een knecht in huis, lappen manufacturen naaimachinësT Bericht van Dros&C°. De Tooneeluitvoering Geld verkrijgbaar Dr. BOHGESIUS, Oogarts, een inwonende knecht MAIS in lossing. PUBLIEKE VERKOOPING. Deurwaarder C. de Wijn, Publieke Verhuring. Spreker: de Heer J. DE JONGH. „Nut en Genoegen." Waal. UIT VOELING Noordhollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar. h Uit de hand te huur Wegeqs Ijet ophaken der balans FORNUIS met waterkraan, Een op kalven staande VAARS. Versche Berep burger kruideij, deWatuur-V/olIen VERHURING. Publieke Verhuring. Rekeningen Weeshuis Texel. IT UITGESTELD. Nederlandsche Protestantenbond, Voordrachten-avond, Na afloop bal. Gevraagd tegen 20 Maart Spreekuur 12—2. K. ZEGEL Fz. Qudeschild. De Hederlandscbe Hypotheekbank te Yeendam, Te koop: Gevraagd L. J. VAN DEN BERGE, Waal. Verkrijgbaar Noord-Hollandsch GR0NDCRED1ET Te koop: bij P. KUIPER, MANUFACTUREN, G. J. O. D. DIKKERS, De Makelaar KEIJSER Publieke Verhuring. G. J. O. D. DIKKERS, Wegens groote voorraad lage prijzen. Wegens ongesteldheid kunnen met Nieuwjaar GEEN bezoeken worden afgewacht. S. R. KEIJSER. Zij dïe iets te vorderen hebben van de Onderlinge Zeeassurantie alhier, worden verzocht daarvan opgaaf te doen vóór 5 JAN. a. s. aan J. P. NOORDIJK. in 't Café VOS is tot nader aankondiging Afdeeling „Oosterend op Texel." Entrée 25 cents. Heer en Dame 40 cents. NA AFLOOP BAL. te Oosterend op Texel, op ZONDAG, 6 JANUARI ft. s. in „Het Wapen van Amsterdam." Agentschap van het J. E. WINKLER. gedurende een maand opruiming van een aanzienlijke partij J. P. NOORDIJK. J. E. WINKLER. LEVERTRAAN en EXTRACT KINA Wegens het onstuimige weder, ook Maandag en Woensdag nog publiek verkoopen: Een partij WOLLEN- en KATOENEN Betaling 1 Juni 1901. publiek verhuren: publiek verhuren; publiek verhuren: J. RIJK, Hoogerstraat. REGENTEN van het Algemeen "Weeshuis op Texel, noodigen de verschillende belanghebben den uit, die gedurende het dienstjaar 1900 eenige leverantiën of werkzaamheden ten dienste van het Weeshuis hebben gedaan, hunne R E I£ E- Ji111fi EX voor den 3den Januari 1901 in te leveren aan het Algemeen Weeshuis voornoemd, Texel, Dec. 1900. HET BESTUUR. Buitengewone Vergadering op HAANDAG, 31 Dec., des avonds te 7 uur. TOEGANG VRIJ. Het Bestuur: S. P. KONING, Voorz. J. DAALDER Dz., Secret. VERGADERING met Dames op Vrijdag 4 Januari a. S. 's avonds half 8 in de Rijzende Maan." Het Bestuur. DE GOCRSDORP, door den Heer DE JONGH van de Waal op Zaterdag 5 Januari a.s., 's avonds half 8, in het lokaal van Mej. de Wed. Thomassen. Entrée 35 ets. per persoon. die goed kan melken. JAC. BAKKER, Burgen. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. NIEUWED1EP, Binnenhaven 48, 2 Akkers BOUWLAND bij de Waal, gebruikt door Cd. Selser. 1 idem als voren door H. Koopman. Te bevragen bij den Makelaar Sd. KEIJSER Pz. voor spotprijzen. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen; Rente-vergoeding 43V/°» Geeft pandbrieven uit: 4% a 997,7,; 3\7„ a 937,7°. De agent voor Texel, Voor billijken prijs te koop een gebruikt lang 0,95 H. en breed 0,50 M. Te bevragen bij P. J. ZOETELIEF, Parkstraat. op Amalials Hoeve in den Prins Hendrik polder bij vee vertrouwd en goed kunnende melken. Wm. DIJKSEiV. Steeds in voorraad de meest solide NAAI MACHINES, tegen billijke prijzen. Voor deugdzaamheid wordt ingestaan. Desverlangd op termijn-betaling. 47o PANDBRIEVEN h 100van het te ALKMAAR. Adres: J. EELM.4N Azn., Burg. alle BAKKERS-ARTIKELEN, Dl'. DE VRIJ, beide laatste uit de apotheek van H. Nanking, den Haag, steeds verkrijgbaar Binnenburg. iyn verkrygbaar by zal op Vrijdag 4 Januari 1901, 's namiddags 27, ure, in het Wapen van Texel te Oosterend bestaande inBaai, Bever, Buksking, Pilow, Gestreept Engelschleer, Oyerhemdstreep, Sport- flanel, Boezelbont, Fanchons, Kapers, Avond doeken, Rok- en Japonstof, Wollen- en Molton dekens. Voorts: Een groote partij SAIJET, gemaakte Goederen en hetgeen meer zal worden aange boden. Te bezichtigen op den dag van verkoop van 1 tot 2", uur. Notaris te Texel, zal, op Dinsdag 8 Januari 1901, 's avonds 7 uur, in het Café „den Burg" aan den Burg op Texel Voor den Heer W. WUIS. als curator over den Heer Ml. LANGEVELD: Eene 1IUISM4NSWONDIG met eenige per- ceolen LAAD, gelegen in den Polder hetOude- schild op Texel, groot 11,30,00 Hectaren. Thans in huur bij den heer ARIE HIN. Een SCHUUR en ERF in de Molenstraat met een perceeltje LAND daarachter, thans in gebruik bij den Heer P. C. Koorn. zal Maandag 14 Januari 1901, voormiddags 11 ure, in het hotel „Texel" aan den Burg Voor de Doopsgezinde Gemeente van Burg, Waal en Oosterend. 1. De Hofstede de Kamp" aan den Hoornder- weg met 33 Heet. 28 A. 51 C. Wei-en Hooiland. 2. Do Huismanswoning „Driekuizen" met 16 Heet. 65 A. 74 C. Wei- en Hooiland. 3. 2 H. 95 A. Weiland achter de Kooi op Zuid-Haffel. 4. 50 A. 50 C. Wei- en Bouwland aan de Wester weg. Alles voor zes jaren. Notaris te Texel, zal op Woensdag 10 Januari 1901, 's avonds 7 uur in het hotel „Texel" aan Den Burg, alhier. publiek verhuren Voor het Algemeen Weeshuis van Texel. Do „WEEZENPLAATS" en (pESANDERSHtlIS met „boet" aan den Grintweg met per- ceelen Wei- en Ilooiland, samen groot 26,76,27 Heet. Voor den tyd van 0 jaren. g. j. differs, Notaris te Texel, zal, op Donderdag 17 Januari 1901, 's avonds 7 uur, in het hotel „de Lindeboom" te den Burg op Texel Voor den Heer S. R. KEIJSÈR. I. De huismanswoning „Waterplaats" in Waal en Burg met 21,50,00 Hectaren Wei- en Hooiland, alles annex gelegen in Waal en Burg en Everstekoog. H. Eene Schapenboet met ruim 7 Hectaren Wei- en Hooiland, annex gelegen in Ever stekoog, benevens circa 3,50,00 Hectaren in Waal en Burg, zijnde 7 Groenetuk en Ar ie van der Veen. Combinatie ptro, Z, «n II. Een pond blanke ZUURKOOL 4 cent. 10 pond 35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3