N°. 1361. Zondag 23 September A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burs 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cis. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Adverteniiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel BEKENDMAKING. KLEINHANDEL Ii\ STERKEN DRANK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei- Gemeente Texel maken bekend, dat onder dag- teekening van den 18 September 1900, bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Hendrik Dogger Mz. van beroep Stoomboot-conducteur, wonende te Oudeschild alhier, om vergunning- tot het verkoopen van sterken drank in het klein in deze Gemeente, in de volgende lokali teiten de gelag- en zijkamer van het perceel staande aan de haven te Oudeschild. Wijk S No. 20. Afgekondigd en aangeplakt te Texel, den 20 September 1900. De Secretaris, De Burgemeester, A. Laxgeveld L.-S. H. W. de Joncheere. NATIONALE MILITIE. LOTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei- Gemeente Texel maken bekend 1-. dat de loting van hen, die vóór 1 September van dit jaar in deze Gemeente voor de Militie zijn ingeschreven, zal geschieden in de O. L. School te den Burg, op Donderdag', den IS October 1900, des voormiddags te 11 uren 2°. dat op dien dag, des namiddags te 1 uren, ter Gemeente-Secretarie, ten behoeve van hen, die meenen recht te hebben op vrij stelling ivegens broederdienst ol als eenige wettige zoonde vereischte getuigschriften kunnen worden aangevraagd 3dat de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens eigen militairen dienst of dien van een broeder of broeders, de noodige bewijs stukken moeten inleveren bij den Burge meester, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, en alzoo vóór den 30 November 1900. Voorts worden de belanghebbenden er uit drukkelijk op gewezen, dat het opgeven van redenen van vrijstelling bij gelegenheid dei- loting aan den Militie-Commissaris en het doen opmaken èn bij den Burgemeester inleveren van de noodige bewijsstukken tot het bekomen van vrijstelling om eene andere reden dan lichame lijke ongeschiktheid of gemis van de gevorderde lengte, niet voldoende zijn om zich de vrijstelling te verzekerenwaarop zij meenen aanspraak te kunnen maken, maar dat hun belang medebrengt om bovendien de vrijstelling te vragen bij den Militieraadop den tijd; daarvoor overeenkomstig art. 25 van het Koninklijk besluit van 8 Mei 1862 (Staatsblad No. 46) bepaald. Texel, den 20 September 1900. De Secretaris, De Burgemeester, A. Langeveld L.-S. H. W. de Joncheere. NB. Volgens art. 33 der Wet betrekkelijk de Nationale Militie trekken de ingeschrevenen zeiven hunne nommers. Voor hem, die niet is opgekomen, kan het nommer getrokken worden door zijn vader, moeder of voogd. Zoo ook deze niet is opgekomen, geschiedt het trekken van een nommer door den Burgemeester of het Lid van den Raad der Gemeente, waar de loteling voor de Militie is ingeschreven. TEXEL 22 Sept. 1900. Volgens mededeeling van den heer Westen berg, die zich, zooals bekend, bijzonder voor die zaak interesseert, werd gister ons eiland bezocht door een ingenieur als afgevaardigde van de heeren Beversen en Van Heurn, ingenieurs te 's Gravenbage, voor een onder zoek in loco met betrekking tot den aanleg van een stoomtram. Naar bij onderzoek bleek, waren aan dien aanleg geen technische bezwaren verbonden. Hoogst waarschijnlijk zon binnenkort consessie worden aangevraagd en zouden een tweetal plannen worden voorgesteld ter keuze aan den Raad der Gemeente. Volgens het eene plan zou de lijn moeten worden aangelegd van Oudeschild naar de Waal en Eierland met een zijtak naar den Burg en zou de personentrein moeten loopen van Oudeschild over de Waal naar den Burg. Volgens het andere plan zou de personentrein loopen dooi de laagte naar den Burg en zou een zijtak worden aangelegd naar den Nieuwen weg tusschen Oudeschild en de Waal, om langs dien weg te worden vervolgd naar de Waal en verder naar Eierland. Personen-vervoer zou dan alleen plaats hebben van Oudeschild naar Den Burg en goederenvervoer langs den geheelen lijn. In beide plannen is tevens opgesloten, dat het door den polder Eierland loopend „kanaal" zoo zal worden ingericht, dat vrachtgoederen met eens te water kunnen worden vervoerd in pramen, enz., waardoor ongetwijfeld de bewoners van dien polder zeer gebaat zouden zijn en het mogelijk zou zijn, dat yelen zich op den verbouw van suiker bieten gingen toeleggen, een artikel, voor welks vervoer, naar men vertrouwt, de tram dan onmisbaar zou blijken. Mocht het ge meentebestuur bewijs willen geven van belangstelling door het verleenen van een subsidie, betzij deze dan ook laag mocht zijn, dan zou de flnanciëele steun van Provincie en Rijk zeker niet achter blijven en het tramplan een groote stap nader zijn tot ver wezenlijking. De leden der onlangs alhier opgerichte Schietvereeniging hielden Woensdag j.l. vergadering in hoofdzaak ter vaststelling van 't reglement. De vereeniging heeft den naam „Texel" gekregen. Bij de twee reeds voorhanden geweren zou men er nog een 2-tal bestellen, zoodat de vereeniging alsdan 4 geweren zal kunnen gebruiken. Van den Voorz. werd nog eene hoeveelheid amunitie ten geschenke ontvangen. De oefeningen zullen behoudens nadere goed keuring, worden gehouden in de Algemeene Bewaarschool. Van 18 tot en met 20 Sept. werden van hier verzonden243 schapen, 202 lam meren, 2 koeien en 1 paard. Het dagblad „De Scheepvaart" bevat onderstaand droevig bericht betreffende den ook hier bekenden kranigen zeeman Nieman, die geruimen tijd te de Cocksdorp vertoefde, tijdens hij de werkzaamheden leidde, bij het bergen van lading uit het op de Vliehors gestrande Engelsche 4-mastschip „Stanley." L. Nieman. t Met leedwezen vernemen wij, dat L. Nie man te Maassluis, die zich in dienst der Berging-Maatschappij, bij het redden van levens en eigendommen een groote naam verworven heeft, gisteren bij het verrichten van duikers- werk, aan het op de Schelde, ter hoogte van Balk gezonken liggende stoomschip „St. Paul door verstikking het leven heeft verloren. Waal, 21 Sept. Onze plaatsgenoot, de Heer C. Kuijper Jbz., slaagde dezer dagen voor het examen van Surnumerair bij het Politie-wezen, ter opleiding van Inspecteur en Commissaris. Oudeschild, 21 Sept. Woensdag 11. had alhier in de Kon. Wilh. Bewaarschool de verloting plaats ten bate van het Adm. de Ruyterfonds. De hoofdprijs, een completen wereld-phono- graaf, viel op No. 3471, de naaimachine op No. 3107 en een gouden horloge op No. 5869. Naar wij vernemen werd de hoofdprijs gewon nen door den heer A. A. Spee, te Vlaardingcn. Op allerlei gebied heerscht thans con currentie, hier op 't dorp zelfs onder de kaartspelers. Voor 't logement van den Heer D. Vos, staan twee biljetten, met het doel proselieten te maken voor een kaartclub. De eene uitnoodiging gaat uit van de Socië teit, de andere van het gezelschap „Allen gelijk." Oosterend, 22 Sept. De classis 's-Qraven- hage der Gereformeerde Kerken in Nederland, door de Algemeene Synode daartoe aange wezen, heeft de Gereformeerde Kerken in Ne derland opgeroepen tot een gemeenschappelijke ure des gebeds, op aanstaanden Zondag, 23 Sep tember, 's avonds, ter wille van „de broeders en zusters in Zuid-Afrika," en ook „voor 't Engelsche volk, het misleide volk voornamelijk voor de kinderen Gods onder hen, die door verblinding er toe gekomen zijn, om God te danken voor de nederlagen der Boeren en in 't bijzonder voor degenen in Engeland, die, dezen oorlog veroordeelende, zooveel smaad daarvoor moeten dragen." Gehoor gevende aan deze oproeping, zal in de Gereformeerde Kerk alhier, op morgen, des avonds te 7 uur, een bidstond in boven bedoelden geest gehouden worden. Een ballon, welke de luchtreizer Antenne (dezelfde, die ook te den Helder zulk een ballon wilde oplaten) te 's-Gravenhage zou doen opstijgen, geraakte bij de vulling in brand. Ook de kleeren van een 12-jarig jongetje, dat stond te kijken, vatton vuur. Het knaapje bekwam ernstige brandwonden en werd in het ziekenhuis opgenomen, doch zijn toestand is niet levensgevaarlijk. De agent Schouten, die vrij van dienst was, bluschte de kleeren van het kind, en werd daarbij zoodanig verwond, dat hij zich in het ziekenhuis moest laten verbinden en voor- loopig geen dienst kan doen. Als een bewijs hoe de hooge steenkolen- prijzen vele industrieën drukken, diene, dat de meeste eigenaressen van fijne strijkinrich- tingen te A msterdam deze week hare cliënteele kond hebben gedaan, dat de prijzen voor het wasschen en strijken van een boord zijn verhoogd met een halven en voor een front en een paar manchetten met een cent. Een ernstig ongeluk had plaats in de tricotagefabriek te Apeldoorn. De monteur een jong man van 23 jaar, besteeg de lift. Door een defect kon hij die niet tot stilstand brengen. Het toestel waarin hij stond vloog in eens naar omhoog, waardoor hem tegen de muurzoldering het hoofd bijna werd ver pletterd. Hoewel de ongelukkige nog leefde vreest men zeer voor't behoud van zijn leven. Aan de Rijks Munt te Utrecht, die sedert eenige weken, na een geruimen tijd van stilstand, weer aan het werk is, is men op het oogenbiik bezig met het aanmunten van guldensstukken, die het jaartal van het Kroningsjaar (1898) met den nieuwan beel denaar en de nieuwe kroon op het wapen dragen. Vermoedelijk zal nog een vijftal weken met het aanmunten van guldens worden voortgegaandaarna zal met het aanmunten van halve centen worden begonnen> Woensdag kwamen zich twee Neder landers, kortelings den Transvaal uitgezet, aan het Departement van Buiteulandsche Zaken beklagen over de schandelijke behan deling, die zij door en bij hun uitzetting van Engelsche zjjde hebben ondervonden. Te Nieuw-Loosdrecht geschiedt dit najaar de straatverlichting op een wjjze, die zeker niet algemeen in Nederland zal zijn. Alle ingezetenen toch, voor wier woning eene lantaarn is geplaatst, zullen zelf voor de verlichting en het schoonhouden zorg dragen, 't Is vrijwillige arbeid en de commissie rekent er op, dat deze niet zwaar zal vallen. TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1