N°. 1385. Zondag 16 December. A®. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. TEXEL, 15 December 1900. Was het 5 Dec. 's avonds op straat buiten gewoon stil en bepaalde het getal gemaskerden en wandelaars aldaar zich toen tot zeer weinigen, op 12 Dec., „Ouwe Sun terklaas", was het 's avonds waarlijk druk, zoowel van wandelaars als van gemaskerden. Volgens veler bewering overtrof het aantal gemasker den verreweg dat van die op 5 Dec Evenmin als toen kon echter ook nu worden geroemd over groote verscheidenheid van voorstellingen of op iets waarlijk „nieuws". Balmuziek werd niet gegeven, zoodat het feest zich dan ook niet in hoofdzaak naar de verschillende danslokalen verplaatste, doch voornamelijk op straat werd gevierd. Naar men ons verzekerde werd ruim 50 jaar geleden alhier verboden op 12 December gemaskerd te loopen, waartegen daarna ieder jaar op dien datum door de jongelingschap min of meer werd geprotesteerd, in hoofdzaak echter dikwerf alleen door het zingen van de woorden „Ouwe Sunterklaas gaat nooit verloren" en soms scheen het wel eens, of ook dat kleine protest achterwege zou blijven. Gedurende de laatste jaren echter wakkerde de lust tot de viering van Oude Sinterklaas weer meer op, sommigen waagden het er op zich te verk'eeden en zich min oi meer onkenbaar te maken door met kraag of muts het gelaat te bedekken, terwijl oogluikend werd toegelaten, dat enkelen maskers droegen, thans evenwel liepen reeds alle verkleeden tevens gemaskerd en is dus de Oude Sint- Nicolaas weer in eere hersteld. Koog, 13 Dec. De avond van den 5den Dec., de gewone St.-Nicolaasdag, ging in ons dorp stil voorbij. Vele jongelieden waren naar den Burg getogen om daar aan de feest vreugde deel te nemen. Wel zag men in den vooravond enkele vermomden langs den weg slenteren, maar de regenbuien joegen ze spoedig uiteen. Geheel anders was het op 12 Dec. jl., den Ouden-Sinterklaas-avond. Nauwelijks waren de lampen aangestoken, of men zag een talrijke menigte op de been, waaronder zeer vele gemaskerden Onder deze waren een 4tal dames, die keurig netjes gekleed waren en van elders schenen gekomen te zijn. 's Avonds hadden in 't café van R. Daalder de aangekondigde voordrachten plaats, die door eenige heeren en dames netjes werden uitgevoerd en zeer in den smaak van het talrijk opgekomen publiek vielen. Na de voordrachten volgde bal, waardoor de danslustigen en toeschouwers eerst laat aan scheiden dachten. Oosterend, 13 Dec. De laatstgehoudene vergadering van de Nederlandsche Visscherij- Vereeniging was niet druk bezocht; slechts 80 personen waren daartoe in „het Wapen van Amsterdam" aanwezig. De Voorzitter opende dan ook de bijeenkomst met zijn leedwezen over deze geringe opkomst uit te drukken, niettegenstaande gewichtige punten waren te behandelen. De aanteekeningen der vorige vergadering werden gelezen en zonder aanmerkingen goedgekeurd. Als punt 1 van de agenda komt thans in behandelingOpgaafvan leden voor de Handelsvereeniging. Hierover werd in bet breede gediscussieerd en verschillende vragen werden beantwoord. Hieruit bleek, dat men de zaak over het algemeen wel was toegedaan, zoodat zich 21 personen als leden lieten inschrijven. In verband hiermede kwam aan de orde punt 2Verkiezing van een lid in het Bestuur der Handelsvereeniging. Als zoodanig wordt met meerderheid van stemmen gekozen de heer M. J. Vlaming, die zich deze benoeming laat welgevallen. Hierna worden gekozen 8 commissarissen, toegevoegd aan het afdeelingsbestuur der Visscherijvereeniging. Mede bij meerderheid van stemmen worden hiertoe benoemd de heeren S. Plaatsman, P. v. d. Vis en J. Salm. Als punten ter behandeling voor de Algem. Vergadering worden opgegevenle. Men wenscht, dat er aanvrage geschiedt, om de oesterbanken twee maanden eerder voor de visscherij open te stellen2e. Men wenscht opruiming van het wrak der „Rohillia", ge strand op de Zuidorhs .ks. Bij rondvraag verlangde niemand het woord, zoodat de vergadering werd gesloten. 13 Dec. Tot ouderling der Ned. Herv. Gemeente alhier is benoemd de heer P. D. Kuiter van Oost ter vervanging van den heer P. G. Dros en tot diaken de Heer C. P. Daalder, ter vervanging van den Heer J. P. Daalder. De „Oude-Sunderklaas" gaf gisteren heel wat meer drukte dan zijn jongere collega zulks heeft gedaan. Vele gemaskerden kwamen voor, waaronder aardige pakjes en op de straat was nog laat op den avond vrij wat volk op de been. Den Hoorn. 12 Dec „Ouwe Sundeiklaas gaat nooit verloren", zoo kon mon de jeugd 's middags hooren zingen en jawel 's avonds verscheen dan ook „Ouwe Sundei klaas" in grooten getale. Alles was op de been. Het logement kon alle bezoekers haast niet bevat ten hier genoten de jongelui een paar i echt genoegelijke uurtjes van den dans Alles liep in de beste orde af. Men schijnt hier meer met het Oudo- dan met nieuwe Sintnicolaasfeest op te hebben, 't geen zeker zijn reden hoeft hierin, dat de huismoeders het zoo'n dag Diet zoo druk hebben. Oudeschild, 13 Dec. Dat oude gebruiken een verbazend taai leven hebben, bleek hier weer gisteren bij het vieren van 't z. g. „Oude St. Niklaasfeest." Het wemelde langs de straat van verklee- de personen, die zich blijkbaar wel vermaak ten met de maskerade. Nu 't op den avond van 5 Dec. zulk on gunstig weer was, scheen 't wel of velen thans wilden genieten wat zij toen moesten ontberen. Te 10 ure in den avond was de pret afgeloopen, terwijl alles in de beste orde werd afgespeeld. Er is misschien geen artikel aan snel ler rijzing en daling onderhevig dan garnalen. Werd in de vorige week voor enkele partijen nauwelijks eenige stuivers per mand besteed, een dag later verkochten sommige visschers garnalen tegen f5. per mand. Hedenavond had in de Zeven provinciën eene bijeenkomst van de leden der afdeeling „Oudeschild" van den Nederl. visscherij-bond plaats. De vergadering werd gepresideerd door den I Weledelen Heer J, K. G. Muller. Voorgelezen en besproken werd eene mis sive van den Heer Zwier Visser. Besloten werd laatstgenoemden Heer uit te noodigen, zoo spoedig mogelijk, het liefst in den loop van den volgenden week, alhier eene spreekbeurt te vervullen, vooral met het oog eener opterichten handelsbank. Tot bestuursleden der afdeeling werden gekozen de Heeren J. G. Kuijper, C. C. Koop man, C. Mz. Zegel, G. C. Kuijper, P.Poolen M. Kroon Jbz. 14 Dec. In den vroegen morgen was een tamelijk hevigen brand van den haven- dijk waar te nemen. Omtrent dezen brand, die op Wieringen woedde, vernam men geen bijzonderheden. De Cocksdorp, 14 Dec. De Weleerw. Heer Pastoor De Bruijn, thans te Oostor-Blokker, stelde jl. Maandag den onderwijzers alhier eene kist met suikerwerk ter hand, om dit onder de kinderen der O. L. School uit te deelon. Dinsdag vond dit plaats. Men kan zich voorstellen, dat dit den kinderen wel gevallig was. Algemeen werd goedgevonden den milden gever eenen brief te schrijven, waarin hem dank werd gezegd voor het gul onthaal. De oudste leerling der school, A. Blom Jz., nam dit op zich. Vlieland, 12 Dec. Gisteren hield de heer V. d. Ree, hoofd der school alhier, in het hotel van den heei Meyer eene lezing over de leerplichtwet. Op eene duidelijke wijze besprak hij de voornaamste artikelen en wel in 't bijzonder die, welke voor de ouders van het meeste belang zijn, en lichtte een en ander door voorbeelden toe. Vele belangstel lenden, ook verscheidene huismoeders, woon den deze lezing bij. De Amsterdamsche brandweer zal voortaan spuitwater als bluschmiddel kunnen gebruiken. Letterlijk genomen bluscht de brandweer het vuur steeds met spuitwater, doch we bedoelen hier water, dat evenals bij de bekende siphons, door koolzuurdruk opge perst wordt en zoodra de kraan is geopend, met klacht er uit bruist. Een dergelijke inrichting nu in het groot is gemaakt aan de oude stoomspuit „het IJ". Te Arnhem is dezer dagen het eerste „Tehuis voor gebrekkige en mismaakte kin deren geopendin dit tehuis, dat voorloopig op kleine schaal is ingericht, kunnen thans nog slechts enkele kin 'eren ter verpleging worden opgenomen. Te Schiedam werd een echtpaar verblijd met de geboorte van twee zoons. Merkwaardig is dat dit reeds de derde maal is, dat dit gezin met de geboorte van een tweeling verrast wordt I De haringvangst bedroeg in 1900 totaal 410.0 0 ton, tegen 277.< 00, 5O8.0OO en 327.000 ton resp. in de drie voorgaand-» jaren. De flnancieele uitkomsten voor de reederijen zijn over het algemeen veel beter dan in de vorige jaren. De marktprijs hield boven het gemiddelde stand en stond geregeld ongeveer vijf gulden per ton hooger dan in het over vloedige vangstjaar 1898. Dinsdagmiddag is door oplettendheid van den machinist Rietveld der Rotterdam- sche tram aan de Oudesluis grens Numans- dorpeen groot ongeluk voorkomen, met de tram die halfdrie te Numansdorp aankomt. Rietveld zag nl. uit zijn machine een voor werp op de rails liggen, bjj het naderen be merkte hij dat een oude man dwars over de rails lag. De machinist wist onmiddellijk den trein tot staan te brengen en de man werd in bewusteloozen toestand opgenomen, met een wond aan het hoofd. Hjj verklaar de, toen hij bijkwam, dat hij door een duize ling bevangen geworden en op de rails geval len -was, Het bleek een bedelaar te zijn. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Btjbg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gedeponeerd ten Raadhuize een gouden oor knopje. KOHIER VAN HONDENBELASTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel maken bekend, dat bet suppletoir kohier van hondenbelasting voor het dienstjaar 1900, gedurende 14 dagen, van heden tot en met den 27 December a.s. ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter lezing ligt. Texel, den 13 December 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. De Joncheere, Burgemeester. A. Lanoeveld, Loco-Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1