zoo ge weet, worden alle geopend. Wie de baas speelde in de kerkl Te Eekst (Drente) heeft men een tijdlang zulk een geduchten overlast van vliegen in de Herv. Kerk gehad, dat het er niet meer was uit te houden. Thans is op last van het kerkbestuur het gebouw uitgezwaveld, waartoe niet minder dan 2kilo zwavel is gebruikt. Na dit zuiveringsproces, dat flink heeft geholpen, kon men de doode vliegen, enz. wel bij mandjesvol opvegen. De oorzaak van dit ongewone verschijnsel wordt toegeschreven aan een bijenzwerm, welke zich tusschen den muur en een houten binnenwand van de kerk heeft genesteld. Op de geur van den honing zijn de vliegen afgekomen. Weder is een geval van ergerlijk machts misbruik te vermelden. De directeur der cartonfabriekte te Leeuwarden heeft een zeventig h tachtig arbeiders tijdelijk uitge sloten, omdat zij in strijd met haar verbod eene vergadering onder voorzitterschap van den socialist Giezen hadden bijgewoond ter bespreking van haar grieven, in plaats van zich tot de directie zelve te wenden. Bijzonder schaarsch is tegenwoordig de visscherij op de kusten der Noordzee. De Zuiderzee-vloot welke in dezen tijd voor een groot gedeelte op de Noordzee vischt, kan langs de kust gemiddeld niet meer dan f 10 per nacht en per botter besommen; eenige jaren geleden werd bij mooie nachten, als thans, van f 30 tot f 40 verdiend. De vischprijzen zijn in de laatste jaren steeds gestegen. Er moet dus wel heel wat minder gevangen geworden! De sterke vermindering der visch op de kust wordt geweten aan de stoomtrawlers, welke op het „diepe water" de visch weg vangen, zoodat deze niet meer op zekere tijden van het jaar naar de kust kan trekken. (R. N.) 't Is nu een jaar of vijf geleden, dat in 't arme schoterland begonnen werd met het ontginnen van eenige hectaren heigrond en het bouwen van hoogst eenvoudige boeren woningen. De bekende menschenvriend uit Amsterdam, de heer P. W. Janssen, ver schafte daartoe de noodige gelden en een commissie onder den bekenden Fries, den heer Van Zinderen Bakker beheerde de zaak. Uit een waardeerend artikel in het „Han delsblad" vernemen wij, dat thans teJubega Schurega woningen zijn verrezen, elk met een hectare bouw- en weiland, bewoond door gezinnen, die, op enkele na, goed vooruitgaan en dus van armoe gaandeweg tot onafhanke lijkheid en een zekere mate van welvaart kunnen komen. De woningen met het bijbehoorend land komen per stuk op f 1000 a f1200 en brengen f 40 a f 50 huur per jaar op, dus circa 4 pCt. Trekt men daarvan het noodzakelijke voor onkosten af, dan blijft er, wel niet zooveel over om het een voordeelige geldbelegging te noemen, maar er is toch eenige rente men denkt 2'/« pCt. en het uitgezet kapi taal is dus niet onvruchtbaar. Zoo behoort hetgoede degeljjke hulp moet zich ten slotte zelve dekken en ophouden philantropie te zijn. Men schrijft aan het „U. D." uit Oudewater Velen hebben de gewoonte, wanneer ze door het loopen blaren aan de voeten bekomen, er met een stopnaald een draad sajet door te halen. Dezer dagen deed een zekere N. de Wit dit hier ook, met het ongunstig gevolg, dat korten tijd daarna voet en been opzwollen. Na eenige dagen gepapt te hebben, werd eindelijk geneeskundige hulp ingeroepen, doch te laat. De geneesheer constateerde bloedvergiftiging en de Ijjder is eraan bezweken. Men zjj dus in zoo'n geval voorzichtig] TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der' Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1