Kievitseieren een fijne BEER H.H. Veefokkers. Stuifkalk. BKILLEN gaat niet door. Geld verkrijgbaar MUISJES en ander Osse-rookvleesch, De Stuifkalkfabriek Texelsche Boerenbond. Houtverkooping. Publieke Verkooping. WERKMEID, NIEUWE STALEN Houthandel P. J. ZOETELIEF. NooitoUanM Landbouwcrediet te Alkmaar, Voor de a.s. zomer ontvangen beste blauwe Poot-Aardappelen, Thee verbruik- V ereeniging, TE KOOP: Noteering vap DROS Co. De VERKOOPING per stuk f 2.50. Ontvangen Te koop J. H. MOOJEN. DAMES- en KINDERHOEDEN i\ en GARNEERING. Modelhoeden voorhanden. BESCHIKBAAR YORKSHIRE BEER. Prima Rookworst, Wed. J. A. WESSTRA-Bongaardt, 1 nieuwe driewielde Kar. Harde gave Capucijner Voer-erwten, Prima kleine Paardeboonen, Verkrijgbaar Noord-Hollandsch GRONDGREDIET W. F. STOEL ZOON, te ALKMAAR, De Hederlandsche Hypotheekbank te Yeendam, Hit de hand te koop: Een nog in goeden staat zijnde TILBURY, een BOERENWAGEN met toebehooren en een DRIEWIELDE KAR. Deurwaarder C. DE WIJH, Eiken SLOOPHOUT, YKHKOOPIKH pi. m. 500 EIKEN en GRENEN PALEN, 150 zware eiken id., lang 16 tot 24 vt, Voor de 2 eerste KIEVITSEIEREN in eens te leveren, betaal ik A. DROS Albzn. Hótel „Texel" vraagt een zindelijke loon 1,75, veel verval. Wed. WESSTRA-Bongaardt. Ten mijnen kantoren beschikbaar gesteld KAPITALEN door particulieren buiten Texel. Ter dekking beschikbaar Ontvangen HEININGSCHROTEN en ACHTERPLANKEN. Agentschap van het J. E. WINKLER. een prachtige collectie GEZ. GRAAF, Zij, die Biggen of Paarden hebben te snijden, gelieven dit op te geven vóór 1 April aan J. IJ. WITTE, Westergeest. P. DROS Az. gesneden f 1.— per 5 ons per stukje - 0.90 5 Verkrijgbaar bij C. VISSER, Slager. Te koop HOLLANDSCHE Weverstraat, DEN BURG. Adres: E. SLAMAN. J. WINKLER. levert tegen concurreerenden prys zeer fijne en witte Op Vrijdag 22 Maart aan den Hoorn, Op Dinsdag 26 Maart vergadering van de besturen der verschillende afdeelingen ter vaststelling der Statuten in het lokaal „de Vergulde Kikkertte DEN BURG. Alle afdeelingen worden vriendelijk verzocht elk voor zich dan de Statuten te hebben nagezien en zoo noodig van op- en aanmerkingen te hebben voorzien, benevens een afgevaardigde als lid voor het hoofdbestuur te hebben verkozen. Het Bestuur van Wijk H. J. P. NOORDIJK. S. KEIJSER Sz., Gasthuisstraat. G. D. KIKKERT, op Maandag 18 Maart 1901, bij ARIE HIN, publiek verkoopen\ „een partij Battings, Balken, Delen, „Ellen, Planken. Platen, Ribben, „Schroten, Wrakhout en hetgeen verder zal worden aangeboden, alios behoorlijk verkaveld liggende bij de strandvonders op de verschillende plaatsen alhier. Catalogussen zijn te bekomen ter Secretarie van af Zaterdag 16 Maart 1901, tegen be taling van f 0.25 per stuk. De Makelaar KEIJSER, zal Zaterdag 30 Maart 1901, 's morgens 10'ure, op den HAVENDIJK te Oudeschild publiek verkoopen: Deurwaarder DE WIJN Getrouwd: A. J. EE USER Jbz. en M. KIKKERT, die tevens dank betuigen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden WaalTexel Getrouwd: J. A. C. F. GONLAG en N. M. C. RAB, Burg op Texelli Maart 1901. De Heer J. A. C. F. Gonlag en echtge- noote bedanken met wederzij dsclie familie voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Heden ontsliep zacht en kalm, in haar Heer en Heiland, na een geduldig lijden van eenige dagen, onze geliefde dochter en zuster, MARKET JE DROS, in den ouderdom van 47 jaar en 3 maanden. Burg, Texel, 14 Haart 1901. A. EEIJSER, Wed. Jb. DROS. A. DROS. Het MOLENBESTU OR van den polder het Noordente Texel, brengt ter kenmsse van de Ingelanden, dat de voorloopig goedgekeurde rekening der molen over het jaar 1900, inge volge art. 110 van het Algemeen bestuursregle ment ter inzage is nedergelegd ten huize van P. K. BREMER te OOSTEREND op Texel van af 16 Maart tot 30 Maart 1901. Namens het molenbestuur voornoemd, S. P. KONING, Yoorz. P. K. BREHER, Secr. BEHANG en RANDEN. Beleefd aanbevelend, een in goeden staat verkeerende „NOORDZEE- BOOT", lang 5, breed 1.92 en diep 0.85 M., liggende bij den Strandvonder L. DAALDER te de Koog, bij wien tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. Prijsopgaven worden vóór den 25 Maart inge wacht onder motto „Boot" aan het Bureau dezer Courant. f 1000 a 3L/a° o renten onder verplichting ƒ150 per jaar van de hoofdsom af te lossen. f 1300 k 4v4%. - 2000 4'/j°/o in één of twee posten. Alles tegen onderpand landerijen met voldoende overwaarde, f 2000 5% °P gebouwde eigendommen met voldoende overwaarde. op Vruchtbaar oord, EIERLAND. P. S. Aan hetzelfde adres prachtige Geldersche ZAAIWIKKEX te hoop k f 6 de H. L. R. STOEPKER. op driemaandelijksche accepten, met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid, met voldoende overwaarde. Beleefd aanbevelend, Hoogerstraat, Burg. Jb. VAN WONDEREN. Hofstede „DUINOORD" een VOLBLOED bij J. LIPS. AMSTERDAM. PRIJSNOTEERING China Congo Stof thee, Grof Lekkere China Congo Grof thee Souchon Geurige Congo per 5 ons. 50 en 55 Ct. 55 en 60 65 75 90 100 Ontbijt-Thee 65 Namiddag-Thee 75 Extra-fijne China Congo-Thee 100 Alleen verkrijgbaar voor het eiland TEXEL bij Mejuffrouw 4 beste KNIJPVEEREN. 4 KAPWAGEN-WIELEN met Assen. 2 WIELEN voor een wagen van een Maaimachine. 2 LAMOENEN. Levering uit het pakhuis Oudescliild: Gemalen MIXED MAIS 75 K.G. f 4.45 Gemalen BU1TENL. GERST 60 - 4.25 Gemalen WITTE ERWTEN 75 - 6.70 Gemalen VALE ERWTEN 75 - 6.55 Clevelandsch LIJNZAADMEEL100 -9-00 per 80 K.G. netto f 6.55. Bekende conditiën. Maandag en Dinsdag in lossing per 80 K.G. netto vanboord f 6.60. 4% PANDBRIEVEN a 100/„ van het te ALKMAAR. van OPROEPING van belangstellenden om te vergaderen op Dinsdag 19 Maart, 's avonds half acht uur in 't café „Ben Burgvoor Wijk „Burg" tot vorming van een definitief bestuur in 't lokaal „Loodsmanswelvaren", 's avonds half acht uur. neemt in behandeling hypotheekaanvragen tot alle bedragen Rente-vergoeding i'U'/c, Geeft pandbrieven uit: 4% a 99'/,7o3Vj% k 937,7- De agent voor Texel, van af de goedkoopste tot de fijnste soorten, voorhanden bij Goud- en Zilversmid. 8. KEIJSER Pz. zal, op Zaterdag 33 Maart 1901, 's morgens 10 uur, op den HAVENDIJK te Oudeschild PUBLIEK VERKOOPEN: Eene aanzienlijke partij bestaande in: Palen, Planken en Brandhout. Voorts: Amerik. grenen Planken, Riggels, Schrooten en Latten, van verschillende lengte, breedte en dikte. Benevens: Een groote partij Amerik. Sohaal- deelen, van 15 tot 25 voet, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. De BURGEMEESTER van Texel, zal op Dinsdag 36 Maart 1901, 's morgens 9'/t uur in het logement „de Vergulde Kikkerf' te Den Burg lang 8 en 9 vt. Spoorleggers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1901 | | pagina 3