N°. 1410 Zondag 17 Maart. A0. 1901. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad versclignt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bukg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat, Buna op Texel GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een rozenkrans, gevonden op den Waalderweg. Kohier van den Hoofdelijken Omslag. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei- Gemeente Texel maken bekend, dat een afschrift van het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag voor het dienstjaar 1901, gedurende 5 maanden, van heden tot en met 16 Augustus 1901 ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage ligt. Texel, den 16 Maart 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. Keijser Pz., Loco-Burgemeester. H. A. Hajenius, Secretaris. TEXEL, 16 Maart 1901. Wordt van de gelegenheid tot markten, die gedurende den wintermaanden een maal 's maands wordt gegeven alhier totaal een gebruik gemaakt, ook de markt op 1 Maart is gewoonlijk van uiterst weinig beteekenis. Zoo was dan ook de aanvoer gisteren ter markt zeer gering en bestond uit slechts: 1 paard, 4 koeien, 1 stier, 8 schapen, 1 ram, 1 nuchter kalf, 2 schrammen 6n 2 korven kip pen. De handel was onbeduidend. Wij herinneren onzen lezers, dat heden avond in Hotel „Texel" zal 4 optreden het Nederlandsche tooneelgezelschap „Het Vrije Tooneel". Als we kunnen afgaan op de zeer gunstige recencies, voorkomende in de bladen, meenen we te mogen beweren, dat den bezoe kers een recht aangename avond wacht. Den Hoorn, 14 Maart. Heden slaagde te Rotterdam voor tweede stuurman, zeil- en stoomvaart, de Heer W. H. Lap, zoon van den Heer A. A. Lap, alhier. Oudeschild, 15 Maart. Onze voormalige plaatsgenooteu, de Heeren G. J. Vos en J. Vos Pzdie als ambtenaren bij de N. Z. A. Spoorweg Mij. door de Engelschen uit Trans vaal werden gebannen, hebben nu eene aan stelling bekomen bij de Staatsspoorweg Mij. Eerstgenoemde werd te Zwolle en de tweede te Arnhem geplaatst. Door den Rijkswaterstaat is een goed gevulde kist met verbandmiddelen geplaatst in bet havenkantoor, onder bewaring van den Heer B. Beumkes, havenmeester alhier- Zoo ergens, dan is zooiets hier zeker wel op zijn plaats, ofschoon gelukkig ernstige ongevallen in en nabij het haventerrein zel den voorkomen. Het voorloopig onderzoek naar het wrak, dat op Texelstroom op den bodem een ware raspp voor de garnalenvisschers is, zal heden beginnen, 't Zal groote moeilijkheden ople veren om ter plaatse met een duikertoestel te werken, doordien er 14 vadem water staat en veel stroom loopt. De Heer A. Bos, aannemer te Helder is met het onderzoek belast, onder toezicht van een ambtenaar van 's Rijkswaterstaat. Uit een circulaire verzonden door den heer W. H. van Zanten Jr., steenfabrikant te Leiderdorp, die, zooals bekend zich beijverd voor de verzameling van sigarenpuntjes enz. ten einde daaruit weder goede rooktabak te vervaardigen voor behoeftige ouden, blijkt dat behalve aan de verpleegden in de Prins- Hendrikstichting (174) nog aan 1020 behoef- tigen verpleegd in verschillende gestichten yan weldadigheid, tabak werd verschaft. Naar wordt medegedeeld, is het huwe lijksgeschenk, door de bevolking van CuraQao, H. M. de Koningin aan te bieden, naar Nederland verzonden. Het geschenk bestaat uit een cassette, gemaakt van 8 houtsoorten uit de kolonie, rijkelijk met schildpad en goud gemonteerd en bevattende 12 zakdoeken, door de dames van Curacao bewerkt. Het geschenk moet inderdaad prachtvol zijn. Maar men verneemt, heeft de Raad v. State dezer dagen zijn uitvoerig advies over de plannen tot droogmaking der Zuiderzee aan de Regeering teruggezonden. Ondanks gewichtige financieele en andere bezwaren, in het college tegen het plan gere zen, zou het advies van de meerderheid echter gunstig luiden. Uit IJmuiden Omstreeks dezen tijd trekt de schelvisch van Doggersbank weg Een groot getal zeil- trawlers brengt de kleine schol aan de markt zoodat de prijzen van deze vischsoort lager worden te laag, om goede besommingen te kunnen opleveren voor de stoomtrawlers. Vandaar dat verscheidene dezer vaartuigen thans worden uitgerust voor de vaart op IJs land. Zij blijven dan ongeveer drie weken uit en komen terug met dikwijls zeer groote vangsten uit de buitengewoon vischrijke wateren van IJsland. Een groot gedeelte van de vangst wordt natuurlijk gezouten. In welingelichte kringen in Den Haag wordt volgens de „Telbeweerd, dat het op uitdrukkelijk verlangen van H. M. de Koningin is, dat de minister van oorlog zich verzet heeft tegen het opnemen der 87. maand in de legerwet. Nog steeds drijven sterke schotsen ijs in de Zuiderzee rond. Dientengevolge konden de avonddiensten der veerbooten tusscben Enkhuizen en Stavoren nog niet hervat worden. De pandhuispacht 1 Onze correspondent te Batavia seint „De regeering neemt de proef met een bank-van-leening-houder te Soekaboemie." Wij hebbon indertijd gemeld, dat in Indië ernstig overwogen werd, het houden van banken van leening in eigen beheer te nemen, zonder zucht naar winstbejag, maar om een einde te maken aan de exploitatie van den inlander door de Chineesche pachters Moge deze proefneming leiden tot geheole afschaffing van de pandhuispacht 1 (Hbl.) Onveilig Limburg! Tusschen Roermond en Swalmen is een werkman, die op zijn rijwiel huiswaarts keerde, aangerand door eon onbekende, die hem om geld vroeg en, toen dit geweigerd werd, hem met een mes eenige verwondingen poogde toe te brengen. Gelukkig kon de aangeval lene nog de vlucht nemen. Toen hij kort daarop met eenige anderen terugkeerde, was de aanrander verdwenenhet riiwiel lag nog op den weg. Dit is in betrekkelijk korten tijd reeds de vierde aanranding op dezen wegl Leerplicht! Het salaris van het hoofd der school te Rockanje, den heer J. J. Kolpa, werd op zijn verzoek wegens meer werkzaamheden aan de uitvoering van de wet op de leerplicht door den gemeenteraad met f 100 verhoogd. Wen schrijft uit Oost-Zeeuwsch-Vlaan deren Van de werking der leerplichtwet merkt men hier nog weinig. Nu de aard- appelenkuilen geopend zijn en de eerste bezigheden het uitzoeken der poters beginnen, blijven jongens en meisjes thuis, alsof er geen leerplichtwet bestaat. Geen wonder inderdaad, als men in aanmerking neemt, dat leerplichtige kinderen, die van 1 Januari af reeds verzuimden, nog steeds on gemoeid rondloopen en de ouders zelfs geen waarschuwing of aanmaning ontvingen. Te Maastricht zijn, tengevolge van de sneeuw, die Dinsdag daar gevallen is tele foonpalen gebroken en omgevallen," zoodat de telefoondienst aldaar geruimen tijd zal zijn gestoord. Ook de telegraafdienst naar het Noorden ondervond groote vertraging. Te Eerbeek zijn 7 personen door het omvallen van een groote partij planken, die juist verkocht zou worden, gekwetst. Twee van hen verkeeren in levensgevaarlijken toestand. Onze honorair consul te Algiers, de heer Van Vollenhoven, deelt aan de ,N. R. Ct." o. m. het volgende mede: „Tijdens den inval der sprinkhanen heb ik een brief gekregen met verzoek te willen melden of men in Noord-Afrika kon reizen zonder gevaar te loopen door de sprinkhanen opgegeten te worden Men zou het niet gelooven, maar het stuk is er nog wel van een hoofdofficier van de schutterij, die met toevoeging van dien titel teekendeMijn betrekking laat m.j niet toe alles te zeggen, maar laat allen die zooveel te klagen hebben en dikwijls zoo onbillik er toch eens aan denken dat het onmogelijk is al de vragen te beantwoorden, en dat nog dikwijls de beantwoording der meest onzinnige, met zekere deftigheid ingekleed moet worden." Voor den extra trein, die H. M. de Koningin en Prins Hendrik op 9 dezer ver voerde naar Apeldoorn, was de weg op een bijzondere wijze bewaakt. Op afstanden van 1 kilometer stond een arbeider op post, voor zien van een roode vlag, om direct, bij het minste teeken van gevaar, het sein onveilig aan den koninklijken trein te kunnen geven. In „De Arbeider" spreekt dr. Louis A. Bfihler over de Schiermonnikoogsche hazenquaestie. In 1894 heeft de heer Bernstorff op dat eiland, waar hazen toentertijd onbekend waren, 20 hazen ingevoerd. Deze 20 hazen zijn niet heengegaan, maar hobben zich wel vermenig vuldigd, zoodat zij, volgens den schrijver, een groote plaag zijn geworden voor de bewoners van het eiland. Nu is de bedoelde Duitscher weggegaan, doch zijn hazen zjjn gebleven en bleven nadeel toebrengen aan de bezittingen der eilanders. Men schryft uit den Gelderschen Ach terhoek aan de „Arnh. Crt." Het Christelijk onderwijs in deze streek wordt met een groot gevaar bedreigd. Wie let op de bevolking, die de Christelijke scholen moet onderhouden, zal al spoedig den indruk krijgen dat deze scholen uit de schoolgelden die de ouders opbrengen benevens de Rijks subsidie onmogelijk kunnen bestaan. Haar bestaan kost dan ook veel zorgen aan de besturen. De ontbrekende gelden worden meestal gevonden door collectes, waarvoor zich predikanten, die her Chr. onderwijs lief hebben, groote moeite getroosten. Een dier predikanten is ds. Van Dijk te Doetinchem, die hoewel oud, dagen lang op reis ging om gelden te verzamelen. Daardoor konden de scholen te Halle, Wittenbrink (gem. Zelhem), Doetinchem en Zelhem bestaan biyven. Doch ds. Van Dqk moet wegens ouderdom zijn reizen staken en heeft nu ontslag genomen als bestuurder van genoemde scholen. Is het wonder dat de aanhangers der bijzondere scholen met bezorgdheid de toekomst tege moet gaan De scholen aan hun lot over laten, gaat toch ook niet. De volgende voor stellen bewijzen hoezeer men zich offers voor zijn beginsel getroost. Allereerstverhooging van schoolgeld, door het afstaan van jacht- pacht, die tegenwoordig alléén voor stroopers vrij terrein zijn, en voor hen die schapen fokken, de verplichting om elk jaar een lam af te staan. TEXELSCHE COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 1