„HET NÏÏT." BRILLEN Weet ge wel Medicinale Dorche D\ BORGESIUS, Oogarts, een inwonende knecht Geld verkrijgbaar fijne vette KOE, H.H. Veehouders! Marktberichten. advertentiën. Entree 25 cent. Na afloop BAL, Spreker de Heer A. D. WEMPE van Haarlem. L» Texel Wed Hooien Kunstmest, van Morra. Echt Duitsch Slakkenmeel Publieke Yerhuring. C. DE WIJN, No. 4 vaij 't Nieuwe Modeblad NoorÉollanlcli Landbouwcrediet te Alkmaar. Wintermuilen en Pantoffels, HAJTELHOF k HOVINGH, JAC. BOON, Pre dikbeur ten, Spreekuur 12—2. Voordracht-avond Hotel „Texel," LEZING en VOORDRACHTEN deKatuur-V/ollen 1 Ondergoederen UITVOERING een tooneelstukje en eene kleine operette stermerk. Bestellingen bij C. KUIP. Ziet uw voorraad na. Gevraagd Grootste voorraad, Laagste prijzen Joh. Kikkert. Varkensvleesch. Verkrijgbaar per l/3 flacon bij Woensdag 19 December. Burgerlijken stand der Gemeente Texel Fabrieks ten voordeele der Algemeene Bewaarschool Entrée 50 ct.Heer en Dame 75 ct. Wie hooier gehalte verlangt, wordt op aanvrage geleverd. G. D. KIKKERT, Agentschap van het J. E. WINKLER. Solide Naaimachines op afbetaling, zonder prijsverhooging. K. PEREBOOM. SCHIEDAM. Scheikundig onderzocht, goedgekeurd en aan bevolen door voorname Genees- en Scheikundigen. voor, zoodat de landman daarvoor niet behoeft te zorgen. **I)e drie genoemde voedingstoffen komen voor in kalizoutm (kalimest), Thomasslakkenmeel (phosphor- zuurmest) en Chilisdlpetev (stikstofmest). Deze meststoffen zijn in mindere of meerdere mate dadelijk voor de planten geschikt om te worden gebruikt als voedsel, terwijl de stalmest eerst zoodanig moet veranderen, dat deze daarop gelijkende stoffen er uit zijn ontstaan, voor de planten er iets aan hebben Men zegt dit ook wel aldus r/De stalmest bestaat uit organische stoffen en deze moeten, willen zij tot planten- voedsel dienen, eerst veranderen in anorganische (met- organische) stoffen. ,,iii Hier tegenover staat, dat de kalizouten, het slakken- meel en de Chilisalpeter anorganische stoffen zijn. Scliagen, 13 Dec. Aangevoerd: 10 paarden f 50 ai 150, Stieren f af 6 Gelde- koeien f 100 a 1 1204 Kalfkoeien f 140 a f 200 4 Vaarzen 1 70 a f 15 Nuchtere Kalveren f8 af 15; 2900 Schapen f 12 af 29.50; Lammeren f af Bokken en Geiten f af 30 Varkens f 12 af 14. 30 Vette Varkens 40 a 42 cent per kilo 24 Vette Koeien f 160 a f 240; 60 Biggen f 5.— a f 10 25Kipeieren, f 5.50 a f 6.Eenden a ct. Boter per half k.g. f 0.50 a f 0.55. Leiden, 14 Dec. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 117 af 250; 15 Stieren f 53 a f 160 Veulens stuks f af 106 kalfkoeien f 110 a f 235 Melkkoeien f 110 a f235 116 Varekoeien f 90 a f 195 164 Vette koeien f 117 a f 250; 54 Vette kalveren f 35 a f 94.—; 37 Magere kalveren f 6,— a f 23.22 Graskalveren f 25 a f 58; 1306 Vette schapen f 16 a f 29.304 schapen (weide) f 12 a f 19.—Paarden af 201 Magere Varkens fl4a f 28. Vette Varkens a ct. 306 Biggen f3.75 a f 13. Lammeren a Londen, 13 Dec. Ter markt zijn aangevoerd 200 Runderen, 1000 Schapen en lammeren, 20 Kalveren, 380 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.42 a f 0.72; Schapen en lammeren f 0.41 a f 0.85; Kalveren f 0.50 a f 0.80; Varkens f 0.40 a f 0.67. Zondag 16 Dec. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur de Hr. H. A. Klazinga, Theol. Candidaat te Groningen. Koog. Voorm. 10 uur ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. 10 uur de Hr.. Barends. Burg. 's Avonds 7 uur Ds. Schroder. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. van 8 tot 14 Dec. 1900. ONDERTROUWD:) GETROUWD: Ueene- GEBOREN: Cornelis Piet-er, zoon van Arie Burger en Tetje van der Vis (Oosterend). OVERLEDENGeene. Tot mijne diepe droefheid overleed heden mijn geliefde Echtgenoot, HENDRIK JACOB KEIJSER, in leven apotheker, in den ouderdom van 31 jaar. Wed. H. J. KEIJSER—Keijser. 's-Gravenhage, 12 December 1900. NIEUWEDIEP, Binnenhaven 48, Op ZONDAG 16 DEC. a. S., des avonds 8 uur zal de Heer DE JONGH van de Waal een houden afgewisseld door eenige muzieknummers van „Trinitas." De opbrengst is voor een goed doel. VERGADERING op Donderdag 30 Decem ber 1900, des avonds te half acht uur, in de Vergulde Kikkert De Secretaris, W. J. LANGEVELD Pz. Niet-leden hebben toegang tegen betaling v«a 16 cents de persoon, k i ii \té van Jf op WOENSDAG 26 DECEMBER 1900, in het Hotel „TEXEL." zullen worden opgevoerd. Bovendien zal een en ander worden opgeluisterd door muziek van „Trinitaa" en voordrachten van den Heer E. Vlessinö. 16°'0 phosphorzuur, 75° 0 fijnheid. Dagelijks verkrijgbaar pakhuis Oudeschild. Onder controle Rijksproeistationprysf 2.37V,. P. BAKKER, haven, levert af. On3ti<^iïeificndevi Mijocu a>icfv voor ■fiet a. o. fÜCieuwjaaz ieteef3 aauf>e- viien tot -fvet vewaavdiyen van tyooi nette tewezhiny en ajleveviny &at toot9m «.oicj- cjc9&a<j«n. J-ETTERSOOfVT NAAR KEUZE. LANGEVELD DE ROOIJ Deurwaarder te Texel, zal, op Vrijdag 28 December 1900,'s avonds 7 uur, in het locaal van P. BAKKER aan de Haven te Oudeschild voor de Diaconie der Herv. Gemeente te Oudeschild PUBLIEK VERHUREN: 1.86.70 Weiland de Bolkoog. 0.83.00 Voorste Stukje. 1.00.00 Het Oostelijkste. op Amalia's Hoeve in den Prins Hendrik polder bij vee vertrouwd en goed kunnende melken. Wm. DIJKSEN. werd door ons ontvangen en bereids aan de er bij ons op geabonneerden verzonden. Voor nieuwe abonné's zijn nog enkele exemplaren van dit bij uitstek goedkoope en flink mode tijdschrift voorhanden. Aanbevelend, UEd. dw. dnr. LANGEVELD DE ROOIJ. De ondergeteekende bericht zijnen geachten begunstigers, dat hij de volgende week een eerste kwaliteit van af de goedkoopste tot de fijnste soorteD, voorhanden bij Goud- en Zilversmid. op driemaandelijk8che accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. in de bekende goedkoope en uiterst solide voor dames, heeren en kinderen. Tevens een fijne sorteering dames- en kinder pantoffels met lederen zolen en wol gevoerd, alsmede LOOP- en KAPLAARZEN, 8LOO- TERS- en VISSCHERSLAARZENsolide en waterdicht, enz. enz. Aanbevelend, van den heer P. Jbz. Kikkert, zal slachten. Prijzen z(jn als volgt Lap, Soepvleesch en Gehakt 40 cent, Stukjes, Rol en Lende 45 cent, Biefstuk 50 cent per 5 ons. Magere Lap 07 ct., Cotelette 35 ct., Inkroost bij 5 en 10 pond 30 ct., meerdere afname iets minder. Rookworst 40 ct., Pekelworst 37ct., Sausijsjes 37 ct., Leverworst 25 ct., puik ROOKVLEESCH 40 ct. Alles per 5 ons. Aanbevelend, wat uwe kinderen op Nieuwjaar moeten doenP Een mooien heilwensch schrijven of van buiten leeren om op te zeggen bij familie, enz. Heden verscheen een bundel met 43 verschil lende Nieuwjaarswensdien op rym, aan Ouders. Vader, Moeder, Grootouders, Grootvader, Groot moeder, Oom, Tante, Onderwijzer, Onderwijzeres, Weldoener, enz. enz. Niettegenstaande de groote keuze is de prijs van dezen bundel met 43 prach tige Nieuwjaarswenschen, zoowel voor groote als kleine kinderen, slechts 20 Cent, franco per post f 0,22. Franco toezending per post, na ontvangst van 22 Cent in postzegels of per postwissel door J. D. DIJK, Uitgever, Groningen. N. Kijk-in-'t Jatstraat 63. Maandag en Dinsdag a. s. in lossing haven Texel, per schippers J. Bakker en P. Vos: Blanke harde Paardeboonen 80 K.G. f 6,50 Prima Haver 50 - 3,45 Prima Murwe Groninger koeken -Botje", 11 vet, 32 eiwit, 104 -12, Voertarwe 71 K.G. f 5,25 Prima gezonde Mixed Mais 75 K.G. netto - 4,65 Op directe bestelling. R. P. KEIJSER Cz. Ruitersplaats Burg. WjÊÊKKp^ De oudergeteekende belast zich Hjwijji gaarne met het publiek verkoopeu van roerende en vaste goederen, waarop voorschot wordt gegeven en, zoo verlangd, met dadelijke afrekening. Verhuurt vaste goederen en transporteert deze onderhands. J. E. WINKLER. Levertraan, bereid voor geneeskundig gebruik te LOFODIN in Noorwegen van BINNENBURG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3