Buitenland. Oostérend, 19 Dec. By de Gereformeerde Kerk alhier is tot ouderling benoemd de Heer B. Roosendaal en tot diaken de Heer P. Vlaming Gz., ter vervanging van de Heeren P. C. Bakker en Alb. Kuiper. Te IJmuiden komen in een gezin 5 gevallen van diphtheritis voor. Reeds is een der kinderen overleden. Het schijnt wel ol deze ziekte IJmuiden niet wil verlaten. Zij is er nu ruim een jaar heerschende. Toen de onderwijzeres van Ter Heide zich Vrijdagmorgen uit school naar huis begaf zag zij een man op den weg liggen. Meenende dat hij door een toeval getroffen was, werd hij mot hare hulp ergens binnen gebracht. Daar bleek dat de vermeende ziekevol zoeten wijns was. Wel wat ontnuchterd en minder medelijdend gestemd vervolgde de juffrouw haar weg. Besprekingen in een te Haarlem me gesloten deuren gehouden raadsvergaderin t zijn openbaar gemaakt, niettegenstaande geheimhouding was opgelegd. Daar dit reeds meermalen is voorgekomen, willen Burgem. en Weth. krachtige maatregelen nemen. Zij dienden daarom een voorstel bij den raad in, dat de strekking heeft om den voorzitter uit te noodigen, de te dezer zake betrekkelijke feiten ter kennis te willen brengen van den Officier van Justitie. Vrijdagmorgen om zes uur ontstond bij den landbouwer C. Kroon, in de Belt, te Wieringen een begin van brand. Spoedig breidden de vlammen zich over het geheele huis uit, zoodat binnen een half uur tijds alles in lichte laaie stond. Het vee werd nog bijtijds geredeveneens eenige inboedel. Alles is verbrand, als hooi, stroo, granen, benevens alle gereedschappen. De brand ontstond door 't aanleggen der kachel. Door 't spoedig optreden der brandspuit konden de naast- bijgelegen huizen bewaard blijven. Naar men ons mededeelt, dekt assurantie de schade. (Sch. Crt. Aan den heer Kramer, hoogleeraar in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijks universiteit te Utrecht, is opgedragen aan Z. H. Hertog Hendrik onderricht te geven in de Nederlandsche taal en Z. H. tevens op de hoogte te brengen van de Nederlandsche geschiedenis. Het totaal der bij de Ned. Zuid-Afrik. Vereeniging ingekomen giften bedroeg jl. Zaterdag f 1,234,789.1 IV, In eene Zaterdag gehouden vergadering van Zuiderzeevisschers, uitgeschreven dooi de Vereeniging tot bevordering der Neder landsche visscherij, waarin besproken werd het wetsontwerp tot drooglegging van de Zuiderzee, is met algemeene stemmen uit gemaakt, dat de voorgestelde schadevergoe ding van 47, millioen gulden onvoldoende is, terwijl besloten werd tot stichting van een fonds tot bestrijding der drooglegging. Zaterdag zaten aan de kerk te Koewacht een paar ongelukkige menschen, die op jam merenden toon om een aalmoes smeekten. De eene was blind, de andere kreupel, liet zijn met vele doeken omwonden been zien. Ieder had medelijden met die beklagenswaar dige menschen en menige cent rolde in de pet, die voor hem stond. 's Middags trokken zij naar Stekene, waar zij zouden overnachten. Daar ontmoetten zij een lamme, die elders „gewerkt" had en ook een goeden cent had ontvangen Op zulk een ontmoeting kon een borrel staan, ja twee en nog meer. Weldra waren de drie „ongelukkigen" vroolijk geworden Men begon te redeneeren, te disputeeren en ein delijk te vechten. En o wonder boven alle wonderen, de kreupele sprong in hot rond, de lamme verloor zijn krukken, de blinde had plotseling het gezicht herkregen. De politie had alle moeite hen tot bedaren te brengen en bracht ten slotte ons drietal naar de gevangenis, waar zij van hun ver moeienissen konden uitrusten en bedenken, welk „gebrek" zij een volgenden dag zouden bezitten. (Goes. Ct) Iemand te Hollandscheveld, hoorende dat de Duitsche Keizer Paul Kruger niet wilde ontvangen, nam een tweetal aan den wand hangende platen in kleurendruk, den Duitschen Keizer en de Duitsche Keizerin voorstellende, uit de lijsten, frommelde ze ineen en stopte ze in de kachel Het 6jarig zoontje van den heer van de Loo te Maasniel is, spelende op een zandberg onder een neerstortende zandmassa bedolven. Het ongeluk werd ontdekt doordien een hond door geblaf de plaats aanwees, waar zijn jonge meester begraven lag. Het kind werd er dood onderuit gehaald. De drankzucht eischte weer een slacht offer te Breda. Een oude man geraakte in beschonken toestand in den Tramsingel ofschoon hij er dadelfik uitgehaald werd, was hij reeds dood. Het is misschien niet van algemeene bekendheid, dat, toen het IJ te Amsterdam nog zeeboezem was, deze plas werdbeviseht door 63 visschers, die daarmede een ellendig bestaan hadden en in armoedige krotten in de buurt vaD het Tolhuis woonden. Sedert de inpoldering van het IJ en de afsluiting van de zee is het getal visschers geklommen tot ongeveer 200, wien het allen goed gaat niettegenstaande zij nu nog hun groote visch- akte moeten bekostigen, wat vroeger op den zeeboezem niet noodig was. Terecht wordt dit feit aangehaald als een bewijs, dat van de zee afgesloten wateren in vruchtbaarheid toenemen en het dus verkeerd zou zijn, indien men de algeheele inpoldering der Zuiderzee om wille der visscherij ging tegenhouden. En in het polderwater en in het zoete IJselmeer en op de noordelijk te vormen slibgronden zal de visscherij voldoende com pensatie vinden voor het verhes van het silte nat. (Tijd.) Alsof ze geen geld waard zijn! Niet minder dan 180 H. L. aardappelen, die onbeheerd lagen op de fruitmarkt te Amsterdam, zijn naar de stadsbeltovergebracht. In de roomboterfabriek „Salland" te Hardenberg heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. Een der werklieden J. Otten, van Heemse, wilde een drijfriem, die van een schijf geloopen was, er weer opbrengen. Het ongeluk wilde dat hij door den riem werd gegrepen en ver scheidene malen in de rondte werd gesleurd, vóór men hem uit zijn benauwden toestand kon verlossen. Zijne kleeren waren gedeeltelijk van 't lijf gescheurd, zijne ledematen op vele plaatsen gebroken en zijn lichaam nog vreeselijk verwond. Ook een andere werkman heeft zich bij zijn pogingen om O. te redden vry ernstig verwond. Voor O. is weinig hoop op herstel. Volgens een later'bericht van de „Zw. Ct." is O. overleden. Hy laat een vrouw en drie kinderen na. Op de katoendrukkerij der Leidsche Katoenmaatschappij was J., Goddijn bezig aan het werken aan de; lintzaagmachine en be speurde niet, dat die machine liep, toen hij aan een anderen werkman wilde toonen, dat die zaag een weinig slingerdehij kwam toen möt zijn linkerhand te dicht bij de zaag, waardoor de wijsvinger der linkerhand geheel werd afgezaagd. Volgens een bericht uit Kimberley, heb ben een aantal Boeren uit den Vrijstaat op den avond van den lOden Dec. het station Riverton overvallen en vier wagenladingen veldvruchten ter waarde van L 500 wegge voerd. De rest werd met petroleum gedrenkt en in brand gestokeh. Al de goederen aan het station en drie goederenwagens zijn ver nield. De Boeren sneden de telegraaflijnen door en trachtten het spoor naar Kimberley op te breken. Op de nadering van een gepantserde trein trokken zij af. Het aantal gedooden door den bliksem is het vorige jaar in de Vereenigde Staten blijkens statistieke gegevens zeer veel grooter geweest dan ooit in vorige jaren. Het totale aantal personen, die tengevolge van het neer slaan van den bliksem stierven, bedroeg 562, terwijl het aantal der gekwetsten 820 is De meeste personen, namelijk 45 procent, werden in het vrije veld door den bliksem getroffen, 34 procent gedurende het verblijf in huizen, 11 procent onder boomen, 9 procent in schuren, en kenmerkend werden 12 per sonen door den bliksem getroffen, toen zij gedurende het onweder goed van een draad afnamen of in de nabijheid daarvan kwamen. De sterkte der Boeren in het veld wordt door de Engelsche bladen als volgt opgegeven De la Rey in de Magaliesbergen met 2500 man, De "Wet in den Vrijstaat met 2000 man, Louis Botha bij Standerton met 1500 man en Coetzee bij Komatipoort met 1500 man te zamen 7500 man. Verder zijn er tal van geurilla-benden bij Barberton, Nelspruit, Ottes- hoop, Lichtenburg, Vrijheid, Bethlehem, Vrede enelders. In het Portugeesch blad „O Portuguez" dat te Lorenqo-Marquez verschijnt komt o. a. een artikel voor over „De verovering van de Transvaal", waarin betoogd wordt, dat de onafhankelijkheid der Republieken een zaak is van groot belang voor de Portugeesche Kolonie. Immers, de Delagoa-Baai is een haven die het meest heeft te hopen van een Boerenregeering te Pretoria. Blijft echter de Transvaal Engelscb, dan worden de Kaap- Kolonie en Natal ongetwijfeld boven Lorenqo- Marquez bevoordeeld, b. v. door differentiëele spoorwegtarieven. Dinsdag heeft men getracht in Liverpool een groote meeting te houden ten gunste der Boeren. Miss Maud Gonne, de bekende Iersche propagandiste, zou een voordracht houden over het inlijven van Ieren in het Engelsche leger. Er stonden zooveel agenten voor het vergaderlokaal quasie om de orde te handhaven dat niemand er in kon. De organiseerders met miss Gonne en de voorzitter der vergadering reverend Kenedy begaven zich toen naar Saltneystraat in een Iersche wijk van Liverpool en hielden hun meeting in de open lucht voor een aanzien lijker publiek dan de zaal van Albert Hall had kunnen bevatten. Toen miss Gonne haar redevoering begon kwamen 200 politieagenten ter plaatse en begonnen de menigte uiteen te drijven. De toehoorders omringden echter het rijtuig van de spreekster en brachten haar naar het hotel onder de kreten „Leve Ierland Leve de Boeren 1" Een banket tor eere der Iersche spreekster werd ook door de politie onmogelijk gemaakt. Op een vraag van het lid van het Lagerhuis heeft Powell Williams medegedeeld, dat er tot dusver 117.680 paarden en 64.730 muildieren in Zuid-Afrika ontscheept zijn als men daarbij nog de tienduizenden paarden rekent, die in Zuid-Afrika voor bet Engelsche leger zijn gekocht, krijgt men eenigszins een begrip van het verbruik van paardenvleesch in dezen oorlog. Te New-York is uit Peking bericht ont vangen dat de Engelschen de lucht hebben gekregen van een grooten schat die op 32 K.M. van Peking begraven moet zijn. Er zijn 150 man heen om hem te zoeken. De schat moet uit goud en allerlei voorwerpen van waarde bestaan, die het hof bij zijn over haaste vlucht niet mee heeft kunnen nemen. De Passiespelen te Oberammergau in den afgeloopen zomer hebben een netto opbrengst van 225.000 mark opgeleverd, die zullen worden besteed aan dingen van open baar nut, publieke gebouwen en weldadig heids instellingen. Uit Kanton in China wordt gemeld, dat van een pakketboot nabij Hokau op de Westrivier een man overboord viel. Alle passagiers, ten getale van 400, snelden naar den kant van het vaartuig, waar de drenke ling zichtbaar was. Plotseling verloor de stoomboot door de overbelasting aan die zijde het evenwicht en sloeg om. Ruim 200 per sonen kwamen in de golven om. Toen president graaf Ballestrem bij de sluiting van de zitting van den Duitschen Rijksdag den heeren afgevaardigden een prettig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wenschte voegde hij daarbij den wensch dat zij „en alle anderen" elkander den Sen Januari mochten weerzien. „Alle anderen dat zijn de afgevaardigden die van de debatten over de begrooting waren weggebleven, t. w. niet minder dan 840 in getal op de 397 Rijksdagleden. Het prachtige kasteel van Beloeil, bij Aih, de verblijfplaats van de prinsen van Ligne en een geliefkoosd doel voor uitstapjes van de Brusselaars, is Vrijdag verbrand. Slechts een deel van de fraaie schilderijenverzameling, de kostelijke bibliotheek en het archief zijn gered, en de gobelins zijn alle vernield. De oorzaak van den brand was vermoedelijk een gebrek in de constructie van een vulkachel. Een telegram uit Tandzjer aan de „Correspondencia" bevat het bericht, dat de stammen tusschen die plaats en Fez in opstand gekomen zijn en karavanen plunderen. De oproerige beweging schijnt zich naar het noordwesten uit te breiden. Tengevolge van een kortsluiting in de geleiding ontstond Zaterdagavond tegen 5 uur groote storing in de electrische verlichting en het krachtbedrijf in de binnenstad van Hamburg. Vele inrichtingen waren zonder licht Verscheidene couranten met motorbe- drijf konden niet verder afdrukken. Vele winkels moesten worden gesloten. In het Talia Theater kon de voorstelling niet door gaan en het stadhuis en telefoonkantoor waren in het donker gehuld. De Shah had op zijn Europeesche reis een schat aan geschenken ontvangen en voor reusachtige bedragen aan herinneringen, kunst voorwerpen en liefhebberij-artikelen gekocht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2