Nieuwjaarsgroet. N°. 1388. Zondag 30 December. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Nieuwjaarsgroet Aanbieding Nationaal Geschenk Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor DEK Btjrg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave* Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel In het nummer van i Januari 1901 zal, even als vorige jaren, weder ge legenheid bestaan tot het plaatsen van Advertentiën als aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz., tegen den prijs van 20 cents. Men wordt beleefd verzocht, tijdig opgave te doen. Wij maken er onze lezers op attent dat DOOR ONS NIET voor die ad- verteutiën wordt gecolporteerd, doch voor toe zending of'opgave houden wij ons ten zeerste aanbevolen. Advertentiën als Nieuwjaarsgroet worden door ons aangenomen uiterlijk tot Maandagmiddag 12 uur. Voor een vroegtijdige opgave houden we ons echter ten zeerste aanbevolen. DE UITGEVERS. INRICHTINGEN, welke GEVAAR, SCHADE of HINDER kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei- Gemeente Texel broDgen ter openbare kennis, dat ter Gemcente-Sccretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Gebroeders Dijt te den Burgom vergunning tot liet plaatsen van een petroleum-motor, in de schuur van het perceel Wijk B No. 409, kadastraal bekend in Sectie K, No. 1332. Op Vrijdag, den 11 Januari 1901, des middags te 12 uren, zal ten Raadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriltelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór bet bovengemelde tijdstip, op de Secretarie dei- Gemeente kennis nemen van de ter zake inge komen schrifturen. Texel, den 28 December 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. LANGEVELD, lO.-S. II. W. DE JONCHEERE. LEERPLICHTWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel Vestigen de aandacht van belanghebbenden op de navolgende verplichtingen hun bij boven genoemde Wet opgelegd en vervat in de artikelen 1 en 9 dier Wet. Artikel 1. Ouders, voogden en anderen, krachtens XVet of overeenkomst met de verzorging van kinderen belast, zijn verplicht, voor zoover die kinderen bij hen, in de inrichting onder hun beheer of met hen bij anderen inwonen, zorg te dragen dat aan die kinderen gedurende den tijd en overeenkomstig de regelen, in deze Wet gesteld, voldoende lager onderwijs wordt verstrekt. Deze verplichting wordt door hen nageleefd: le. of door te zorgen, dat het kind als leerling op eene lagere sohool wordt geplaatst en dat het die school geregeld bezoekt; 2e. of door aan het kind huisonderwijs te verstrekken of te doen verstrekken. Artikel 9, alinea 1 en 2. Ouders, voogden en andere in artikel 1 genoemde verzorgers, die eene vaste woonplaats hebben, kunnen zich niet beroepen op eenige vrijstelling van de in artikel 1 opgelegde ver plichtingen, zoolang zij niet aan den burgemeester hunner woonplaats hebben kennis gegeven, voor welk kind en op welken grond zij op vrij stelling aanspraak meenen te mogen maken. Deze kennisgeving moet, zoolang de aanspraak op vrijstelling blijft voortduren en de kinderen nog in den leerplichtigen leeftijd vallen, telkens na verloop van twaalf maanden opnieuw worden ingediend. Yoor deze kennisgeving zijn ter Gemeente secretarie kosteloos formulieren ter invulling verkrijgbaar. Texel, 29 December 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. A. LANGEVELD, Loco-Secretaris. H. SI. de Koningin der Nederlanden. Circulaire van de Hoofdcommissie: Amsterdam, November 1900. M. M. De proclamatie, waarin Hare Majesteit de Koningin HoogstderzelverVerloving met Zijne Hoogheid den Hertog van Mecklenburg- Schwerin, aan het Nederlandsche Volk bekend maaktewerd alom in den lande met groote vreugde begroet. Weldra werd uit alle deelen des Rijks de wensch gehoord, dat de natie in de gelegenheid mocht worden gesteld, aan Hare Majesteit bij het aanstaande Huwe lijk te doen blijken hoezeer deze heugelijke gebeurtenis haar met blijdschap vervult, hoe hoog wordt gewaardeerd de ernst en de groote toewijding, waarmede de Koningin, gedurende den tijd dat Zij het bewind voert, de hoogst belangrijke maar zware taak, waartoe Zij is geroepen, heeft volbracht, hoezeer Zij in de weinige jaren aller harten heeft gewonnen. De Hoofd-Commissie, aan wie tegen het ten einde spoeden van het Regentschap van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, de leiding was opgedragen van het aanbieden van een Huldeblijk aan de aftredende Regentes, geheel instemmende met den algemeenen wensch, heeft gemeend, ook ter voorkoming van versnippering van krachten, zich den 29 October 1.1. te Amsterdam op nieuw te moeten constitueeren ten einde eene behoorlijke vervulling van dien wensch te bevorderen. Zij roept daartoe de medewerking in van Provinciale en Plaatselijke Commissiën, die haar in 1896 en 1897 zoo kiachtig hebben gesteund en vertrouwt, dat van alle zijden, grootere en kleinere bijdragen zullen toe vloeien, zoodat het mogelijk worde aan Hare Majesteit de Koningin bij Hoogstderzelver lluwelfik een geschenk aan te bieden, geheel de Natie waardig. Het was naar aanleiding van deze circulaire en op verzoek van de Provinciale Commissie voor Noord-Holland, dat zich alhier de Plaatse lijke Commissie constitueerde, die in de eerstkomende dagen zich tot de ingezetenen zal wenden om ook in onze Gemeente gelden te trachten in te zamelen voor bovengenoemd doeldaarbij rekenende op de welwillendheid der Oranjegezinde Texelaars, die ongetwijfeld gaarne zullen bijdragen om ook ons eiland eene waardige plaats te doen innemen in de rij der Gemeenten, die door milde bijdragen van hare belangstelling in het geluk onzer dierbare Koningin blijken zullen geven. TEXEL, 29 December 1900. Bij het examen voor Handenarbeid, Slöjd, dat den 21 en 22 December jl. te Haarlem werd gehouden, kreeg onze vroegere plaatsgenoot, G. C. A. de Braai, diploma A. (klei, karton en papier). De heer P. J. de Braai, tijdelijk onder wijzer te Amsterdam, staat aldaar No. I op de voordracht voor tweede onderwijzer aan school no. 99. 't Was er vol in hötel „Texel" op den avond van den 2en Kerstdag, zoo vol zelfs, dat verschillende personen zich met een staanplaats moesten behelpen en er zelfs lieden, die tegen betaling toegang wenschten te verkrijgen, moesten worden geweigerd. Of die belangstelling nu bij allen de zoo nuttige instelling betrof, waarvoor de voorstelling werd gegeven, dan wel die voorstelling zelf met het bal, zullen we niet behoeven uit te maken, moge misschien het grootste deel der ouderen uit pure belangstelling voor de bewaar school zijn opgekomen, onder de jongeren was het ongetwijfeld bij de meesten, zoo niet allen, hetgenot dat men vertrouwde te kunnen smaken, dat hen deed opgaan naar hotel „Texel". Nadat door den heer Reij, als president van het bestuur der genoemde instelling, aan Let buitengewoon talrijk opgekomen publiek, zoowel als aan hen, die een meer werkzaam aandeel aan de uitvoering zouden nemen, welkom was toegeroepen, werd een aanvang gemaakt met de afwerking van het vrij groot programma. Door de vereeniging Trinitas werd op de bekende uitstekende wijze ter inleiding gespeeld „Zampa", ouverture van F. Herold, waarna door eenige dilettanten op verdienstelijke wijze werd ten tooneele gevoerd het blijspel „Tante", een waarlijk aardig tooneelstukje. Door den heer E. Vlessing werd hierop op de bekende wijze voorgedragen „Onderling Kunstgenot" van A br. de Winter, terwijl door denzelfden heer later alsnog ten beste werd gegeven „Meerenberg en Medem- blik", eveneens van Abr. de Winter. Beide stukken, voorgedragen als we zulks van den heer V. gewoon zijn, kondeD niet anders dan de algemeene goedkeuring wegdragen Voor de pauze werd door de vereeniging Trinitas nog een 2tal nummers ten gehoore gebracht, nl. „La reine du bal", valse van Ivanovici, en „Burgmarscb", van S. Vlessing Phz. De operette „Het verloren balboekje", na de pauze ten tooneele gevoerd, viel blijkbaar wel in den smaak van de vele toehoorders en hoorderessen, evenals bij de andere num mers van het programma was ook nu een luid applaus het welverdiend loon der dilet tanten. Wegens hot vergevorderd uur was besloten de nummers 6 en 9 van 't programma „Au village", gavotte van Gillet on „Ange d'amour valse van E. Walteufel, beide uit te voeren door Trinitas, achterwege te laten en werd na de voordracht van den heer V. bovengenoemd en nadat door den heer A. Langeveld Pz. als commissaris der bewaar school publiek en werkende leden waren bedankt voor den verleenden steun, overge gaan tot het hal. Tot vrij laat in den nacht bleven velen daardoor nog in hötel „Texel" bijeen. Als eene bijzonderheid kan zeker worden vermeld, dat thans alhier buiten een duif nog zit te broeden op een tweetal eieren. Onze plaatsgenoot K. Kuiper in de Gasthuis straat is eigenaar van het beestje en heeft plan het diertje, wanneer de koude mocht invallen, in huis te halen, op hoop, datde eieren zullen uitkomen en ook de jongen nie 5 van koude zullen omkomen. Evenals vorige jaren werd ook dit jaar bij gelegenheid van het Kerstfeest, dat feest gevierd met de kinderen van de Zondagschool in 'het lokaal in de Weverstraat. Ook nu werden de kinderen goed onthaald en werd allen een geschenk aangebodenhetwelk men naar huis kon medenemen, bestaande uit kleedingstukken, boekjes, enz. terwijl voor ieder huisgezin weder een scheurkalender werd overhandigd. Toepasselijke vertellingen werden gedaan en liederen werden gezoDgen. In plaats van op den tweeden Kerstdag, TEXELSCHE COURMT. AAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1