N°. 1388. Zondag 30 December A0. 1900 Nieuws- en Advertentieblad. Holl. Maatsch, v. Landbouw, afd. „Texel". Gemeenteraad te Te ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Zaterdag 29 Dec., voormiddags 10'/a Voorzitter de heer H. W. de Jon Burgemeester. Tegenwoordig de heeren F. Keijser, C, Keesom, Koning, Lap, Roeper, Zym, Dikkers. Afwezig met kennisgeving de heeren Bakker. Loco-Secretaris de heer A. Langeveld Na opening der vergadering worden de der vorige vergadering gelezen en onvi goedgekeurd. Daarop doet de Voorz. mededeeling: dat op 14 Dec. door B. W. boeken zijn nagezien bij den gemeente-ontvang orde waren bevonden. Totaal der Ontvangsten was f 45404.14'. Uitgaven - 38525.70'. Alzoo nog in kas f 6878.44. Bij denzelfden heer waren ook nagezien boeken en kas wat betreft de administratie van de havendirectie. Ook deze waren in orde bevonden. Totaal der Ontvangsten was f 5125,826. Uitgaven - 3806.86. Alzoo nog in kas f 1318,96'. dat door dezen gemeente-ontvanger diens borgstelling is verhoogd met f 2000 en gebracht op f 6000, in plaats met f 1200, zooals door den raad wae bepaald. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen was Een schreven van den heer Van 't Veer behelzende het bericht zijn benoeming aan te nemen en tevens een dankbetuiging voor het in hem gesteld vertrouwen, hetwelk hij hoopte niet te beschamen een schrijven van Mej. Wed. Deuzeman, be helzende een dankbetuiging voor de gunstige beschikking haar het traktement van haar man nog gedurende deze drie maanden uit te betalen. Een schrijven van den heer A. W. Deuzeman behelzende dankbetuiging voor bovengenoemd besluit. Een schrijven van Mej. Wed. Wosstra-Bongaardt als dankbetuiging voor eenzelfde beschikking ten opzichte van het traktement van haar over leden man. Ook deze ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bdkg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gisteren vergaderden de leden van de afdeeling Texel der Holl. Maatsch. v. Landbouw in hotel //Texel". Nadat door den voorz. de vergadering was geopend met een welkomstgroet aan de opgekomen leden, werden de notulen der vorige vergadering gelezen en aangezien niemand er iets op had aan te merken, goedgekeurd. Ingekomen was een missive van Z. E. den Minister van Binnenl. Zaken behelzende liet bericht, dat aan de afdeeling ten behoeve der winter-cursus bij Kon. Besluit eene subsidie was toegestaan van f 336, dat de begrooting over 1901 dier ccrsus was goedgekeurd en dat eene aanvrage om subsidie moet geschieden voor Sept. a'.s. Eveneens werd medegedeeld, dat van het Hoofdbe stuur der Holl. Maatsch. v. Landb. was ontvangen voor die cursus eene subsidie van f 25. Beide werden voor kennisgeving aangenomen. Omtrent de hengsten werd medegedeeld, dat in een bestuursvergadering was besproken of stationeering van een 2en hengst bet volgende jaar moest plaats hebben of niet. De stationeering bad dit jaar geen financieel nadeel gebracht en naar men meende was het wel gewenscht er mede door te gaan, indien particulieren zulks tenminste niet dedendaarom werd door het bestuur een voorstel in dien geest gedaan. De boer Houwen vraagt of men dan weder den- zelfden hengst als dit jaar zou willen buren, naar bij vernam was deze volgens verschillende paardeneigenaars niet gewenscht, omdat hij o. a. te laag van voren was. De Yoorz. antwoordt dat //Peter" ook volgens zijn gevoelen niet gewenscht was, ook om andere redenen. Door den heer R. Keijser wordt er aan herinnerd, dat in een vorige vergadaring de wenschelijkheid was betoogd in Eierland een platte hengst te stationeeren. Op eene opmerking van den Voorz,, dat er bezwaarlijk zulke hengsten te krijgen zijn, deelt de heerBreesnee mede, dat z. i. wel breeder en grover gebouwde hengsten zijn te krijgen. De heer E. Keijser merkt op, dat men wel een weinig voorbarig is, daar eerst nog moet worden uitgemaakt, of men vanwege de afdeeling een hengst zal Tuy/en. Nadat zonder hoofdelijke stemming is besloten een hengst te huren voor Eierland, wordt het debat over de soort van hengsten weder geopend. De beer P. K. Bremer geeft in overweging eerst met belanghebbenden er over te spreken en dan eene beslissing to nemen. De beer P. C. Koorn wijst er op, dat de vraag is koud of warmbloedig en niet zooals door enkelen wordt gezegd in- of buitenlandsck ras. De beer Breesnee zegt wel eens te willen proboeren een geschikte hengst te krijgen uit Zeeland. Volgens den beer Aug. Keijser zou misschien de alhier zeer goed bekend zijnde hengst //Carnot", waarvan de resultaten z. i. zeer gunstig waren wel aan aan de vereischten kunnen voldoen. Op voorstel van den Voorz. wordt eindelijk besloten dat een nadei onderzoek zal worden ingesteld en in de Februarivcrgaderingl een besluit zal worden genomen. Daarop deelt ZEd. mede, dat door hem is ontvangen de aanhoudingspremie a f 250 voor den hengst //Martin". Op verzoek wordt door den heer Houwen iets mede gedeeld omtrent de wintereursus en het proefveld bij den heer Stoepker. Omtrent den wintereursus vernamen wij, dat bet aantal leerlingen thans 13 bedraagt, welke de lessen vrij geregeld bijwonen en dat door de leerlingen uit Eierland, Eendracht en Noorden de lessen niet meer worden gevolgd. Omtrent de resultaten van het proefveld werd mede gedeeld, dat dit veld was bezaaid met vale erwten, dat de grond in goeden staat was geweest. Perc. 1, onbemest, bad opgebracht 1712 K G. of 21,4 H.L. en 1848 K.G. stroo per Heet. Perc 2, bemest met slakkenmeel, patentkali en kalk, bracht op 2907 K.G. erwten of 36 3 H.L. en 3509 K.G. stroo per Heet. Perc. 3, bemest als perc. 2, doch zonder kalk, bracht op 2400 K.G. of 30 H.L. erwten en 2750 K.G. stroo. De meerdere opbrengst bad ruimschoots de kosten van bemesting betaald, terwijl tevens was bewezen, dat de meening dat de grond in Eierland geen kalk noodig beeft, onjuist is. Verder werd dcor den heer H. nog medegedeeld, dat behalve de bestaande 3 proefvelden, het volgend jaar nog een 3-tal controle-veldjes zniden worden aan gelegd, n.l. in den P. H: polder bij do hofstede //Ceres", in Tienhoven bij de Wed. J. H. Kikkert, dit veldje speciaal met bet oog op de verdrijving van de zooge naamde //schater" en bij den heer Dijksen op Buiten- lust als proeve voor het gebruik en de waarde van vaste cn vloeibare stalmest en of de kosten van meer zorgvuldige bewaring van vloeibare mest ook opwegen tegen bet voordeel. Eindelijk werd door spr. nog gewezen op de omstan digheid, dat de opgaee in het landbouwboekje enz. omtrent de voedingswaarde der verschillende voedings middelen, meer in 't belang van de bandelaars dan in dat van den veehouder is samengesteld, aangezien wel wordt opgegeven hoeveel percent eiwit, vet en kool hydraten dio stoffen bevatten, doch niet hoeveel er van verteerd wordt en dus waarde heeft. Spr. zou het wensehelijk achten evenals de uitslag der proefvelden ook een lijstje van de werkelijke voedingswaaree der verschillende alhier in gebruik zijnde voedingsmiddeldn voor het vee aan leden enz. toe te zenden, Dit voorstel vond blijkbaar bij het meerendeel der leden grooten bijval. Door den heer Schumaker werd bet wensehelijk eacht cr nog aan toe te voegen eene opgave van etgeen het vee van elk ongeveer noodig heeft. Ook met deze opgave wil de heer Houwen zich wel belasten. Door den heer J. S. Dijt wordt er op gewezen dat van hooi en stroo de voedingswaarde moeielijk valt te bepalen, dat sommige voedingsmiddelen ofschoon op 't oog naar dc verteerbare bestanddeelen, misschien duurder dan andere, in vele gevallen voor het vee uit een gezondheidsoogpunt zeer gewenscht zijn, zoodat zao'n lijstje, hoezeer misschien ook voor velen gewenscht, niet al te slaafs mag worden gevolgd. Na deze bespreking wordt besloten het lijstje te doen gereed maken. Als leden van 't bestuur moesten aftreden de heeren Dikkers en Reeloffs, beide als zoodanig niet dadelijk herkiesbaar. Bij eerste stemming werd gekozen de beer E. Keijser mot 20 van de 30 stemmen, terwijl herstemming moest plaats hebben tusscbeu dc heeren Keesom en Houwen, die respectievelijk 15 en 13 stem men verkregen. Bij die herstemming verkreeg de beer Houwen 19 en de beer Keesom 11 stemmengekozen werd alzoo de beer Houwen, die, even als de heer F. Keijser, zijn benoeming aannam, Ook de penningmeester, de lieer Aug. Keijser moest aftreden, doch was als zoodanig direct herkiesbaar. Met 27 tegen 2 stemmen werd de heer Keijser weder benoemd. Ook door deze werd die benoeming aangenomen. Bij rondvraag wijst de beer F. Keijser er op dat voor bet uitroeien van den Ratelaar of zooals men hier zegt Schater, oen goed middel is het land gedurende een jaar als weiland te gebruiken. De beer Houwen merkt op, dat dit niet met alle landerijen kan geschieden Door den heer R. Keijser wordt er op gewezen dat in een vorige vergadering in beginsel is aangenomen om als de financieele resultaten van den henerst zeer gunstig waren, ook de leden in de voordeelenle doen deelen, door ze b.v. restituiie te geven van het door hen betaalde dokgeld voor hun paarden. De Voorz zegt dat dit thans niet kan worden besproken, doch in een volgende vergadering, wanneer de rekening ter tafel wordt gebracht, zal moeten worden behandeld. Door den heer B. Lap wordt gevraAgd naar een middel tot uitroeiing van de zoogen. Katlcdoorn (Gedoomd sialkruid). Als uitstekend middel werd genoemd bet gedurig uitsteken. Hoe goed ook, werd zulks voor een groote uitge strektheid en weinig werkkrachten vrijwel ondoenlijk geacht. Na eenige bespreking Würd bepaald, dat sterke be mesting een zeer goed middel was, daar onkruid meest voorkomt op schrale gronden. Op de vraag van den beer R. Keijser of cr een volgend jaar tentoonstelling zal worden gehouden wordt medegedeeld, dat zulks in de volgende vergadering zal worden uitgemaakt. Nadat nog op voorstel van den heer P. Roeper was besloten, dat dc vergadering in Februari ook evenals deze weder bij dag zou worden gehouden, sloot de Voorz. de vergadering met een woord van dank aan de aftredende bestuursleden en de hoop, dat de nieuw- benoemden bun beste krachten zouden inspannen voor de afdeeling. Spr. herinnert verder aan het bijna afgeloopen jaar, hetwelk voor landbouw, veeteelt, enz. vrij gunstig was, en eindigt met den wensck uit te spreken, dat ook 1901 onder de goede jaren zal mogen worden gerekend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1