Kunstmesthandel. De Grappige Komiek, GROOTE VERLOTING te OUDEWATER BOUWMANSWONING met ruim 15 H.A. uitmuntend land WIFTERMAUTELS Goud en Zilverwerk, De Nederlandache Hypotheekbank te Yeendam, Versche Bereijburger kruideq, bij P. KUIPER, J. E. WIHKLER. Verkrijgbaar Noord-Hollandsch GRONDGREDIET BORLOGlëN, REGULATEURS, WEKKERS enz. G. D. Kikkert. Wie een rijke keuze Feuilleton. VERKOCHT. Verloting beslist zonder verder uitstel op 22 Januari 1901 Langeveld de Rooij te Burg op Texel of desverlangd f 25000 In contanten, Trekking 16 Januari 1901 zonder uitstel. Verkrijgbaar bij Langeveld de Rooij. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen; Rente-vergoeding 4%%. Geeft pandbrieven uit: 4% k 99%3%% a 93%%. De agent voor Texel, J. P. NOORDIJK. De allernieuwste modellen in zijn heden door ondergeteekende ontvangen, bestaande in Jaquets, Capes, Pellerines en Kindermantels. Al deze mantels zijn van de beste stoffen vervaardigd. Prijzen beneden elke concurrentie. Aanbevelende, UE. Dw. D., Ph. YLESSING. alle BAKKERS-ARTIKELEN, LEVERTRAAN en EXTRACT KINA Dr. DE VRIJ, beide laatste uit de apotheek van H. Nanking, den Haag, steeds verkrijgbaar Binnenburg. MOTORVAARTUIGEN. W. F. STOEL ZOON, ALKMAAR. 2 4% PANDBRIEVEN k 100% van het te ALKMAAR. J. E. WINKLER. Voorhanden een ruime sorteering Photographiën van pendules ter inzage. Alle uurwerken worden onder garantie ge leverd. grappige voordrachten wil bezitten, bestelle net Vroolijke Voordrachtenboek bevattende eene groote verzameling komieke scènes, coupletten, vroolijke voordrachten, enz. INHOUD: De stille verklikker. Het ge heim. Mijn vrouw is weg. De reis dooi de wereld. Mijn avontuur in Amsterdam. Een voor beiden. De koetsier. Als ik kiezen mocht. Een vergissing. De bedrieger bedrogen. De gulzigaard. Mijn eerste ker mispret. Het toppunt van verstrooidheid. Een trouwpartij met hindernissen. Bruin brood. Mijn lieve schoonmama. Eén week gehuwd. Mijn trouwe vrienden. Haast je niet. Influenza. De barbier. Nu weet ik nog meer. - Manus de windzak. Vergis sen is menschelijk. Een toerist. De brieven besteller. Een uitnoftdiging. De wraak van Jochem. Prijs van het geheele boek franco per post 55 cents. Na inzending van het bedrag per postwissel of van 11 postzegels k 5 cent wordt het direct franco toegezonden door J. D. DIJK, Uitgever, Groningen. Nieuwe Kijk-in-'t-Jatstraat 63. 33. Hetzelfde zou ik tot u kunnen zeggen, antwoordde hij. Staat ons huis voor u niet evengoed open als het uwe voor ons Maar mijnheer Lodewijk Duizendschoon wacht, tot men bij hem komt 1 Ik weet datlachte hij vergoelijkend, omdat hij bemerkte, dat de oogen van zijn nicht vochtig werden. Dubbel ben ik er dan ook dankbaar voor, dat gij ons heden bezoekt. Zij speelde een oogenblik met haar zwaren gouden horlogeketting vóór zij hem antwoordde Willem, ik wil openhartig voor u zijn. Mijn bezoek is geen beleefdheidvisitie, maar het heeft een reden. Antonia is bij ons geweest en daarom ben ik naar hier gekomen. Zijn verschrikte blik deed haar ophouden. Ook Marie was die niet ontgaan, maar Berta zat, met een of ander handwerkje bezig, aan het venster, en kon daar dus niets van merken. Er heerschte korten tijd een pijnlijke stilte in het vertrek- Wat wilde Antonia dan van u vroeg Marie, die het eerst het stilzwijgen afbrak. Ach, zij vroeg een gunst, en eigenlijk niet van mij maar van Lodewijk! antwoordde Amanda, wat weifelend, daar zij begon te ver moeden, in welk vaarwater zij was geraakt. Zij wilde, dat hij zijn naam zou zetten op een papier, waarop zij dan geld zou kunnen bekomen. En gaf uw man die niet? vroeg Marie. Neen, antwoordde Amanda. Maar ik zou graag van Willem willen hooren, hoe het er nu met Antonia bij staat en waarom hij haar niet geholpen heeft. Antonia zeide, dat hij het niet kon doen. Maar dat gelooven wij niet Yeel ging er bij dit gesprek, waarvan hij zonder een woord erin mede te spreken, getui ge was, in het hart van Willem om. Maar wilde hij zijn geheim, dat hij tot nog toe had bewaard, niet nutteloos, zooals hij dacht, prijs geven, dan moest hij huilen met de wolven in het bosch. Dat moet gij wetenantwoordde hij schijnbaar onverschillig. Gelooven staat toch vrij. Is het dan toch waar, wat Antonia ons vertelde vroeg Amanda geheel ontsteld. O, God! en ik wilde het niet gelooven! Het gaat dus ook met uw zaken slecht, Willem Hij had zich thans volkomen hersteld. Ter wijl hij achterover in zijn stoel leunde, zag hij de vraagster scherp aan en vroeg haar met nadruk: Gij zijt dus hierheen gekomen, lieve Amanda, beken het maar, om het terrein te verkennen! Welnu, stel Lodewijk dan maar tevredenik zal hem niet lastig vallen Gij weet toch zeer goed, Willemant woordde Amanda met een lichte beving in haar stem, dat ik geenerlei invloed heb op de besluiten van mijn man, maar dat Lodewijk integendeel alles doet, wat hij wil. Hij heeft Antonia afgewezen en ik twijfel er niet aan, of hij denkt niet meer aan de zaak. Gij doet mij derhalve bitter onrecht, wanneer gij denkt; dat ik hierheen ben gekomen; om het terrein te verkennen, zooals gij het uitdrukt. Integendeel, ik wilde alleen van u hooren, wat gij mij over Antonia weet mede te deelen, misschien zou ik haar kunnen helpen met deze kleinigheid, die ik aan u zou willen overhandigen. Zij wilde hem een bankbiljet van honderd gulden geven, doch hij weerde haar af. Lieve Amanda, zeide hij. Yergeef mij, dat ik uw edel hart miskennen kon, maar ik kan dat toch niet aannemen voor Antonia, gij moet het haar zelf geven, wanneer het geen aalmoes schijnen zal. Zij trok haar hand terug, en stond, licht be vende op. Dan had ik mij den weg hierheen kunnen sparen, zeide zij, want hij heeft me niets gebracht dan bitterheid. Antonia behoeft dit geld volstrekt niet te beschouwen als een aal moes. Dat hadt gij mij niet moeten zeggen, Willem. Maar ik zal het haar niet achteraan dragen, hoewel ik toch wel maken zal, dat zij het in handen krijgt. Zij nam afscheid van Berta en mevrouw Keizer en ging daarna, vergezeld van Willem, de trap af. Mevrouw Keizer gaf haar dochter een wenk om in de kamer te blijven en ging daarna de twee achterna. Maar voor zij den voet op de eerste trede der trap kon zetten hoorde zij beneden haar nicht tot haar man zeggen Maar, Willem, als gij eens hadt kunnen hooren, wat Lodewijk zeideHoe kondt gij Antonia een wissel geven, dien zij brengen kon, waar zij wilde Lodewijk zeide, dat hij liever driemaal het bedrag zou gegeven hebben, dan dat hij zijn handteekening op een wissel gezet had, dien zij waarsohijnlijk bij den eersten den besten geldschieter brengen wilde Bet antwoord, dat hij zijn nicht gaf, verstond Marie niet. Zij had de trapleuning gegrepen* Plotseling scheen alles om haar heen weg te zinken. Het was haar of zij voor een diepen afgrond stond, waarin zij elk oogenblik neer zou tuimelen. Het dichtslaan van de huisdeur schrikte haar uit haar halve bewusteloosheid op, en deed haar alle wilskracht terugkrijgen. In het volgende oogenblik vloog zij de trap af en stond naast haar man, van wiens gelaat alle kleur geweken was. Wordt vervolgd.) Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Teul (des ochtends te elf uur) in het openbaar in het jPaleis voor Volksvlijt te Amsterdamdoor vijf houders van Loten op den dag der trekking te kiezen door de houders van Loten in de zaal aanwezig). Loten Nieuwe Apeldoornsche Bouwonderneming. Kassiers: I. KOPPEL Co., te Apeldoorn, bij wie de ontvangen gelden gestort worden. De ondergeteekende bericht dat bij de Boekhandelaren verkrijgbaar zijn bovenstaande Loten a f 2.50 per Lot. In deze Yerloting bevinden zich 150 uitsluitend en niet anders als kostbare prijzen, als 1. Drie Heerenhuizen met tuinen aan de Regentesselaan te Apeldoorn, te zamen g-root 8 Aren en 50 Centiaren, óf f 18000 in contanten. 2. Een Huis met tuin aan den Trek weg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 90 Centiaren, óf f 3000 in contanten, en als premie op het laatstuitgekomen 32duizendste nummer nog een Huis met tuin ook aan den Trekweg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 80 Centiaren, óf f 2500 in contanten. Deze panden zyn gezamenlijk verhuurd k f 1650 's jaars. Wanneer de gelukkige winners desverkiezende de huizen in plaats van contanten verlangen dan worden deze vrij op naam zonder kosten geleverd. Verder: Een Automobile le klasse fabrikaat. Een Landauer met 2 paarden, prachtig getuigd. Een rijk gebeeldhoud Eetkamerameublement. Een volledig eikenhouten Slaap kamerameublement. Een volledig zilveren Theeservies, bestaande uit zilveren Trekpot met zilveren Komfoor, zilveren Melkkan, zilveren Suikerpoten zilveren Lepelbakje.2 Prijzen ieder van een prachtig zilveren Tafelmiddenstuk. Een prachtig zilveren Theeblad. Een Dames Schrijfbureau. Een eikenhouten Bureau Ministre met schrijfstoel Een Salon- pianino. Een Amerikaansch Orgel. Een zeldzaam fraaie Boekenkast. Een Chatwood Brandkast. 10 Prijzen van elk een Lot Stad Amsterdam van f 100. 10 Prijzen van el* een Lot Gemeente Rotterdam van f 100. 50 Prijzen elk Een Damesfiets, en 50Prijzen elk Een Heerenfiets allen eerste merken en met één jaar garantie; verder nog een groot aantal Prijzen waarvan de minste een waarde vertegenwoordigt van vijftig gulden. - Het aantal Loten bedraagt 32000. Baar alle steden en dorpen van Nederland worden de prijzen den winners terstond na de trekking franco toegezonden. NB. Trekkingslijsten gratis verkrijgbaar bij den wederverkooper bij wien het Lot gekocht is. Bij elk Lot wordt een Prospectus gevoegd, vermeldende al de prijzen die ge- mVkM T. EIJBERS, Apeldoorn. Firma Nieuwe Apeldoornsche Bouwonderneming. VAN EEN KAPITALE gelegen in de onmiddelijke nabijheid van Oudewater, verder 5 compleet bespannen equipages met een en twee paarden, een aantal paarden, koeien, rijtuigen, rijwielen, ameublementen, gouden en zilveren horloges, naaimachines enz. enz. enz. Prijs per lot f 1.Franco per post tegen toezending van het bedrag per postwissel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4