Nieuwjaarsgroet. N°. 1386. Donderdag 20 December. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Nieuwjaarsgroet Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag-- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave' ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel Wegene de invallende Kerstfeestdagen, zal WOENSDAG 26 December a. s. GEEN nummer dezer courant verschijnen. In het nummer van i Januari 1901 zal, even als vorige jaren, weder ge legenheid bestaan tot het plaatsen van Advertentiën als aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begnnstigers, enz., tegen den prijs van 20 cents. Men wordt beleefd verzocht, tijdig opgave te doen. DE UITGEVERS. TEXEL, 19 December 1900. Zondagavond trad in liótel „Texel" de heer De Jongh van de "Waal op en droeg op zijn bekende meesterlijke wijze voor de volgende voordrachten: „Gramschap" van Laurillard, „Met den guldenstrein" en „Het advertentieblad" Was de eerste voordracht van meer ernstigen aard, de beide laatste waren recht komisch. Het grootste deel der opgekomenen bestond uit jongelingen en jongedochters, geen wonder was het dus, dat vooral de beide laatste voordrachten zeer in den smaak vielen. Tot afwisseling werden door het gezelschap „Trinitas'' op de bekende uitstekende wijze eenige muzieknummers ten beste gegeven, W9lke de algemcene goedkeuring in ruime mate konden wegdragen. Voor 't goede doel zoowel als voor ben, die hun krachten wel hadden beschikbaar willen stellen voor bereiking van dat doel, was het zeer te bejammeren, dat de opkomst niet grooter was, zoodat ongetwijfeld het financieel resultaat er mede verkregen niet zal hebben voldaan aan de verwachting, die misschien menigen er van hadden gekoesterd. Met een enkel woord willen we onzen lezers herinneren, dat morgen, Donderdag, in 't Nut alhier zal optreden de heer A. D. Wempe van Haarlem, die, zooals we vroeger reeds vermeldden, zich bij een optreden te Oosterend deed kennen als een flink redenaar, zoodat met recht kan worden aangeraden morgenavond de vergadering van 't Nut bij te wonen. Zooals bekend, hebben niet-leden toegang tegen betaling van slechts 15 cent Tengevolge van het breken van de koppelketting geraakten gisteren de paarden gespannen voor een polderwagen op de Hoogte op hol. Ofschoon de voerman alle moeite deed ze weer tot staan te brengen, was hem zulks onmogelijk. Gelukkig waren de strengen en verdere deelen der bespanning in orde, en was men bij den Burg in staat de paarden tot staan te brengen. Maar wij vernemen werden tegen Zater dag aanstaande eenige heeren ter vergadering opgeroepen in het hotel „Texel" voor de oprichting van eene commissie voor eene aan H. M. onze geëerbiedigde Koningin aan te bieden nationaal huldeblijk. Zooals in een onzer vorige nummers werd vermeld, behoort tot de leden van het hoofdcomité daarvoor 0. a. ook onze burgemeester, namens wien dan ook de oproeping ter vergadering plaats had. I Den Hoorn, 16 Dec. Tot Ouderling der Ned. Herv. gemeente alhier is gekozen de Heer S. Lap, in plaats van den Heer F. Krijnen enis herkozen tot Diaken de Heer M. Bruin Az. Koog, 17 Dec. By de gisteren gehouden stemming van bestuursleden der Ned. Herv. gemeente zijn gekozen en herkozen Voor Ouderling de Heer C. Huisman, in plaats voor den Heer J. List, die niet meer in aanmerking wenschte te komen. Voor Diaken herkozen de Heer C. L. van Scharenburg. Voor Notabelen herkozen de HH. A. v. d. Werf en H. de Ridder. Voor Kerkvoogd de Heer J. List, in plaats voor den Heer D. v. d. Werf, die niet meer herkozen wenschte te worden. De Cocksdorp, 17 Dec. Daar de Heer R. Stoepker voor de benoeming tot Kerkvoogd der Nederd. Herv. gemeente alhier bedankte, had gisteren weder eene verkiezing plaats. Alsnu werd benoemd de Heer J. Kortenhoeven. De Heer C. Troost werd door het af treden van den Heer Kortenhoeven als zoo danig tot voorzitter der Notabelen gekozen. Oudeschild, 17 Dec. In 't café van den Heer H. Dogger, had Zaterdagavond eene druk ^bezochte vergadering plaats van de afd. van de Nederl. Visscheryvereeniging alhier. Nadat de vergadering geopend was, trad als spieker op c"e Heer Zwier Visser, Directeur der vereeniging, die allereerst ter sprake bracht het verlichten der uiterste tonnen der zeegaten, benevens het plaatsen eener verlichte wrakboei, op het wrak van het reeds lang geleden gezonken stoomschip „Tuscar". Eenstemmig gaven de leden hunne goed keuring te kennen met de tot stand koming van bet voorgestelde. Voorts gaat de Directeur over tot nadere bespreking van de eerlang op te richten Handelsbank, die vermoedelijk in Januari a.s. kan geopend worden. Door verschillende omstandigheden was 't den Directeur niet mogelijk geweest dit reeds op 15 December te doen, zooals aanvankelijk het voornemen was geweest. De werking der Handelsbank wordt toe gelicht. waaruit blijkt, dat de aangevoerde garnalen in Ie en 2e soort zullen worden ter markt gezonden. Cvenwel mogen als 2e soort geen andere clan leverbare garnalen worden verscheept, en dus geen z.g. „zeefsel' Nog bepaalt de Heer Zwjer Visser, dat op het merk moet worden aangeduid of de garnalen binnen de zeegaten of daar buiten zijn gevangen. Spreker stelt nu in h9t licht, hoe de voor genomen indijking der Zuiderzee stellig niet in het belang der visschers kan zijn. Er moge door andoren, die buiten de be langen der visschers om, de zaak bezieD, al beweerd worden, dat het aanwinnen van land velen ten goede zou komen, er is in ons vaderland nog genoeg land te ontginnen en met veel minder kosten. Op populaire wijze behandelt de Heer Zwier Visser dit belangrijk onderwerp, daarbij niet verzuimende ook het rapport der commissie van onderzoek uitvoerig na te gaan. Spreker nam zich voor de volgende maand dit onderwerp te Amsterdam in eene alge meens vergadering uitvoeriger te behandelen. De rede van den Heer Zwier Visser werd luide toegejuicht en welvoldaan keerden de bezoekers huiswaarts. De blazerschuit, belast met het opruimen der wrakken van het stoomschip „Nigre" heeft dat werk voorloopig gestaakt, doordien aanhoudend slecht weer de zee langs de kust in een toestand had gebracht, dat aan gere geld werken niet gedacht kon worden. Zoodra weer eenigszins vast wêer intreedt, zal het werk worden hervat. Zondag a.s. zal de rederijkerskamer „Dr. J. P. Heye" alhier, eene uitvoering geven in de „Zeven Provinciën" Opgevoerd zullen worden „De Voddenraper van Parijs", en als nastukje ,,'t Bedrogen Drietal"- Aan belangstellenden zal het zeker op den avond der uitvoering niet ontbreken. De jeugdige leden van de vereeniging toch hebben reeds herhaalde malen getoond wat zij ver mogen. 't Voornemen bestaat om de voorstelling op een der avonden van de Kerstweek te herhalen. 18 Dec. Evenals verleden jaar, zal ook nu op den tweeden kerstdag, 's avonds in het kerkgebouw der Herv. Gem. een fraaie kerstboom worden opgericht voor de kinderen der Zondagschool. De feestviering ten vorigen jare, heeft de aangenaamste herinnering nagelaten. Vlieland, 18 Dec. Verleden Zondag is alhier des namiddags te 3 u. 50 min. een merkwaardig electrisch verschijnsel waarge nomen. In het Z. O. bewoog zich een vuur bol, waarvan zicli een paar zijtakken afscheid den, met groote snelheid in bijna verticale richting benedenwaarts tot nabij den horizont, waar hij uiteenspatte. De baan, waarlangs hij zich had voortbewogen, bleef langen tijd helder verlicht en was rood en blauw getint. De 3e stuurman E. de Boer alhier is aangesteld als matroos bij het loodswezen. Voorts is de zeeloods S. van Keulen van Terschelling naar hier overgeplaatst. Erfelijke lijfrente. In de afdeeling mili taire pensioenen van de begrooting voor oorlog, komt een merkwaardige post voor, ten bedrage van f 5250, toegekend aan den Pruisischen generaal Bulow von Dennewitz en diens mannelijke afstammelingen in rechte linie. Deze generaal maakte zich bijzonder ver dienstelijk by 't verdrijven van de Franschen en daarom heeft de souvereine vorst, later Koning Willem I, deze lijfrente toegekend. Burg. en weth. van den Haag stellen aan den Gemeenteraad voor, aan bet comité te 's Giavenhage voor eene volkshulde bij gelegenheid van het huwelijk van de Koningin, welk comité op ruime schaal levensmiddelen en andere feestgaven zal uitreiken aan de armen dezer gemeente, de weezen en ver pleegden van alle gezindten zal onthalen, gratis volksvoorstellingen zal doen geven in verschillende lokalen en verder leiding en uitvoering zal geven aan verschillende uitingen van volkshulde, welke bij het comité reeds m voorbereiding zijn, eene subsidie uit de gemeentefondsen toe te zeggen tot een maxi mum van f 15000 in gold, onder voorwaarde dat bet subsidie dan alleen zal worden uit gekeerd, hetzij geheel, hetzij ten deele, zoodra en voor zoover aan hen op naar hun oordeel voldoende wijze zal zijn aangetoond, dat de balans een tekort zal blyken te hebben opge leverd. Vrijdagochtend, omstreeks half elf, was men bezig aan een perceel aan de Jan Hanzenkade te Amsterdam een vat ingelegde groenten op te hijschen, toen plotseling het touw brak en het vat omlaag viel. Een bewoonster van de Van Houweningen- straat, mejuffrouw v. d. Horst, kreeg het gevaarte op het hoofd en werd zeer ernstig gewond. In hoogst bedenkelijken toestand werd zij naar het Wilhelmina-Gasthuis overgebracht en daar ter verpleging opgenomen. Men vreest voor haar leven. Aan genoemd perceel was men aan het verhuizen, waarbij de juffrouw belangeloos medehielp. Door de politie is in deze zaak een onder zoek ingesteld. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bürg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1