N°. 1371. Zondag 28 October. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel GEVONDEN VOO RW EK PEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een sleuteleen stalen tabaksdoos en een portemonneetje, inhou dende eenig geld. COLLECTE. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter kennis van de ingezetenen, dat in den loop van de volgende week in de Gemeente eene collecte zal worden gehouden ten behoeve van de vereeniging „Trouw aan Koning en Vader land" en beveelt deze collecte in de publieke liefdadigheid ten zeerste aan. Texel, 26 October 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. DUITSCHE ONDERDANEN. De BURGEMEESTER der gemeente Texel doet te weten, dat door den gezant des Duitschen Rijks, namens Zijne Regeering is bericht, dat Duitsche Onderdanen, die stukken uit hun land behoeven of de legalisatie daarvan verlangen, zich, onder opgave van het doel, waartoe die stukken moeten worden gebezigd, rechtstreeks en zonder van een tusschenpersoou gebruik te maken, moeten wenden tot de overheid van hun eigen land. Texel, 28 October 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. WAARSCHUWING tegen het lokken van Nederlandsche Werklieden naar Duitschland. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel waarschuwt tegen de berichten in de Nieuws bladen of daartoe uitgezonden agenten, die soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, ten behoeve van industrieele ondernemingen, Nederlandsche werklieden naar Duitschland lokken. Bij hunne aankomst te dier plaatse toch is herhaaldelijk gebleken, dat zij daar niet gebruikt kunnen worden. Het is daarom geraden, dat die werklieden, alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaan, öf zelf óf door mijne tusschenkomst, zich tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen wenden, omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woning aldaar. Wie dit nalaat, stelt zich bloot aan groote teleurstelling en schade. Texel, 28 October 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. Gedenkteeken van geschiedenis en kunst. De BURGEMEESTER van Texel, Overwegende, dat door ZE. den Minister van Binnenlandsche Zaken, meermalen de aandacht der gemeentebesturen is gevestigd op het be treurenswaardig feit, dat bij voortduring oude gebouwen, welke voor de kennis onzer kunst oi onzer geschiedenis belangrijk kunnen zijn, worden gesloopt, verbouwd of hersteld, zonder dat daar van opmetingen geschieden of afbeeldingen vervaardigd worden. Noodigt de ingezetenen met aandrang uit, steeds tijdig kennis te geven van voorgenomen sloopingen, verbouwingen of herstellingen van oude kerken, torens, poorten, merkwaardige gevels, enz., opdat de gelegenheid besta daarvan afbeeldingen of opmetingen te doen maken en tevens van de besteigering van zoodanige ge bouwen, opdat van de steigers gebruik gemaakt kan worden om het bouwwerk optemeten endaar- van architectonische teekeningen te vervaardigen. Texel, den 28 October 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 27 October 1900. De typhus, die ook alhier sedert eenigen tijd, hoewel gelukkig sporadisch, voorkwam, eischte heden, voor zoover ons hekend, haar eerste slachtoffer. Onze geachte Secretaris, de heer J. A. Wesstra, die sedert eenige weken door die ziekte was aangetast, moest het onderspit delven. Verliest zijne echtgenoote in hem een trouwe gade en de kinderen een liefdevol vader, wiens steun zoo moeielijk kon worden ont beerd, de gemeente verliest in hem een ijverig Secretaris, die steeds met de grootste nauw gezetheid zijne plichten vervulde, terwijl de corporatiën, waarvan hij lid was, zeker zijn heengaan met leedwezen zullen vernemen, daar zij in hem een ijverig lid verliezen, wiens bijstand dikwerf slechts noode kon worden gemist. De heer Wesstra werd alhier benoemd dooi den Raad in zijne vergadering van 5 Aug. 1892 en beëedigd 30 Augustus daaraanvolgende. Ruim 8 jaren dus werd het ambt van Secre taris alhier door ZEd. vervuld en zeker nog lang na deze zal zijn aandenken bij velen bewaard blijven. Door een 10-tal personen van hier werden in het laatst dezer week _pogingen aange wend om geld te verzamelen voor aankoop van versterkingsmiddelen voor een herstel lende zieke. Het doet ons genoegen te kunnen vermelden, dat die poginging voldoende steun mochten ondervinden, zoodat reeds heden voor het zoo noodige krachtvoedsel kon worden gezorgd en daarmee voorloopig dage lijks kan worden doorgegaan, geheel volgens advies van den daarbij betrokken geneesheer. Naar wij vernemen worden door de schietvereeniging alhier de noodige voorbe reidende werkzaamheden verricht, teneinde Donderdag a.s. met de schietoefeningen een aanvang te nemen. Zijn wij wel ingelicht, dan bestaat het plan om alhier een der eerstvolgende Zondagen eene voorstelling met lichtbeelden te doen geven, evenals zulks reeds op andere dorpen plaats had. Oudeschild, 24 Oct. Naar wij vernemen bestaat bij de zoo gunstig bekende muziek- vereeniging „Trinitas" te den Burg, het voor nemen, om hier Zondag 4 Nov. a. s. in de „Zeven Provinciën", eene uitvoering te geven, tegen een matig entrée. De geheele opbrengst zal bestemd worden voor de Koningin Wil- helmina Bewaarschool en het Admiraal de Ruyterfonds, ieder de helft. Menigeen zal ongetwijfeld opgewektheid hebben om, èn om 't goede doel, èn om 't zeldzaam genot van schoone muziek, deze uitvoering te gaan bijwonen. -r Be opruiming van de wrakken van het stoomschip „Harrow" is sedert eenige dagen geheel volbracht. Dit is vooral een gerust stelling voor de garnalenvisschers, als zij eerlang 's nachts nabij die plek weer hun bedrijf gaan uitoefenen. Oosterend, 26 October. De Notenkraker (Nucifraga caryocatactes) is tot voor korten tijd een vrij zeldzame vogel voor ons land geweest. Volgens verschillende berichten in vogelkundige bladen zijn er evenwel in dit najaar reeds 19 gevangen en meerdere exem plaren zijn gezien, doch hoofdzakelijk waren ze voorgekomen in de Oostelijke provinciën van ons land. In Zuidholland waren er twee gezien en in Noordholland niet een. In deze week evenwel is op Texel een voorwerp van deze diersoort gevangen en als bewijsstuk naar elders opgezonden. De heer Schooneveld, benoemd hoofd der school met den bijbel alhier, heeft die benoeming aangenomen om met 1 November in functie te treden, tegen welken datum de heer R. Jansma naar Urk vertrekt. Onder het opschrift „Bij de verloving van Hare Majesteit onze Koningin met Prins Hendrik van Mecklenburg—Schwerin" komt in „Het Nederl. Dagblad" het volgend ge dichtje voor: Al zinkt de zon, al geelt het bosch, Al spreidt zich over 't vochtig mos Een kleed van dorre blaêren Al neigt reeds meen'ge bloem het hoofd, En heeft de herfst den hof beroofd En weinig willen sparen 't Is lente voor de Koningin Haar oog, dat straalt van reine min, Ziet bloeien weêr de dalen En in haar hart vol zonnegloor, Hoort zij verrukt een talrijk koor Van blijde nachtegalen. O Liefde, Liefde, wees gegroet, Nu Gij dit Koninklijk gemoed, Hebt Koninklijk verwonnen Betoon opnieuw uw wondre macht, Doe stralen al uw tooverpracht, Doe ruischen al uw bronnen O Koningin, door God bewaard, En voor een vreezend volk gespaard Uw heil doet ons weêr hopen Want aan den oud' Oranjestam, Wien God zoo meen'ge loot ontnam, Gaat weêr een bloemknop open. Wij strooien bloemen op uw pad, En schrijven op het nieuwe blad Van 't levensboek een bede O Heer, behoud de Koningin Haar deel, haar lot zij van 't begin En tot het einde vrede 1 Bescherm, o God, den vorstenzoon, Die, staande naast d'Oranjetroon, Zijn' vastheid moog' vermeêren De Koningin schonk hem haar hand, En dit is ons een onderpand, Dat wij hem mogen eeren. Bewaar ons volk en Vorstenhuis Sterk onder zegen, onder kruis, Ons door Uw alvermogen En laat ons, bij het vriend'ljjk licht Van uw vertroostend aangezicht, Steeds Uwen roem verhoogen. October 1900. A. W. BRONSVELD. Zoo'n goede burgemeester Ais een bijzonderheid wordt vermeld, dat de burgemeester van Rozendaal, trekkend voor de lotelingen, die persoonlijk niet tegen woordig konden zijn bij de loting voor de nationale militie, allen heeft vrijgeloot. Te Groningen is de 20-jarigon sigaren maker Willem Meijerink door een trein over reden en gedood. Hij had tot vóór eenige dagen verkeering met de 31-jarige dochter van zijn hospita, die de betrekking afbrak. M. heeft daarop de woning verlaten met de woorden„Nu zie je me nooit weerl Te IJmuiden kwamen in de laatste dagen verscheidene Engelsche stoomtrawlers binnen, met ongewoon groote lading en schel- visch. De besommingen bedroegen van f 2000 tot ruim f 4000 per boot. In enkele dagen werd deze groote hoeveelheid schelvisch ge vangen. Onze Hollandsche beugers zien met leede oogen de komst van zoovele Engelsche visschers aan. In de eerste plaats, omdat de groote aanvoer de markt drukt, en dan omdat zij vreezen, dat de stoomtrawlers de groote scholen visch wegvangen, zoodat er weinig voor hen overblijft. (Nws.) Ongeveer drie jaar geleden verkocht de landbouwer Trip, te Bonnerveen, een paard naar een gemeente in Friesland. Eenigen tijd geleden werd het gekocht door een handelaar te Zuidlaren, die het op de Zuidlaardermarkt COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1