SPEELKAARTEN Goud en Zilverwerk, in den Boekhandel, Parkstraal HORLOGIêN, REGULATEURS,WEKKERS® Verloting beslist zonder verder uitstel op 22 Januari 1901 Langeveld de Rooij te Burg op Texel G. D. Kikkert. Benoeming leden Algem. Armbestuur en regenten en regentessen Algem. Weeshuis. Totleden van het Algem. Armbestuur werden gekozen de beide aftredende leden zijnde ..de heeren G. Keijser Pz. en J. Bakker Wz., beiden met 8 stemmen, terwijl bij de stemming van eerstgenoemde 1 stem in blanco was uitgebracht en bij die van laatstgenoemde 1 stem was uit gebracht op den heer C. Bakker Wz. Met den heer Keijser stond op de aanbeveling de heer D. Bakker Jz. en met den heer Bakker de heer J. Koorn Pz. Tot regenten en regentesse algemeen wseshuis werden herkozen de heeren Joh. S. Keijser, J. P. Noordijk en rnej. N. Keesom Dijt. Voor de vacature Keijser waren aanbevolen de heeren Joh, Dz Keijser. Jb. Eelman Az. en Jb. Kikkert P. Pz., die evenals de heer Joh. Keijser Sz ieder 1 stem verkregen, terwijl de heer Joh. S. Keijser 5 stemmen verkreeg. De heer Noordijk werd met algemeene stemmen verkozen, mede op de aanbeveling stonden dc heeren H. Flens en P. C. Koorn. Op mej. Keesom Dijt waren uitgebracht 8 stemmen, terwijl 1 stem in blanco was, mede op de aanbeveling stonden de dames A. M: M. Reij Moorman en T. Zoetelief—De Graaf. Verzoek van L. Daalder, telefonist te de Koog om verhooging van jaarwedde. Op voorstel van den Voorz. wordt dit verzoek gesteld in handen van B. en W. om preadvies. Preadvies van B. en W. op adres van Mej K. Hesse om eene tegemoetkoming in de kosten harer pensioensverzekering Aan dit preadvies ontleenen wij, dat de adres sante 58 jaar oud is; dat B. en W. het in 't belang der ingezetenen achten, dat vroedvrouwen boven 60 jaren zich terugtrekken. Mej. Hesse zal indien ze geen pensioen verkrijgt wel ver plicht zijn langer haar diensten te prestoeren. B. en W. stellen mitsdien voor aan adressante een jaarlijksche toelage ter bekoming van die pensioenverzekering, van f 50 te verleenen gedurende hoogstens 2 jaar en nadat zij in zulk een fonds is opgenomen. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. Benoeming Gemeente-secretaris Op de alfabetische aanbeveling kwamen voor de. heeren K. Aalderson, le ambtenaar ter secre tarie te Opsterland en G. A. Hajenius, Gemeente- Secretaris te Diepenveen. Bij 1ste stemming werden uitgebracht 4 stem men op den heer A. Langeveld alhier, 3 op den Hajenius, 1 op den heer Aalderson en 1 op den heer D. Bakker Hz. te Helder. Bij de. 2de vrije stemming waren uitgebracht 5 op den heer Hajenius, 3 op den heer Langeveld en 1 op den heer Aalderson. Gekozen was alzoo de heer Hajenius. Vaststellen Suppl. kohier Hondenbelasting 1900- Zonder artikelgewijze behandeling wordt dit vastgesteld tot een bedrag van f 20.25. Vastst. kohier Schoolgelden lste kw. 1900. Wordt op dezelfde wijze vastgesteld tot een bedrag yan f 656.40. Aangezien de volgende 2 punten van de agenda: Vastst lling suppl. kohier Hoofd. Om slag 1900 en Verzoek J. Polak om restitutie Hoofd. Omslag, in besloten vergadering moesten be handeld worden, deed de Voorz. eerst de gebrui kelijke rondvraag. De heer C. Keijser brengt zijn dank voor het in hem opnieuw gesteld vertrouwen, door hem weder als regent Algem. Armbestuur te ver kiezen, waarop door den Voorz. wordt geant woord, dat hij zeker mede namens den raad spreekt, wanneer hij zegt, dat het besluit van (Jen heer. K„ om zijne benoeming aan te nemen, met genoegen werd vernomen. De heer Keesom wijst er op, dat verbetering van den postdienst op ons eiland dringend noodig is. Door den heer Roeper wordt de wenschelijk- heid betoogt ook voor het Alg. Armbestuur regentessen te benoemen. De heer C. Keijser Pz. acht zulks voor het oogenblik minder noodig, doch zegt, dat misschien weldra een voorstel in dien geest zal worden gedaan. Door den heer Dikkers wordt wijziging in telegraafdienst in verband met bootdienst wen- sohelyk geacht, volgens spr. moest het telegraaf kantoor gedurende de uren, onmiddellijk vooraf gaande aan hot vertrek der boot. niet gesloten zijn, zooals nu van 12 1. De heer Keesom vraagt hoe het is met de politie-verordening. De Voorz. antwoordt, dat door gebrek aan tijd en werkkrachten, die nog niet voor open bare behandeling gereed is. Ook de verordening op de brandweer was nog niet uitgevoerd. Naar aanleiding van eene opmerking van den heer Zijm over den mingoeden toestand van den Oudeschilderweg en diens wensch, dat de aldaar aanwezige keislag zal worden gebruikt, ontspon zich een vrij drukke discussie. Dooi den Voorz. werd medegedeeld, dat men z. i. op den goeden weg was om verbetering aan te brengen en men thans bezig was op de Hoogte. Den heer Keesom acht een flinke verbetering meer gewenscht, indien daarvoor subsidie werd verkregen. De heer Dros zou er voor zijn de keien aan den Burg te kloppen. De Voorz. zegt, dat door den keiklopper Kuiper nog nooit er om werd gevraagd. Een opmerking van den heer Keesom, dat men onnoodig geld uitgaf voor vracht, als men het keislag weer naar Hoogeberg bracht, in plaats van naar b. v. den weg naar den Drie sprong, eene opmerking, die door den heer Dros werd gesteund, werd door den Voorz. weerlegd met de opmerking, dat de keislag werd gebruikt waar ze nu noodig was en dat op de andere wegen die stof niet noodig was. Na eehige discussie werd het debat over dat onderwerp gesloten en aangezien niemand meer iets had voor te stellen, werd de openbaer vergadering gesloten. Pandoerkaarten 8 cent. Hombre12 JVhist I2 FIJNE KWALITEIT. Pandoerkaarten I2 cent. IVliistkaarten I5 LANGEVELD DE ROOIJ. ABONNEMEMTEN op alle Dag- en "WeekblacLei MODE-TIJDSCHRIFTEN, alsGracieuse, BazarDames- en Kindermod VrouwenwereldKinder kleeding, enz. enz. worden aangenomen Door aldaar zijne bestellingen te doen e niet rechtstreeks aan de uitgevers dier bladei wint men briefport, enz. uit en bevoordeel bovendien zijne medeburgers. Winkel gesloten zijnde, wor den bestellingen ook aan hui aangenomen. Aanbevelend, TJEd. dw. dnr. Groeneplaats. W. J. LANGEVELD. Voorhanden een ruime sorteering Photographiën van pendules ter inzage. Alle uurwerken worden onder garantie gei leverd. (des ochtends te elf uur) in het openbaar in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, door vijf houders van Loten op den dag der trekking te kiezen door de houders van Loten in de zaal aanwezig). Loten Nieuwe Apeldoornsche Bouwonderneming. Kassiers: I. KOPPEL Co., te Apeldoorn, bij wie de ontvangen gelden gestort worden. De ondergeteekende bericht dat bij de Boekhandelaren verkrijgbaar zijn bovenstaande Loten a. f 2.50 per Lot. In deze Verloting bevinden zich 150 uitsluitend eu uiet anders als kostbare prijzen, als: 1. Drie Heerenhuizen met tuinen aan de Regentesselaau te Apeldoorn, te zaraen groot S Aren en 50 Centiaren, èf f 18000 in contanten. 2. Een Huis met tuin aan den Trekwcg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 90 Centiaren, óf f 3000 in contanten. en als premie op het laatstuitgekomen 32dnizendste nummer nog een Hnis met tuin ook aan den Trekweg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 80 Centiaren, èf f 2500 in contanten. Deze panden zijn gezamenlijk verhuurd it f 1650 's jaars. Wanneer de gelukkige winners desverkiezende de huizen in plaats van contanten verlangen, dan ivorden deze vrij op naam zonder kosten geleverd. Verder: Een Automobile le klasse fabrikaat. Een Landauer met 2 paarden, prachtig getuigd. Een rijk gebeeldhoud Eetkamerameublement. Een volledig eikenhouten Slaap kamerameublement. Een volledig zilveren Theeservies, bestaande uit zilveren Trekpot met zilveren Komfoor, zilveren Melkkan, zilveren Suikerpot en zilveren Lepelbakje. 2 Prijzen ieder van een prachtig zilveren Tafelmiddenstuk. Een prachtig zilveren Theeblad. Een Dames Schrijfbureau. Een eikenhouten Bureau Ministro met schrijfstoel Een Salon- pianino. Een Amerikaansch Orgel. Een zeldzaam fraaie Boekenkast. Een Chatwood Brandkast. 10 Prijzen van elk een Lot Stad Amsterdam van f 100. 10 Prijzen van elk een Lot Gemeente Botterdam van f 100. 50 Prijzen elk Een Damesfiets, en 50 Prijzen elk Een Heerenfiets allen eerste merken en met één jaar garantie; verder nog een groot aantal Prijzen waarvan de minste een waarde vertegenwoordigt van vijftig gulden. Het aantal Loten bedraagt 32000. Kaar alle steden en dorpen van Nederland worden de prijzen den winners terstond na de trekking franco toegezonden. NB. Trekkingsljjsten gratis verkrijgbaar bij den wederverkooper bij uien liet Lot gekocht is. Bij elk Lot wordt een Prospectus gevoegd, vermeldende al de pr(jzen die ge trokken worden. T. EIJBERS, Apeldoorn. FirmaNieuwe Apeldoornsche Bouwonderneming.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2