Buitenland. Ingezonden Stukken. Marktberichten. Predikbeurten. Advertentiën ADVERTENTIËN. Te St. Michiels-Gestel (N. Br.) had iemand dezer dagen een vreemde vangst. Een zet- hengel geplaatst hebbende om snoek te vangen kwam hij, toen hij eenigen tijd daarna ging kijken, tot de ontdekking, dat de draad was afgeloopen. Doch inplaats van een snoek in het water ving hij een reiger in de lucht. De vogel die het zetvischje had willen snappen was door den angel, dien hij mede had ingeslikt, gevangen gehouden. Ten behoeve van de 130 gezinnen met 238 kinderen van de uitgesloten arbeiders der stroocartonfabriek te Leeuwarden, is een bedrag van f 860 91'bijeengebracht. De coöperatieve bakkerij „Excelsior" heeft 2000 brooden toegezegd. Door een heer te Amsterdam werd de politie verwittigd, dat in de richting van het westelijk viaduct schoten werden gelost en dat zich aldaar een persoon ophield, die zich vermoedelijk daarmede onledig hield. Inderdaad werd aldaar een man gevonden in het bezit van een revolver met een blikken busje met 16 scherpe patronen, waarmee hij voorbijgangers had gedreigd. Naar het politie bureau gebracht, verklaarde hij timmerman te zijn en in Duitschland gewerkt te hebben. Hij stelde zich hier woest aan, klaagde over hoofdpijn enz., waarop hij tot onderzoek naar het Wilhelminagasthuis is overgebracht. Men is aldus „Het Huisgezin" in zekere kringen gewoon te spreken van het „duistere Zuiden" en tijdens het woeden der leerplichtkoorts werd keer op keer te verstaan gegeven, dat leei'plicht wel overal, maar voor de zuidelijke provincies dubbel noodzakelijk was. En wat leeren nu de cijfers Dat, blijkens een bij het Schoolverslag 1898 -1892 behoorende tabel, van 100 de inge- lijfden bij de land- en zeemilitie konden lezen noch schrijven in Noord-Brabant 3.93 pCt. Limburg 3.86 Overijsel 4.47 Groningen 5 55 Friesland 5.95 Drente 7.26 In al de vier noordelijke provincies is dus het aantal analphabeten grooter dan in het „duistere" Zuiden, waar het percentage met dat in Gelderland en Utrecht vrij wel gelijk staat. Moet nu toch een bepaald gedeelte van ons land met het epitheton „duister" worden versierd, dan zou daarvoor het Noorden in ieder geval eerder in aanmerking komen. Nabij Gronsfeld, op de lijn Luik—Maas tricht, zijn Woensdag een man, zijn vrouw en hun kind overreden. De vrouw wilde haar kind, dat op de lijn speelde, en de man beiden redden. De „Standard" bespreekt in een artikel het aanbieden van een Hollandsch oorlog schip voor de overbrenging van Kruger naar Nederland. Het blad acht de sympathie van het Nederlandsche volk voor de Boeren alles zins begrijpelijk, doch beschouwt de gedane aanbieding als een zéér brutale en tegelijk als een uitdagende daad. Een depêche uit Pretoria, onder dato 18 Sept., meldt dat de Boeren de spoorlijn tusschen Roodewal en Vredepoort over een afstand van 21 mijl hebben opgebroken. De prijzen van levensbehoeften en levens middelen te Johannesburg zijn enorm gestegen. Groenten zijn schier niet te krijgen, gecon denseerde melk kost f 1,55 per bus, suiker f 1.25 en f 1.87 per pond, varkensvleesch f 1 55 per pond. Zeep was niet meer voor handen, kaarsen doen f 1.55 per pak, lucifers 45 en 62 cent per doos. Maarschalk Roberts seint uit Nelspruit dat van de Boeren, ten getale van 3000, die zich terugtrokken op Komatipoort, 700 de Portugeesche grens overschreden. De overigen verstroiden zich nadat zij eerst de Longtoms en de veldstukken vernield hidden. Niets is van het Boerenleger overgebleven, dan eenige weinige op plundering uitgaande bende. Woensdag is het postkantoor te Man chester geheel door brand vernield. De tele grafische en telefonische verbinding met Londen is daardoor volkomen gestoord en zal waar schijnlijk eerst over eenige dagen hersteld zijn. Telegrammen voor Manchester worden -per spoor van Liverpool overgebracht. De New-Yorksche correspondent van het „Berl. T." heeft belangrijke mededee- lingen gedaan over de vraag of er uitzicht beslaat op de voorziening in den nood van Europa door Amerikaansche kolen. Vele Amerikanen beantwoorden de vraag beves tigend, ook voorname staatslieden als Chauncy Depew die onlangs van een reis naar Europa is teruggekeerd. De Amerikanen houden hun kolen ook voor de beste die er zijn. Toch moet men zoo voorzichtig zijn de be richten omtrent reeds gedane uitvoeren niet voor zuivere waarheid aan te nemen. In 't eind van Augustus wist de Londsnsch „Daily Mai," te verhalen, dat te New-Castle orders waren ontvangen om 70.000 ton kolen uit Ameiika naar de Middellandsche Zee te ver voeren. Bij onderzoek echter in Amerika heeft men niet kunnen ontdekken waar de levering Yan die lading geschied was zoodat zeer aan de waarheid wordt getwijfeld. Te Athene zegt men, dat bij een schip breuk bij Sarkice honderd menschen zijn omgekomen. De Duitsche papierfabrikanten trachten stemming te maken voor de verhooging van invoerrechten op papier, niet zoozeer ter keering van een geweldige concurrentie uit het buitenland, doch om de papierprijzen nog hooger te kunnen opvoeren dan nu reeds door trusts bereikt is en om te voorkomen, dat het consortium van uitgevers, onlangs gevormd, aanzienlijke voorraden tegen behoor lijke prijzen zou laten komen uit het buiten land. Het getal slachtoffers van den wervel storm in Texas blijkt nog steeds grooter te zijn dan men dacht. Toen de hulpexpeditie de zeebadplaats High Island, ten noordoosten van Galveston, bereikte, vond zij de plaats verwoest en vierhonderd lijken onder de puinhopen. Geen - enkel huis was gespaard. (Buiten verantwoording van de Redactie.) Aan de Texelaars! Schagen, 20 Sept. Aangevoerd: 18 paarden f 60 a f 200, 10 Stieren f 90 a f 14060 Gelde- koeien f120 a 1 165; 40 Kaltkoeien f 120 a 1 230Y aarzen i af 25 N uchtere Kalveren f 10 a f 16.470 Schapen f 13 af 27.— Lammeren f a f Bokken en Geiten f a f 40 Varkens f 11 af 14. 26 Vette Varkens 43 a 46 cent per kilo 60 Vette Koeien f 160 a f 250; 70 Biggen f 6.— a f 10 50Kipeieren, f 3.25 a f 4.Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.55 a f 0.60. Leiden, 21 Sept. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 117 af 251;! 89 Stieren f49 af 285; Veulens stuks f af 188 kalfkoeien f 110 a i 240; Melkkoeien f 110 a 1240 193 Varekoeien f 90 a f 212 211 Vette koeien f 117 a f 251; 52 Vette kalveren f 31 a f 115.33 Magere kalveren f 8,a f23.00; Graskalveren f a f 678 Vette schapen f 17 a f 31.—; 356 schapen (weide) f 12 a f 22.Paarden a f 356 Magere Varkens fl4a f31. Vette Varkens a ct. 547 Biggen f4. a f 12. 739 Lammeren 8a 14.50. Londen, 20 Sept. Ter markt zijn aangevoerd 100 Runderen, 2000 Schapen en lammeren, 35 Kalveren, 80 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.50 a f 0.71Schapen en lammeren f 0.47 a f 0.86; Kalveren f 0.56 a f 0.85; Varkens f 0.35 a f 0.65. Zondag 23 Sept. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Schroder. Koog. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. half 10 de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Uosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. 's Avonds 7 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 15 Sept. tot 21 Sept. 1900. ONDERTROUWD:) n GETROUWD: j Ueene' GEBOREN Sijbrand, zoon van Cornelis Ellen en Neeltje Bakker (Oost). Pieterzoon van Frans Kalis en Rigtje Buijs (den Burg). OVERLEDENAdriana Alderlieste, 66 jaar, weduwe Adrianus Blom (Eierland). Johanna de Jong, 69 jaar, (den Burg). v00r VIER achtereenvolgende plaatsingen in de Texelsche Cou rant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- maal in rekening gebracht. Ondertrouwd: Dr. C. J. KEIJSER, Art*, en G. A. LENS. Midden-Beemstcr20 g tember im s-Gravenhage Receptie: Zondag 30 September, Z. O. Binnensingel 96, 's-Gravenhage. In December van 't vorige jaar werd onderstaande in de Tex. Courant opgenomen Sedert 1876 bestaat in N.-Holland de Vereeniging //Het Witte Kruis." Zij stelt zich volgens de Statuten ten doel //Samenwerking rtot bet afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten //tot het verleenen van hulp bij epidemicn en ge wone ziektegevallen, én //tot het helpen bevorderen der algemeene gezond heidsbelangen." Vernam men in den eersten tijd na de oprichting weinig van de Yer., in de laatste jaren is dat geheel anders geworden. In enkele gemeenten werden afdeelingen opgericht, die, geldelijk krachtig gesteund uit het vrij aanzienlijke fonds der Ver., zoo goed en heilzaam werkten, dat het aantal afd. weldra snel vermeerderde en thans reeds is gestegen tot 58, met circa S000 leden. Ook in deze gemeente (Haringcarspel) bestaat een afd. die, opgericht door een zeer klein aantal belang stellenden, nu 130 leden telt. Zoo kan ik dus ook van nabij oordeelen over het nut der Ver. „Het Witte Kruis." Voor vele zieken en herstellenden is de afd. alhier een zegen. Een gedeelte van een ongebruikt school lokaal is ons magazijn. Daarin is allerlei verplegings- materiëel te vinden; als: Ledikanten met gewone matrassen en met staaldraad-matras, ziekenstoelen, wind en waterkussens, ijszakken, urine-flesschen, enz. enz. in enkele jaren door de afd. Haringcarspel aangekocht. Op schriftelijk advies van een geneesheer kan elk lid, benevens elk onvermogende, het benoodigde bij den magazijnmeester afhalen. Aangezien ik tot nog toe den naam mijner geboorte plaats mis in de lange rij der afd., neem ik de vrijheid, de Texelaars, op te wekken, eene dergelijke afd. op te richten, iets, wat voor Texel wel geen bezwaar zal opleveren. Voor erkenning der afd. door het Hoofdbestuur is thans vereisckt: 25 leden benevens een inkomen van minstens f 50. De contributie op f 1'sjaars stellende, dient men dus aanvankelijk 50 leden te hebben. Wanneer door een wei-ingelicht persoon doel en werking der Ver. aan de Texelaars worden bekend gemaakt (in een daartoe belegde vergadering bijv.) twijfel ik niet, of er bestaat op het eiland weldra .'eene kracht ige afd. met hoofdmagazijn te Den Durg en bij-magazijnen te Oosterend, de Cocksdorp en Den Hoorn, (Waal ligt misschien te dicht bij Den Burg) alle goed voorzien van verplegingsmateriëel, in vele gevallen zoo nuttig, soms. zelfs noodzakelijk, doch voor de meeste particu lieren te duur, om zelf aan te schaffen. Hopende, door dit schrijven iets bijgedragen te hebben tot de oprichting eener afd. Texel van de N.-Holland- sche Ver. „Het Witte Kruis" en dankend voor de plaatsing üw abonné, Dirkshorn. L. REUVERS. Eenigen tijd daarna scheen men de koe bij de horens te zullen vatten. Ik las iets over eene vergadering, waar met het oog op het „Witte Kruis", eene commissie was benoemd, terwijl een derde mij om nadere inlichtingen verzocht. Op de hierop gevolgde vergadering werd echter in eene andere richting gestuurd, zoodat het W. K. op den achtergrond geraakte. En hoewel ten zeerste waardeerende het streven naar de oprichting van een Ver, die aan behoeftige herstellenden versterkende middelen zou verschaffen (ook hier bestaat eene dergelijke Ver. onder den naam Vrouwenvereeniging „Hulp in Nood") durf ik gerust beweren, dat een atd. van 't W. K. weldra zou bljjken even heilzaam te werken, al is het op andere wjjze en in ruimeren kring. Nu de tijd voor verschillende verg. weder is gekome dacht het mij de ware tijd, het W. K: nog eensoni de aandacht van Tex. burgerij te brengen. Bij deze Ver. kunnen zoowel leden, als onvermoget den bij voorkomende gevallen van het voorbande zijnde verplegingsmateriëel gebruik maken. De burgerij ten onzent, voorgelicht door onzen dokte die een ijverig voorstander van 't W. K. is, profitee er dan ook dikwijls van. Dat eene afd. W. K. als „algemeen belang" won beschouwd, blijkt m. i. ten duidelijkste uit het fei dat in verscheidane gemeenten (ook in de onzi de Burgemeester als Voorzitter en de dokter als Li van Bestuur fungeert. Ten slotte nog dit wat de financiën aangaat. Voo elk lid draagt men aan het Hoofdbestuur 25 ets. pi jaar af. Doch elke afd. ontvangt jaarlijks van h( Hoofdbestuur der Ver. eene subsidie van f 50.00 pit eene som, die berekend wordt naar het aantal lede der afd, Met achting Uw Dw. L. REUVERS. Dirkshorn, 20 September 1900. (Biduur voor de Boeren.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2