Knnstmesthandel. Stoomtrasmolen. Schelpkalkfahriek. Postpapier en Enveloppen, STROO en RUIGTE Grove Hull-kolen, w Woerdensche Loten, Goud en Zilverwerk, Goedkoope Zeetochten Twee jonge witte fretten. waschmiddel voor schapen Boterhammenworst, .m SCHOUW. HORLOGEN, REGULATEURS, WEKKERS enz. SCHOUW. gebruikte doch solide meubelen, Visscherij, sloot- of baggerwerk. Eiken ZONDAG gedurende de zomermaanden. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. SCHOUW. SCHOUW. Schapenhouders ROMEIN «i OUDENHOVEN. GEZ0NDHE1DS-C0RSETTEN. fexel G. D. Kikkert. Steeds in voorraad Vetleeren Laarzen, JOH. KIKKERT. J. E. WIHKLER, De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Te koop: C. Keijser Pz. WW MODES. -JM Dames- en Kinderhoeden en Garneering. Wed. J. G. Moojen. de opstel eener schuur |f de Naf uur Vollen 1 i! Ondergoederen HARTELIJK DANK voor de vele blijken van belangstelling bij onze 25-jarige echtoereeniging ondervonden. W. BAKKER Hz. M. C. BAKKER—L AN GEVELD. Amsterdam. KENNISGEVING. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder Waal en Burg op Texel brengen ter kennisse van de Ingelanden, dat naar aanleiding van art. 10 der Keur en Verordening voorden Polder, de SCHOUW op het schoonmaaijen en zuiveren der TOGTSLOOTEN van bobbels, kroos, riet en flab is bepaald op Woensdag, den 26 September 1900. De nalatig en verbeuren eene boete van f 1. en bij herschouw f 3. Texel, 10 September 1900. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. J. ROEPER, Dijkgraaf. S. KEIJSER Pz., Secretaris. Voorhanden een ruime sorteering Pbotographiën van pendules ter inzage. Alle uurwerken worden onder garantie ge leverd. Het Bestuur van den polder het Burger Nieuwland brengt ter kennisse van de Inge landen, dat volgens art. 8 der keur voor den polder, de SCHOUW op het schoonmaaijen en zuiveren van den Togtsloot, van bobbels, kroos, riet en flab, is bepaald op DONDERDAG den 87 September 1900. De nalatigen verbeuren eene boete van hoog stens f 3. Texel, 11 September 1900. Het Bestuur voornoemd, C. B. BAKKER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. als: linnen- en Penantkastjes, Scbnif- en ronde Tafels, Kinder stoelen en -Wagens, Schilderijen, Spiegels, een compleet gebloemd eetservies (70 stuks), enz. enz. bij K- ZEGEL Fz„ Oudeschild, Voor bovengengenoemde werkzaamheden voor radig uitmuntende als bekend solide en waterdicht. Aanbevelend, M van Texel naar Nieuwediep v.v. per R/S „Kampioen" en „Ada van Holland." RETOURBILJETTEN uitsluitend geldig op den dag van afgifte. Ie KAJUIT 50 ct. 2e KAJUIT 30 ct. DIEISTSTREGEUIISr G Van TEXEL, 's morg. 4.15, 6.50 's nam. "2.30, 5.15. Van NIEUWEDIEP, '8 morg. 5.30, 9.30 's nam. 4.6.30. (Plaatstijd). Tarief voor Kinderwagens, Fietsen en Honden: 15 ct. enk. reis yracht 25 retour DE DIRECTIE. KENNISGEVING. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel brengen bij deze ter kennisse van de Ingelanden, dat naar aanleiding van art. 15 dei- keur en verordening voor dit Waterschap, de SCHOUW, op het schoonmaaijen en zuiveren van de Togtslooten en Cenen, van bobbels, kroos, riet en flab, is bepaald op ZATERDAG den 89 September 1900, de nalatigen verbeuren eene boete van tl.en bij herschouw van f3. Texel, den 10 September 1900. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. J. ROEPER, Dijkgraaf. S. KEIJSER Pz., Secretaris. ook in 't klein verkrijgbaar bij LANGEYELD DE ROOIJ. neemt in behandeling hvpotheekaanvragon tot alle bedragen Rente-vergoeding 5%. Geeft pandbrieven uit: De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. Het Bestuur van den polder Eijerland brengt ter kennis van belanghebbenden, naar aanlei ding van het bepaalde bij art. 9 der keur op de wateringen en slooten, dat op den 6 October aanstaande, de gewono jaarlijksche SCHOUW zal plaats hebben over do wateringen en slooten in den polder en noodigt de onderhoudsplich tigen uit. te zorgen dat op dien datum de voorschriften in de artikels 2, 5, 6, 7 en 8 dier keur stipt zijn nageleefd, zullenae daarop nauw lettend worden toegezien en bij eenig gebrek de keur streng worden toegepast. Inlichtingen verstrekt de Secretaris van den polder bij wien exemplaren der keur zijn te verkrijgen. Texel, 15 Sept. 1900. Het Bestuur voornoemd, H. FLENS, Dijkgraaf. J. P. NOORDIJK, Secretaris. Te bevragen bij P. v. d. VLIET, de Cocksdorp. Sedert 19 jaren wordt door ons een in den handel gebracht, dat, niettegenstaande de vele concurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes en debiet heeft mogen erlangen, dat ons het recht geeft het als bet beste der bestaande Wasch-zuiverings-middelen aan te bevelen. 't Heeft, om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen, boven dat van alle andere dit vóór, dat het na de Wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen oorzaak is, dat de yliegen een veel langeren ijd van het scaap verwijderd blijven. Verkrijgbaar in potten voor 10 schüpen A 70 cent en voor 20 schapen k f 1.40 per pot, bij den heer Burg op Texel. HEDEN ONTVANGEN de nieuwste modellen Tevens Kinderbarets, Mutsjes, Wollen Jurkjes, en verder vele artikelen voor het a s. Wintersaison. Depot der Natuur-Wollen Onder goederen van Jansen Tilanus, Friezenveen. ALLEENVERKOOP voor Texel der plant aardige Beleefd aanbevelend, TE KOOP: in de Nieuwstraat waarin nog een goed VIERKANT. Direct te bevragen bij C. R. KEIJSER, Ruitersplaats. TE KOOP. Tarwestroo 8 ct. per warrebos. Te bevragen bij C. J. ROEPER, Burg. ROOKWORST en LEVERWORST. C. VISSER, Slager. 1 OCTOBER in lossing: f 1.15 per H.L. ii contant. Profiteert van de gelegenheid bij W. GRIEK, De Cocksdorp. He ondergeteekende belast zich gaarne met bet publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteort deze onderhands. J. E. WINKLER. van 65 CE2STT PER STUK, bij LANGEVELD DE ROOIJ, Burg op TtxtU 4°/o h 99l/a°/o'3V,7o a 94>/.7.. Fdbrieks- Z rkrygt>3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3