Kunstmesthandel. Ég DE WIJN, C. DE wijn; Ontvangen de laatste INouveauté's voor DAMES- en HEERENCOSTUMES Gekleurde KATOENTJES, WITTE GOEDEREN, VITRAGIES, enz. enz. Maken bizonder attent op onze soliede en stofvrije BEDDEN welke wij onder garantie kunnen leveren. EDUARD KALLER Co. IT ottering van Dros Co. G. J. O. D. Dikkers, Een HUIS, ERF en LOODS, Verkooping. Claudius Henricus de Boer Publieke Verkooping. Publieke Verkooping. IT BILLIJKE PRIJZEN, -f* LEEUWARDEN. KERKBOEKEN Publieke Verkooplng. De Makelaar 8. KEIJSER Pz. G. J. O. D. DIKKERS, De Makelaar KEIJSER, G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen: YKRKOOPIHÖL De Makelaar KEIJSER BETALING 1 NOVEMBER 1901. Een beste ket, 7 jaar, met bakwagen en tuig. C. DE WIJN, Deurwaarder te Texel, Publieke Verkooping. Texel, 4 Maart 1901. Levering uit het pakhuis Oudeschild: Gemalen Mixed Maïs 75 E.G. f 4,45 60 75 75 50 - 4,25 Gemalen buitenl. Gerst Gemalen Witte Erwten Gemalen Paardeboonen Gemalen Inlandsche Haver Clevelands'Lijnzaadmeel 100 - 9,00 Voorts verkrijgbaar murwe lijnkoekenma'is- koeken (22% eiwit, 10"/o vet), maïskoeken met lijnzaad, lijnmeel, ma'is, buitenl. en chevaliergerst erwten, boonen, haver, voertarwe, Poolsche en Eierlandsche baktarwe, rogge, tarwebloem en roggebloem. Alles prima kwaliteit. Bekende conditiën. in soorten voorhanden bij G. D. KIKKERT, Goud- en Zilversmid. P. S. Het aanzetten der knip gratis. J. E. WTHKT.-FIR. Notaris te Texel, zal, op Maandag 4 Maart 1901, 's avonds 7 uur, in de Zeven Provinciën te Oudeschild op Texel, ten verzoeke van den Heer C. DE "WIJN, Deurwaarder te Texel, als gemachtigde van Mej. Wilhelmina Dito, publiek verkoopen: 1=. TWEE WOONHUIZEN, ERVE* en LOODS, staande en gelegen te Oudeschild op Texel, Kadaster Sectie D Hommers 866, 867 en 869, groot 2.75 Aren. 2'. Een perceel HOOILAND genaamd Eelkoog gelegen achter de Haven, in den polder Oudeschild op Texel, Kadaster Sectie D, Hommer 1003, groot 1.35.90 Hectaren. 3°. Een perceel BOUWLAND, op de Hoogte te Texel, Kadaster Sectie D Nommers 1538, 1539, 1576 en 1632, groot 0.53.20 Heet. zal Zaterdag 9 Maart 1901, 's avonds 7 ure, in het Wapen van Amsterdam te Oosterend publiek verkoopen: Voor PAULUS JANSZ. PLAATSMAN. staande te Oosterend in de Peperstraat, Sectie B No. 1434, groot 1 A. 54 C. Notaris te Texel, zal op Dingsdag 5 Maart 1901, 's morgens 10% uur, ten verzoeke en bij het woonhuis van den Heer JAN HELM te Hoogeberg op Texel PUB;LIEK VERKOOPEN: 40 LAMSCHAPEN. 1 twee-jarige GELDE KOE benevens KRIBBEN, RUIVEN en VOER BAKKEN en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. zal Zaterdag 9 Maart 1901, 's morgens 10% uur, ia den polder Gerritsland bij de KEET van PIETER Jb. KOORN aldaar publiek verkoopen: 33 LAMSCHAPEN, 1 2-jarige GELDE VAARS, 100 HEININGPALEN en IJZERDRAAD, Boeren- en Melkgereedschappen, enz. In dezen verkoop mogon goederen worden in gebracht. DE WIJN, Deurwaarder. Notar s te Texel, zal, op Maandag 11 Maart 1901, 'smorgens 10 uur, op nde Waterplaatsin Waal en Burg, voor den Heer R. P. KEIJSER Sz. PUBLIEK VERKOOPEN 120 puike LAMSCHAPEN, 45 ENTERLINGEN, 4 KALFKOEIEN, Boerenwagen, Driewielde Kar, Jachtwagen, Tilbury, Melkontroomer, Kribben, Ruiven en Voerbakken, benevens Hooi, Stroo en hetgeen verder zal worden aangeboden. Notaris te Texel, zal op Woensdag 13 Maart 1901, enzoonoodig volgenden dag, des voormiddags 10 uur, op de hofstede „ONGEREN" nabij de Ruitersplaats te Texel, ten verzoeke van den eigenaar, den heer C. R. KEIJSER te Texel 270 stuks puike LAMSCHAPEN en ENTERLINGEN. 10 KOEBEESTEN. 3 GEKRUISTE RAMMEN. 5 PAARDEN, waaronder een stam boekmerrie met VEULEN, no. 2302 van het Nederl. Paardenstamboek. 16 dragende en niet-dragende volbloed, groot soort YORKSHIRE ZEUGEN. 1 volbloed idem BEER. 35 jonge VARKENS (Schrammen). Ongeveer 50 KIPPEN. 160.000 pond prima HOOI. Een MAAIMAOHINE (Buckeye). Een MELKONTROOMER (Westfalia). Verder Boeren- en Bouwgereedschappen, diverse Houtwaren en hetgeen verder gepre senteerd zal worden. Betaaldag kooppenningen varkens 1 Novem ber 1901, en wat het overige betreft 24 Juni 1901, koopers niet op het eiland woonachtig, contant. Geheel of bij gedeelten uit de baud te koop op de bekende handelsconditiën van den eigenaar. zal Maandag 18 Maart 1901, 's morgens 10"i uur, onder DOOLHOF publiek verkoopen: Voor den Heer Ar. HIN. 60 beste Lamschapen. 1 7-jarig bruin Merriepaard. 1 Kapwagen, Kar, Boeren- en Melkgereedschappen, enz. DE WIJN, Deurwaarder. TE KOOF: Adres bureau dezer courant. zal, op Woensdag 13 Maart 1901, 10 ure. bij de huismanswoning ïens 1 s morg „Noord-Haffel", in 'den polder Noord-Haffef op Texel, ten verzoeke van den Heer CORNELIS Jnz. ZIJM publiek verkoopen: 70 Lamschapen, 14 Enterlingen, 1 4-jarige Iialfkoe, 1 3'/,-jarige Kalf koe, 1 3-jarige Kalfkoe, 1 3-jarige gelde Koeschet, 3 1-jarige Koeschetten, 1 Kalf, 1 3-jarig zwart Rninpaard, 1 1-jarig bruin Merriepaard, 1 Kapwagen, 1 Waterton, 1 Zoutkist, Voerkist, Kribben, Ruiven en Voerbakken, Boeren-, Bouw- en Melkgereedschappen. Voorts: 1 KABINET en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. BETALING 15 OCTOBER 1901. Deurwaarder te Texel, zal, op Donderdag 14 Maart 1901, 's morgens 10% uur, ten verzoeke en bij het woonhuis van den Heer CORNELIS Jnz. HUISMAN, te Pijpersdijk op Texel ptibliek verkoopen-. 18 beste LAMSCHAPEN, 1 RAM, 7 ENTERLINGEN, 1 3-jarige MELKKOE, 1 jarig KOESCHET, 8 jonge KIPPEN met houten hok. 1 Kap wagentje, 1 Driewielde Kar, Opzet van een kar voor vervoer van lammeren, Kribben en Voerbakken, Boeren-, Bouw- en Melkgereed schappen en hetgeen meer zal worden aan geboden. Btj dezen verkoop kan vee etc. worden inge bracht, mits tijdige opgave doende. Deurwaarder te Texel, zal, op Zaterdag 16 Maart 1901, 's morgens 10 ure, ten verzoeke en bij de Huismanswoning van den Heer C. Az. WITTE, in den polder Zuid-Haffel op Texel publiek verkoopen: 130 beste LAMSCHAPEN. 1 bruin MERRIEPAARD. 1 Boerenwagen met toebehooren. 3 klampen best gewonnen Klaverhooi, Kribben, Ruiven en Voerbakken, Boeren-, Bouw- en Melkgereedschappen en hetgeen verder gepre senteerd zal worden. Beleefd aanbevelend, Nieuwestad, - 6,70 "6,70 -4,00 zwarte gekleurde fantassie-STOFFEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 6