Buitenland. Men meldt uit Vlaardingen Het bomschip Clara, SCH. 163, reederij wed. C. van der Toorn Jzn., te Scheveningen, dat wegens frauduleuzen invoer van peper munt, enz. door de rijksambtenaren hier in beslag werd genomen, is tegen een cautie van f 5000 vrijgelaten. Een treurig ongeluk had Zondagmorgen te Waddingsveen plaats. Het eenige jongetje van den heer De Jong, een lief aanvallig pratertje van 3 jaar, wachtend op vader en zusje, die uit de kerk moesten komen, ge raakte in de kom der gemeente, in het gezicht van voor de ramen zittende menschen en tochonbemerkt, te water. Toen men, na hoogstens eenige minuten, den kleine drijvend zag, bleek de redding reeds te laat. De onmiddellijk aangewende geneeskundige hulp vermocht de levensgeesten niet meer op te wekken. De toestand der arme be droefde ouders is hartverscheurend. Er schijnt eenige ruimte in den steen- koolhandel te komen. Vanwege het Syndicaat is aan sommige afnemers in Twente de vraag gedaan of men bereid is het ontbrekende in den jaarvoorraad op te geven en, indien voor handen, te ontvangen. Men schrjft deze onverwachte voorwaardelijke aanbieding toe aan den minder gunstigen toestand der Duitsche industrie. Door den trein, die circa elf uren van Winterswijk naar Borken vertrekt, is in de nabijheid van Ruurloo de vrouw van den seinwachter overreden. Ze kreeg een gapende wonde aan den hals, waarop ze naar Borken werd vervoerd. Baar aangekomen bleek het, dat ze ondertusschen reeds was overleden. In de „J.-B." leest men Naar we vernemen heeft zich Zaterdag (4 Augustus) een betreurenswaardig ongeval voorgedaan ter hoogte van Tjimande bij Tjigombong. Terwijl daar een groot aantal koelies bezig was om voor den waterstaat een diepe goot te graven, had een aardstorting plaats, tengevolge waarvan 17 lieden, waar onder een Europeaan, door den neervallenden grond bedolven en 8 lijken te voorschijn gehaald werden. De Belgische luchtreiziger Gheule steeg Zondagmiddag te Amsterdam in een lucht ballon op. Ieder verwachtte, dat hij weer met een valscherm naar beneden zou komen, maar Gheule had het publiek bij den neus op een flinke hoogte gekomen, wierp hij een groote pop met de parachute naar beneden Weinig tijds later daalde hij met de ballon weer ongeschonden op den aardbodem neer. Buitenkansje Door den opperman Johannes Tibbe te Deventer, is bij 't afbreken van een oude woning aldaar in een muur gemetseld gevonden een aarden potje met 82 oude zilveren munten uit de 16e en 17e eeuw. Te Bellingwolde heeft een erge mis handeling plaats gehad. Twee personen keer den in den avond per flets van Pekela terug. In 't Westeinde passeerden ze twee personen die een stok in 't voorwiel van een dei- fietsen staken. Gelukkig brak de stok. De aanranders achtervolgden daarop de fietsrijders. Een er van was spoedig thuis. De andere was dra gevonden en werd erg toegetakeld. De hoed werd totaal in tweeen gesneden, door de jas en de onderkleeren tot op het vel groote sneden aangebracht. Tot zijn woning is deze persoon achtervolgd, waar de huisge nooten, die zich reeds ter ruste hadden be geven, te hulp moesten komen. Een groot wonder mag het heeten, dat hier geen moord is gepleegd, zoo talrijk waren toch de toege brachte sneden. Gelukkig zijn de daders bekend. Van de Westkust van Sumatra deelt men aan het „Bat. Nbld" mede, dat de bin nenlanden van het eiland Nias, ja, zelfs de omstreken van onzen post te Goenoeng Sitoti, in de laatste maanden getuigen zijn van rooftochten van den eenen stam tegen den anderen en van daarmede gepaard gaande moordpartijen en koppensnellerijen. Teneinde aan dit euvel een einde te maken, of het althans zooveel mogelijk te beperken, heeft de gewestelijke militaire commandant, de kolonel der infanterie Yan Bijleveldt, bepaald, dat door detachementen van het garnizoen het eiland zal worden doorkruist, en zooveel mogelijk hulp aan do bedreigde stammen zal worden verleend. Het yarken, dat bij onderzoek op het abattoir te Amsterdam met trichinen behept bleek te zijn, moet uit Charlois (gemeente Rotterdam) afkomstig zijn geweest. Men verzekert, dat de medische politie de noodige maatregelen heeft getroffen, om de andere varkens van den landbouwer, die dit had verkocht, onschadelijk te maken. Men weet, dat trichinen alleen gevaarlijk zijn als zij in rauw vleesch voorkomen. Wie zijn varkensvleesch goed kookt, behoeft niet bevreesd te zijn voor die parasieten, welke zeer gevaarlijk kunnen zijn voor leven en gezondheid van den mensch. Te Amsterdam is bericht ontvangen dat ook ds. Goddefroy te Pretoria in hechte nis is genomen, wijl hij bij de godsdienst oefening voor de Boeren gebeden had. Bij den ridderorde-regen op den laatsten verjaardag der Koningin heeft zich een eigen aardig geval voorgedaan. De eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in zilver is nl. toegekend aan Ant. Dingen, hoofdagent van politie te 's-Hertogenbosch. De man is ruim een half jaar geleden gestorven. Maandag is te Assen gevankelijk over gebracht zekere A. V., uit Odoorn, verdacht van moord. Hij heeft een persoon, genaamd v. L. dood geschoten. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. (Zw. Ct.) Reuter seint uit Maseroe dato 3 Sept.: Ladybrand is door de Boeren ingesloten. Het garnizoen verbrandde de levensmiddelen, om te beletten, dat ze in. de handen dei- Boeren vielen, als de stad genomen wordt. De toestand van 't garnizoen moet kritiek zijn. Generaal Hunter snelt ter hulp. De opperbevelhebber in het Engelsche leger in Zuid-Afrika, maarschalk Roberts, heeft, in afwachting van de gelegenheid, welke de Boeren hem zulien geven, om weder met hen slaags te raken, niets beters weten te doen, dan Zaterdag 1 September, van zijn hoofdkwartier te Belfast uit, een proclamatie uit te vaardigen, waarin hij, namens koningin Victoria, de Zuid-Afrikaansche Republiek inge lijfd verklaart bijhet Britsche Rijk. Deze annexatie is er, evenals die van den Oranje- Vrijstaat, een in naam, want in werkelijkheid is lord Roberts op het oogenblik nog niet veel verder, dan toen hij in 't begin van Juni Pretoria bezette. Een klein gedeelte van Transvaal is nog maar in zijn macht en het onderworpen gebigd strekt zich niet verder uit dan Pretoria en Johannesburg, daar de distrikten, welke reeds voor eenige maanden geheel van Boeren heetten gezuiverd te zijn, zich op het oogenblik weder vrij wel bevinden in de macht der republikeinen, die zelfs tot in de onmiddellijke nabijheid van genoemde steden spoorwegen opbreken, Engelsche pa trouilles aanvallen en convooien vermeesteren. Te Buda Pesth is de Italiaansche schoen maker in hechtenis genomen, die vlak voor den moord op keizerin Elisabeth in gezelschap van Luccheni is gezien. Tomasio, (zoo heet hij) woonde in Buda-Pesth onder een valschen naamhij erkent dat, en ook dat hij een vriend van Luccheni was. De eerste regen is in Transvaal ge vallen. Het zal nu spoedig moeielijk zijn voor de Engelsche troepen te opereeren, maar het gras zal spoedig uitmuntend voedsel op leveren voor de ossen, die in de laatste weken geducht hebben geleden. De president van de vereeniging van mijnwerkers heeft medegedeeld dat het waar schijnlijk in het gebied der anthracietmijnen van Pensylvanië tot een staking zal komen van 140,000 man, tenzij de eigenaren alsnog mochten ingaan op den eisch (twintig percent loonsverhooging en herstel van verschillende grieven). Telegrammen uit de Kaapkolonie be richten, dat verschijnselen er op wijzen, dat onder de Hollanders in de Kaapkolonie weder een gisting is onstaan en men een opstand vreest, die zich uit zal strekken tusschen Veertienstroomen, Mafeking,Kimberly,Taungs en Vrijburg Met het oog op dezen tegen- woordigen toestand heeft de devisie onder Methuen zich naar Mafeking begeven en is aldaar aangekomen. Het Engelsche garnizoen te Veertienstroomen houdt des nachts steeds de loopgraven rondom de stad bezet. Een nieuwe concentratie van Engelsche troepen op de grens nabij Kimberley wordt voorbereid. De Regeering van Servië heeft aan ex-koning Milan laten weten, dat 1 September de uitbetaling van zijn jaarwedde van 300.000 francs zal ophouden. Volgens de „Neue Freie Presse" zullen Milan's schuldoischers beslag leggen op zijn inboedel, die naar Weenen zou worden overgebracht. Bressi's straf. - De moordenaar zal waarschijnlijk naar de galeien van St. Etienne gebracht wornen. De eerste jaren moet de ongelukkige in een cel wonen van 1 M. breed en 27a M. lang, waar slechts flauw het daglicht kan door dringen. Later gaat hij naar een iets grootere cel, die geheel verlicht is. Een tafel, 50 cM. lang, moet voor slaapplaats en meubilair dienen. Zijn voedsel bestaat uit water en brood, en wel slechts één keer per dag. De wachters geven het eten door een gat, dat afgesloten is door gekleurd glas De wachter kan den gevangene zien, de gevangene den wachter niet. De dagen kruipen in de meest absolute stilte voorbij. Geen geluid dringt door, nooit ziet de ellendige een menschelijk gelaat, niet het minste voorwerp wordt hem ter afleiding yerschaft. Na tien jaren eenzame opsluiting, mag de gevangene overdag werken, maar 's nachts is hij weer alleen in de stilte des doods. Nooit mag hij bezoek of brieven ontvangen, niets kan doordringen in dit hol, waaruit de dood of de waanzin den rampzalige alleen verlossen kan. Zou de doodstraf niet ver daarboven zijn te verkiezen? Een Engelsch officier te Pretoria werd onlangs gevraagd, wanneer de eerstvolgende post uit Transvaal te Kaapstad zou aankomen. Zinspelende op de onophoudelijke aanvallen op den spoorweg, antwoordde de officier lachend Dat weet ik niet! Dat zal afhangen van den directeur-generaal der spoorwegen. Wie is dat? Weet u dat niet? Christiaan de Wet 1 In een straat te Glasgow grenzende aan die, waar zich de eerste gevallen hebben voorgedaan, is een jonge vrouw aan de pest gestorven. De buren werden opmerkzaam door een ondraaglijke lucht. Zij braken de deur der woning open en vonden de vrouw dood op haar bed liggen. Haar oude moeder lag op den grond nitgestrekt, bijna geheel zonder bewustzijn. Siuds eenigen tijd gaat het gerucht dat de koning van België voornemens zou zijn afstand te doen van den troon ten behoeve van prins Albert. Eenige weken geleden sprak de regeering dit gerucht tegen. Thans is het opnieuw voorgekomen in een Londensch blad dat het bericht aldus geeft „Het gerucht loopt in de omgeving van het paleis van Brussel, dat koning Leopold het voornemen heeft in 1901 af te zien (van den troon ten voordeele van den graaf van Vlaanderen, die, op zijne beurt afstand zou doen van zijne rechten ten voordeele van prins Albert, den vermoedelijken troon opvolger." Het „Handelsblad van Antwerpen" consta teert, dat het feit op zichzelf juist is. Het zegt „De persoon, die ons eenige weken inlichtte, houdt de juistheid zijner inlichtingen staande. „De Koning wordt oud en wenscht rust. Dat de regeering het nieuws tegenspreekt, zoolang dit niet officieel is, moet niet ver wonderen. „Kortom, het zou al niet te veel moeten verwonderen als de Koning toekomend jaar afstand deed van den troon." In de Londensche straten wordt thans een „puzzle" verkocht bestaande in een kaartje met ruwe omtrekken van beide repu blieken met het onderschrift„Dit is Trans vaal, waar is De Wet Wanneer men het dingetje in alle richtingen heeft gedraaid, op verren afstand en dichtbij heeft bekeken, één oog heeft gesloten en zelfs het tweede bijna heeft dichtgeknepen en dan de Boerengeneraal nog niet heeft gevonden, gaat men natuurlijk naar den verkooper terug en vraagt hem de oplossing. „Kunt u de Wet niet vinden, mijnheer?" heet het dan. „Dan ik u niet helpen. Niemand heeft hem nog gevonden, zelfs Kitchener niet. Als u hem ook niet yinden kunt, is hij waarschijn lijk weer geblazen." T7et Parijsche Comité voor de onaf hankelijkheid der Boeren laat in het paviljoen der jZ-A. Republiek, op de tentoonstelling, een register leggen, waarop zij, die hun sym pathie voor de Boerenzaak en haar leiders willen uitdrukken, hun naam kunnen zetten ter gelegenheid van de verjaardagen van president Kruger en president Steyn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2