jL dienstbode Stuiverszeep Sultan ezeep BKILLEN Kunstmesthandel. Heem er wel nota van Texelsche Eoomkweekerij. twee teste Vaar sen, Kunstmest, van Morra. Echt Dnitsch Slakkenmeel STUIVERSZEEPPOEDER SULTANEZEEPPOEDER BEST. De Makelaar Sd. KEIJSER z. WINTERMANTELS het de hand. HMiHioen202.000Mark De uitbetaling en verzending van prijzen Feuilleton. VERKOCHT. alle soorten Yruchtboomen, alle soorten Woud-, Sier- en Alleeboomen. Te koop stermerk. Bestellingen bij C. KUIP. J. E. WINKLER. Z. H. Hertog HENDRIK VAN MECKLENBURG SCHWERIN en zijn land. SAMUEL HECKSCHER Senr., J. J. KUIJPER, Parkstraat. VOORHANDEN M. A. LANGEVELD. J. E. WINKLER. TE KOOP: twee beste Garnalennetten Wie hooger gehalte verlangt, wordt op aanvrage geleverd. Véél GOEDKOOPER dan elk ander FABRIKAAT. G. D. KIKKERT, publiek verkoopen Tafels, Stoelen, Kasten, Klok, 2 Veeren Bedden met toebehooren, Kagchels, Kruiwagen, Glas, Aardewerk, enz. De allernieuwste modellen in Pli. "VLESSLN"G-. Prijs slechts 35 cent. een geheel origineel lot slechts Guld. 3.50 een half origineel lot slechts Guld. 1.75 een kwart origineel lot slechts Guld. -.90 1 NOVEMBER e. k. dat alle spoedige of latere reparatiën aan kachels, lampen, kookmachines enz. bij mij gekocht, spoedig en billijk worden hersteld door Ruime keuze in KachelsLampen enz. ge wone en gepolijste Kachelpijpen. in gewenschte vormen. Verder: Onder beleefde aanbeveling, Binnenburg, October 1900. Aan de WEESINRICHTING 'te HUIS DUINEN wordt spoedig gevraagd eene van middelbaren leeftijd P. G. geschikt sSÉPilMl?- en genegen alle voorkomende werk zaamheden te verrichten. Loon f 100. Zich aan te melden bij den Directeur. De ondergeteekende belast zieh gaarne met het publiek verkoopen van roerende en vaste goederenwaarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. kalftijd begin November. Maandag ter markt. A. DROS Az. bij de Wed. A. EELMAX, Oost, Texel. 16% phosphorzuur, 75% fijnheid. Dagelijks verkrijgbaar pakhuis Oudeschild. Onder controle Rijksproefstation; prijs f 2.37 P. BAKKER, haven, levert af. Bewaart Uwe strookjes. Sluiting der 7de Premie verdeeling Janu ari a. s. Naamlooze Yennootschap VERBENIGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam. van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden hij Goud- en Zilversmid. zal op DINGSDAG 30 OCTOBER 1900, 's morgens 11 uur, voor het woonhuis van nu wijlen Jb. BAKKER bij de Waal De Deurwaarder, DE WIJN. zijn heden door ondergeteekende ontvangen, bestaande in Jaquets, Capes, Peil erin es en Kindermantels. Al deze mantels zijn van de beste stoffen vervaardigd. Prijzen beneden elke concurrentie. Aanbevelende, UE. Dw. D., Naar in Mecklenburg persoonlijk ver zamelde gegevens bewerkt door J. Hora Adema. Een boekwerkje bevattende tal van bijzonder heden omtrent den aanstaanden Prins-Gemaal en zijn land, benevens de portretten van H. M. Koningin Wilhelmina en haar verloofde, afbeel dingen van Z. H. Hertog Hendrik op ver schillenden leeftijd, de verdere hertogelijke familie enz. Voorhanden bij LANGEVELD DE ROOIJ. Hoofdprijs ev. De prijzen zijn door den Staat ge garaudeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, van de door den Staat Hamburg gewaar borgde groote Geldloterij, Waarin zeker gewonnen moeten worden. De prijzen van deze veel voordeel bie dende Geldloterij, die volgens het plan slechts 118,000 loten bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500.000 Mark Premie van 300,000 Mark 1 prijs a 200,000 Mark 100,000 Mark 75,000 Mark 1 prijs 16 prijzen a 10,000 Mark 56 prijzen a 5,000 Mark 102 prijzen a 3,000 Mark prijs a 75,000 Mark 156 prijzen a 2,000 Mark prijzen a 70,000 Mark 4 prijzen a 1500 Mark 1 prijs a 65,000 Mark 612 prijzen a 1000 Mark 1 prijs a 60,000 Mark 1030 prijzen a 300 Mark 1 prijs a 55,000 Mark 20 prijzen a 250 Mark 2 prijzen a 50,000 Mark 77 prijzen a 200 Mark 1 prijs aW 40,000 Mark 36053 prijzen a 169 Mark 1 prijs a 30,000 Mark 9989 prijzen a 150,11S, 115 1 prijs a 20,000 Mark 100 10SS2 prijzen a 78,15,21 Mk. Totaal 59,010 prijzen. De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50.000, stijgt in de 2e kl. tot 55.000 AL, in de 3e tot 60.000 M., in de 4e tot 65.000 M., in de 5e tot 70.000 M., in de 6e tot 75.000 H., in de 7e tot 200.000 M. en met de premie van 300.000 AI. event, tot 500.000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel is vastgesteld, kost De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig moge lijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in HAAIBURG. Duitschland. Kastpapier, verkrijgbaar bij LANGEVELD DE ROOIJ. Toen Cecilia het enge, donkere portaal binnen trad, had zij nog niet opgemerkt, dat voor de deur een elegante equipage stond te wachten, tot groote verwondering en vermaak van de jeugd uit het smalle straatje. Maar toen zij halverwege de trap was, kwam een gesluierde, slanke dame van hoven, die nog jong scheen te wezen en toen zij Cecilia passeerde, een doordringend parfum achterliet. In het volgend oogenblik rolde de equipage geruischloos weg. Hebt gij bezoek gehad F was de eerste vraag, welke Cecilia bij haar binnentreden deed. Dat moet wel een gravin geweest zijn De oude, die in een grooten leunstoel zat, wiegde baar hoofd langzaam op en neer. Wie weet het, misschien wordt zij het nog welzeide zij. Het is een kennis van Louise. Cecilia had zelf tegenover de oude plaats genomen. Ik verzoek dat vertelseltje maar voor u te houden! zeide zij. Ik ken dat al, en boven dien, wat beteekent het eigenlijk dat gij de gave bezit voor anderen de toekomst te voorspellen F Waarom zoudt ge anderen niet van dienst zijn daarmede F Ik vind dat juist goed en nuttig, want ik reken maar met mijzelf. Alles is uit gekomen, zooals gij het mij hebt voorspeld. Wat zoudt ge dan nu willen weten, juffrouw Koster F vroeg de oude, terwijl zij met welge vallen de handen vouwde. Is er iets nieuws F De aangesprokene stond van haar stoel op. Ik zou graag willen, dat gij mij uit de kaarten zeidet, zeide zij. Ik weet het juist zelf niet en toch zou ik het graag weten. De oude scheen even na te denken. Nu, juffrouw Koster, ik zal het nog eens doen, omdat ik u eens op de armen gedragen hebantwoordde zij. Alaar anders doe ik hot volstrekt niet meer. Cecilia dacht onwillekeurig aan do voorname bezoekster van straks en lachte, terwijl de magere geelbruine handen van de oude reeds de kaarten uitlegden op de met wasdoek bekleede tafel, nadat zij ze doorgeschud had en Cecilia driemaal had laten afnemen. Met een ijver, die een betere zaak waardig was, volgde laatstgenoemde alle bewegingen van de kaartlegster, die eenige minuten lang op de kaarten bleef staren en daarna begon: Donker alles donker! Veel leed en veel tegenspoed. Daar is de doodkist en de slang en de vos, en de roede en het kruis en de wolken Het eenige goede teeken is het boek Hm, hm Dat ziet er niet goed uit. Dat beteekent een sterfgeval, dat u van zeer nabij betreft, en daarbij bedrog en valschheid en valstrikken in menigteAlleen bet boek kondigt een lichtstraal aanWat een geheim was, zal openbaar worden Weet gij hoe ge dat uit kunt leggen F Cecilia was in haar stoel teruggezonken. Haar oogen staarden vol ontzetting op de ongeluks- kaarten. Ja! riep zij heftig uit. Ik weet het! O, ik wist het al en ik vreesde er voorEn nu deze voorspellingHet is verschrikkelijk De oude had zich over de kaarten gebogen. Ze scheen zo met haar blik te willen doorboren. Wat zie ik F schreeuwde zij opeens. Daar ligt niet veel verder de sleutelWanneer gij de zaken maar goed aanvat, zal het u ge lukken het gansche samenweefsel van bedrog te verscheuren en het onheilsteeken onschadelijk te maken Geef mij toch uw hand eens Wee Wee! Daar staat niets goeds geschreven Overal staat in uw hand het noodlotNeen, laat ik het u maar niet zeggen Alaar Cecilia boog zich zoo dicht mogelijk tot de oude voorover en riep uit Ja, ja! Zeg het mij maar! Ik wil het weten Eenige minuten staarde de oude weer onder zoekend in haar hand, die zij vasthield. Maar dan schudde zij het hoofd eu begon weer Verschillende richtingen Verschillende wegen! Nimmer vervulling van uw dierbaarste wenschen! Verloochening gedurende het ge- heele levenEn daar staat ook de dood. Dat is het einde. Cecilia stond op met zulk een drilt, dat de stoel tegen de kast, die achter haar stond, aanbonste. Ik wilde liever, dat ik maarniet gekomen waszeide zij geërgerd. Haar gelaat was zoo wit als de muur. Ik dacht geheel iets anders van u te zullen hooren. Ja, juffrouw Cecilia! antwoordde de oude. Ik wilde ook, dat ik u iets anders had kunnen zeggen. Maar ik kan toch niets anders uit de kaarten en uit uw hand lezen, dan wat er in geschreven staat! Gij moet nog beter weten wat het beteekent, dan ik. Dat begreep Cecilia wel. En evenzoo zag zij in, dat zij machteloos was tegen haar noodlot, dat de oude over haar had voorspeld. Ik moet mij haastenantwoordde zij ont wijkend. Ik moet nog een noodzakelijke boodschap doen en Tobias is ook uit. Hjj wil niet dat ik wegga, als hij niet tehuis is. Ik zal spoedig terug komen. Zij legde met deze woorden een blanken rijksdaalder op tafel en vertrok. Wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4