Kerstfeest. Publieke Verhuring. ENG. KOLEN. Scheurkalenders een Schipper en een Knecht J. KALF, Slager. deNatuur-V/ollen Ondergoederen f Texel Mooien Verloting beslist zonder verder uitstel op 22 Januari 1901 Voor hot Alpeen Weeshuis te Texel. SPOTKOOPJE! Uit de hand te huur Broodbakkerij „DE VOLHARDING" GEBRS. BRUIN. Wed Marktberichten. Pre dikbeur ten, ADYERTENTIEN. fijne vette KOE Langeveld de Rooij te Burg op Texel G. J. O. D. DIKKERS, Publieke Verhuring. G. J. O. D. DIKKERS, Publieke Verhuring. C. DE WIJN, OM OP TE RUIMEN. 1 of meer groots wasschen aan huis en NAAI- en VERSTELWERK. Maandag in lossing Zuivere onvervalschte MELK. den Boekhandel Parkstraat. In het laatst der vorige maand is een groot deel dezer voorwerpen aan boord van de „Vera" naar Perzië verscheept. Doch het schip is verongelukt. In een hevigen storm op de Kaspische Zee is de „Vera" gezonken op 500 vaam water, zoodat er geen denken is, de lading op te visschen. Al de schatten van den Shah, die aan boord waren, zijn dus verloren, o. a. waren 18 rijtuigen en automobielen ingescheept. Amsterdam, 17 Dec. Aangevoerd jj394 Run deren, le kwal. 64 a 68 ct., 2de kwal. 58 ct. 3de kwal. 54 ct. per KG. 75 Melk- en Kalf- koeien f 120 k f 240Graskalveren f a f 46nucht. Kalveren f7 af 11 Schapen f af; Lammeren f k f 550 vette Varkens 38 k 42 ct. per KG. Purmerend, 18 Dec. Aangevoerd 150 vette Kalveren 40 a 44 ct. per KG.: 113 nucht. Kalveren f9 k f 19; 429 vette Varkens 40 a 44 ct. per KG.68 magere Varkens f 10 a 15 237 Biggen f 5 a f8.50; 3164 Schapen en Lammeren 416 Runderen en 1(5 Stieren Kip-Eieren f 4.75 a f 5.75 per 100. Vette Koeien, 315 stuks, hooger in prijs, handel vlug, 0.52 k f 0.65 per KG. Melkkoeien prijshoudend handel matig, f 120 k f 180 per stuk. Vette Kalveren, prijshoudend, handel vlug, f 0.70 k f 0.90 per KG. Nuchtere Kalveren prijshoudend, h. vlug. Vette Varkens, prijshoudend, handel vlug. Magere Varkens en Biggen prijshoudend, handel matig. Vette Schapen, hooger in prijs, handel vlug, f 20 k f 28 per stuk. Overhouders hooger in prijs, handel vlug, f 13 k f 20 per stuk. Londen, 17 Dec. Ter markt zijn aangevoerd: 3000 Runderen, 11000 Schapen en lammeren, 10 Kalveren, 140 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.45 a f 0.72; Schapen en lammeren f 0.50 a f 0.90; Kalveren f 0.a f^0. Varkens f 0.41 a f 0.71. Zondag 33 Dec. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur ds. Smits. Dm Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. 10 uur de Hr. Baronds. GEREFORMEERDE KERK. Oostermd. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Geen dienst. Oostermd. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Dm Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. GEVRAAGD: voor de T. X. 57. Adres de Wed. JAN VONK Cz. te Oostermd op Texel. De ondergeteekende bericht zijnen geacbten be gunstigers dat hij voor het aanstaande Kerstfeest een puik eerste kwaliteit zal slachten van den Heer C. A. WITTE. l|| Merk Fabrieks- "1 (des ochtends te elf uur) in het opmbaar in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, door vijf houders van Lotm op dm dag dm trekking te kiezen door de houders van Lotm in de zaal aanwezig). Loten Nieuwe Apeldoomsche Bouwonderneming. Kassiers: I. KOPPEL Co., te Apeldoorn, bij wie de ontvangen gelden gestort worden. De ondergeteekende bericht dat bij de Boekhandelaren verkrijgbaar zijn bovenstaande Loten a. f 2.50 per Lot. In deze Verloting bevinden zieh 150 uitsluitend en niet anders als kostbare prezen, als 1. Drie Heerenhuizen met tuinen aan de Regeutesselaan te Apeldoorn, te zameu groot 8 Aren en 50 Centiaren, óf f 18000 in contanten. 3. Een Huis met tuin aan den Trekweg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 90 Centiaren, óf f 3000 in contanten. en als premie op het laatstuitgekomen 33duizendste nummer nog een Hnis met tuin ook aan den Trekweg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 80 Centiaren, óf f 2500 in contanten. gp^T" Deze panden zijn gezamenlijk verhuurd k f 1650 's jaars. Wanneer de gelukkige winnms desverkiezmde de huizen in plaats van contantm verlangen, dan worden deze vrij op naam zonder kosten geleverd. Verder: Een Automobile le klasse fabrikaat. Een Landauer met 2 paarden, prachtig getuigd. Een rijk gebeeldhoud Eetkamerameublement. Een volledig eikenhouten Slaap kamerameublement. Een volledig zilveren Theeservies, bestaande uit zilveren Trekpot met zilveren Komfoor, zilveren Melkkan, zilveren Suikerpot en zilveren Lepelbakje. 2 Prijzen ieder van een prachtig zilveren Tafelmiddenstuk. Een prachtig zilveren Theeblad. Een Dames Schrijfbureau. Een eikenhouten Bureau Ministre met schrijfstoèl Een Salon- pianino. Een Amerikaansch Orgel. Een zeldzaam fraaie Boekenkast. Een Chatwood Brandkast. 10 Prijzen van elk een Lot Stad Amsterdam van f 100. 10 Prijzen van elk een Lot Gemeente Rotterdam van f 100. 50 Prijzen elk Een Damesfiets, en 50 Prijzen elk Een Heerenfiets allen eerste merken en met één jaar garantie; verder nog een groot aantal Prijzen waarvan de minste een waarde vertegenwoordigt van vijftig gulden. Het aantal Loten bedraagt 32000. Baar alle steden en dorpm van Nederland worden de prijzen den winners tmstond na de trekking franco toegezondm. NB. Trekkingsiysten gratis verkrijgbaar bij den wederverkooper bij wien het Lot gekocht is. Bij elk Lot wordt een Prospectus gevoegd, vermeldende al de prijzen die ge trokken worden. T. EIJBERS, Apeldoorn. Firma: Nieuwe Apeldoomsche Bouwondernmiing. zal, Voor Notaris te Texel, op Dinsdag 8 Januari 1901, 's avonds 7 uur, in net Café „den Burgaan den Burg op. Texel pnbliek verhuren: den Heer W. WIJIS. als curator over den Heer Ml. LANGEVELD: Eene HOSMANSWONING met eenige per- ceelen LAND, gelegen in den Polder het Oude schild op Texel, groot 11,30,00 Hectaren. Thans in huur bij den heer ARIE HIN. Notaris te Texel, zal op Woensdag 16 Januari 1901, 's avonds 7 uur in het hotel „Texel" aan Den Büeg, alhier. publiek verhuren De IVeezenplaats en Sandershttis met boet aan den Grintweg, met perceelen Wei- en Hooiland, samen groot 26,76,27 Heet. Voor den tijd van 0 jaren. Deurwaarder te Texel, zal, op Vrydag 88 December 1900, 's avonds 7 uur, in net locaal van P. BAKKER aan de Haven te Oudeschild voor de Diaconie der Hmv. Gemeente te Oudeschild PUBLIEK VERHUREN: 1.86.70 Weiland de Bolkoog. 0.83.00 Voorste Stukje. 1.00.00 Het Oostelijkste. 3 fraaie SCHILDERIJEN met vergulden lUsten, de platen voorstellende Zomer- en Winterlandschappen. Hierby cadeau: De interessanten boeiende roman: Een Noodlottige Geboorte of het Ge- helm aan het Hof van Lodewyk XIII, (ruim 1000 blz. druks). Wordt zoolang de voorraad strekt franco toegezonden tegen ontvangst van slechts een galden p«r Postwissel door M. v. d. LEEST, Uitgeyer, Haarlem, Kleine Houtstraat 88. GEVRAAGD Op nette en billijke behandeling kan gerekend worden* Adres te bevragen bureau y. d. blad- 2 Akkers BOUWLAND bij de Waal, gebruikt door Cd. Selser. 1 idem als voren door H. Koopman. Te bevragen bij den Makelaar Sd. KEIJSER Pz. Cocksdorp. A. DROS Pz. te HELLER, is voornemens den 8 Januari 1901 publiek aan te besteden de levering van zuivere onvervalschte MELK, ten behoeve van bovengenoemde bakkerij, geraamd op 40.000 liter, ge durende een jaar te leveren in dage- lijksohe gelijke hoeveelheden. Onder de volgende voorwaarden: 1. De Melk staat onder controle van een ver trouwd scheikundige, voor onze rekening. 2. Het soortelijk gewicht van 1 L. Melk mag variëeren van 1.028 tot 1.032 Kg. Verdere inlichtingen omtrent de voorwaar den te bekomen aan de bakkerij. en ALMANAKKEN. KOSTERS en JACOBS PREMIEKALEN DERS en VRIEND VAN DEN HUIZE, 30 ct. Dikke Enkhuizer Almanakken 15 cent Bestellingen op andere Scheurkalenders, boek werken, enz. enz. worden gaarne aangenomen in Jh i» ivan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3