een TWEEDE MEID. Cognac het doen van verstelwerk. Mej. S. A. SWAAB, HUM f 1,60 f 1,90. Openbare Verkooping. Vetdicht PERZAMENTPAPIER. Echt Duitsch Slakkenmeel JANSJE VOLLENHOVEN Voor het a.s. WltjTERSAISOIj Voordrachten-avond De Koog. Aanvang half 8. Na afloop BAL. QUiTANTIE'S, Een burgermeisje biedt ziel] aan als NAAISTER aan huis. LANGEVELD k DE ROOIJ. Kunstmest, van Morra. De Alkmaarsche Stoom-Steenhouwerij Marktberichten. Predikbeurten. Adyertentiën ADYERTENTIËN. wasschen en strijken BEKEKDMAKIKG. breien van kousen en het Café van den heer J. BUIJ8. Verkrijgbaar: prima kwaliteit Yersche Rolhammetjes, extra fijn doorregen gerookt Spek, heerlijke ROOKWORST. OHTYAHGEH: A. DROS Albzn. AANBESTEDIKG. DeurwaarderC.de Wijn, Stermerk. Bestellingen bij C. KUIP. Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk: Betrekkingen voor Vrouwen De eigenaar van eenige Transvaalsche goudmijnen, de hser Robinson, heeft in een interview met de „Chronicle" medegedeeld, dat hij het einde van den oorlog nog niet nabij acht. Met onmogelijk was het dat Kruger met een strijdmacht, bestaande uit beproefde manschappen, zich zou terugtrekken op Portugeesch grondgebied. De troepenmacht aldaar aanwezig zou te gering zijn om dit te beletten. Kruger zou daar een zeer zwakke positie in kunnen nemen Portugal zou niet dan met de grootste moeite een macht naar Afrika kunnen zenden, die de vereischte sterkto zou hebben. De Engelschen zouden de Boeren alleen dan kunnen vervolgen op Portugeesch grondgebied, indien Engeland de internationale wetten schond. Amsterdam, 3 Sept. Aangevoerd 267 Run deren, le kwal. 64 a 68 ct., 2de kwal. 60 ct. 3de kwal. 55 ct. per KG. 150 Melk- en Kalf- koeien f 120 A f 240Graskalveren f a 1 31 nucht. Kalveren f9 al 1112 Schapen f af; Lammeren f a f 592 vette Yarkens 40 a 44 ct. per KG_ Purmerend, 4 Sept. Aangevoerd 289 vette Kalveren 60 a 80 ct. per KG.144 nucht. Kalveren f 10 a f 20; 174 vette Yarkens 40 k 47 ct. per KG.122 magere Yarkens f 13 a f 25; 269 Biggen f 6 a 1 9.2309 Schapen en 480 Lammeren819 Runderen en 43 Stieren Kip-Eieren f 3.30 k f 4.per 100. Magere Koeien, prijshoudend, handel matig, 1 110 a f 190 per stuk. Melkkoeien prijshoudend handel matig, f 80 f 150 per stuk. Yette Koeien, lager in prijs, handel stug, 0.55 1 0.66 per KG. Yette Kalveren, lager in prijs handel matig, f 0.70 k f 0.80 per KG. Nuchtere Kalveren prijshoudend handel matig. Yette Yarkens, prijshoudend, handel matig. Magere Yarkens en Biggen prijshoudend, handel matig. Yette Schapen lager in prijs, handel stug, f 20 A f 28 per stuk. Overhouders prijshoudend handel matig, f 14 k f 18 per stuk. Lammeren, prijshoudend, handel stug, f 8 a f 16 per stuk. RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor Texel en de, daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand Augustus Ingelegd f 17617.44'/*; Terugbetaald - 3503 48. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 2176. Zondag 9 Sept. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Schroder. (Doop.) Waal. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. half 10 de Hr. Yan Zweden. Nam. half 3 ds. Schroder. Cocksdorp. Yoorm. half 10 de Hr. Barende. GEREFORMEERDE KERK. Uosterend. Voorm. hall 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Geen dienst. Oosterend. Yoorm 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. voor ^IER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsche Cou rant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- maal in rekening gebracht. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het vanboorden, manchetten, Engelschehemden en wat verder tot den fijnen wasch behoort. Hopende door vlugge en nette bediening zich een ieders gunst waardig te maken. Minzaam aanbevelend, Gr. KRAMER—de Ruijter, Weverstraat. Het Collegie van dagelijksch bestuur van den Polder "Waal en Burg op Texel, brengt ter kennisse van de Ingelanden, dat te rekenen van heden tot en met den 19 dezer maand, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, de Zondagen alleen uitgezonderd, ter inzage zijn neder gelegd ter Secretarie van den polder aan den Burg alhierde vastgestelde lijsten aanwijzende de personen die stemgerechtigd zijn en diewelke tot leden van het bestuur kunnen worden gekozen. Texel, den 4 September 1900. Het Collegie van dagelijksch bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. S. KEIJSER Pz., Secretaris. beveelt zich beleefd aan voor het Te bezorgen bij MARTINA WEGMAN, HOOGERSTRAAT. bericht het geachte publiek van Cocksdorp en omstrekendat zij aan staande Zondag zal fotografeeren in Mevrouw DIKKERS te Texel vraagt tegen November Texelsche Varkensslachterij S. DROS Gz., Oosterend. een ruime keuzeRaaien, Bevers, Randlama's, Dames- en Heeren stoffen en een prachtige collectie Sportflanelleu. NOG "WORDT OPGERUIMD een restant C0RSETTEN en SP0RT- FLANELLEN tegen spotprijzen. Zie de uitstalling l Aanbevelend, TUi. VLESSING. Op Zondag' 9 Sept. a. s. zal de Heer DE JONGH van De "Waal voordrachten honden in het lokaal van den Heer R. DAALDER. volgens model der posterijen, speciaal ingericht voor postquitantie, dooh ook zeer goed te gebrui ken voor gewone quitantie, per 100 stuks 45 cents. Gewone quitantie's per 100 35 en 25 cents. Met een kleine verhooging in prijs ook bij mindere hoeveelheid verkrijgbaar bij LANGEVELD DE ROOIJ. in verschillende merken en prijzen voorhanden. Merk: hals-etiquet, lichtblauw 1 1,37'/, wit met goud1,37'/, 1,60 1,90 2,35 lichtblauw 1,75 donkerblauw 1,90 lichtblauw 2,65 Bovenstaande prijzen zijn per flesch k 1 liter, bij afname van 2 liter in eens. Het bestuur van den polder Eijerland zal op Zaterdag 8 September aanstaande des avonds ten half zes, in het lokaal van J. BUIJS te de Cocksdorp PUBLIEK AANBESTEDEN: het schoonmaken van het kanaal, de postsloot en Hoogezandskil in drie en de wegslooten in vier perceelen. ZEGT HET VOORT. zal, op Zaterdag 15 September 1900, 's morgens 10'/, ure, aan den GRINTWEG nabij het Nieuweschild op Texel publiek verkoopen: Een groote partij EIKEN PALEN lang 10 tot 15 vt., EIKEN HUIDPLANKEN lang 40 vt., GRENEN DEKPLANKEN van verschillende lengten, en een groote partij EIKEN BRAND HOUT. Adres te bevragen bureau van dit blad. De prijs is thans per boek (24 vel) 20 cent per 45 vel 1 K. G.) 36 cent, per riem 500 vel) f 3.75. Uitsluitend ii contant verkrijgbaar by 16°/o phosphorzuur, 75% fijnheid. Dagelijks verkrijgbaar pakhuis Oudeschild. Onder controle Rijksproefstation; prys f 2.37 P. BAKKER, haven, levert af. Wie hooger gehalte verlangt, wordt op aanvrage geleverd. levert alle soorten 6 W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Bij L. J. VEEN, te Amsterdam, verschijnt JOHAMA VAN WOUDE. Prijs per deeltje f 0.30. Deel I. Stenographic. II. Ziekenverpleegster. III. Apotheker. IV. Leerares in de Nederland- sche en Vreemde Talen. Y. Geneesk. Gymnastiek Jen Massage. VI. Accoucheuse. Klerk aan een ministerie. VH. Photografe. Letterkundige. VIH. Posterijen, Telegraphie en Telephonie. IX. Bewaarschoolhouderes en Kinderjuffrouw. X. Type-Writing. XI. J ournaliBte. XH. Tooneelspeelster. Gymnas- tiek-Onderwijzeres L. en M. O. XIH—XIV. Boekhoudster. XV. Pianostemster. Geagre- ëerde op een Registratie kantoor. Rijksklerk. XVI. Notaris. Adjunot-Inspee- trice van den arbeid. Bibliothecaris. Archi varis. XVIL Architecte. Kapster. Boek handelaarster. Uitgeefster. DOOR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3