Kachelkolen, Eng STANDAARDGIST. Geld beschikbaar Bruiloftsliederen H.H. Landbouwers! Zichzelf prijzen, kan een ieder. Geprezen worden bewijst voortreffelijkheid. POSTPAPIER Groote Houtverkooping. Deurwaarder C. de Wijn, Feuilleton. VERKOCHT. Aanbesteding. eenig slootwerk, PRIMA GROVE A. DROS Albzn. H.H. BAKKERS!! Joh. Boogaard. 3J| J| ENVELOPPEN SLOOPHOUT, Prijs f 1,25 per H.L. h contant. >■5 2 w CLEVELAND S.' I EGG'SMEAL of EIERMEEL. "oS-S co E. I h m cb - solied Depóthouder gevraagd. in pakjes van 120 vel, J. H. MOOJEN. Het Bestuur van den polder Eijerland zal op Zaterdag- S September e. k., des middags ten 2'/s uren op bet werk AANBESTEDEN, te beginnen bij den dwarsweg tusscben de Hof steden vde Nieuwe Wambergen „Melle" aan den grintweg. Informatiën verstrekt de opzichter. HET BESTUUR. denkelijk MAANDAG of DINSDAG a. s. in lossing baven Oudeschild. Den debiteuren van den Heer J. M. STIGGELBOUT alhier, wordt aanbevolen om binnen aclit clay en na beden ten kantore en tegen kwitantie van onder- geteekende bet door hun verschuldigde te vol doen of daarover schikking te treffen. Na dien termijn zal een aanvang met gerech telijke vervolging van de achterstalligen worden gemaakt. J. II. MOOJEN. 1 September 1900. Onder „Openbare Controle" der Rijksproefsta tions Echt Duitsch THOMASPHOSPHAAT, merk „de Ster", 160/« pbosphorzuur en 80''o fijnheid h f 2.40 per 100 Ko. Idem IV fU phosphorz. f 2.52",, zonder verhooging' bij hooger gehalte. KAINIET 12.4/o kali f 2.40. Verder alles con- curreerend. Landbouwkalk le soort f 0.57L/s per H.L., ongebluschte- en metselkalk enz. alles franco Texel. Bestellingen liefst spoedig. Aanbevelend, SIJBR, C. EELMA1V, Burg. Gebruikt steeds Bekroond met de gouden medaille. Op Texel uitsluitend verkrijgbaar bij den alleenverkooper i a p) fl *r S ci O) n m O O GEDEPOHCERO c,<i p td K' o S-. 2 1 e ts* EL - s sr p- S £- s s o oj p h r C* P to P tr1 03 K fl w t>0 d n 01 <tj :d> o.® h £3 »JT 1 50 O <0 W O? vOfiW? eyw Is het eenigste krachtvoeder waardoor ruim 230 eieren, per kip in 't jaar verkregen zijn, of van IS vastzittende kippen van 1 Jan. tot 31 Dec. '99 4041 eieren 31/. ets. f 141.43»/, Voedingskosten 1 cent per dag en per kip- 64.70 Winst in een jaar op IS kippen f 75.73'/. Zie belangrijke mededeeling in Algemeen Handelsblad 21 Jan. Nieuws v. d. Dag 22 Jan. Nieuwe Bott. 25 Jan. Telegraaf 27 Jan.j.l. en in de Voedermethode. Vervangt alle dure kuikenvoeders." Vraagt gratis Voedermethode en Attesten. Waar geen Depóthouder is, is levering recht streeks door: Hoofdagentschap van Cleveland's Egg'smeal, Barneveld. Voor TEXEL wordt een per pakje 40, 50 en 55 cents. per 100 25, 30, 35 et. en hooger. Ook bij kleinere hoeveelheden verkrijgbaar. 1ANGEVELD DE ROOIJ. zal, op VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1900, 's morgens 10 uur, op het HAVENTERREIN te Oudeschild op Texel publiek verkoopen: Een groote partij bestaande in: zware eiken Dekbalken, lang 22 vt.; eiken en grenen Huidplanken, 2 bij 11, lang tot 30 vt.; eiken Vlakplanken, lang tot 40 vt.eiken Palen en Leggers van verschil lende lengteneen groote partij droog Brandhout. Voorts: Een partij AMERIKAANSCH-GRE- NEN HOUTWAREN, bestaande in: Planken, Delen, Schalen en Schrooten alles van verschil lende lengten en breedten en van uitmuntende kwaliteit. op handteekeniug met of zonder borgtocht en op onderpand van vaste goederen. Rente en onkosten billijk. zijn bij ons in vele soorten voorhanden, terwijl andere spoedig worden geleverd tegen billijken prijs LAN GEVELD DE ROOIJ. 5. Waarom moet dat in een contract staan P vroeg bij. Waarom hebt ge dat gisteren niet gezegd Het angstzweet stond den koopman op bet voorhoofd. Omdat ik er gisteren niet aan gedacht hebantwoordde hij. Gij zoowel als ik dachten gisteren slechts om de mogelijkheid, dat ik sterven zou. Maar als ik in leven blijf, is de acte toch te onbillijk voor mij. Alles wat ik bezit geef ik u als onderpand voor tweeduizend gulden Dat lean toch niet Tobias Koster stond, alsof bij versteend was. Zijn gelaat veranderde niet, maar in zijn bin nenste kookte en bruiste bet. Plotseling sloeg hij zichzelf met de gebalde vuist voor het hoofd, trad op zijn slachtoffer toe en siste tusschen de tanden: En, wanneer ik u het geld eens niet uitbetaal Wat dan Dan zijt ge geruïneerd. Nog heden moet ge bet geld hebben, dat weet ik. Wat zult ge beginnen, als ik u bet geld niet geef? De laatste droppel bloed was uit Willems gelaat geweken. Dat bet strijd kosten zou, had bij vooruit geweten. Maar deze wending had hij niet voorzien. Wat zeide de man die daar voor hem stond P Hij wist, dat hij geruïneerd was, wanneer hij heden nog het geld niet ontving. Hoe wist hij dat Dat had hij hem gister nog niet gezegd Zou zijn zuster, zou Cecilia.... Bliksemsnel kwam de gedachte bij hem op. Als dat bezoek van Cecilia vanmorgen eens niets anders geweest was dan een valstrik, dien men hem gespannen had P Welke reden kon zij ook gehad hebben, om hem het geld te beloven P En gerechte hemelHij was werkelijk geruïneerd, als hij vandaag het geld niet kreeg Vol ontzetting staarde hij den man aan, die hem in zijn macht had, den woekeraar, die niet alleen zijn have en goed. maar zijn hart, zijn ziel opeischte Er zijn stille wateren, waarin het echter onder de oppervlakte kookt en bruist. Zoo liet ook Tobias gelaat niet doorschemeren wat er in zijn hart omging. Hij gevoelde, als bij ingeving, dat er iemand anders in het spel was, die den koopman op het denkbeeld gebracht had. Gisteren vond hij alles goed, wat de woekeraar hem voorstelde. Ongetwijfeld! Daar had Cecilia de hand in gehad. Alsof hij een plotselinge ingeving kreeg, liep hij haastig op de vleugeldeuren van de aan grenzende kamer toe en duwde ze open, nog juist bijtijds om te zien, dat de deur van de gang werd toegetrokken. Zonder zich te bedenken stapte hij de kamer door, waarvan het zachte tapijt het geluid zijner voetstappen verdoofde, en sloot de deur, die op de gang uitkwam, af. Daarna keerde hij terug. Hij liet de vleugel deuren open. Zijn slachtoffer zat nog altijd in diep nadenken verzonken op zijn stoel. Zweet parelde opzijn voorhoofd. -Wij waren niet alleen zeide de woekeraar, terwijl hij den koopman scherp aanzag. Nu zijn we het wel. Ik zal de bepaling, die gij wenscht, in een contract opnemen. Maar ge moet bet document bier voor mijn oogen in een couvert sluiten, verzegelen en mijn adres er op zetten. Voor bet geval geen terugbetaling beeft plaats gehad moet bet dadelijk na uw dood worden teruggegeven aan mij. Gij ziet, dat ik u zooveel mogelijk ter wille ben. "Vindt gij die bepalÏDg goed P Willem Keizer boorde den voorslag van zijn valschen vriend met verbazing aan. Hij begreep er niets van. Gij schijnt lang over uw antwoord te moeten nadenkenverbrak de ander het stilzwijgen. Ge stelt mijn geduld op een harde proef. Vergeef mij, antwoordde Willem. Gij hebt gelijk, ik neem uw voorslag dank baar aan. Binnen korten tijd hoop ik u het geld te kunnen teruggeven. Thobias scheen deze woorden niet te hooren. Evenals den vorigen dag maakte bij het document in korten tijd in orde. Daarna reikte hij het aan Willem over. Is bet zoo naar uw zin vroeg hij. De hand van den armen koopman beefde, toen hij het papier overnam. Eenige minuten lang dansten de letters heen en weer voor zijn oogen. Hij kon niet lezen in 't eerst. Maar langzamerhand begon hij te ontcijferen. Ik, Thobias Koster, verklaar biermede, dat ik mijn vordening verliezen zal, zoodra Willem Keizer mij de tweeduizend gulden, die bij heden van mij geleend heeft, heeft terug betaald. Teruggave van dit contract zal als kwijting worden beschouwd. Willem Keizer las de woorden twee-, driemaal over. Hij trachtte zijn gedachten te verzamelen, wat hem op het eerste oogenblik niet best wilde gelukken. Eindelijk merkte hij op Maar hier staat volstrekt niets in van het onderpand. En daar gaat het toch om. Tobias Koster pakte het papier weer op. Wat moet ik dan erbij schrijven In zijn hachelijke positie kreeg Willem plot seling zijn geheele denkvermogen terug. Voeg er slechts bij, dat ook de acte haar geldigheid verliezen zal, waarbij ik alles, wat ik bezit, aan u als onderpand heb gegeven. Gij zijt ineens verduiveld voorzichtig ge worden riep de ander uit. Maar het zij zoo. Nu, zijt gij nu tevreden P Hij wierp de pen weg. Willem Keizer stond langzaam op Ja, dat ben ik. God is er getuige van Hier is een couvert, hier is zegellak en een zegel. Doe nu, wat wij afgesproken hebben, zeide de woekeraar op zijn gewonen, drogen toon. De koopman trad naar den lessenaar toe. Nog eens las hij bet contract over. Dan vouwde hij bet papier langzaam dicht, schoof het in het couvert, verzegelde dit en zette er Tobias Koster's naam op. Waar wilt ge nu dat stuk bewaren? Wil ik het zelf bewaren of zal ik het deponeeren bij de Handelsbank vroeg Keizer, Tobias scheen even na te denken. Neen, leg bet bij uwe papieren in uw schrijfbureau, dat is voldoende. Blijft ge in leven en voldoet ge aan uw ver plichtingen, dan zijn deze stukken slechts voor den vorm geweest. Sterft gij echter, dan zal ik ze door het adres wel in banden krijgen Willem knikte. Ik zal het in 't bovenste vakje rechts van mijn schrijfbureau bergen, waar ik alle belang rijke papieren bewaar. Gij zoudt het zelf in geval van nood kunnen vinden {Wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4