N«. 1406. Zondag 3 Maart. A«. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE R0()JJ, ParkstraatBurg op Texel GEVONDEN Gedeponeerd ten zakdoek. VOORWERPEN. Raadhuizc een sak met LEERPLICHTWET. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel-, Herinnert ouders, voogden en anderen, krach tens wet' of Overeenkomst met de verzorging van kinderen belast,dat de LEERPLICHTWET, krachtens Koninklijk besluit van 26 November 1900 (Staatsblad No 205), op 1 Januari 1901 in werking is getreden De Formulieren voor de opgayen betreffende huisonderwijs, yoor de opgayen betreffende ver andering van huisonderwijzer, voor de kennis geving van vermeende vrijstelling der leerver plichting, en voor de verklaring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, der Leerpliohtwet, zijn voor belanghebbenden kosteloos ter Gemeente- Secretarie verkrijgbaar. Texel, den le Maart 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. De Joncheere. ZWARE VRACHTEN OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter kennis van belanghebbenden, dat hun besluit, waarbij het maximum (1250 en 1000 K.G.) der vrachten waarmede over de wegen der Gemeente mag worden gereden, tot de helft werd verminderd, met ingang van heden wordt ingetrokken. Texel, 2 Maart 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. G. A. Hajenius Secretaris. Jaarlijkscke toelating van nieuwe leerlingen op de O. L. Scholen. De Burgemeester van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op den 1 April a.s. leerlingen tot de O. L. Scholen in de Gemeente kunnen worden toegelaten, die op dien datum den leeftijd van 5 jaren hebben bereikt, waartoe men zich vóór 25 Maart a.s. moet aanmelden bij de betrokken hoofden der scholen onder overlegging van het vaccinatie bewijs. De leerlingen die tot de school met uitgebreid leerplan te den Burg wenschen toegelaten te worden moeten 1 April e.k. den leeftijd van 9 jaren bereikt hebben. Texel, 2 Maart 1901. De Burgemeester voornoemd, H. W. de Joncheere. TEXEL, 27 Februari 1901. Naar ons welwillend werd medegedeeld, werd gisteren door den Raad na afloop der geheime vergadering nog in principe besloten om met het Bestuur der 30 Gem. polders mede te werken tot verbetering van de wegen Westerweg, Zuidhaffelerweg, Spangerweg en den weg van Oosterend naar Oost, terwijl door den Raad er nog aan werd toegevoegd de weg van Oudeschild naar de Waal, welke dan in de eerste plaats diende te worden verbeterd. Wij herinneren onzen lezers, dat heden avond in 't hótel „Texel" eene lezing zal worden gehouden over Zuid-Afrika door den heer Bartog, Transvaa'sch burger door de Engelschen uit het land gezet. Teleurstelling en nog eens teleurstelling schijnt dit jaar het deel te moeten zijn van het bestuur en de leden van het Nut alhier, ook Maandag a.s. zal nl. de Heer Smeenge nog niet kunnen optreden, zoodat die lezing nog een week is moeten worden uitgesteld en thans bepaald is op 11 dezer. Waal, 28 Feb. Dinsdagavond jl. had in de Bellevue de laatste vergadering in dit seizoen plaats van „Nut en Genoegen." Door de Heeren D. Geus en J. Kikkert van den Burg werden op hoogst verdienste lijke wijze 4 voordrachten gehouden, die alle, blijkens het hartelijk applaus aan het einde er van, bijzonder in den smaak vielen van de talrijk opgekomen toehoorders. De Heer E. Vlessing gaf op niet minder schoone wijze ten beste: Onderling kunstge not, eene voordracht, die hartelijk deed lachen en waarop een warm applaus volgde. De voordrachten werden aangevuld met muzieknummers, waaraan de wakkere Direc teur van Trinitas, de Heer S. Vlessing en de Heer Ooijkaas van Oudeschild het hunne ruimschoots toe bijdroegen. Een vroolijk Bal, dat tot laat in den avond aanhield, sloot dezen voor ons Nut zoo aan- genamen en onvergetelijken avond. Oudeschild, 2 Maart. Wordt van elders de komst der kievitten gemeld, ook in den Prins Hendrik-polder zijn deze vogels reeds enkele dagen geleden teruggekeerd. Met de garnalen vangst gaat het nog altijd niet naar wensch. Het weer laat te zelden toe om buiten de zeegaten te visschen, waar de kwaliteit beter en de vangst ruimer is. 't Is te hopen, dat spoedig verbetering in den toestand moge komen, want de beste tijd van het seizoen schiet al weer wat op. Oosterend, 1 Maart. Woensdag waren alhier ruim 20 personen in het „Wapen van Amsterdam" vergaderd, om het wenschelijke- te bespreken eener afdeeling alhier van den Texelschen Boerenbond. Van het Bestuur waren aanwezig de heeren S. Bakker Dz. en Th. Bakker. De laatste opende de bijeenkomst en noemde het jammer, dat de heer J. Kikkert Nz., Voorzitter van den Bond, niet aanwezig kon zijn, aangezien die de man was tot duidelijke en zakelijke toelichting van de belangen, die de Bond wil voorstaan. Verder werden aangegeven en besproken de verschillende zaken aangaande verhuringen, aflevering van vee, tarra bij het aflevering van slachtvee, boerenbeleenbank enz. waar over ook op andere plaatsen is gesproken en reeds meermalen verslag is gedaan. Ter lezing werden gegeven eenige gedrukte exemplaren van Statuten en Huishoudelijk Reglement, terwijl een lijstje in rondgang werd gegeven, waarop belangstellenden voor het lidmaatschap konden teekenen ter oprichting van de afdee ling „Oosterend'. 19 handteekeningen werden verzameld, uit welke personen een zestal als bestuur werd gekozen. Zulks geschiedde bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In eerste stemming werden alzoo benoemd met 16, 14, 13, 10, 7 en 6 stemmen de heeren G. P. Witte, Joh. Koning, W. A. Eelman,J. Boogaard, KI. D. Mantje en P. Dros Gz., die na herhaaldelijke stemmingen als Voorzitter aanwezen den heer W. A. Eelman, als Secre' taris den heer Joh. Koning en als Penning meester den heer Ki. D. Mantje. Voor 'de laatste functie verkreeg de heer G. P. Witte evenveel stemmen als de heer Mantje, waar na de leeftijd besliste. Hierna sprak de heer Th. Bakker zijne beste wenschen uit voor den Boerenbond en hoopte hij, dat de werkzaamheden mede be vorderlijk mogen zijn voor den bloei en wel vaart van de Texelsche boeren, waarmede de bijeenkomst gesloten word. De oefeningen in den wapenhandel hadden hier voor dezen winter jl. Woensdag avond voor het laatst plaats. De wapens werden zorgvuldig ingepakt en voor de ver zending in gereedheid gebracht. De dienst doende luitenant reikte namens den Kapitein, belast met de leiding van het militair onder richt in de provincie Noordholland, de bewijzen uit, dat de deelnemers aan het eerste oefe ningstijdperk hebben voldaan en tot de lessen van het tweede tijdperk kunnen worden toegelaten. Medegedeeld werd, dat na die volgende oefeningen getuigschriften W kunnen worden uitgereikt, die Vooral aan degenen, die in dienst moeten treden, belangrijke voor rechten kunnen bezorgen. Nu wordt het goedl Te Oldeboorn (Friesland) heeft men de eerste kievitten gezien. In de omstreken van Amsterdam zijn de eerste zwaluwen verschenen. Gedurende het jaar 1900 zijn 374 inge zetenen van Friesland als landverhuizers naar Noord-Amerika vertrokken, zijnde 64 meer dan een jaar tevoren, doch nog altijd aan zienlijk minder dan in vroegere jaren. Hierbij moet echter niet uit het oog worden verloren, dat evenals in de laatste jaren, een zeer groot aantal personen, van een nationaliteitsbewijs voorzien, naar Duitschland zijn vertrokken om daar op de een of andere wijze werk' zaam te zijn, in 1900 niet minder dan 6200' TEXELSCHE COURANT, Abonnemer.* -^-»* a maanden Voor den Bürg 30 f ,anv. r r post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. dat zij, die zoover die kinderen bij ben, in de in richting onder bun beheer of met hen bij anderen inwonen, verplicht zijn, zorg te dragen, dat aan die kinderen gedurende den tijd en overeenkomstig de regelen, in de Leerplichtwet gesteld, voldoende lager onderwijs wordt verstrekt, hetzij door te zorgen, dat de kinderen als leerling op eene lagere school worden geplaatst en dat zij die school geregeld bezoeken, hetzij door hun huisonderwijs te verstrekken of te doen verstrekken dat zij van de naleving dezer verplichting zijn vrijgesteld, zoolang 1". zij een vaste woonplaats missen 2°. zij de kinderen eene inrichting van onderwijs doen bezoeken, die geacht wordt tot het hooger of middelbaar onderwijs te behooren en waar de kinderen buiten de avonduren ten minste zestien uren per-week "onderwijs ontvangen; 3'. zij tegen het onderwijs op alle, binnen deu afstand van 4 kilometer van de woning gelegen, lagere scholen, waar voor de kinderen plaats te verkrijgen is, overwegend bezwaar hebben 4*. zij' voor de kinderen op eenige, binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen, lagere schooi, ondanks aanvrage tot toelating, geene plaatsing kunnen verkrijgen 5'. het tijdstip voor toelating van leerlingen niet aangebroken is op de lagere school, waar toezegging van plaatsing is verkregen 6°. een wettelijk voorschrift het bezoeken van de lagere scholen verbiedt 7°. de kinderen, volgens schriftelijke verklaring van eenen geneeskundige, ongeschikt zijn voor het bezoeken eener lagere school of eener binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen lagere school doch dat zij, die eene vaste woonplaats hebben, zich niet kunnen beroepen op eenige vrijslelling, zoolang zij niet aan den Burgemeester hunner weonplaats hebben kennis gegeven, voor welk kind en op welken grond zij op vrijstelling aanspraak meenen te mogen maken dat deze kennisgeving, zoolang de aanspraak op vrijstelling blijft voortduren en de kinderen nog in den leerplichtigen leeftijd vallen, telkens na verloop van twaalf maanden opnieuw moet worden ingediend dat zij zich op de vrijstelling, sub 3°. van artikel 7 der Leerplichtwet genoemd, alleen kunnen beroepen, indien zij aan bovenbedoelde kennisgeving de schrifte lijke verklaring hebben toegevoegd, dat zij tegen bet onderwijs op de, binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen scholen, waarop voor de kin deren plaats te verkrijgen is, zoo overwegend bezwaar hebben, dat zij hunne kinderen voorloopig liever van het door de wet gevorderde onderwijs verstoken laten, dan hen aan een dier scholen toe te vertrouwen, welke verklaring, om geldig te zijn, ook de handteekening moet dragen van den Arrondissements-Schoolopziener dat, voor zoover aan huisonderwijs de voorkeur gegeven wordt, zij worden geacht niet aan hunne verplichting tot het verstrekken van huisonderwijs te voldoen, zoolang zij niet aan den Burgemeester hunner woonplaats, bij eene door hen onderteekende verklaring, opgave hebben gedaan van 1*. de vakken, waarin de kiuderen huisonderwijs genieten 2", o. de namen der kinderen, met bijvoeging van de voornamen, dagteekening van geboorte en plaats van werkelijk verblijf, alsmede de plaats, waar bet onderwijs wordt gegeven 6, de namen en voornamen van ben, door wie bet onderwijs wordt gegeven; dat, indien op hen, door wie bet onderwijs artikel 7 of artikel 15, sub a, reling van het lager onderwijs Iks mede moet worden vermeld welke door hen, die het onder wijs geven, mede-ondérteekend moet worden, ieder jaar vóór 1 Februari opnieuw moet worden ingediend; dat van verandering in de personen, door wie het onderwijs wordt gegeven, binnen acht en twintig dagen aan den Burgemeester mededeeling moet worden gedaan wordt gegeven, der wet tot reg toepasselijk is, zu dat deze verklaring,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1